Д о к л а д за учебно посещение за проучване на миг в Западен Корк, Ирландия осъществено от екип от представители на потенциалния миг харманли – представители от Община Харманли, „Диана Сървиз” оод, дсж-харманли и експрет по проектаДата23.02.2017
Размер121.4 Kb.

ПРОЕКТПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ ЗА ПОТЕНЦИАЛНА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ”

Д О К Л А Д

за учебно посещение за проучване на МИГ в Западен Корк, Ирландия осъществено от екип от представители на потенциалния МИГ Харманли – представители от Община Харманли, „Диана Сървиз” ООД, ДСЖ-Харманли и експрет по проекта

9-12 март 2010 г.

Цели на учебното посещение:

 1. Да се проучи опита и историята на развитие на МИГ в Западен Корк

 2. Да се проучи начина на работа на МИГ, на активизиране и организиране участието на местната общност, на разработване и прилагане на стратегията за местно развитие в рамките на подхода ЛИДЕР

 3. Да се придобият познания за процеса на разработване и реализиране на проекти, за прилагани иновативни мерки за интегрирано развитие на района Западен Корк и повишаване качеството на живот на местната общност чрез подхода ЛИДЕР

Участници в учебното посещение:

    1. Кмет на Община Харманли – Михаил Лисков

    2. Директор Дирекция „Европейски програми и проекти” Община Харманли – Димитър Сакалов

    3. Диляна Комитова -Председател на ДСЖ Харманли/партньор от страна на НПО сектора/ и координатор на проекта

    4. Володий Костадинов- партньор по проекта, управител на „Диана сервиз”ООД

    5. Експерт по проекта и преводач – Генка Рафаилова


Резултати:

 1. Запознаване с управлението, структурата и технологията на работа на МИГ Западен Корк, с екипа на „Партньорство за развитие Западен Корк” и техните задачи и компетенции, с използвания софтуер и база данни;

 2. Проучване на етапите на развитие на МИГ Западен Корк – създаване, утвърждаване и активно участие в социално-икономическото и териториално развитие на Западен Корк;

 3. Запознаване с целите и стратегията разработени от МИГ за периода 2007-2013 г. и подхода за тяхното изпълнение;

 4. Проучване на дейности и резултати по проекти финансирани по програма ЛИДЕР, инициирани, подпомогнати, контролирани от МИГ Западен Корк

 5. Подробно запознаване с най-значимите постижения от работата на МИГ Западен Корк, тяхната устойчивост и положително влияние върху местната общност, икономика, технологична и природна среда;

 6. Обсъждане на проблеми и възможности за дейността на МИГ на базата на опита на МИГ Западен Корк, други МИГ в Ирландия и ЕС


Програма на учебното посещение:
10 март 2010 г.
Среща с Изпълнителния Директор на МИГ „Партньорство за развитие Западен Корк” 1 Иън Демпси и с експерт по туризъм, член на екипа на МИГ Джийн Съливан и обиколка на технологичен парк.

По време на срещата беше представена организацията „Партньорство за развитие Западен Корк” – история, структура, управление, цели и приоритети на развитие, дейност по програма ЛИДЕР и други програми финансирани от правителството на Ирландия, разполагаем бюджет и механизми за финансиране. Участниците в учебното посещение проучиха проблемите и бариерите за ефективна дейност и развитие на МИГ и съответно начините за тяхното преодоляване, същността и значението на статута на организацията днес и нейната обществена позиция, методите и средствата за оценка на проектни предложения, мониторинг и контрол на изпълнението на проектите.Концепцията за Технологичния парк е разработена от МИГ Западен Корк и построяването му е осъществено с подкрепата на МИГ с цел привличане на инвестиции в района на Клонакилти, в ИТ и стимулиране на бизнеса.

11 март 2010 г.

Посещение на селища и обекти, в които се реализират проекти финансирани по програма ЛИДЕР и срещи с представители на организации изпълняващи проекти по програма ЛИДЕР и/или сертифицирани с регионалната марка Fuchsia2, разработена и реализирана от „Партньорство за развитие Западен Корк” в рамките на подхода ЛИДЕР 1, 2 и ЛИДЕР +. Посетените обекти и места бяха съответно:


 1. „Флин китчън”, (“Flin’s Kitchen”), производител на конфитюри, пастет, полу-фабрикати и готови храни, сертифицирани и продавани с марката Fuchsia. В производството се използват предимно доставни продукти от местни селскостопански производители в Западен Корк, а готовите изделия се предлагат на ежеседмично организирани пазари за локални производители, в малки супермаркети, които са ориентирани към местния бизнес и не принадлежат на големите вериги от магазини. Основният изпълнител и мениджър на „Флин Китчън” с помоща на МИГ разработва проект за финансиране разширяването на дейността на фирмата и производство на млечни продукти.

 2. „Сини небеса” (“Blue Heaven”), фирма за производство на сирене и традиционна местна супа, сертифицирани с марката Fuchsia, за хотелиерство (оперираща с 2 хотела), ресторантьорство и свободно време, локализирана в Кинсал – гастрономичната столица на Ирландия. Хотелите, управлявани от фирмата са сертифицирани с марката Fuchsia. Фирмата участва в изпълнение на проекти „Пешеходен маршрут и склуптури”, „Пешеходен маршрут от Кинсал до Тимолиг”, разработвани от МИГ Западен Корк в рамките на подхода ЛИДЕР и допълващи Програмата за поддръжка на пешеходни пътеки от селскостопански производители3.

 3. НПО „Тимолиг общественост”, в селището Тимолиг, Западен Корк, която работи по 2-ри проект финансиран по програма ЛИДЕР. По първия проект е изградена детска площадка за жителите на Тимолиг, по втория проект, който в момента се изпълнява, се изгражда младежки дом и спортна площадка в Тимолиг. В обекта децата и тинейджърите от селището ще имат възможност да упражняват спортове на закрито и открито, да участват в различни клубове и кръжоци.

 4. Супермаркет „Високата стойност на Скали” (“Skally’s Super Value”) в Клонакилти, предлагащ основно храни и напитки местно производство, в т.ч. сертифицирани с марката Fuchsia. Мениджърите на супермаркета заедно с експерта по производството на храни от МИГ Западен Корк организират срещи с местни производители и ги стимулират за включване в инициативата Fuchsia или за разработване на проекти в рамките на подхода ЛИДЕР с цел повишаване качеството на техните продукти и конкурентноспособността им или разширяване на производството.

 5. Производител на млечни продукти Gubbeen Farmhouse Products Ltd. – един от местните селскостопански производители развиващи допълнителна дейност като селски туризъм и производство на храни, благодарение на обученията провеждани от МИГ „Партньорство за развитие Западен Корк”.


12 март 2010 г.

Посещение на офиса на „Партньорство за развитие Западен Корк”, разположен в Технологичен парк „Клонакилти”.

В рамките на работните срещи в офиса на МИГ бяха осъществени: 1. Презентация на разработената от МИГ и изпълнявана стратегия за местно развитие 2007-2013 по програма ЛИДЕР +, целите и приоритетите на дейността на МИГ и за интегрираното развитие на Западен Корк;

 2. Представяне на същността, историята и резултатите от инициативата Fuchsia регионалната марка, насоките за нейното развитие и ролята й за интегрираното местно развитие;

 3. Представяне на отделните членове на екипа на „Партньорство за развитие Западен Корк”, тяхната работа и постигнати резултати;

 4. Представяне на използваните средства и методи за управление на проекти, мониторинг и контрол на работата на „Партньорство за развитие Западен Корк”

Участниците в учебното посещение имаха възможност да дискутират основните механизми за оценка и одобрение на проекти финансирани по програма ЛИДЕР, за подпомагане и иницииране разработването на проекти от малкия и среден бизнес и от обществен сектор.
Участниците в учебното посещение ползваха услугите на хотели в Западен Корк сертифицирани с марката Fuchsia, представящи различен тип места за настаняване в района и отразяващи неговата местна идентичност. Собствениците и мениджърите на един от хотелите – „Килброган”, Бандон – представиха накракто историята на реставрация и реконструкция на сградата, в която се помещава хотела, изградена през 1818 г. и запазена в нейния автентичен стил. МИГ Западен Корк покрепя дейността на хотела чрез инициативата Fuchsia, макетингово съдействие и обучение на персонала и управляващите.

Изводи:

На базата на проведеното учебно посещение и придобитите познания за МИГ Западен Корк се очертаха следните изводи за бъдещата дейност и насока за развитие на МИГ в община Харманли: 1. Структурата на МИГ в община Харманли да включва Борд на директори, Комисия за оценки на проектни предложения и екип от експерти. Бордът на директори може да има представителна функция, окончателно да одобрява проектните предложения, предварително проучени и оценени от екипа на МИГ, както и от Комисията. Комисията за оценки на проектни предложения може да бъде част от Борда или отделно звено, което да включва експерти, в т.ч. външни лица и да оценява проектните предложения по определените критерии. Екипът от експерти може да организира срещи с потенциални бенефициенти на финансиране по програмата ЛИДЕР с цел стимулиране разработването на проекти, да оценява проектните предложения, да участва в тяхното изготвяне, да осъществява мониторинг и контрол на техните изпълнения, да поддържа база данни и да осъществява контакти между различни представители на бизнеса, публичен и неправителствен сектор в община Харманли и други райони на България.

 2. Ключовите дейности на МИГ да бъдат: а) обучение за местни производители и НПО организации, б) стимулиране и консултиране на местния бизнес, представители на местна общност и др. за разработване и изпълнение на проекти, в) подпомагане развитието на местната общност чрез използване на други допълващи донорски програми или акитвизиране на доброволен труд и спонсорство;

 3. В стратегията и приоритетите за развитие на общината да залегнат идеите за: а) диверсифициране на местната икономика чрез разширяване дейността на селскостопанските производители с допълнителен бизнес – селски туризъм, търговия, производство на храни, б) обединяване на представители на различни сектори с цел осъществяване на съвместен маркетинг или проекти с обществена полза водещи до повишване качеството на живот в района, в) изграждане на инфраструктура или подпомагане организирането на пазари за местни производители или насърчаване на търговията с техни изделия;

 4. Реализиране на инициатива за изграждане на регионален образ и имидж, в т.ч. чрез търсене на средства за налагане на регионална марка или териториална марка за качество чрез която да се насърчават местни производители, да се съхранява и отразява местна идентичност и да се използват специфичното, най-ценно природно и културно богатство за икономическото и социално развитие без да се разрушава истинската му стойност.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Партньорство за развитие Западен Корк” (West Cork Development Partnership) е организация за местно развитие (МИГ) отговорна за реализиране на Програмата за развитие на селски райони ЛИДЕР 2007-2013 г. в Западен Корк. Създадена е през 2007 г. чрез обединяване на усилия, ресурси и дейност на Сдружение ЛИДЕР-Западен Корк ООД и Местно партньорство Западен КоркСдружение ЛИДЕР – Западен Корк ООД е създадено през 1991 г. с цел реализиране на програмата за развитие на селските райони до 2007 г., разработване на местната стратегия за развитие и иницииране на разработването и изпълнение на проекти по Програмата ЛИДЕР 1 и 2.

„Партньорство за развитие Западен Корк” се управлява от Борд на Директорите, в който влизат представители на значими местни организации, видни обществени личности и др. на доброволни начала. Дейността на организацията се изпълнява от екип от експерти управлявани от Изпълнителен директор – експерти по туризъм, по производство на храни, селско стопанство, социални дейности и инфраструктура. Друг важен орган на МИГ Западен Корк е Комисия за оценка, която включва представители на местната общност и осъществява оценяване на проектните предложения, предварително проучени и оценени от изпълнителния екип.

Мисията на „Партньорство за развитие Западен Корк” е да съдейства за развитието на Западен Корк като прогресивен и преуспяващ район, чрез активното участие на местната общност, на базата на принципите за устойчивост и използване на местните природни, социални, културни и исторически ценности и ресурси с цел повишаване качеството на живот.

Днес „Партньорство за развитие Западен Корк” финансира проекти в следните направления: 1. Диверсификация на местна икономика чрез развитие на не-селскостопански дейности - развитие на алтернативни дейности в аграрни стопанства и ферми като туризъм, производство на храна, търговия, занаяти, производствена дейност

 2. Развитие на туризма - изграждане на инфраструктура, средства за настаняване и обекти за развлечение, рекреация и спорт, разработване и поддържане на горски паркове и пешеходни маршрути, маркетинг, осигуряване на инфраструктура за Интернет среда и среда за електронна търговия, развитие на туристически продукти и дейности за специални интереси

 3. Обновяване и развитие на урбанистична и природна среда – съхранение и поддържане на природни места и паркове, Реиновиране, реконструкция и усъвършенстване на дизайн и инфраструктура в селищата, на обекти и места за развлечения и рекреация, в т.ч. чрез осигуряване на достъп до тях, изграждане на пазари за селскостопанска продукция

Дейността на „Партньорство за развитие Западен Корк” включва: 1. Стимулиране, консултиране разработване на проектни предложения и тяхната оценка, мониторинг и контрол на проекти, финансирани в рамките на подхода ЛИДЕР

 2. Провеждане и организиране на обучения за представители на местния бизнес, селското стопанство, сектор риболов и аквакултури, на местни НПО и други нестопански организации в области като предприемачество, бизнес и маркетингови умения, стратегическо планиране, социални дейности и др.

 3. Реализиране на маркетингови дейности на равнище Западен Корк и предимно за членове на Fuchsia регионалната марка – участия в и организиране на търговски изложения, реклама, разработване на съвместни туристически продукти и др.

 4. Реализиране на проекти финансирани по програми на правителството на Ирландия – саниране на жилища на социално слаби хора, поддържане на пешеходни пътеки от селскостопански производители, преквалификация на селскостопански производители, работещи в сектор риболов и аквакултури и др.

 5. Подпомагане на инициативи и кампании със значима екологична и социална полза – организиране на фестивали, камапнии за набиране на средства за местните училища, изработване и поддържане на екологична карта отразяваща най-добрите практики за опазването на околната среда и др.

 6. Сертифициране на организации и обекти с марката Fuchsia, подготовка и обучение за придобиване право за използване на марката.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Fuchsia Brand е регионална марка за Западен Корк

Инициативата за тази марка е резултат от финансиран проект по Програма ЛИДЕР и се реализира първо от „Сдружение ЛИДЕР Западен Корк” ООД, а след това „Партньорство за развитие Западен Корк”. Идеята е марката да подпомогне изграждането и утвърждаването на идентичност на региона Западен Корк, да бъде ключов двигател за развитие на местния бизнес, за придобиване на конкурентни преимущества и отличаването, както на продуктите със знака, така и на целия регион. Инициативата за регионалната марка се осъществява чрез програма ЛИДЕР II в рамките на реализиране на интегрираната стратегия за регионално развитие. Изпълнението на концепцията за марката е двигател на интегрираното развитие на селските райони в Западен Корк. Интерираното развитие акцентира върху многофункционалната роля на селските райони, стимулиране развитието на селското стопанство, но като сектор, който е обвързан с други стопански и социални дейности, базира се на изграждането на местен капацитет – умения, знания и инвестиции в разкриването и използването на всички локални преимущества, неизползвани или ценни местни фактори и ресурси.

„Сдружението ЛИДЕР Западен Корк” ООД е инициатор на създаването на регионалната марка Fuchsia. Концепцията се заражда в периода 1991-1994 г. но първо се установява партньорство в туристически сектор и производство на храни, провеждат се обучения, обединяват се интересите на публичен, стопански и неправителствен сектор. През 1994-1998 г. се изгражда организацията за присъждане на марката, принципите и критериите, начина на финансиране. В този период се правят проучвания за начина по който се възприема Западен Корк. Официално марката е представена през 1996 г.

Инициативата за регионалната марка продължава след 2000 г. с помощта на програма ЛИДЕР +

Марката се присъжда на фирми и организации от туризма, производството на храни и занаятчийство. Сертификат за нейното притежаване и използване се придобива при отговаряне на определени критерии за качество, социална и екологична дейност, използвани местни ресурси и продукти, партньорство с местни фирми

Важна цел на марката е да наложи имидж на Западен Корк като район с производство на висококачествена храна чрез използване на местни ресурси и продукти – селско стопанство, аквакултури, риболовПРИЛОЖЕНИЕ 3

Програмата е насочена към подпомагане на местните селскостопански производители за придобиване на допълнителен доход извън земеделска и животновъдна дейност. Те са заплащани за поддържане на пешеходни пътеки използвани от местните жители за разходки, бягане и придвижване. Поддръжката трябва да отговаря на определени изисквания и да бъде осъществяване по определени правила. Пешеходните пътеки се изграждат по проекти в рамките на подхода ЛИДЕР или са директно финансирани от правителството.

ИЗГОТВИЛ: ЕКИП НА ПРОЕКТА


1 Виж приложение 1

2 Виж приложение 2

3 Виж приложение 3

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД „ЕВРОПА ИНВИСТИРА В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница