д-р Страхил Веселинов Карапчански,зам кмет на Община Русе за кмет на Община Русе, съгласно Заповед № рд-01-2694/10. 09. 2016гстраница1/8
Дата10.02.2018
Размер1.29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

ОБЩИНА РУСЕ

град РУСЕ, пл. Свобода № 6


Утвърдил:

………………….....................................……………./д-р Страхил Веселинов Карапчански,зам.- кмет на Община Русе за кмет на Община Русе, съгласно Заповед № РД-01-2694/10.09.2016г./

Д О К У М Е Н Т А Ц И Яза участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 1 зоп за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Упражняване на строителен надзор за Проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства“, инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ с 2 (две) обособени позиции:
Обособена позиция № 1:

- Основен ремонт на ЦДГ „Пинокио“ 1 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност;

- Основен ремонт на ЦДГ „Пинокио“ 2 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност;

- Основен ремонт на ЦДГ „Русалка“ 2 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност и
Обособена позиция № 2:

- Ремонт на МГ „Баба Тонка“, в т. ч. изграждане на спортни площадки и озеленяване в прилежащите дворни пространства;

- Ремонт на СОУ „Христо Ботев“, в т. ч. изграждане на спортни площадки и озеленяване в прилежащите дворни пространства“


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:


Част І. Технически спецификации

ЧАСТ ІІ. Методика за определяне на комплексната оценка на офертАТА

Част ІІІ. образци на документи и Указания за подготовка им, КАКТО И ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТИТЕ

Раздел I. Обща информация

РАЗДЕЛ ІІ. Изисквания към участниците

РАЗДЕЛ ІІІ. Общи изисквания към документите и офертите

РАЗДЕЛ ІV. Указания за подготовката на образците на документите и на офертите

РАЗДЕЛ V. Представяне на офертата

РАЗДЕЛ VI. Срок за предаване на офертата

РАЗДЕЛ VІI. Приемане на оферти/връщане на оферти

РАЗДЕЛ VІІI. Комуникация между възложителя и участниците

РАЗДЕЛ IX. Срок на валидност на офертите

РАЗДЕЛ X. Процедура по разглеждане, оценяване и класиране на офертите

РАЗДЕЛ ХІ. Определяне на изпълнител на обществената поръчка

РАЗДЕЛ ХІI. Договор за възлагане на обществената поръчка

РАЗДЕЛ ХІii. Прекратяване на процедурата

РАЗДЕЛ ХiV. образци на документи

Част ІV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Част І. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕКонкретните отговорности на Изпълнителя са извършване на:
Упражняване на строителен надзор: изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в България.
Обхват на услугата Упражняване на строителен надзор за Проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства“, инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ с 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция № 1:

- Основен ремонт на ЦДГ „Пинокио“ 1 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност;

- Основен ремонт на ЦДГ „Пинокио“ 2 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност;

- Основен ремонт на ЦДГ „Русалка“ 2 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност и

Обособена позиция № 2:

- Ремонт на МГ „Баба Тонка“, в т. ч. изграждане на спортни площадки и озеленяване в прилежащите дворни пространства;

- Ремонт на СОУ „Христо Ботев“, в т. ч. изграждане на спортни площадки и озеленяване в прилежащите дворни пространства“:

Упражняването на строителният надзор ще бъде в обем и обхват, съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, като се изпълняват най-малко следните дейности: • упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР, съгласно техническите проекти и изискванията на нормативните актове;

 • проверка на изпълнените СМР по количества и цени и подписване на протоколи за приемане на изпълнените СМР, изготвени от Изпълнителя /бивш акт обр.19/;

 • осигуряване съставянето на актовете и протоколите, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 (ДВ, бр. 72/2003), по време на строително-монтажните дейности;

 • осигуряване спазването на условията за безопасност на труда, съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и наредбите към него(ДВ, бр. 37 от 2004 г.);

 • контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните дейности, в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;

 • контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти, съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 93/2000 п, изм. ДВ, бр. 75/2002 г., 109/2003 г.). В тази връзка Извършва контролни проверки по чл. 169б, ал. 2 ЗУТ, на доставените на строежа строителни продукти (вкл. продукти, които представляват система от компоненти), които се влагат в отделните три строежа, за да се осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 и на наредбата по чл. 169а, ал. 2 от ЗУТ, вкл. извършва проверки за съответствие на: техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в представените от строителя сертификати и протоколи от изпитвания, със заложените в инвестиционния проект във фаза технически проект технически показатели и енергийни характеристики, както и с техническата документация за продуктите от офертата на строителя и от одобрената подробна количествено-стойностна сметка за съответния строеж;

 • недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството;

 • осигуряване необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ;
 • по време на изпълнение на строителните и монтажни работи осигурява постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части, които са необходими за изпълнението на договора;

 • осигуряване (проверява за/удостоверява) присъствието на авторския надзор по съответните части на техническия проект на обекта по време на изпълнение на строително-монтажните дейности;

 • подписване на всички междинни и окончателни актове и протоколи, издадени по време на строителството и необходими за оценка на качеството на изпълнените работи;

 • при необходимост изготвяне оценка за съответствие за преработка на инвестиционния проект по смисъла на чл. 154 от ЗУТ и съставя екзекутивна документация на строежа, след фактическото му завършване, изпълнителят заверява екзекутивната документация заедно с останалите участници в строителството;

 • внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем;

 • съставяне на констативни актове, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с Възложителя и Изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности, с които удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор. С този акт се извършва предаване на строежите от Изпълнителя на строително- монтажните дейности на Възложителя;

 • съдействие на Възложителя, след завършването на строително-монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) искане за въвеждането на обектите в експлоатация, като се представят окончателни доклади и други, съгласно изискванията на ЗУТ;

 • актуализиране и/или изготвяне на нов технически паспорти на строежите, съгласно изискванията на Наредба № 5/28.12.2006 г. Техническият паспорт се предава на Възложителя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат “doc“ и „pdf“, съответстващ на хартиения. Електронното копие се представя на CD носител;

 • изготвя окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи. Докладът се представя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат „pdf“ и “doc”, съответстващ на хартиения. Електронното копие на доклада се представя на CD носител;

 • контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа;
 • присъства на всички заседания между участниците в инвестиционния процес, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки път докладва за основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е упражнен текущ строителен надзор по строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им;
 • контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектанта на строежа, вписани в заповедната книга на строежа, свързани с авторското му право и недопуска действия от страна на строителя, които биха довели до неспазване на изработения от проектанта, съгласуван и одобрен инвестиционния проект на всеки един от петте строежа поотделно. За първата обособена позиция има разработени и одобрени 3 броя инвестиционни проекти във фаза технически проекти за всяка от детските градини, а за втората обособена позиция има разработени и одобрени два инвестиционни проекта във фаза технически проекти за двете училища. За първата обособена позиция има издадени 3 разрешения за строеж за всяка детска градина (за всеки един от трите обекта) поотделно. За втората обособена позиция има издадени 2 разрешения за строеж за всяко училище (за всеки един от двата обекта) поотделно. Първият обект от първата обособена позиция - Основен ремонт на ЦДГ „Пинокио“ 1 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност попада в IV категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б“ и „д“ от ЗУТ. Вторият обект - Основен ремонт на ЦДГ „Пинокио“ 2 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност попада в IV категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б“ и „д“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Третият и последен обект от тази позиция - Основен ремонт на ЦДГ „Русалка“ 2 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност попада в IV категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б“ и „д“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Първият обект от втората обособена позиция - Ремонт на МГ „Баба Тонка“, в т. ч. изграждане на спортни площадки и озеленяване в прилежащите дворни пространства попада в III категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ и „ж“ от ЗУТ. Сградата на гимназията е обявена като архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „ансамблово значение“ в ДВ, бр. 6/1995 г. според становище от Министерство на културата.

Вторият обект от втората обособена позиция - Ремонт на СОУ „Христо Ботев“, в т. ч. изграждане на спортни площадки и озеленяване в прилежащите дворни пространства“ попада в III категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ и „ж“ от ЗУТ. Сградата на мъжката гимназия /ЕСПУ „Христо Ботев“/ е обявена като архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение“ в ДВ, бр. 63/1973 г. според становище от Министерство на културата;

 • взема решения за спиране и пускане на строежа, съгласувано с Възложителя и • В рамките на 2 (два) работни дни изпълнителят изготвя писмено констатации, които представя на Възложителя, ако възникне необходимост от промени във видовете работи на съответния обект, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на проектиране, но задължително преди тези промени да са извършени от строителя. Констатациите включват подробно описание на причините и необходимостта от възникналите промени, приложение към основния файл с констатации, съдържащо доказателствен снимков материал – монтаж върху хартиен носител на местата, където са установени проблемите.

Изискване за представяне на крайния продукт

Изпълнителят предоставя на Възложителя: • Актуализиран и/или нов технически паспорт на обекта/строежа, за който е упражнил строителен надзор по време на строителството;

 • Окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи за всеки обект/строеж, за който изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на строителството.

Всички документи се представят на хартиен носител в 3(три) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат „pdf“ и “doc”, съответстващ на хартиения. Електронното копие на доклада се представя на CD носител.
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: До въвеждането на обектите/строежите в експлоатация. За информация предвиденият прогнозен срок за изпълнение на СМР, от подписване на Акт Образец № 2 до съставяне на Акт Образец № 15 е от 450 до 510 календарни дни.
ВАЖНО! Възложителят обявява успоредно с настоящата поръчка и обществената поръчка за избор на изпълнител на СМР за тези две обособени позиции. Документацията е достъпна на мястото от профила на купувача, определено за тази поръчка, като част от нея са техническите спецификации за отделните позиции, изготвените инвестиционни проекти във фаза технически проекти, издадените разрешения за строеж за трите обекта от първата обособена позиция и за двата обекта, предмет на втората обособена позиция, количествените сметки, както и останалите документи, приложени към спецификацията.
ВАЖНО! При евентуално посочване на определен сертификат, лиценз, удостоверение, стандарт или друго подобно в настоящата спецификация, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се има предвид, че е допустимо да се предложи еквивалент.
ЧАСТ ІІ. Методика за определяне на комплексната оценка на офертАТА

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се оценяват поотделно за всяка обособена позиция по следния начин:
Настоящата обществените поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени и социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.
На първо място за съответната обособена позиция се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на офертата.

1. Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка:

Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки.

Оценките по цената, срока за изпълнение и отделните показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:КО = П1 + П2,

където:

 • П1 е показател „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“

 • П2 е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“Начин за определяне на оценката по показател П1 – „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“
Оценката по показател „П1“ се формира на базата на представените от всеки участник технически предложения. На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.
Оценка по Показател П1 — „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“ — максимална стойност – 50 точки.
Предложение, относимо към дейността, свързана с упражняването на строителен надзор: Предложение за организацията и професионалната компетентност на персонала, на който е възложено упражняването на строителния надзор по време на строителството“ на отделните обекти/строежи, е основно изискване на възложителя, тъй като качеството на ангажирания с посочените дейности персонал ще окаже съществено влияние върху реализацията на договора за съответната обособена позиция, оказване на техническа помощ за възложителя и предложение за мерки, целящи осигуряване на високо качество при изпълнение на възлаганите основни дейности от предмета на настоящата поръчка за услуга.
ВАЖНО! Посочените „Технически спецификации“, действащото законодателство и стандарти в областта на упражняването на строителен надзор и изпълнението на СМР следва да се разбират като предварително обявените условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. Точките по показател П1 - „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“ (качествени и социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка) ще бъдат присъждани от помощния орган на възложителя – оценителната комисия по експертна мотивирана оценка.
1. Предложение, относимо към дейността, свързана с упражняването на строителен надзор

Указания за разработване на частта „Предложение за организацията и професионалната компетентност на персонала, на който е възложено упражняването на строителния надзор по време на строителството“:

А). относно организацията за изпълнение на дейността, свързана с упражняването на строителен надзор и предложението за разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на предвидените в рамките на дейностите от обществената поръчка. Предимство в офертите ще се счита предложение на допълнителни експерти, извън посочените в настоящата методика като изискванията по-горе относно представяне на предложение за изпълнение на работите/действията от страна на тези експерти (разпределението на задачите и отговорностите им) важи и за тях и

Б). относно професионалната компетентност на персонала, на който е възложено упражняването на строителен надзор по време на строителството на отделните обекти/строежи, като минимум:

- „Ръководител на екипа“: лице, определено за обектите/строежите, предмет на отделните обособени позиции от предмета на настоящата поръчка;

- „Ландшафтен архитект“ или „Инженер озеленител“;

- „Експерт по част Конструктивна/Строителство на сгради и съоръжения“;

- „Експерт по част Електро“;

- „Експерт по част Отопление, Вентилация и Климатизация“

- „Експерт, който да отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи“;

- „Експерт по пожарна безопасност“;

- „Експерт по част „Геодезия“ и

- „Експерт, който е регистриран по реда на чл. 165 от Закона за културното наследство“ относно обособена позиция 2.

Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

 • Липсва частта - „Предложение за организацията и професионалната компетентност на персонала, на който е възложено упражняването на строителния надзор по време на строителството“ на отделните обекти/строежи;

 • Тази част от предложението не отговаря на указанията за разработване, посочени по-горе;

 • Тази част не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя;

 • Тази част не съответства на действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти и/или не е съобразена с предмета на поръчката;

 • Липсва изискуемия с предложението и със ЗОП график за изпълнението на поръчката.Метод на формиране на оценката:

оценка 35 точки – за предложения, които кумулативно (т. е. ако са изпълнени едновременно двете номерирани по-долу условия):

1). отговарят на минималните изисквания към съдържанието на частта - „Предложение за организацията и професионалната компетентност на персонала, на който е възложено упражняването на строителния надзор по време на строителството“ на отделните обекти/строежи. Предложена е организацията за изпълнение на отделните действия, необходими за упражняването на строителен надзор по време на строителството на обектите/строежите. Представено е аргументирано предложение относно разпределението на действията, задачите и отговорностите между всеки един от предлаганите от участника експерти във връзка с изпълнението на дейностите от предмета на настоящата обществена поръчка. Предложени са трима или повече допълнителни експерти като условие за този брой точки е техните функции и отговорности да не се препокриват с тези, посочени по-горе в настоящата методика, а също така тези експерти (чрез определените им действия и/или задачи и/или отговорности) да допълват и допринасят за качествено постигане на резултатите от изпълнението на дейностите, свързани със строителен надзор и приложимите към тях документи (доклади, актове, заповедни книги и други) и

2). съдържат максималния брой точки съобразно посоченото по-долу в таблицата относно професионалната компетентност на персонала, на който е възложено упражняването на строителния надзор по време на строителството на отделните обекти/строежи. Точки относно професионалната компетентност на персонала, на който е възложено упражняването на строителния надзор по време на строителството на отделните обекти/строежи се присъждат по следния начин:

- за общ професионален опит по специалността на Ръководителя на екипа:

до 1 години включително – 1 точка;

над 1 година до 2 години включително – 2 точки и

над 2 години – 3 точки;- за специфичен професионален опит на Ръководителя на екипа, а именно – ръководител на екип, упражняващ строителен надзор и/или извършващ оценка на съответствието на инвестиционен проект и/или проектантски екип или еквивалентна позиция:

за 1 обект/строеж – 1 точка;

над 1 до 2 включително – 2 точки и

над 2 обекта/строежа – 3 точки;


- за общ професионален опит по специалността на Ландшафтния архитект или Инженера озеленител:

над 3 години до 5 години включително – 2 точки и

над 5 години – 3 точки и

- за специфичен професионален опит на Ландшафтния архитект или Инженера озеленител, а именно – упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционен проект и/или проектиране по част „Ландшафтна архитектура“ и/или „Паркоустройство и благоустройство“:

до 2 обекта/строежа включително – 1 точка и

над 2 обекта/строежа – 2 точки;
- за общ професионален опит по специалността на Експерта по част Конструктивна/Строителство на сгради и съоръжения:

над 3 години до 5 години включително – 1 точка и

над 5 години – 2 точки и

- за специфичен професионален опит на Експерта по част Конструктивна/Строителство на сгради и съоръжения, а именно – упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционен проект и/или проектиране по част „Конструктивна“:

до 2 обекта/строежа включително – 1 точка и

над 2 обекта/строежа – 2 точки;
- за общ професионален опит по специалността на Експерта по част Електро:

над 3 години до 5 години включително – 1 точка и

над 5 години – 2 точки и

- за специфичен професионален опит на Експерта по част Електро, а именно – упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционен проект и/или проектиране по част „Електро“:

до 2 обекта/строежа включително – 1 точка и

над 2 обекта/строежа – 2 точки;
- за общ професионален опит по специалността на Експерта по част ОВК:

над 3 години до 5 години включително – 1 точка и

над 5 години – 2 точки и

- за специфичен професионален опит на Експерта по част ОВК, а именно – упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционен проект и/или проектиране по част „ОВК“:

до 2 обекта/строежа включително – 1 точка и

над 2 обекта/строежа – 2 точки;
- за общ професионален опит по специалността на Експерта, който отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г.:

над 3 години до 5 години включително – 1 точка и

над 5 години – 2 точки и

- за специфичен професионален опит на Експерта, който отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г., а именно – упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционен проект като експерт по ЗБУТ:

до 2 обекта/строежа включително – 1 точка и

над 2 обекта/строежа – 2 точки;
- за общ професионален опит по специалността на Експерта по пожарна безопасност:

над 3 години до 5 години включително – 1 точка и

над 5 години – 2 точки и

- за специфичен професионален опит на Експерта по пожарна безопасност, а именно – упражняване на строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционен проект като експерт по пожарна безопасност:

до 2 обекта/строежа включително – 1 точка и

над 2 обекта/строежа – 2 точки;
- за общ професионален опит по специалността на Експерта по част Геодезия:

над 3 години до 5 години включително – 1 точка и

над 5 години – 2 точки и

- за специфичен професионален опит на Експерта по част Геодезия:

До 2 обекта/строежа включително – 1 точка и

над 2 обекта/строежа – 2 точки и
- за общ професионален опит по специалността на Експерта, който е регистриран по реда на чл. 165 от Закона за културното наследство - единствено относно обособена позиция 2:

над 3 години до 5 години включително – 1 точка и

над 5 години – 2 точки и

- за специфичен професионален опит като Експерт, регистриран по чл. 165 от ЗКН - единствено относно обособена позиция 2:

до 2 обекта/строежа включително – 1 точка и

над 2 обекта/строежа – 2 точки;
За всеки от експертите следва да се има предвид сбора от точките за общ и специфичен професионален опит.

В зависимост от получените точки относно професионалната компетентност на персонала, на който е възложено упражняването на строителния надзор по време на строителството на отделните обекти/строежи за целите на общата оценка на частта – „Предложение за организацията и професионалната компетентност на персонала, на който е възложено упражняването на строителния надзор по време на строителството“ на отделните обекти/строежи, следва да се ползва следната таблица:
35 точки

17 точки

1 точка

от

До

от

до

от

до

30 точки

35 точки за ОП 1 и 39 точки за ОП 2

24 точки

29 точки

17 точки за ОП 1 и 19 точки за ОП 2

23 точки

оценка 17 точки – за предложения, за които е установено наличието на поне едно от двете номерирани по-долу условия:

1). отговарят на минималните изисквания към съдържанието на частта - „Предложение за организацията и професионалната компетентност на персонала, на който е възложено упражняването на строителния надзор на строителството“ на отделните обекти/строежи и са съобразени с предмета на поръчката за съответната обособена позиция. Оценката се поставя за предложения, за които се установи, че са предложени от един до двама допълнителни експерти като условие за този брой точки е техните функции и отговорности да не се препокриват с тези, посочени по-горе в настоящата методика, а също така тези експерти (чрез определените им задачи и отговорности) да допълват и допринасят за качествено постигане на резултатите от изпълнението на дейностите, свързани със строителен надзор и приложимите към тях документи (доклади, актове, заповедни книги и други) и/или

2). съдържат брой точки от посочени във втората скала от таблицата, разписана по-горе (от 24 точки до 29 точки) относно професионалната компетентност на персонала, на който е възложено упражняването на строителния надзор по време на строителството на отделните обекти/строежи и

оценка 1 точка – за предложения, за които е установено наличието на поне едно от двете номерирани по-долу условия:

1). отговарят на минималните изисквания към съдържанието на частта - „Предложение за организацията и професионалната компетентност на персонала, на който е възложено упражняването на строителния надзор по време на строителството“ на отделните обекти/строежи и са съобразени с предмета на поръчката за съответната обособена позиция. Оценката се поставя за предложения, за които се установи, че не са предложени допълнителни експерти (т. е. тази част от предложението съответства само на базовите изисквания, посочени по-горе в настоящата методика) или се установи, че функциите и отговорностите на някой от допълнително предложените експерти се препокриват с тези, посочени по-горе в настоящата методика и/или2). съдържат брой точки от посочени в третата скала от таблицата, разписана по-горе (от 17 точки за ОП 1, съответно от 19 точки за ОП 2 до 23 точки) относно професионалната компетентност на персонала, на който е възложено упражняването на строителния надзор по време на строителството на отделните обекти/строежи.
Важно! Посочената по-горе скала се прилага по начин да е по-благоприятна за всеки участник, когато могат едновременно да му се поставят 17 и 1 точки.

2. Мерки за осигуряване на качество

Указания за разработване на частта: За яснота на изложеното и за да знаят участниците, какво да включат в офертите си в частта относно предложението си за мерки, целящи осигуряване на високо качество при изпълнение на възлаганите основни дейности от предмета на настоящата поръчка за услуга - в тази част от офертата всеки един от участниците следва да направи предложение относно това какви мерки предвижда да предприеме с цел осигуряване на високо качество при изпълнение на възлаганата услуга от предмета на настоящата поръчка за услуга. Мерките следва да са насочени към навременна и качествена реализация на отделните дейности, за да е възможно гарантирането на достигане на целите и резултатите съобразно посоченото в техническата спецификация.

Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя:

 • Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на качеството и постигане на резултатите съобразно изискванията на обществената поръчка;

 • Действия по прилагане на действащото законодателство и нормативните изисквания, относими към осъществяването на дейностите и под-дейностите, когато са предложени такива в рамките на конкретната обособена позиция.

Предложените мерки е необходимо да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за услуга без значение на нейния обхват и характерни особености.

Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

 • Липсва компонента „Мерки за осигуряване на качество“ на Техническото предложение;

 • Мерките за осигуряване на качеството не отговарят на минималните изисквания към тяхното съдържание;

 • Мерките за осигуряване на качеството не отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и/или техническата спецификация и/или действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти и/или не са съобразени с предмета на поръчката и/или не са разгледани двете мерки, разписани по-горе от Възложителя.


Метод на формиране на оценката:

оценка 15 точки – за предложения, които отговарят на минималните изисквания към съдържанието на Мерките за осигуряване на качеството, на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, техническата спецификация, на действащото законодателство, на действуващите норми и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката за всяка от обособените позиции. Оценката се поставя за предложения, за които се установи, че:

 • предложението засяга всяка една от дейностите поотделно, включително е базирано на тяхната специфика и отчита характерните ѝ особености, а също така предложението за всяка от дейностите е аргументирано.

 • предложени са три или повече мерки над базовите изисквания, формулирани от възложителя по-горе и същите отчитат и се отнасят до специфичните особености една или повече от дейностите и под-дейностите, когато участника предлага такива в рамките на съответната обособена позиция, включително същите са аргументирани.

оценка 7 точки - за предложения, които отговарят на минималните изисквания към съдържанието на Мерките за осигуряване на качеството, на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, техническата спецификация, на действащото законодателство, на действуващите норми и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката за всяка от обособените позиции. Оценката се поставя за предложения, за които се установи, че:

 • предложението разглежда базовите мерки (изисквания), идентифицирани от Възложителя, но предложението спрямо тях не е аргументирано и/или

 • предложението съдържа по-малко от три допълнителни мерки, извън базовите изисквания, и/или

 • предложението съдържа три и повече допълнителни мерки, извън базовите изисквания, но само две или по-малко от тях са аргументирани и отчитат характерните особености на обществената поръчка за съответната обособена позиция.


За целите на настоящата методика, използваните определения следва да се тълкуват както следва:

   • Аргументация/Аргументирано” следва да се разбира обосновка на предложение, отчитащо спецификата на настоящата обществена поръчка, както и такова, което съответства на конкретен елемент от предмета на поръчката и съставна част от предложението за изпълнението на услугата – строителен надзор като част от настоящата поръчка, за който се отнася и предоставя описан мотив за избран вид/метод/начин или др. приложим/адекватен подход/действие с оглед доказване на изискваното съдържание на предложението с настоящата методика и с техническата спецификация.


Начин за определяне на оценката по показател П2 – „Ценово предложение за изпълнение на поръчката:

2. Оценка по показател П2 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката

Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Точките относно ценовите предложения се изчисляват поотделно по следната формула:

Предложена цена – П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) - с тежест в комплексната оценка – 50 %.
Предложена цена – П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) на участника се изчислява по следната формула:


П2 =

Предложена минимална обща цена

* 50

Предложена обща цена от участника

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на ценовото предложение е 50 точки.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с предходния текст.

ЧАСТ ІІІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА ИМ, КАКТО И ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТИТЕПоделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница