Д о председателя на научното жури, определено със заповед №3-136/05. 05. 2015Дата06.02.2018
Размер137.18 Kb.
#55452
ТипКонкурс
Д О

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ,

ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД

3-136/05.05.2015НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА СБАЛО-ЕАД, ГР. СОФИЯ

РЕЦЕНЗИЯ

О Т: проф. д-р Страшимир Иванов Каранов, дм

Научни специалности: Обща хирургия, Онкология

ИНСТИТУЦИЯ: Специализирана болница за активно

лечение по онкология-ЕАД, гр. СофияОТНОСНО:
Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1. „Медицина”, научна специалност „Онкология” с шифър 03.01.46 за нуждите на Торакална клиника на СБАЛО-ЕАД, обявен в ДВ, бр.10/06.02.2015 г. и на Интернет сайта на лечебното заведение: http://www.sbaloncology.bg/bg/science-and-research/academic-personnel-development/profesor-onko-2015-02.html
Рецензията е съставена в съответствие с ЗРАСРБ, Раздел ІІІ/Раздел ІV от ППЗРАСРБ – Условия и ред за заемане на академичната длъжност „доцент”/”професор” и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СБАЛО-ЕАД.

В така обявения конкурс, в законовоустановения срок за участие, редовни документи е подал и е допуснат само един кандидат – доц. д-р Елена Димитрова Александрова, дмн.

Всички материали на кандидата са представени съгласно изискванията на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СБАЛО-ЕАД. Те са представени окомплектовани в класьор. Доброто администриране на материалите в улесни анализа им и работата на рецензента.
А. БИОГРАФИЧНИ ДАННИ
Доц. д-р Елена Димитрова Александрова е завършила висшето си медицинско образование през 1978 г. във ВМИ – София, МА. През 1992 г. придобива специалност по „Обща хирургия”, през 1998 г. – специалност по „Онкология”, а през 2001 г. придобива научната и образователна степен „доктор”. През 2001 г. придобива научното звание „старши научен сътрудник II ст.” („доцент”) по „онкология – 03.01.46”. През 2015 г. придобива научно-образователната степен «доктор на медицинските науки» с научен труд «Далечна преживяемост и локални рецидиви след органосъхраняващо лечение на ранния карцином на млечната жлеза»


  Професионалния път на доц. Александрова започва през 1979 г. като ординатор в III коремна хирургия на Института за спешна медицинска помощ „Пирогов”. От 08.02.1981 г. до 2001 г. е „научен сътрудник III – I ст.” в Хирургична клиника на Националния онкологичен център, София. От 2001 г. до момента е Началник на „Отделение по мамология и реконструктивна хирургия” към „Торакална клиника” на СБАЛ по онкология, София.

  Доц. Александрова има следните специализации:  1979-1981- Клинична ординатура по спешна хирургия в III коремна хирургия на Института за спешна медицинска помощ „Пирогов” ;

  1996 SIS курс по комлексно лечение на рака на млечната жлеза в MD Anderson Cancer Center, Houston Texas;

  2007 г. ЕSMO - курс - Рак на млечната жлеза, София;

  2010 г. EIO Milan, Italy курс по онкопластична хирургия с практически занимания;

  2011 г. EIO Milan, Italy курс по сентинелна биопсия на лимфни възли при рак на млечната жлеза.

  Доц. Елена Александрова членува в: • Български лекарски съюз;

 • Българска Национална Асоциация по Онкология;

 • Българско хирургично дружество;

 • Societe International of Senology (SIS);

 • Balkan Union of Oncology (а от 2008 г. е член на Editorial Board, Journal of the Balkan Union of Oncology - JBUON).

Б. НАУЧНА И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
І. Публикационна активност

Доц. д-р Елена Александрова участва в настоящия конкурс с 143 заглавия на научни трудове, плод на цялостната й научно-изследователска дейност.

От тях: дисертации - 2 бр., монографии -2 бр., глави в монографии на кирилица - 3 бр., глави в учебник – 1 бр., публикации в чужди списания - 15 бр., публикации в наши списания - 41 бр., изнесени доклади у нас и в чужбина – 78 бр. и едно защитено с патент изобретение.

След изключване на дисертационните трудове и публикациите, свързани с тях и публикациите по заемане на академичната длъжност „доцент”, на рецензиране по конкурса за „професор” остават 45 публикации на статии и резюмета, 4 монографии и глави в монографии и учебници, както и 14 изнесени доклади у нас и в чужбина, представени по-долу:
Научен труд

Публикуван и рецензиран

(до 2002)

Нерецензиран (публикуван след 2003)

Дисертации

(д.м. и д.м.н)

1

1 *Монографии, глави в

монографии

2

3

Учебник (глава)

-

1

Публикации в

периодика на латиница

4

11

(4 са резюмета)Публикации в

периодика на кирилица

25

16

Изнесени доклади в

чужбина

17

10

Изнесени доклади у нас

47

4

Патенти

1

-

ВСИЧКО

97

46

* Не подлежи на рецензиране

1. Публикации в периодични научни списания и сборници – 27 бр.

2. Участия в международни конгреси и национални форуми (в т.ч. с международно участие) – 14 бр.

3. Монографии и участия в монографии и учебници – 4 бр.

4. Наукометричен анализ на научната продукция

Разпределението в наукометричен аспект е, както следва:
Вид на научният труд

Самостоятелен/

първи автор

Втори/

последващ автор

Монография

2

1

Учебник

1

-

Публикации в чужди списания с IF

4

7

Публикации в наши списания

11

5

Изнесени доклади

7

7

ВСИЧКО

25

20

От общо 45 научни труда, на 25 (55.6 %) доц. Ел. Александрова е единствен или първи автор, което доказва нейният изключителен личен принос в разработките.

Доц. д-р Елена Александрова има публикации в редица престижни международни списания, като: European Journal of Nuclear Medicine, Journal of BUON, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging и др.
6. Справка за Impact Factor (IF) и цитирания
От направените справки от Националния център за информация и документация (НАЦИД) в база данни ISI WEB of SCIENCE – Science Citation Index, SCOPUS и WEB of Knowledge), научните разработки на доц. д-р Елена Александрова са с общ IF 44.881 и са цитирани 48 пъти – 10 пъти в чужди списания, останалите в научна периодика на кирилица.

ІІ. НАПРАВЛЕНИЯ В НАУЧНАТА И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТА
Научната проблематика в трудовете на доц. д-р Елена Александрова е мностранна и може да се обобщи в следните групи:

1. Лечение на рака на млечната жлеза – 11 бр.

2. Далечни лечебни резултати при рак на млечната жлеза – 3 бр.

3. Нови нуклеарно-медицински стадиращи методи – 15 бр.

4. Лъчевоиндуцирани тумори – 7 бр.

5. Редки тумори на млечната жлеза – 6 бр.

6. Бременност и рак на млечната жлеза; рак при жени в млада възраст – 3 бр.
В. УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Доц. Александрова е провела лекционен курс на тема «Рак на млечната жлеза» през 2015 г. в САГБАЛ «Д-р Щерев».

От 2002 г. доц. Елена Александрова е консултант на САГБАЛ «Шейново».


Г. НАУЧНИ ПРИНОСИ НА КАНДИДАТА
Научните трудове на доц. д-р Елена Александрова обхващат актуални и значими проблеми в областта на клиничната онкология и по-специално на сенологията, по-важните от които са (без претенция за изчерпателност!):

1. Органосъхраняващи операции и операции с едноактно протезиране за отличен козметичен ефект при ненарушена онкологична целесъобразност;

2. Далечни резултати от лечението на рака на млечната жлеза и сравняване на резултатите при различните радикални методи;

3. Въвеждане на нови нуклеарно-медицински изследвания за предоперативно уточняване на първичния тумор и регионерните лимфни възли за избор на най-подходящия оперативен обем и лечебен режим;

4. Лъчевоиндуцирани тумори на млечната жлеза, редки тумори и тумори в млада възраст.

При извършване на собствените клинични проучвания, доц. Александрова достига до резултати, имащи съществен принос за съвременната онкология. Научните приноси в нейните разработки могат да бъдат групирани по следния начин: 1. Научно теоретични;

 2. Научно-практически;

 3. Методологични и методично-дидактически.


1. Научно-теоретични приноси:

1.1. В резултат на анализа на собствените резултати от двадесетгодишното проследяване на пациенти при органосъхраняващи техники и мастектомия, потвърждава концепцията за системен характер на заболяването „рак на млечната жлеза”, при което избора на локален лечебен метод не променя твърде значимо хода на заболяването;

1.2. Принос в доразвиване и надграждане на научната хипотеза за хетерогенност на туморните популации, възникващи в остатъчния паренхим на гърдата, който позволява класифицирането им в „истински рецидиви” и „нови първични тумори” да придобие нова, по-значима научна легитимност;

1.3. Изясняване на клиничното значение на двата вида рецидиви в хода на далечното метастазиране и преживяемостта, водещо до убедително потвърждение на хипотезата за превръщането на истинските рецидиви в източници на далечни метастази по пътя на вторичната дисеминация.2. Научно-практически приноси

2.1. За първи в страната се докладват сравнителни резултати от далечната преживяемост (20-годишна) при мастектомирани пациенти и такива с органосъхраняващо лечение;

2.2. За първи път в страната се въвежда нуклеарно-медицински базирана и ситуационно/локализационно ориентирана класификационна система на рецидивите в остатъчния паренхим на гърдата;

2.3. Предлага се за ежедневната практика протокол за типизиране на рецидивите в остатъчния паренхим на основата на прогностичните им характеристики, позволяващ формирането на различни кохорти, подлежащи на предстоящо лечение (такива, подходящи за локално лечение и такива, при които следва да се проведе агресивно системно лечение).


3. Методологични и методично-дидактически приноси.

Този тип приноси са съсредоточени главно в нейните монографии и глави от монографии и учебници. Те могат да се структурират, напр. по следния начин:  1. Биологична „естествена” история, принципи на диагностиката и лечебното поведение при рак на млечната жлеза („Основи на общата и клиничната онкология за хирурзи”);

  2. Оперативни подходи и обеми при лечението на рака на млечната жлеза („Органосъхраняващи операции при рак на гърдата”, „Променящото се лице на мастектомията”);

  3. Нуклеарно-медицински методи за диагностика на лимфния дренаж и състоянието на сентинелните лимфни възли при рак на млечната жлеза („Рак на млечната жлеза”);

  4. „Поддържащо хомеопатично лечение в онкологията”.


Д. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ
Доц. д-р Елена Александрова участва в множество различни комисии, подпомагащи лечебната и диагностичната дейност на СБАЛО-ЕАД.

Следва да се отблежи изключително модерния й подход за формиране на смесени екипи от хирурзи-онколози и пластично-естетични хирурзи при операции за рак на млечната жлеза с едноактна простетична реконструкция.

Като началник на отделението по мамология и реконструктивна хирургия, тя лично участва активно и в лечебно-диагностичната дейност, като отговоря за цялостната дейност на отделението. Личната й оперативна натовареност включва 2 853 операции за периода 2005-2015.
Е. АДМИНИСТРАТИВНИ ОТГОВОРНОСТИ
Доц. д-р Елена Александрова успешно ръководи отделението по мамология и реконструктивна хирургия на торакална клиника в СБАЛО-ЕАД след спечелен конкурс от 2001 година.

Като началник на отделението по мамология и реконструктивна хирургия, освен че участва активно в лечебно-диагностичната дейност на клиниката, тя отговоря и за цялостната и дейност.

Доц. д-р Елена Александрова участва в множество различни комисии (медицински съвет, ЛКК, пред- и следоперативна мамологична онкологична комисия и др.), подпомагащи лечебната и диагностичната дейност на СБАЛО- ЕАД.

Ж. АНАЛИЗ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА КАНДИДАТА С ИЗИКВАНИЯТА НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В СБАЛО-ЕАД
При оценката на кандидата, следва да сравним представената научна продукция с изисквенията за заемане на академичната длъжност, залегнали в Привилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности на СБАЛО-ЕАД.

В приложената по-долу таблица е извършен този анализ за доц. Александрова, съпоставен с изискванията към кандидатите за „професор” по медико-клиничен профил на СБАЛО-ЕАД.
ПОКАЗАТЕЛ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА „ПРОФЕСОР”

ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТА

1. Общ брой публикации

25*

31

 • В тях първи автор

7

17

 • От тях в списания с IF

5

11

 • В международни списания

5

11

 • От тях в монографии и учебници**

-

5

2. Позитивни цитирания

30

48

* нерецензирани в предишни процедури

** Участието в монографии и учебници/учебни пособия носят предимство при окончателната оценка


З. ЛИЧНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТА

Познавам лично и много добре кандидата още от първите й работни дни в (тогавашния) Национален онкологичен център през 1981. В един период от време бях началник на клиниката, в която работеше тя. Впоследствие станах научен ръководител на дисертацията й за придобиване на научната степен „кандидат на медицинските науки” („д.м.”).

В годините доц. Александрова се изгради като завършен мамолог-онколог, владеещ всички и всякакви оперативни методи и техники в тази област на клиничната онкология. През всичкото това време обаче, тя не загуби вкус към науката и научните дирения, към работата в мултидисциплинарни екипи за решаване на сложни, „гранично-специалностни” проблеми.

Ни най-малко не се чувствам изненадан от богата научна продукция, с която тя се явява пред научното жури. Считам (всъщност съм дълбоко убеден), че тя има всички данни в най-кратки срокове напълно да се утвърди като компетентен образовател (учител) и компетентен научен ръководител на млади научни кадри в онкологичната мамология.

Тук съвсем съзнателно пропускам личните й човешки качества, които много благоприятно допълват всичко от написаното по-горе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Доц. д-р Елена Димитрова Александрова, д.м.н. има 37 години трудов стаж като лекар, от които 35 в областта на клиничната онкология, което само по себе си е достатъчен залог за правилното развитие и овладяване на голямата интердисциплинарна специалност „онкология”. На практика тя е вече изграден и уважаван специалист, научен работник, с несъмнен висок професионализъм и достатъчен опит - гаранция за успешна бъдеща дейност в избраното от нея поприще.
В конкурса доц. Александрова участвува с общо 143 научни публикации. От тях в настоящия конкурс се рецензират 45. В 25 от тях (55.6%) доц. Александрова е единствен автор, а в 20 (44.4%) - втори и последващ автор. Общият импакт фактор на представените в конкурса научни трудове на доц. Ел. Александрова е 44.881, като са представени доказателства за 48 позитивни цитирания.
Анализът на научната продукция на кандидата доц. Александрова открива редица приноси: 3 са с предимно теоретичен характер, 3 са с научно-приложен характер и 4 – методологични и методично-дидактически.
Представената от доц. Александрова научна продукция в конкурса напълно и изцяло покриват всички изисквания към кандидатите за заемане на академичната длъжност «професор».
Считам, че доц. д-р Елена Димитрова Александрова, дмн отговаря напълно на условията по чл.29 на ЗРАСРБ и съответните количествени и качествени критерии, необходими за заемане на академичната длъжност „професор” и убедено препоръчвам на почитаемото научно жури да гласува положително при избора й за професор по онкология (03.01.46) в Торакална клиника на С

БАЛО-ЕАД, гр. София.

30.05.2015 г.Рецензент:

/ проф. д-р Страшимир Иванов Каранов, дм /Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница