Д о к у м е н т а ц и я за избор на изпълнител застраница1/10
Дата23.10.2018
Размер481.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
    
Утвърждавам :                 

СТЕФКА СТЕФАНОВА ТРАЙЧЕВА

Директор на СОУ „Цанко Церковски“ ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

 

 Д  О  К  У  М  Е  Н  Т  А  Ц  И  Я

за

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА:

Доставка на бензин и дизелово гориво за служебните МПС и земеделските машини и инструменти на СОУ „Цанко Церковски“ гр. Полски Тръмбеш

СЪГЛАСНО ЧЛ. 14, АЛ.4, Т.2 И ЧЛ.101 А ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

И

ГЛАВА IV, ЧЛ. 50-51 „ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗОП“ ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, НА СОУ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ” ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ2016 г

ГЛАВА ПЪРВА

ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ УСЛОВИЯ


  1. Основание – настоящата обществена поръчка се провежда на основание чл.14, ал.4, т.2 от  Закона за обществените поръчки.

  2. Вид на процедурата: възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава 8а от ЗОП във връзка с чл.14,  ал.4, т.2  от  ЗОП

  3. Описание на поръчката:  „Доставка на бензин и дизелово гориво за служебните МПС и земеделските машини и инструменти на СОУ „Цанко Церковски“ гр. Полски Тръмбеш.

  4. Организатор: СОУ „Цанко Церковски“ гр. Полски Тръмбеш.

  5. Език и документация: Официален език е българският език. Всички действия следва да бъдат извършени и документите съставени на български език.

  6. Място на провеждане: град Полски Тръмбеш, ул. „Училищна” 25, СОУ „Цанко Церковски“ гр. Полски Тръмбеш

  7. Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

  8. Срок на доставката срокът на изпълнение на доставката е 24 (двадесет и четири) календарни месеца от датата на сключване на договора.


РАЗДЕЛ ІІ

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Стойност на поръчката


Прогнозните стойности на цените по настоящата поръчка са до 66 000 лв без ДДС на база миналогодишно ползване.

В ценовата си оферта участниците посочват процент на отстъпката от цената в търговската мрежа без ДДС. Участниците могат да предлагат оферта само за изпълнението на целия обем на обществената поръчка.

Отстъпката от цената за изпълнение на поръчката е обект на оценка от страна на комисията.

2. Схема на плащане


Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка.

Финансирането е от субсидията за безплатен превоз на ученици и собствени средства на училището.

Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна на крайния получател / СОУ „Цанко Церковски“ гр. Полски Тръмбеш / по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

СОУ „Цанко Церковски“ гр. Полски Тръмбеш заплаща стойността на доставката след представяне на фактура-оригинал на името и с данните на СОУ „Цанко Церковски“ гр. Полски Тръмбеш, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и ЗДДС.


ГЛАВА ВТОРА

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПРАВИЛА

1. Общи изисквания


В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и настоящата документация.

Поръчката се провежда по реда на Глава 8а от ЗОП във връзка с чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП – възлагане чрез публична покана.

2. Специфични изисквания към участници – обединения, които не са юридически лица („обединение/консорциум”)


2.1. В случай че участникът е обединение, участниците в него трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката („водещ съдружник”).

2.2. В случай че участник в процедурата е обединение, изискванията за икономически и финансови възможности, и за технически възможности, се отнасят за обединението като цяло. При изискванията, които важат за всеки един от членовете на обединението поотделно, това е изрично посочено в съответната част на документацията.

2.4. Административните изисквания на Раздел ІІ от настоящата глава се прилагат за всеки от участниците в обединението поотделно.

2.5. В случай че участникът е обединение, участниците в него сключват споразумение помежду си.

3. Специфични изисквания към подизпълнителите


3.1. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, административните изисквания на Раздел ІІ „Административни изисквания” от настоящата глава, се прилагат и за подизпълнителите.

3.2. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа, и подизпълнителите са посочени в офертата на участника, и за тях са представени всички необходими документи.

3.3. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

3.4. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, в случай че:

  • е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

  • е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и е декларирало пред възложителя, в хода на провеждането на процедурата, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

3.5. При подаване на офертата, участникът декларира дела на участие на подизпълнителя (в проценти), както и вида на конкретните дейности, които ще се извършват от подизпълнителя.

3.6. Изискванията за технически възможности – в съответствие с вида на дейностите, които ще се извършват от подизпълнителя, като посочване на приложимите изисквания към подизпълнителите е посочено на съответните места в настоящата документация.


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница