Д о к у м е н т а ц и я реф. № Мер-бл/2017/023 за участие в ограничена процедурастраница1/5
Дата02.06.2018
Размер0.5 Mb.
#70519
  1   2   3   4   5


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Реф. № МЕР-БЛ/2017/023


ЗА УЧАСТИЕ В ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на шкафове за п/ст „Симитли“, п/ст „Якоруда“ и п/ст „Кресна“

Благоевград 2017 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


Раздел І: Технически спецификации

Раздел ІІ: правила за провеждане на процедурата

Раздел ІІІ: Указания към участниците

Раздел ІV: образци на документи от офертата

Раздел V: Проект на договор

Раздел VІ: Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор

РАЗДЕЛ І: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

А. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА


  1. Общо положение.

С настоящата поръчка се цели да се извърши подмяна на съществуващите лицеви панели за предкилийни шкафове и командни табла в п/ст „Симитли“, п/ст „Якоруда“ и п/ст „Кресна”.


  1. Съществуващо положение.

В п/ст „Симитли“ са предвидени за подмяна 5 броя прекъсвачи 20 kV на килии Трафо 1, Трафо 2, ШСП А-I-Б, ШСП А-II-Б и Секциониране. Необходимо е да се подменят лицевите панели на изброените предилийни шкафове съобразени с новите прекъсвачи 20 kV.

В п/ст „Якоруда“ е предвидена реконструкция на КТ Сигнализация, за което е необходимо нов лицев панел за КТ Сигнализация.

В п/ст „Кресна“ е предвидена реконструкция на КТ Сигнализация, за което е необходимо нов лицев панел за КТ Сигнализация.
Технически СПЕЦИФИКАЦИИ
1. Предназначение

В настоящите технически спецификации са посочени основните технически изисквания, на които трябва да отговарят:

• доставяните лицеви панели (ЛП) за предкилийни шкафове 20 kV, ще се използват да заменят съществуващите, за монтаж на нови прекъсвачи в ЗРУ 20 kV на п/ст Симитли.

• доставяните ламаринени лицеви панели (ЛП) за командни табла, ще се използват да заменят съществуващите в КТ. ЛП ще се използват за п/ст Якоруда и п/ст Кресна2.Обем на поръчката

Предвидените за доставка ЛП са посочени в следната таблица с техния брой и размери.
по ред

Описание

М-ка

К-во

Размери

Широчина

Височина

Дълбочина

ЛИЦЕВИ ПАНЕЛИ ЗА ПРЕДКИЛИЙНИ ШКАФОВЕ

1

Лицев панел за килия Трафо 1

бр.

1

1420 mm

2000 mm

-

2

Лицев панел за килия Трафо 2

бр.

1

1520 mm

2000 mm

-

3

Лицев панел за килия ШСП А-I-Б

бр.

1

1430 mm

2000 mm

-

4

Лицев панел за килия ШСП А-II-Б

бр.

1

1490 mm

2000 mm

-

5

Лицев панел за килия СП

бр.

1

1520 mm

2000 mm

-

ЛИЦЕВИ ПАНЕЛИ ЗА КОМАНДНИ ТАБЛА

1

Лицев панел п/ст Якоруда

бр.

1

600 mm

2000 mm

-

2

Лицев панел п/ст Кресна

бр.

1

600 mm

1950 mm

-

От Възложителя са изготвени чертежи за изработване на лицевите панели. За всеки тип ЛП са разработени индивидуални чертежи. Доставят се неокомлектовани, с изрязани технологични отвори.

Всички чертежи са дадени в Приложение 1.3.Стандарти и норми

3.1. За лицеви панели

Лицевите панели трябва да се изработят от ламарина в съответствие с изискванията на БДС ЕN 10051, на настоящите технически спецификации и на техническата документация на производителя.4. Основни изисквания към доставяните ЛП

4.1. Лицеви панели за предкилийни шкафове и командни табла

4.1.1. Общи изисквания

Изпълнителят трябва да достави неокомплектовани с апаратура ламаринени лицеви панели за предкилийни шкафове и командни табла, с изрязани технологични отвори за монтаж на апаратура, които да заменят съществуващите.

Панелите трябва да се доставят окомплектовани със съответните сертификати и декларации за съответствие.

4.1.2. Специални изисквания

4.1.2.1. Механична част

Лицевите панели трябва да са изработени от материали способни да издържат механичните и електрическите въздействия при нормални експлоатационни условия. Да бъдат изработени от стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm. Панелите да бъдат изработени от цели листи. При опасност от измятане се допуска използването на усилващи вътрешни профили.

Лицевите панели за предкилийни шкафове ще бъдат окомплектовани с две метални предни вертикални врати, направени от стоманена ламарина със същата дебелина, от която е направен и лицевия панел. Вратите трябва да осигуряват стабилно затваряне, да бъде лесни за монтаж и демонтаж. С оглед осигуряването на необходимата твърдост, предотвратяваща измятане, е допустимо използването на усилващи вътрешни профили.

Вратите да бъдат прикрепени към основната конструкция, чрез панти, с възможност за смазване. Пантите трябва да са изработени от корозионноустойчив материал и да осигуряват възможност за сваляне на вратите и смазване. Конструктивното им изпълнение трябва да позволява вратите, да се отваря на ъгъл не по-малко от 150º. Лявата врата да се фиксира в затворено положение, чрез горен и долен стопер, а дясната врата да се заключва посредством ключалки в горния и долния и край.

Преди боядисването, металната повърхност да се обработи против ръжда, като използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на въздействието на околната среда.

Лицевите панели да бъдат прахово боядисани с цветовото оформление – светло сиво RAL 7032 (с гладка повърхност или шагрен – портокалова кора). Поръчката предвижда и доставка на 250 ml от оригиналната боя за възстановяване на евентуални повреди по покритието.5.Опаковка, транспорт и съхранение

Фабричната опаковка е задължение на Изпълнителя. Описаното по-горе оборудване трябва да бъде доставяно в подходяща опаковка. Предкилийните шкафове и лицевите панели да се доставят в транспортна опаковка, предпазваща ги сигурно от външни въздействия по време на превоз и складиране. Доставчикът дава указания, относно условията за правилното съхранение на предкилийните шкафове и лицевите панели до монтирането им, като на всяка транспортна опаковка трайно се нанасят най-малко следните данни:

- Наименование/тип;

- Габаритни размери;

- Маса;

- Места за прикачване;- Условия за съхранение.
6.Място на доставка

Доставката на лицевите панели за предкилийните шкафове и командни табла, предмет на настоящата поръчка, да се изпълни с транспорт на Изпълнителя в склад на Възложителя, на следния адрес: складова база на МЕР Благоевград, гр. Благоевград, кв. Грамада, подстанция „Джумая”. Лице за контакт: Иван Гоцев тел: 0885/736063.

Лице за контакти по техническите въпроси:

За лицеви панели предкилийни шкафове – Спас Спасов – Ръководител, сектор Подстанции, МЕР Благоевград, тел. 073/889628; GSM 0884 661385.

За лицеви панели командни табла – Иван Дългъчев – Ръководител, сектор РЗА, МЕР Благоевград, тел. 073/889633; GSM 0887 207470.
7. Срокове

7.1. Срок за изпълнение на поръчката - за доставка на лицеви панели за предкилийни шкафове и командни табла – не повече от 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.

7.2. Гаранционен срок

Гаранционият срок на доставените стоки - да е минимум 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол за извършване на доставката.7.3. Срок за отстраняване на възникнали повреди в гаранционния срок

При поява на дефекти, те ще бъдат отстранявани в срок до 7 (седем) календарни дни от уведомлението, а при невъзможност за тяхното отстраняване, дефектиралото оборудване ще бъде подменяно с ново в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на получаване на уведомлението. Възложителят е задължен да уведоми Изпълнителя за откритите дефекти писмено. Всички разходи, свързани с подмяната на дефектната стока по време на гаранционния срок ще бъдат за сметка на Изпълнителя. Гаранционите срокове на извършените подмени при отсраняване на дефектите и на подмененото оборудване ще текат от датата на изпълнението им.Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник. За всички стандарти, цитирани в тази документация се приемат последните действащи издания.

8. Приложения

8.1. Приложение 1 - Чертежи на лицеви панели за предкилийни шкафове и командни табла.

- Чертежи за лицев панел за килия Трафо 1 в п/ст Симитли -1 брой;

- Чертежи за лицев панел за килия Трафо 2 в п/ст Симитли -1 брой;

- Чертежи за лицев панел за килия ШСП А-I-Б в п/ст Симитли - 1 брой;

- Чертежи за лицев панел за килия ШСП А-II-Б в п/ст Симитли - 1 брой;

- Чертежи за лицев панел за килия СП в п/ст Симитли - 2 брой;

- Чертежи за лицев панели за командни табла в п/ст Кресна - 2 броя;

- Чертежи за лицев панели за командни табла в п/ст Якоруда - 1 броя.


Чертежи на ЛИЦЕВИ ПАНЕЛИ ПРЕДКИЛИЙНИ ШКАФОВЕ и лицеви панели КОМАНДНИ ТАБЛАпо ред

Наименование

Черт.№

Файл

1

Ламаринен лицев панел за килия Трафо 1

107-1 л.1/1

LP Trafo 1 -1

2

Ламаринен лицев панел за килия Трафо 2

107-2 л.1/1

LP Trafo 2 -1

3

Ламаринен лицев панел за килия ШСП А-I-Б

107-3 л.1/1

LP 6SP A-I-B -1

4

Ламаринен лицев панел за килия ШСП А-II-Б

107-4 л.1/1

LP 6SP A-II-B -1

5

Ламаринен лицев панел за килия СП

107-5 л.1/1

LP SP -1

6

Ламаринен лицев панел п/ст Якоруда

122 л.1/2

KT CS Iakoruda – 1

7

Ламаринен лицев панел п/ст Якоруда

122 л.2/2

KT CS Iakoruda – 2

8

Ламаринен лицев панел п/ст Кресна

108 л.1/2

KT CS Kresna – 1

9

Ламаринен лицев панел п/ст Кресна

108 л.2/2

KT CS Kresna – 2


РАЗДЕЛ ІІ: ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Общи правила за провеждане на процедурата.

1.1. Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП).

1.2. След изтичането на срока за получаване на офертите възложителят назначава комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП със заповед, в която определя:

- поименния състав и лицето, определено за председател;

- сроковете за извършване на работата;

- място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията.

1.3. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП, след получаване на списъка с кандидатите или участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.

1.4. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола, с който офертите се предават на председателя на комисията.

1.5. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

1.6. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, както и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.7. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.8. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.9. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по т. 1.6. – 1.8.

1.10. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

1.11. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

1.12. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

1.13. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по т. 1.5. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

1.14. След извършване на действията по т. 1.13. приключва публичната част от заседанието на комисията.

1.15. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

1.16. Обосновката по т. 1.15. може да се отнася до:  • икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

  • избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнение на строителството;

  • оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

  • спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „при изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;

  • възможността участникът да получи държавна помощ.

1.17. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т. 1.16., на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен, само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

1.18. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП - Списък на конвенциите в социалната област и в областта на околната среда.

1.19. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.
2. Разглеждане, оценка и класиране на допуснатите оферти.

2.1. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена”.

2.2. В случай, че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

2.3. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница