Д о к у м е н т а ц и я за възлагане на обществена поръчка с предметстраница1/5
Дата26.09.2018
Размер0.65 Mb.
  1   2   3   4   5
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Зимно поддържане и снегопочистване в община Червен бряг за експлоатационен сезон 2016/2017 г. по обособени позиции: I.Обособена позиция 1: Улици в гр.Червен бряг; II. Обособена позиция 2: Общинска пътна мрежа; III. Обособена позиция 3: Републиканска пътна мрежа В гр. Червен бряг”. –

ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХVІ ОТ ЗОП

гр. Червен бряг

2016г.

Във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава ХХVІ от ЗОП с предмет: Зимно поддържане и снегопочистване в община Червен бряг за експлоатационен сезон 2016/2017 г. по обособени позиции: I.Обособена позиция 1: Улици в гр.Червен бряг; II. Обособена позиция 2: Общинска пътна мрежа; III. Обособена позиция 3: Републиканска пътна мрежа в гр. Червен бряг“,


Ви каним да представите оферта в срок до 16:30 часа на 28.10.2016г., на адрес: гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ №1 до Кмета на Община Червен бряг, съгласно следните изисквания на възложителя:


раздел І. Възложител

1. Възложител на настоящата обществена поръчка е Община Червен бряг.

Община Червен бряг е публичен възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на ЗОП.

Административната сграда на Община Червен бряг се намира в гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ № 1, а информация във връзка с настоящата обществена поръчка може да се получи на тел. 0659 92340, факс 0659/9 23 51, както и на е-mail:

evgeniq_nikolova17@abv.bg

2. Лице за контакт: инж.Евгения Петрова Николова – началник отдел „ОП“.
3. Интернет адрес на възложителя: http://chervenbryag.bg/

4. Профил на купувача: http://chervenbryag.bg/bg2/category/2015-12-10-05-04-06/2013-02-22-08-36-20/2016/

С документацията за участие в настоящата процедура, желаещите могат да се запознаят на интернет страницата на Община Червен бряг http://chervenbryag.bg/ в „Профил на купувача“. Достъп до документацията е осигурен 24 часа в денонощието.РАЗДЕЛ ІІ. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

1. Обект на поръчката – услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

2. Предмет на поръчката: Зимно поддържане и снегопочистване в община Червен бряг за експлоатационен сезон 2016/2017 г. по обособени позиции: I.Обособена позиция 1: Улици в гр.Червен бряг; II. Обособена позиция 2: Общинска пътна мрежа; III. Обособена позиция 3: Републиканска пътна мрежа в гр. Червен бряг“.

3. Код на обществената поръчка

Кодовете на основния обект на настоящата обществена поръчка съгласно Класификатора на обществените поръчки е 90620000 – услуги по почистване на улици от сняг и 90630000 – услуги по почистване на улици от лед.


РАЗДЕЛ ІІІ.
1. Прогнозна стойност на поръчката66 500 лв. без ДДС или 79 800 лв. с ДДС на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

Прогнозната стойност на поръчката е крайна и не може да се надвишава.


2. Място на изпълнение на поръчката – територията на Община Червен бряг.
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

При изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извършват следните дейности:

1. Разчистване на пътищата от сняг (снегопочистване).

Зимното снегопочистване се извършва по необходимост, по всяко време на денонощието. За целта се използват подходящи за това високо проходими машини. Снегопочистването се извършва до тогава, докато се осигури нормална проходимост по общинските пътища при зимни условия. Да се спазват всички Правила за безопасност на движение по пътищата и Правилата за безопасност на труда.

2. Опесъчаване на пътната настилка.

Опесъчаването се извършва по необходимост, по всяко време на денонощието. Опесъчаването на конкретен участък от пътната мрежа се извършва само при изрично получено от възложителя нареждане. Опесъчаването се извършва механизирано или ръчно, като се спазват всички Правила за безопасност на движение по пътищата и Правилата за безопасност на труда.

3. Осигуряване на денонощно дежурство на хора и техника през есенно-зимния сезон.

4. Събиране и подаване на информация за състоянието на пътната мрежа, обект на поръчката през зимния сезон.


СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на поръчката е от датата на подписване на договора за изпълнение на услугата до 30.04.2017 г. за позиции 1 и 2, а за поиция 3 срокът е от 01.01.2017г. до 30.04.2017г.

Срокът може да бъде удължен в случай, че климатичните условия след неговото изтичане са неблагоприятни и налагат удължаване действието на договора.

Съобразно метеорологичните условия, изпълнителят следва да бъде на разположение на възложителя и да предоставя услугата незабавно при поискването й от възложителя.ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Финансирането е с бюджетни средства за обособени позиция 1 и 2, а за обособена позиция 3 от републиканският бюджет в рамките на одобрените и отпуснатите средства на общината от МРРБ.

Заплащането на дейностите по зимно снегопочистване се извършва на база на оформени констативни протоколи за действително извършените дейности и фактура. Използваните материали се калкулират в общата цена на услугата. Възложителя контролира, приема, подписва и съхранява всички документи по изпълнение на договора, като проверява и документира количеството и качеството на извършените от изпълнителя дейности, съобразно изискванията на техническата спецификация. Констатациите се документират в протокола за изпълнение на услуги, в който задължително се включват: видове дейност, единица мярка, количествата и качествата на всяка от изпълнените дейности, обхват и обем на изпълнените услуги и се подписва от упълномощено от възложителя лице. Констативният протокол е неразделна част от месечната фактура. Условията и начина на плащане са уредени в проекта на договора към настоящата поръчка на договора.

Законодателство

Изпълнителят трябва да извършва услугите в пълно съответствие с общите и специфични изисквания на българското законодателтсво. Дейностите по зимното поддържане и снегопочистване да се извършват при спазване на Технически правила за поддържане и ремонт на пътищата, раздел "Зимно поддържане", Технически изисквания за сол за зимно поддържане на пътищата – ИАП, 2005 г., Инструкция № 3 от 18.07.2007 г. за реда на осъществяване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, Закон за опазване на околната среда и подзаконова нормативна уредба към него, Закон за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконова нормативна уредба към него, Закон за пътищата и подзаконова нормативна уредба към него, Закон за движение по пътищата и др. приложими към предмета на поръчката стандарти.Контрол

Възложителят ще контролира изпълнението на услугите и ще заплаща на Изпълнителя, с когото е сключен договор за извършената работа по ред, описан в договора. Прекият контрол от страна на Възложителя по изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка ще се осъществява от секретаря на Общината.Комуникации

Изпълнителят осигурява и поддържа стационарни телефонни връзки в своите офиси, като поддържа и отговаря на действащи/актуални телефонни номера, факс (когато има такъв) и електронен адрес за непрекъсната комуникация с Възложителя. Отговорниците за изпълнението на услугите по договора трябва да са снабдени с мобилен телефон и да са в постоянна връзка с представител на Възложителя.

Списъкът с телефонни номера и отговорниците се поддържат и актуализират.

При мероприятия на Главна дирекция ''Гражданска защита'', Служба ''Пожарна и аварийна безопасност'', КАТ, Полиция и други органи на реда, при кризи и извънредни ситуации, обявени по съответния ред, Изпълнителят поддържа връзка със съответните органи и изпълнява разпорежданията им.Освобождаване от отговорност срещу искове от трети страни

Изпълнителят е отговорен за всички щети върху частната или общинската собственост, причинени поради небрежност от персонала му по време на изпълнението на услугите. Изпълнителят заменя или възстановява за своя сметка всяка собственост, повредена от него. Ако Изпълнителят не ремонтира, възстанови или замени такава повредена собственост в рамките на петнадесет календарни дни от получаването на уведомление от Възложителя, същият ще приспадне сума равна на разходите за замяна, възстановяване или ремонт на собствеността от следващото дължимо плащане към Изпълнителя. Такива удръжки или плащания, извършени за сметка на Изпълнителя, не му се възстановяват или изплащат.УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Възложителят открива възлагането на обществената поръчка с публикуване на профила на купувача на обява за събиране на оферти. Заедно с обявата възложителят публикува указанията за участие и всяка друга информация, свързана с изпълнението на поръчката.

Адрес на профила на купувача:  http://chervenbryag.bg/bg2/category/2015-12-10-05-04-06/2013-02-22-08-36-20/2016/

РАЗЯСНЕНИЯ

При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят най-късно на следващия работен ден публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката. Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, преди подписване на договора за възлагане на изпълнението, възложителят поставя условие за създаване на юридическо лице.
ОСНОВАНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ

Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка кандидат или участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП.

Към офертата участниците подават декларация по образец на възложителя за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП.

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

По отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците, Възложителят не поставя изисквания.

ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ

1.Участника трябва да разполага с необходимата за изпълнението на предмета на обществената поръчка техниката (собствена или наета) за целия срок на договора.Минималния брой и вид техника(собствена или наета) която трябва да е на разположение за изпълнението на дейностите включва:


  • снегопочистваща техника, в това число и машини за опесъчаване;

  • товарни автомобили.

2.Участника следва да има и съответния брой квалифицирани и подходящо обучени лица, назначени по трудов или граждански договор по срока на изпълнение на договора, който да управляват техниката.

Документи за доказване

1.Декларация за техническото оборудване (собствена или наета техника, оборудване, съоръжения), което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката;

2. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката (собствени или наети технически лица), в който е посочена професионална компетентност на лицата (свидетелства за управление на МПС) всеки участник може да предложи по-голям брой техника за изпълнение на дейностите. Възложителя си запазва правото да изисква от участника допълнително техническо обезпечение на дейностите, когато това се налага поради обективна невъзможност за качествено изпълнение на същите в съответните срокове. Всяко транспортно средство или водач трябва да бъде екипирано с подходящи уреди за комуникация (радиостанции или мобилни телефони).Транспортни средства, който работят през нощта, трябва да са оборудвани с достатъчно работна светлина. Участникът в поръчката гарантира, че всички транспортни средства са регистрирани и застраховани и работят в съответствие с всички действащи закони и нормативни актове. На транспортните средства и съоръженията трябва да работят само квалифицирани и лицензирани водачи. Дейностите по зимно почистване стартират по предложение на изпълнителя, според метеорологичните условия и прогнози и след съгласие на възложителя. Възложителят може да поиска дейностите да започнат и по-рано, като уведомяването на изпълнителя става от упълномощеното лице на възложителя.

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане най-ниска цена.

За "цена" на участника се счита сбора от предложените от него единични цени за един километър снегопочистване и опесъчаване в двете посоки.

На първо място се класира офертата на участник с най-малък сбор на предложените единични цени за един километър снегопочистване и опесъчаване в двете посоки.

НЕОБИЧАЙНО БЛАГОПРИЯТНИ ОФЕРТИ

1. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят ще изиска подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

2. Обосновката по т. 1 може да се отнася до:

а. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

б. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

в. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

г. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;

д. възможността участникът да получи държавна помощ.

3. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т. 2, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

4. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.

5. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

6. Възложителите са длъжни да уведомяват Европейската комисия за всички случаи по т. 5.

7. Всички органи са длъжни при поискване и в рамките на своята компетентност да предоставят на възложителите, включително от други държави членки, информация, свързана със законови и подзаконови разпоредби, приложими колективни споразумения или национални технически стандарти, отнасящи се до доказателствата и документите, представени във връзка с данните по т. 2.ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

Участниците в обществената поръчка могат да участват за една, две или всички обособени позиции.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертите се изготвят на български език.

Всеки участник в поръчката за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно оферта.

В настоящата поръчка за възлагане, едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ

За участие в поръчката заинтересованите лица подават оферти, към които прилагат и информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор. Офертата включва:

1.Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника в свободен текст.

2.Оферта (Образец №1) в която участника посочва ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие с законодателството на държавата , в която е установен. При участник – обединение,което не е юридическо лице - копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната поръчка.  • правата и задълженията на участниците в обединението;

  • разпределението на отговорността между членовете на обединението;

  • дейностите, който ще изпълнява всеки член на обединението , когато е приложимо.

Попълва се и е представя приложеният образец.Представя се в оригинал с подпис и печат.

3. Декларация за липса на обстоятелствата чл.54, ал.1 т.1, 2 и 7 от ЗОП - попълва се и се представя приложения образец.Представя се в оригинал с подпис.Декларацията се подписва от лицата, който представляват участника.

4. Декларация за липса на обстоятелствата чл.54, ал.1 т.3 - 5 от ЗОП - попълва се и се представя приложения образец.Представя се в оригинал с подпис.Когато участникът се представлява от повече от едно лице декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

5.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се и се представя приложения образец.Представя се в оригинал с подпис и печат.Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител в случай, че са повече от един.

Забележка:Представя се само ако участникът ще ползва подизпълнител.

6.Доказателства за технически и професионални способности:  • Декларация за техническо оборудване (собствена или наета техника, оборудване, съоръжения), което ще бъде използвано за изпълнение на поръчките-- попълва се и се представя приложения образец.Представя се в оригинал с подпис и печат.

  • Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката (собствени или наети технически лица) ,в който е посочена професионална компетентност на лицата (свидетелства за управление на МПС) - попълва се и се представя приложения образец.Представя се в оригинал с подпис и печат.

7.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- попълва се и се представя приложения образец.Представя се в оригинал с подпис и печат.

8.Декларация за срока на валидност на офертата- - попълва се и се представя приложения образец. Представя се в оригинал с подпис и печат.Пояснение: срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти за период от 60 /шестдесет/ календарни дни от датата , определена за краен срок за получаване на оферти.

9.Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо - попълва се и се представя приложения образец.Представя се в оригинал с подпис и печат.

10.Техническо предложение за изпълнение на поръчката - изготвя се от участника по приложения образец - попълва се и се представя приложения образец.Представя се в оригинал с подпис и печат.

11. Ценово предложение - изготвено по приложения към настоящата документация образец. Представя се в оригинал с подпис и печат.Предлаганите единични цени за снегопочистване и опесъчаване да са за 1 километър почистен път в двете посоки до осигуряване на нормална проходимост на пътищата при зимни условия , а не за пробег на машините.

При формиране на единичните цени да бъдат включени всички елементи на ценообразуването, в т.ч разходи за необходимите видове операции, който технологично са необходими за извършване на конкретния вид услуга до окончателното й завършване. Използваните материални да са калкулирани в общата цена за услугата. Единичните цени да са валидни и да се отнасят за целия експлоатационен сезон, зимно поддържане на 1 километър, независимо от броя на използваната техника и броя на преминаванията за почистване.Забележка: цената за снегопочистване и опесъчаване не следва да се разбира като цена за 1 километър за всеки конкретен курс на изпълнителя, а за почистен километър.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Срокът за подаване на оферти е до 16:30 часа на 28.10.2016 г.

Възложителят удължава срока с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на този срок възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой.

Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка в деловодството на Общинска администрация - гр. Червен бряг, п.к. 5980, ул. „Антим I“ № 1.

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

3. наименованието на поръчката и позицията за която участват.

За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

1. подател на офертата за участие;

2. номер, дата и час на получаване;

3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените оферти се предават на председателя на комисията за разглеждане и оценка на офертите, за което се съставя протокол с данните от регистъра. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

След изтичането на срока за получаване на оферти възложителят със заповед определя нечетен брой лица, които да разгледат и оценят получените оферти.

Комисията започва работа след получаване на представените оферти и с данните от регистъра. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП за липса на конфликт на интереси с участниците след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни. Отварянето на офертите ще се извърши на 31.10.2016г. от 10:00 часа в стая 105 на Общинска администрация - град гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ № 1, етаж 1.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ПРЕКРАТЯВЯНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия:

1. не са налице основанията за отстраняване от поръчката, освен в случаите по чл. 54, ал. 3 от ЗОП и отговаря на критериите за подбор;

2.офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. Възложителят може да прекрати възлагането на поръчката до сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, като публикува съобщение на профила на купувача, в което посочва и мотивите за прекратяването.

СКЛЮЧВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от поръчката, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП- свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя.

В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП изменение на договор е допустимо, при условие че след изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите стойности по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница