Д о к у м е н т а ц и я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предметстраница2/4
Дата28.02.2018
Размер0.77 Mb.
#60545
1   2   3   4

Критерии за оценка

на офертите на участниците, участващи в провежданата от Българското национално радио открита процедура по обществена поръчка с предмет:

Основни ремонти в сгради на БНР-София по две обособени позиции: 1. Основен ремонт на покрив столова в ПРС на БНР-София; 2. Удължаване на покрива в ПД на БНР в парк Витоша“

За двете обособени позиции:

Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”.


Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за икономически, финансови и технически възможности и квалификация, подлежат на комплексна оценка за определяне на „икономически най-изгодната оферта”.
Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:
КО = Ц + ТП , където:
Ц – предложена цена

ТП – технологична последователност на строителните процеси


Максимална комплексна оценка КО = 100 точки.

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:
 1. ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА


Ц - е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена на съответната оферта.


 • За нуждите на настоящата методика максималната стойност на Ц е 30 точки;

 • Максимален брой точки – 30, получава офертата с предложена най-ниска цена;

Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:
Ц = ( Цмин / Цуч ) х 30, където
Цмин – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката

Цуч – представлява цената, предложена от съответния участник
Забележка: Участници, предложили цени, по-високи от прогнозната стойност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 1. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ:

Максималният брой точки, който участникът може да получи от оценката на Технологичната последователност е 70 т. Точките се определят от комисията съобразно указанията по-долу:
ПОКАЗАТЕЛ

Данни от офертата, подлежащи на анализ и оценка

Брой точки

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
Макс. брой точки 70

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на Възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка и определяне на критичните точки. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на Възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената Програма за изпълнение. Участник, който не е разгледал някой от аспектите на показателя (описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; организация и подход на изпълнение и не е представил Линеен график с приложена диаграма на работната ръка и определени критични точки), се отстранява от участие в процедурата.Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя се подлагат на анализ и се оценяват по следните критерии:

Фактори, влияещи на оценката:

 • Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

 • Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

 • Организация и подход на изпълнение

 • Линеен график с приложена диаграма на работната ръка и определени критични точки

За целите на прилагане на настоящата методика използваните в този раздел определения следва да се тълкуват както следва:

под ясно и подробно” посочване на отделните етапи и видове СМР следва да се разбира недвусмислено конкретният етап, конкретният вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР
В Програмата за изпълнение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Участникът последователно и детайлно е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката;

- Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от Програмата за изпълнение на поръчката видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания;

- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка и определени критични точки

70 точки


В Програмата за изпълнение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не е описана детайлно последователността на тяхното изпълнение, а само е маркирана и рамкирана по-общо и окрупнено;

- Участникът е посочил в обяснителната записка от Програмата за изпълнение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана, а само е маркирана; Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси и определените критични точки;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии са приложими към предмета на поръчката, но не са най-подходящите такива, за да е налице съответствие в пълна степен на технологичните изисквания.50 точки


В Програмата за изпълнение е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Участникът е описал общо последователността на само на най-важните видове дейности. Липсва детайлно и подробно обяснение и представяне на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

- Участникът е посочил в обяснителната записка от Програмата за изпълнение общо видовете СМР при липса на описана последователност за тяхното изпълнение и без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Налице е констатирано несъответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и/или представения линеен график и/или приложената диаграма на работната ръка и определените критични точки

30 точки.

На основание чл. 71, ал. 4 от ЗОП, в случай, че определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.


Приложение 3

УКАЗАНИЯ

ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С

ПРЕДМЕТ Основни ремонти в сгради на БНР-София по две обособени позиции“


 1. Общи изисквания

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в обявлението и документацията за участие.
2. Документация за участие в откритата процедура:
Съдържание на документацията:
- Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;
- Обявлението за обществена поръчка;
- Пълно описание на обекта на поръчката – Приложение № 1;
- Показателите и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата – Приложение № 2;
- Указания за подготовка на офертата и условия за участие – Приложение № 3;
- Проекти на договори – Приложение № 4;
- Образец на ценова оферта - Образец № 1;
- Образец на техническо предложение - Образец № 2;
- Представяне на участника – Образец № 3;
- Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - Образец №4;
- Образец на декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – Образец №5;


 • Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 6;
 • Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Образец №7;
 • Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП – Образец №8;
 • Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец №9;
 • Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – Образец №10;
 • Декларация за запознаване с обекта (само за обособена позиция 1)– Образец №11;
 • Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.


3. Подготовка на Офертата:
3.1. Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка (Плик№1 с надпис „Документи за подбор):

3.1.1. Представяне на участника, което включва:

а) – посочване на единен идентификационен код (ЕИК) по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Документът се изготвя по приложения образец (Образец №3) и се представя в оригинал.

б) - декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б.“а“ до „д“, т.2, 3 и 4 и ал.5 от ЗОП.

Декларацията се подписва и подава от лицата, представляващи участника (по чл.47, ал.4 от ЗОП). Документът се изготвя по приложения образец на Декларация към настоящата документация (Образец №4) и се представя в оригинал.

За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП.

3.1.2. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

3.1.3. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума.

3.1.4. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (Образец №5).

Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

3.1.5. Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка за обособени позиции №№……………..(наименование на обособените позиции) – (Образец №6).

Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

3.1.6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Образец №7).

Декларацията се изготвя по приложения образец се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал.

3.1.7. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП и за двете обособени позиции:


Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за първа група строежи – трета категория, съгласно ПРВВЦПРС и да притежава удостоверение за тях, съгласно Закона за Камарата на строителите, и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Това обстоятелство се доказва със заверено от участника копие от валидно удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за Камарата на строителите (Обн.ДВ. бр.108 от 29 декември 2006г.) или Декларация, че участникът е вписан в регистъра, с посочване на публичния регистър, в който се съдържа информация от компетентните органи, издали този акт.

В случай на обединение изискването се покрива от участника, който ще извършва дейностите по строителство.

В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на ЕС или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или да докаже регистрацията си в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентни органи съгласно националния му закон.

Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако участникът, избран за изпълнител не представи копие от валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя преди подписване на договора.


3.1.7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация. Участникът трябва да представи следните документи:
Изискуеми документи и за двете обособени позиции:

1. Валиден сертификат ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството (или еквивалент), с обхват строителство – заверено от участника копие. В случай, че участникът притежава сертификат, чийто срок на валидност изтича по време на изпълнение на договора, то той следва да представи към офертата си Декларация (свободен текст), че се задължава да започне своевременно процедура по подновяването на сертификата в законоустановения срок - оригинал;
2.Валиден сертификат ISO 14001:2004 за управление на околната среда (или еквивалент), с обхват строителство – заверено от участника копие. В случай, че участникът притежава сертификат, чийто срок на валидност изтича по време на изпълнение на договора, то той следва да представи към офертата си Декларация (свободен текст), че се задължава да започне своевременно процедура по подновяването на сертификата в законоустановения срок – оригинал.
Участникът следва да покрие следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация:


 • Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2008 с обхват строителство или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

 • Участникът следва да има внедрена система за управление на околната среда, сертифицирана по европейски стандарт ISO 14001:2004 с обхват строителство или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда.

3.1.8. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.3.1.1. букви „а“ и „б“ се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по т.3.1.7. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП.

3.1.9. Когато предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на обществената поръчка, участникът трябва да посочи подизпълнителите, както и видовете работа от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка. За целта посоченият подизпълнител следва да попълни и подпише приложената към документацията декларация.

3.1.10. Пълномощно на лицата, подписали предложението, в случай че нямат представителни функции по закон.

3.1.11. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец №9

3.1.12. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – Образец №10


При обединение, което не е юридическо лице декларацията се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство;

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, където трябва да се извърши строителството са НАП, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (nap.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg/, http://www.az.government.bg/).
   1. Декларация за запознаване с обекта (само за обособена позиция 1 ) – Образец №11;

3.1.14. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
Забележка: Когато документи и информация, съдържащи се плик №1, са еднакви за двете обособени позиции и участникът участва и за двете позиции, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащи се плика на втората позиция.

3.2. Техническо и финансово предложение:
3.2.1. Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, който съдържа:
В този плик се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката съобразно техническата спецификация и посочените в документацията изисквания.
- Попълнен образец на техническо предложение – Образец № 2 от настоящата документация за участие;
- Пълно описание на техническото изпълнение на поръчката, направено въз основа на заданието;

- Декларацията за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП (Образец №8) не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това;


- Техническото предложение трябва да се представи в оригинал, подписан от законен представител на съответния участник или друго надлежно упълномощено лице, без да се посочва цена.

- При кандидатстване за повече от една позиция в големия плик се поставят толкова Плика с №2 „Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №…..”, за колкото позиции се кандидатства.


3.2.2. Плик №3 с надпис „Предлагана цена“, който съдържа:
- Попълнен образец на финансово предложение – Образец № 1 от настоящата документация;
- При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в предвид изписаната с думи. При несъответствие между единична и обща цена ще се взема предвид единичната;
- Участникът съставя офертата си въз основа на заданието, приложено в документацията за участие;

- Ценовата оферта трябва да бъде подписана от лицето, което управлява и представлява участника по закон или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно да подпише ценовото предложение.


- При кандидатстване за повече от една позиция в големия плик се поставят толкова Плика с №3 „Предлагана цена по обособена позиция №…..”, за колкото позиции се кандидатства.

4. Общи изисквания при изготвяне и представяне на оферти:
4.1. Документите трябва да са заверени (когато са ксерокопия) с гриф „Вярно с оригинала“, подписа на лицето/та, представляващо/и участника и свеж печат;
4.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, посочени в документа за регистрация или удостоверението за актуално състояние/ актуалното удостоверение за вписване в Търговския регистър/ и/или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции;
4.3. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език.
4.4. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод (по см. на §1, т.16а от ДР на ЗОП), а документът по чл. 56, ал. 1, т.5 от ЗОП, които са на чужд език се представят и в превод;
4.5. По офертата не се допуска никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето/лицата, които представляват участника или от съответно упълномощени лица;
4.6. Представените образци, неразделна част от настоящата документация и условията, описани в тях са задължителни за участниците.
4.7. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, т.2 , т.3 и т.4 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

5. Срок на валидност на офертата.
5.1. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
5.2. Офертата следва да бъде валидна в срок от 90 календарни дни. Срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя, като несъответстваща на изискванията;
5.3. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.
Каталог: uploads -> 1470
1470 -> По въпроса дали има електронно гласуване и представяне на прогнозните резултати по бнр“ приложения към публичната покана
1470 -> Решение за архивиране и възстановяване на виртуалната среда и физически сървъри на бнр забележка
1470 -> Д о к у м е н т а ц и я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
1470 -> Задание за Абонаментно поддържане на подсистеми на програмния продукт „Аладин”
1470 -> Уважаеми господа
1470 -> Изх.№Ря-34/11. 01. 2016г. До „Център за градска мобилност” еад
1470 -> За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „проектиране и изпълнение на основен ремонт на студийна база „звукозаписна продукция – радио студия 5 и 7“ в бнр софия“


Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница