Д-р Красимир Вальовстраница1/7
Дата25.07.2016
Размер1.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ” ЕООД4000, Пловдив, бул.В. Априлов” №15А, тел.: 032/64 38 31 факс: 032/64 43 88 e-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg

Утвърдил: ..................................................

Д-р Красимир Вальов

Управител на “КОЦ – Пловдив” ЕООД

д о к у м е н т а ц и я
З А
У Ч А С Т И Е В О Т К Р И Т А П Р О Ц Е Д У Р А

З А

В Ъ З Л А Г А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н А

П О Р Ъ Ч К А С П Р Е Д М Е Т:

ДОСТАВКА НА КИТОВЕ, ТЕСТОВЕ, КАЛИБРАТОРИ И КОНТРОЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ НА “КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ” ЕООД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: “ДОСТАВКА НА КИТОВЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХОРМОНАЛНИ ЕСТРОГЕН И ПРОГЕСТЕРОН РЕЦЕПТОРИ И HER-2 ЕКСПРЕСИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ”;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: “ДОСТАВКА НА ТЕСТОВЕ, КАЛИБРАТОРИ И КОНТРОЛИ ЗА ИМУНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР МОДЕЛ АIА – 600 II, ТОSОН – ЯПОНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ”

гр. Пловдив, 2016г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Настоящата документация се издава на основание чл.28 от Закона за обществените поръчки, Решение № 51/26.02.2016г. на управителя на “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на китове, тестове, калибратори и контроли за нуждите на клинична лаборатория и отделение по клинична патология на Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”:

Обособена позиция №1: “Доставка на китове за изследване на хормонални естроген и прогестерон рецептори и HER-2 експресия за нуждите на отделение по клинична патология”;

Обособена позиция №2: “Доставка на тестове, калибратори и контроли за имунологичен анализатор модел АIА – 600 II, ТОSОН – Япония за нуждите на клинична лаборатория”.
“Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на китове, тестове, калибратори и контроли за нуждите на клинична лаборатория и отделение по клинична патология на Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции:

Обособена позиция №1: “Доставка на китове за изследване на хормонални естроген и прогестерон рецептори и HER-2 експресия за нуждите на отделение по клинична патология”;

Обособена позиция №2: “Доставка на тестове, калибратори и контроли за имунологичен анализатор модел АIА – 600 II, ТОSОН – Япония за нуждите на клинична лаборатория”.

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Документацията за участие може да бъде изтеглена от интернет страницата на Възложителя, www.onkoplov.com в раздел “Профил на купувача” или при желание получена всеки работен ден от 7:30 ч. до 15:30 ч. в срок до 06.04.2016г. в Административната сграда на “КОЦ-Пловдив” ЕООД, находяща се в гр.Пловдив, бул.“Васил Априлов” № 15A, срещу представяне на документ за платени невъзстановими 10 (десет) лв. в касата на дружеството.

Документацията може да бъде изпратена на участниците с куриерска фирма, за тяхна сметка, след предварително писмено заявление по факс: 032/644 388, ведно с копие от платежно нареждане за внесени невъзстановими 10 (десет) лв. по банкова сметка на възложителя:

“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ” ЕООД

Общинска банка АД – Финансов център Пловдив

IBAN: BG 21 SOMB 91301010160501

BIC: SOMB BGSF

Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 07:30 ч. до 15:30 ч. в срок до 06.04.2016г., в Административната сграда на “КОЦ – Пловдив” ЕООД, находяща се в гр.Пловдив, бул.“Васил Априлов” № 15А.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, а именно 07.04.2016г., в 10:00 ч., в Административната сграда на “КОЦ – Пловдив” ЕООД, находяща се в гр.Пловдив, бул.“Васил Априлов” №15А.

На основание чл. 22б от ЗОП достъп до настоящата документация е предоставен на официалната интернет страница на “КОЦ – Пловдив” ЕООД – www.onkoplov.com, ведно с публикуването на обявлението в Регистър на обществените поръчки.


СЪДЪРЖАНИЕ:


 1. Решение № 51/26.02.2016 г. на управителя за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

 2. Обявление за поръчка № 718/26.02.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
 1. Приложение №1 – Условия за участие и провеждане на обществената поръчка;

 2. Приложение №2.1. – Техническа спецификация за Обособена позиция №1;

 3. Приложение №2.2. – Образец на Техническо предложение за Обособена позиция №1; (неразделна част към Приложение №4);

 4. Приложение №2.3 – Образец на Ценова оферта за Обособена позиция №1;

 5. Приложение №3.1 – Техническа спецификация за Обособена позиция №2;

 6. Приложение №3.2 – Образец на Техническо предложение за Обособена позиция №2 (неразделна част към Приложение №4);

 7. Приложение №3.3 – Образец на Ценова оферта за Обособена позиция №2;

 8. Приложение №4 – Образец на Техническо предложение;

 9. Приложение №5 – Оферта;

 10. Приложение №6 – Декларация за остатъчен срок на годност;

 11. Приложение №7 – Декларация по чл.47, ал.1, ал.2, т.1-5 и ал.5 от ЗОП;

 12. Приложение №8 – Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП;

 13. Приложение №9 – Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП;

 14. Приложение №10 – Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП;

 15. Приложение №11 – Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП;

 16. Приложение №12 – Декларация от подизпълнител на участник;

 17. Приложение №13 – Декларация за приемане клаузите на проекта на договора;

 18. Приложение №14 – Проект на договор – за обособена позиция №1;

 19. Приложение №15 – Проект на договор – за обособена позиция №2.Приложение №1
УСЛОВИЯ

ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП

С ПРЕДМЕТ:
Доставка на китове, тестове, калибратори и контроли за нуждите на клинична лаборатория и отделение по клинична патология на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции:

Обособена позиция №1: “Доставка на китове за изследване на хормонални естроген и прогестерон рецептори и HER-2 експресия за нуждите на отделение по клинична патология”;

Обособена позиция №2: “Доставка на тестове, калибратори и контроли за имунологичен анализатор модел АIА – 600 II, ТОSОН – Япония за нуждите на клинична лаборатория”
1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедурата за възлагане на обществената поръчка се открива с Решение № 51/26.02.2016г. на управителя на “КОЦ – Пловдив” ЕООД.


2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Възложител на обществената поръчка е “КОЦ – Пловдив” ЕООД.


3. НАЧИН НА ВЪЗЛАГАНЕ

3.1. Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура на основание чл.16, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл.7, т.3, чл.14, ал.1, т.2, чл.16, ал.8, чл.25, ал.1 от ЗОП.

3.2. “КОЦ – Пловдив” ЕООД сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка с участника/участниците, определен/и/ за изпълнител/и/, в резултат на проведената процедура, съгласно чл.41, ал.1 от ЗОП.
4. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Място за изпълнение на обществената поръчка – сграда на “КОЦ – Пловдив” ЕООД, находяща се в гр. Пловдив, ул. “Васил Априлов” №15A:

За обособена позиция №1 – Отделение по клинична патология на “КОЦ – Пловдив” ЕООД;

За обособена позиция №2 – Клинична лаборатория на “КОЦ – Пловдив” ЕООД.


5. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

5.1. Документацията за участие може да бъде изтеглена от интернет страницата на Възложителя, www.onkoplov.com в раздел “Профил на купувача” или при желание получена всеки работен ден от 7:30 ч. до 15:30 ч. в срок до 06.04.2016 г. в Административната сграда на „КОЦ – Пловдив” ЕООД, находяща се в гр.Пловдив, бул.“Васил Априлов” №15А, срещу представяне на документ за платени невъзстановими 10 (десет) лв. в касата на дружеството.

5.2. Документацията може да бъде изпратена на участниците с куриерска фирма, за тяхна сметка, след предварително писмено заявление по факс: 032/644 388, ведно с копие от платежно нареждане за внесени невъзстановими 10 (десет) лв. по банкова сметка на Възложителя:

“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ” ЕООД

Общинска банка АД – Финансов център Пловдив

IBAN: BG 21 SOMB 91301010160501

BIC: SOMB BGSF

придружено от посочени: реквизити на кандидата за издаване на фактура, адрес за кореспонденция, телефон, факс и лице за получаване на документацията.

5.3. Офертите се подават от участниците или техни упълномощени представители в Административната сграда на “КОЦ – Пловдив” ЕООД, находяща се в гр.Пловдив, бул.“Васил Априлов” № 15А, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка от 7:30 ч. до 15:30 ч. в срок до 06.04.2016г.

5.4. Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, а именно 07.04.2016г., в 10:00 ч., в Административната сграда на “КОЦ – Пловдив” ЕООД, находяща се в гр.Пловдив, бул.“Васил Априлов” №15А.


6. УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения, които отговарят на предварително обявените условия в обявлението за обществена поръчка и условията на Възложителя, описани в документацията за участие.

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който:


 1. e осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253 – 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл.301 – 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и чл.321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл.194 – 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл.219 – 252 от Наказателния кодекс;


 1. e обявен в несъстоятелност;

 2. e в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

 3. е представил оферта, която е непълна или е в несъответствие с обявените условия и изисквания в настоящата документация за участие;

 4. е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник.

Изискванията на чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП се прилагат за :

а) при събирателно дружество – за лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от Търговския закон;

б) при командитно дружество – за лицата по чл.105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл.141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон;

г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл.235, ал.2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл.235, ал.1 от Търговския закон;

д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския закон;

е) при ЕТ – за физическото лице – търговец;

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват кандидата или участника.

Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка участници:


 1. при които лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

 2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

За обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.

При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП с декларация.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1 от ЗОП.

Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.2 от ЗОП.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1- 4 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 т.1, 2, 4 и 5 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен, освен когато законодателството на държавата, в което е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

Когато в съответната чужда държава не се издават документите по чл.47, ал.1 и ал. 2 от ЗОП или когато те не включват всички случаи по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.


7. ОФЕРТА

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен негов представител. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Върху плика на офертата следва да бъдат посочени обособените позиции за които тя се отнася.

7.1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. (чл.54, ал.1 от ЗОП).

7.2. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си (чл.54, ал.2 от ЗОП).

7.3. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта (чл.55, ал.1 от ЗОП).

7.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта (чл. 55, ал.5 от ЗОП).

7.5. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение (чл.55, ал.6 от ЗОП).

7.6. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура (чл.55, ал.7 от ЗОП).

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася (чл.57, ал.1 от ЗОП).


Пликът се надписва: Оферта за открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставка на китове, тестове, калибратори и контроли за нуждите на клинична лаборатория и отделение по клинична патология на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”, като се изписват обособените позиции, за които участникът кандидатства.

Кандидатите могат да представят оферти за една или повече обособени позиции. Кандидатът задължително оферира за всяка една номенклатурна единица от съответната обособена позиция.Кандидат, който не е оферирал за всяка една номенклатурна единица от съответната обособена позиция се отстранява на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Пликът следва да съдържа 3 (три) отделни запечатани непрозрачни и надписани плика със следното съдържание:

- Плик №1 с надписДокументи за подбор”;

- Плик №2 с надпис Предложение за изпълнение на поръчката”;

- Плик №3 с надпис Предлагана цена”.

Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат изписани на български език. Всички приложени документи на чужд език, изискани от Възложителя, задължително се придружават с легализиран превод на български език.

Неспазването на това изискване води до отстраняване на участника на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция Пликове №2 и №3 се представят за всяка от позициите (чл.57, ал.3 от ЗОП). Участници, които не са представили отделни запечатани пликове №2 и №3 за всяка отделна обособена позиция, за която участват, ще бъдат отстранявани от процедурата. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 185 723,17 лв. (сто осемдесет и пет хиляди седемстотин двадесет и три лева и седемнадесет стотинки) без ДДС по обособени позиции както следва:

Обособена позиция №1: Доставка на китове за изследване на хормонални естроген и прогестерон рецептори и HER-2 експресия за нуждите на отделение по клинична патологияпрогнозна стойност от 129 654,17 лв. (сто двадесет и девет хиляди шестстотин петдесет и четири лева и седемнадесет стотинки);

Обособена позиция №2: Доставка на тестове, калибратори и контроли за имунологичен анализатор модел АIА – 600 II, ТОSОН – Япония за нуждите на клинична лаборатория”прогнозна стойност от 56 069,00 лв. (петдесет и шест хиляди и шестдесет и девет лева).

І. Плик №1 с надпис Документи за подбор, в който се поставят документите, изисквани от Възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите, а именно:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от законния представител на участника;

2. Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация, както и адрес, включително електронен, телефон, факс за кореспонденция при провеждане на процедурата.

3. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника (оригинал или нотариално заверено копие);

4. Документ за представена гаранция за участие – внесена парична сума или банкова гаранция – оригинал. Банковата гаранция следва да бъде обвързана със срока на валидност на офертата;

5. Декларация, че към датата на доставката остатъчният срок на годност на доставяната стока ще бъде не по-малко от 70 на сто от целия срок на годност, даден от производителя (Приложение №6);

6. Декларация по чл.47, ал.1, ал.2, т.1-5 и ал.5 от ЗОП. Декларацията се подписва от законния представител (законните представители) на кандидата (Приложение №7);

7. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (Приложение №8);

8. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Декларацията се подписва от законния представител (законните представители) на кандидата (Приложение №9);

9. Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП. Декларацията се подписва от законния представител (законните представители) на кандидата (Приложение №10);

10. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (Приложение №11);

11. Декларация от представляващия подизпълнителя, за съгласие за участие като подизпълнител – оригинал (Приложение №12);

12. Декларация, че участникът е съгласен с клаузите на проектодоговора (Приложение №13);

13. Декларация (свободен текст), представена от участника за срока на отложено плащане в календарни дни. Срокът на отложено плащане не може да бъде по-кратък от 30 (тридесет) дни;

14. Декларация (свободен текст) за срок на валидност на офертата – прилага се като отделен документ. Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-кратък от 120 календарни дни от крайния срок за подаване на офертите;

15. Попълнен проект на договор по приложен образец за обособена позиция №1, подписан и подпечатан от участника, без да се посочва цената и други параметри, посочени като критерии за оценка на офертите (Приложение №14);

16. Попълнен проект на договор по приложен образец за обособена позиция №2, подписан и подпечатан от участника, без да се посочва цената и други параметри, посочени като критерии за оценка на офертите (Приложение №15).

Когато участник в процедурата е обединение се представя заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.


17. Изискуеми документи за доказване на техническите възможности и/или квалификация на участника съгл. чл.51 от ЗОП:

17.1. Списък на доставки, извършени през последните 3 (три) години – 2013 г., 2014 г. и 2015 г., които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (лабораторни консумативи, китове, тестове, калибратори и контроли и др.). Предоставя се под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата (чл.51, ал.4 от ЗОП);

17.2. Разрешение за търговия на едро с медицински консумативи и материали, издадено от съответния компетентен орган – копие, заверено от участника;

17.3. Декларация за нанесена “СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ;

17.4. ЕС Certificate – Full Quality Assurance System Approval Certificate /Directive/98/79/ЕС in Vitro Diagnostic Medical Devices/ на производителя – копие, заверено от участника;

17.5. ЕС Declaration of conformity /ЕО декларация за съответствие от производителя/ – копие, в превод на български език за всеки конкретен продукт от спецификацията;

17.6. Участникът трябва да осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл.82, ал.3 от ЗМИ – предоставя се под формата на декларация (свободен текст);

17.7. Сертификати на производителя, заверени от участника с неговия печат и гриф “Вярно с оригинала”: ISО 13485:2003 или еквивалентен;

17.8. Сертификати на упълномощения представител: ISO 9001:2008 – копие, заверено от участника с неговия печат и гриф “Вярно с оригинала”;

17.9. Оторизационно писмо на името на кандидата, издадено от производителя на медицинските изделия или упълномощен представител по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ, валидно за срока на изпълнение на поръчката – оригинал или нотариално заверен препис – /за обособена позиция №2/.


ІІ. Плик №2 с надпис Техническо предложение за изпълнение на поръчката, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избраните от Възложителя критерии, както следва:

1. Оферта (Приложение №5);

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №4);

3. Декларация (свободен текст) за срок на доставка на консумативите;

4. Мостри и каталог, придружени с инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие по възможност на български език, на хартиен или на магнитен носител – за обособена позиция №1;

5. Каталог на предлаганите продукти, придружени с инструкция за употреба на


предлаганото медицинско изделие по възможност на български език, на хартиен или на магнитен носител – за обособена позиция №2;

6. Техническо предложение – Приложение №2.2 относно обособена позиция №1 (неразделна част към Приложение №4);

7. Техническо предложение – Приложение №3.2 относно обособена позиция №2 (неразделна част към Приложение№4).
ІІІ. Плик №3 с надписПредлагана цена, който съдържа:

1. Ценово предложение (на хартиен и магнитен носител), попълнено само за обособената позиция за която участникът кандидатства, изготвено по приложения в настоящата документация образец, подписано от законния представител на участника и подпечатано от участника (Приложение №2.3 и Приложение №3.3 в зависимост от обособената/те позиция/и).


Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница