Д-р Лидия Петрова Грозева-МихайловаДата31.03.2018
Размер25.1 Kb.
#64426
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“ Варна, уведомява участниците в откритата със № Р-100-740/22.10.2013г. на Помощник-Ректора на МУ-Варна, действащ съгласно пълномощно рег.№ 1214/24.04.2013г., процедура за възлагане на поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на външни експерти от фармацевтичния бизнес (консултанти и обучители)”, че в изпълнение на посочената заповед длъжностните лица разгледаха и оцениха подадените оферти. На основание чл.101г, ал.3 от ЗОП длъжностните лица изготвиха протокол за работата си, който бе утвърден от Възложителя на 18.11.2013г.

На първо място по обособени позиции класирането е както следва:

За обособена позиция № 1 - Консултант по професионално направление „Биологически науки”

На първо място: Оферта с вх.№ ПП-16-3/30.10.2013г., 13:45 часа на д-р Станицвет Златков Пенев, с КО – 67 (шестдесет и седем) точки.

За обособена позиция № 2 - Консултант по професионално направление „Химически науки”

На първо място: Оферта с вх.№ ПП-16-10/30.10.2013г., 15:32 часа на д-р Лидия Петрова Грозева-Михайлова, с КО – 66 (шестдесет и шест) точки.

За обособена позиция № 3 - Консултант по професионално направление „Информатика и компютърни науки”

На първо място: Оферта с вх.№ ПП-16-5/30.10.2013г., 14:30 часа на д-р Татяна Бойкова Матева, с КО – 66 (шестдесет и шест) точки.

За обособена позиция № 4 - Консултант по професионално направление „Фармация”

На първо място: Оферта с вх.№ ПП-16-12/30.10.2013г., 16:16 часа на Петър Тодоров Цонев, с КО – 66 (шестдесет и шест) точки.

За обособена позиция № 5- Консултант по професионално направление „Медицина”

На първо място: Оферта с вх.№ ПП-16-7/30.10.2013г., 14:53 часа на проф.Рахамин Шекеджийски,д.ф.н., с КО – 67 (шестдесет и седем) точки.

За обособена позиция № 6- Консултант по професионално направление „Здравни грижи”

На първо място: Оферта с вх.№ ПП-16-11/30.10.2013г., 16:00 часа на проф.Илко Николаев Гетов,дф, с КО – 67 (шестдесет и седем) точки.

За обособена позиция № 7- Обучител по професионално направление „Биологически науки”

На първо място: Оферта с вх.№ ПП-16-9/30.10.2013г., 15:15 часа на проф.Стефан Димитров Николов, с КО – 66 (шестдесет и шест) точки.

За обособена позиция № 8- Обучител по професионално направление „Химически науки”

На първо място: Оферта с вх.№ ПП-16-8/30.10.2013г., 14:57 часа на маг.-фарм.Тодор Найденов, с КО – 66 (шестдесет и шест) точки.

За обособена позиция № 9 - Обучител по професионално направление „Информатика и компютърни науки”

На първо място: Оферта с вх.№ ПП-16-4/30.10.2013г., 14:02 часа на Живко Стойков Колев, с КО – 66 (шестдесет и шест) точки.

За обособена позиция № 10 - Обучител по професионално направление „Фармация”

На първо място: Оферта с вх.№ ПП-16-2/30.10.2013г., 13:43 часа на маг.-фарм.Рада Пехливанова, с КО – 67 (шестдесет и седем) точки.

За обособена позиция № 11 - Обучител по професионално направление „Медицина”

На първо място: Оферта с вх.№ ПП-16-6/30.10.2013г., 14:42 часа на Невена Йорданова Петрова-Белчева, с КО – 66 (шестдесет и шест) точки.

За обособена позиция № 12 - Обучител по професионално направление „Здравни грижи”

На първо място: Оферта с вх.№ ПП-16-1/30.10.2013г., 13:30 часа на Иво Куманов Куманов, с КО – 67 (шестдесет и седем) точки.

С определеният за изпълнител участник за всяка една обособена позиция, следва да се сключи договор след представяне на документ, издаден от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, чл.47, ал.2, т.1 и 3 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП и представяне на гаранция за изпълнение на договора.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница