D013109/03 директива / /ес на комисиятастраница1/5
Дата15.02.2018
Размер1.02 Mb.
  1   2   3   4   5


D013109/03

ДИРЕКТИВА .../.../ЕС НА КОМИСИЯТА

от XXX година

за изменение на Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за установяване на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО на Съвета1, и по-специално на първото изречение от член 20, параграф 1, първа алинея от нея,

като има предвид, че:


 1. След приемането на Директива 2006/87/ЕО през декември 2006 година бяха одобрени изменения на Регламента за инспекция на плавателни съдове по река Рейн съгласно член 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по река Рейн. Поради това е необходимо Директива 2006/87/ЕО да бъде съответно изменена.

 2. Следва да се гарантира, че удостоверението на Общността за корабоплаване по вътрешни водни пътища и удостоверението за корабоплаване, предоставяно в съответствие с Регламента за инспекция на плавателни съдове по река Рейн, се издават на основата на технически изисквания, които гарантират еквивалентно ниво на безопасност.

 3. С цел избягване на нарушаването на конкуренцията, както и на различни нива на безопасността, измененията на Директива 2006/87/ЕО следва да влязат в сила възможно най-бързо.

 4. След приемането на решения на Комисията № 2012/64/ЕС, 2012/65/ЕС и 2012/66/ЕС от 2 февруари 2012 г. относно одобрението на три класификационни организации в съответствие с член 10 от Директива 2006/87/ЕО, следва да бъдат направени необходимите изменения на приложение VII към Директива 2006/87/ЕО.

 5. Мерките, предвидени в настоящата директива, съответстват на становището на комитета, посочен в член 7 от Директива 91/672/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 г. относно взаимното признаване на национални свидетелства за капитани на речни кораби за превоз на стоки и пътници по вътрешни водни пътища2,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2006/87/ЕО се изменя, както следва: 1. Приложение II към Директива 2006/87/ЕО се изменя в съответствие с Приложение I към настоящата директива.

 2. Приложение VII към Директива 2006/87/ЕО се изменя в съответствие с приложение II към настоящата директива.

 3. Приложение IX към Директива 2006/87/ЕО се изменя в съответствие с приложение III към настоящата директива.

Член 2

Държавите-членки, които имат вътрешни водни пътища, както е посочено в член 1, параграф 1 от Директива 2006/87/ЕО, въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 31 май 2013 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите- членки.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки, които имат вътрешни водни пътища, както е посочено в член 1, параграф 1 от Директива 2006/87/ЕО.

Съставено в Брюксел на година.

За Комисията

Председател


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение II към Директива 2006/87/ЕО се изменя, както следва: 1. Член 1.01 се изменя, както следва:

а) Точки 97, 97а и 97б се заменят със следния текст:

„(97) „Класификационна организация”: класификационна организация, одобрена в съответствие с критериите и процедурите от приложение ІІ

97а. „навигационни светлини“: светлина от сигнални светлини да посочи кораби

97б. „светлинни сигнали“: светлина, използвана в допълнение на визуални или звукови сигнали.“

б) добавят се следните точки:

„106. „експерт“: лице, признато от компетентния орган или от упълномощена институция, притежаващо специализирани познания в съответната област въз основа на професионалната си подготовка и опит, напълно запознато със съответните правила и регламенти и общоприетите технически правила (напр. стандартите EN, съответното законодателство, техническите правила на други държави-членки на Европейския съюз), и в състояние да проучи и предостави експертна оценка на съответните системи и оборудване;

107. „компетентно лице“: лице, което е придобило достатъчни познания в съответната област въз основа на професионалната си подготовка и опит и е достатъчно запознато със съответните правила и регламенти и общоприетите технически правила (напр. стандартите EN, съответното законодателство, техническите правила на други държави-членки на Европейския съюз), за да бъде в състояние да направи оценка на оперативната безопасност на съответните системи и оборудване.“


 1. В член 2.01, параграф 2 буква в) се заменя със следния текст:

„в) експерт по корабоплаване, притежаващ свидетелство на капитан на плавателен съд за вътрешни водни пътища, което дава право на своя притежател да управлява плавателния съд, подлежащ на инспекция.“

 1. В член 3.02, параграф 1, буква б), първото изречение се заменя със следния текст:

„б) В случаите на проверка, както е посочено в член 2.09, минималната дебелина на обшивката на дъното, скуловите листове и листовете от бордовата обшивка на плавателни съдове от стомана следва да бъде не по-малка от по-голямата от стойностите, получени по следните формули:“

 1. Заглавието на член 6.09 се заменя със следния текст:

Член 6.09
Приемно изпитване“


 1. В член 7.05 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1. Навигационните светлини, техните осветители и принадлежности носят маркировката за одобрение, предписана от Директива 96/98/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 г. относно морското оборудване.*

(*) ОВ L 46, 17.2.1997 г., стp. 25.“ 1. В член 7.06 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1. Оборудването за радарна навигация и индикаторите на скоростта на извършване на поворот отговарят на изискванията, посочени в част I и част II на приложение IX. Съответствието на изискванията се определя от типово одобрение, издадено от компетентния орган. Оборудване с Информационна система за изобразяване на електронни навигационни карти за вътрешните водни пътища (наричана по-нататък „ECDIS за вътрешността“), което може да се използва в навигационен режим, се третира като радарно навигационно оборудване.

Трябва да бъдат изпълнени изискванията относно монтирането и оперативното тестване на радарни навигационни системи и индикатори на скоростта на извършване на поворот, използвани на плавателни съдове по вътрешни водни пътища, установени в приложение IХ, част III.

Регистърът на радарно навигационно оборудване и индикатори на скоростта на извършване на поворот, одобрени съгласно приложение ІХ, или въз основа на типови одобрения, признати за еквивалентни, се публикуват от Европейската комисия.“


 1. В член 8.01 параграф 2 се заменя със следния текст:

„2. Съдовете под налягане, предназначени за експлоатация на плавателния съд, се проверяват от експерт с цел да се удостовери, че са безопасни за експлоатация:

а) преди да бъдат въведени в експлоатация за първи път;

б) преди да бъдат върнати в експлоатация след всяко изменение или ремонт, и

в) редовно, най-малко на всеки пет години.

Инспекцията включва вътрешен и външен контрол. Пневматични съдове, чиято вътрешност не може да бъде надлежно проверена, или чието състояние не може да бъде ясно установено по време на вътрешния контрол, подлежат на допълнително безразрушително изпитване или на хидравлично изпитване.

Издава се удостоверение за проверката, подписано от експерта и посочващо датата ѝ.

Съоръженията, които изискват редовна проверка, в частност парните котли, другите съдове под налягане и техните принадлежности и подемните устройства, трябва да съответстват на нормативните документи, валидни в една държава-членка на Съюза.“


 1. В член 10.02 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1. В съответствие с приложимите наредби на навигационните служби, които са в сила в държавите-членки, на борда има най-малко следното оборудване:

а) радиотелефонно оборудване;

б) прибори и устройства за излъчване на визуални и звукови сигнали и за сигнализация на плавателния съд;

в) аварийни светлини със самостоятелно захранване, дублиращи швартовите светлини;

Трябва да бъдат налични и следните съдове:

а) маркиран съд за битови отпадъци;

б) отделни, маркирани съдове, с херметично затварящи се капаци, изработени от стомана или друг устойчив, незапалим материал, с подходящи размери и вместимост най-малко 10 l, за събиране на:

аа) замърсени с масло парцали;

бб) опасни или замърсяващи твърди отпадъци;

вв) опасни или замърсяващи течни отпадъци;

и, доколкото могат да се срещат, за събирането на:

гг) нефтосъдържащи води;

дд) други отпадъци, съдържащи масла или греси.“


 1. Член 10.03 се изменя, както следва:

а) В параграф 1 първото изречение се заменя със следния текст:

„1. Най-малко един преносим пожарогасител, съответстващ на европейски стандарти EN 3­7: 2007 и EN 3-8: 2007 трябва да бъде в наличност на всяко от следните места:“б) Параграф 2 се заменя със следния текст:

„2. Като преносими пожарогасители, изисквани съгласно параграф 1, могат да се използват само прахови пожарогасители с вместимост най-малко 6 kg или други преносими пожарогасители със същата вместимост. Те са подходящи за гасене на пожари от клас А, Б и В.

Чрез дерогация за плавателните съдове без инсталации за втечнен газ, се допускат пожарогасители с химическа пяна, използващи воден разтвор за образуване на пенен филм, устойчив на замръзване до минус (-) 20 C, дори ако не са подходящи за гасене на пожари от клас В. Тези пожарогасители трябва да имат минимална вместимост 9 l.

Всички пожарогасители трябва да бъдат подходящи за гасене на пожари в електрически инсталации с напрежение до 1000 V.“в) Параграф 5 се заменя със следния текст:

„5. Преносимите пожарогасители се проверяват от компетентно лице най-малко веднъж на две години. Върху пожарогасителя се поставя етикет, подписан от компетентното лице и съдържащ датата на проверката.“ 1. В член 10.03a параграфи 6, 7 и 8 се заменят със следния текст:

„6. Системите се проверяват от експерт:

а) преди да бъдат въведени в експлоатация за първи път;

б) преди да бъдат върнати в експлоатация след като са били задействани;

в) преди да бъдат върнати в експлоатация след всяко по-съществено изменение или ремонт;

г) Редовно, най-малко на всеки две години.

Проверките, посочени в буква г), могат да се извършват и от компетентно лице от компетентна фирма, специализирана в пожарогасителни системи.

7. При извършване на проверката съгласно параграф 6 експертът или компетентното лице проверява дали системите отговарят на изискванията на настоящия параграф.

Проверката включва като минимум:

а) външен оглед на цялата система;

б) функционални изпитвания на системите за безопасност и разпръсквачите;

в) функционални изпитвания на цистерните под налягане и помпената система.

8. Издава се удостоверение от проверката, подписано от експерта или компетентното лице, съдържащо датата на проверка.“ 1. В член 10.03б параграф 9, букви б), в) и г) се заменят със следния текст:

„б) Системата се проверява от експерт:

аа) преди да бъде въведена в експлоатация за първи път;

бб) преди да бъде върната в експлоатация след като е била задействана;

вв) преди да бъде върната в експлоатация след всяко по-съществено изменение или ремонт;

гг) редовно, най-малко на всеки две години.

Проверките, посочени в буква гг), могат да бъдат извършвани и от компетентно лице от компетентна фирма, специализирана в пожарогасителни системи.

в) При проверката експертът или компетентното лице проверява дали системата отговаря на изискванията на настоящия член.

д) Издава се удостоверение от проверката, подписано от експерта или компетентното лице, съдържащо датата на проверка.“ 1. Член 11.02 се изменя, както следва:

а) Параграф 4 се заменя със следния текст:

„4. „Външните краища на палубите и палубните проходи се оборудват с фалшборд с височина най-малко 0,90 m или с непрекъснати предпазни заграждения съгласно европейски стандарт EN 711: 1995. Работните места, на които лица биха могли да паднат повече от 1 m, се оборудват с фалшборд или комингс с височина най-малко 0,90 m, или с непрекъснати предпазни заграждения съгласно европейски стандарт EN 711: 1995. Когато предпазните заграждения на палубните проходи са прибиращи се,

а) към комингса на височина от 0,7 до 1,1 m допълнително се закрепва непрекъснат леер с диаметър 0,02 до 0,04 m, и

б) в съответствие с допълнение І, фигура 10 в точката, в която започва палубният проход, на ясно видими места се поставят знаци с диаметър най-малко 15 cm.

Когато няма коминг, се монтира неподвижно предпазно заграждение.“

б) Вмъкват се следните параграфи:

„4а. Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 4, при лихтери и баржи без жилищни помещения, фалшборд и предпазни заграждения не се изискват, когато:

а) на външните краища на палубите и палубните проходи са монтирани кландери за опора на краката;

б) в съответствие с параграф 4, буква а) към комингса за закрепени леери, и

в) в съответствие с допълнение І, фигура 10 на ясно видими места на палубата са поставени знаци с диаметър най-малко 15 cm.

4б. Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 4, при равнопалубни плавателни съдове и плавателни съдове със сандъкоподобна палуба не се изисква предпазните заграждения да се монтират директно по външните краища на палубите или на палубните проходи, когато:

а) проходът минава през тези равни палуби, оградени с неподвижни предпазни заграждения в съответствие с EN 711: 1995 и

б) в съответствие с допълнение І, фигура 10 на ясно видими места на преходите към места, незащитени с предпазни заграждения, са поставени знаци с диаметър най-малко 15 cm.“в) добавя се следният параграф 6:

(6) Параграфи 4, 4а и 4б са временни изисквания съгласно член 1.06 и ще бъде валиден до 31 май 2016 г.“ 1. Член 11.04 се изменя, както следва:

а) Параграф 2 се заменя със следния текст:

„2. На височина 0,90 m над палубния проход чистата широчина на прохода може да се намали до 0,5 m при условие че чистата широчина на по-голяма височина, между външния край на корпуса и вътрешния край на трюма, е не по-малка от 0,65 m.б) добавя се следният параграф 4:

(4) Параграф 2 е временно изискване съгласно член 1.06 и ще бъде валиден до 31 май 2016 г.“ 1. Член 11.12 се изменя, както следва:

а) Параграфи 6 и 7 се заменят със следното:

„6. Крановете се проверяват от експерт:

а) преди да бъдат въведени в експлоатация за първи път;

б) преди да бъдат върнати в експлоатация след всяко по-съществено изменение или ремонт;

в) редовно, поне веднъж на десет години.

При проверката доказателства за достатъчна якост и устойчивост се предоставят чрез изчисления и изпитване с натоварване на борда.

Когато безопасната товароподемност на крана не превишава 2000 kg, експертът има право да прецени, че доказването чрез изчисления може да бъде заместено изцяло или частично с изпитване с товар 1,25 пъти по-голям от безопасната товароподемност, което да се изпълни за целия обхват на експлоатация.

Издава се удостоверение за проверката, подписано от експерта и посочващо датата ѝ.

7. Крановете се проверяват от компетентно лице редовно и във всеки случай на всеки 12 месеца. При такава проверка безопасното експлоатационно състояние на крана се определя с визуален оглед и експлоатационна проверка.

Издава се удостоверение за проверката, подписано от експерта и посочващо датата ѝ.“б) Параграф 8 се заличава.

в) Параграф 10 се заменя със следния текст:

„10. Инструкциите за работа от производителя на крана се съхраняват на борда. Те съдържат най-малко следната информация:

а) работен обсег и действие на органите за управление;

б) максимално допустима безопасна товароподемност като функция от обсега;

в) максимално допустим наклон на крана;

г) указания за монтаж и поддръжка;

д) общи технически данни.“


 1. Член 14.13 се заменя със следния текст:

Член 14.13
Проверка при приемане

Инсталациите за втечнен газ се проверяват от експерт, с цел да се провери дали инсталацията отговаря на изискванията на тази глава:

а) преди да бъдат въведени в експлоатация за първи път;

б) преди да бъдат върнати в експлоатация след всяко по-съществено изменение или ремонт;

в) при всяко подновяване на атестацията, посочена в член 14.15.

Издава се удостоверение за проверката, подписано от експерта и посочващо датата ѝ. Копие от удостоверението за проверката се представя на инспекционния орган.“ 1. Заглавието на член 14.14 се заменя със следното:

Член 14.14
Условия на изпитването


 1. В член 14.15 параграф 3, втора алинея се заменя със следния текст:

„По изключение, когато корабособственикът или негов представител представи обосновано искане, инспектиращият орган може да продължи валидността на атестацията за не повече от три месеца без извършване на проверка при приемането, която се посочва в член 14.13. Това продължение се вписва в удостоверението на Общността.“

 1. В член 15.02 параграф 8 се заменя със следния текст:

„8. Във вертикалните прегради, отделящи машинните отделения от пространствата за пътниците или екипажа и обслужващия персонал, не трябва да има врати.“

 1. Член 15.03 се изменя, както следва:

а) Параграф 5 се заменя със следния текст:

„5. Кренящият момент, дължащ се на налягането на вятъра (MW), се пресмята, както следва:

MW= pW • AW • (lW + T/2) [kNm]

където :


pW = специфично налягане на вятъра от 0,25 kN/m²

AW = странична равнина на плавателния съд над равнината на газене съгласно разглежданото състояние на натоварване в [m ²];

lW = разстояние на центъра на тежестта на страничната равнина Аw от равнината на газене съгласно разглежданото състояние на натоварване в [m].

При изчисляване на страничната равнина трябва да се вземат под внимание предвиденото закриване на палубата от навеси и подобни подвижни съоръжения.“б) Параграф 9, буква а) се заменя със следния текст:

„а) при повреда на един отсек вертикалните прегради могат да бъдат приети за незасегнати, ако разстоянието между две съседни вертикални прегради е по-голямо от дължината на повредата. Надлъжните прегради на разстояние, по-малко от B/3 към корпуса, измерено перпендикулярно на осевата линия от обшивката на корпуса при максимално газене, не се вземат под внимание за целите на изчислението. Ниша в напречна преграда, по-дългa от 2,50 m, счита за надлъжна преграда.“ 1. Член 15.06 се изменя, както следва:

а) Параграф 1 се заменя със следния текст:

„1. „Помещенията за пътниците:

а) на всички палуби трябва да се намират зад равнището на таранната преграда и, ако са под палубата на преградите пред равнището на ахтерпиковата преграда, и

б) са отделени по газонепроницаем начин от машинното и котелното отделение;

в) подредени са така, че линиите за наблюдение съгласно член 7.02 да не минават през тях.

Частите на палубата, които са затворени от навеси или подобни подвижни съоръжения не само отгоре, но също така напълно или частично отстрани, трябва да отговарят на същите изисквания като затворените помещения за пътници.“б) Параграф 15 се заменя със следния текст:

„15. Надстройките или техните покриви, състоящи се изцяло от панорамни стъкла, и загражденията, създадени от навеси или подобни подвижни съоръжения и надстройките им, се проектират по начин и се произвеждат само от материали, които в случай на злополука да сведат до минимум риска от нараняване на лицата на борда.“ 1. Член 15.11 се изменя, както следва:

а) Параграф 2, буква а) се заменя със следния текст:

„2. Разделителните стени

а) между помещенията се проектират съгласно следните таблици:

аа) Таблица за разделителните стени между помещенията, в които не са инсталирани спринклерни системи под налягане съгласно член 10.03аПомещения

Центрове за управление

Стълбищни клетки

Сборни пунктове

Салони

Машинни отделения

Камбузи

Складови помещения

Центрове за управление

-

A0

A0/B151)

A30

A60

A60

A30/A605)

Стълбищни клетки
-

A0

A30

A60

A60

A30

Сборни пунктове-

A30/B152)

A60

A60

A30/A605)

Салони


-/A0/B153)

A60

A60

A30

Машинни отделения

A60/A04)

A60

A60

Камбузи
A0

A30/B156)

Складови помещения-

бб) Таблица за разделителните стени между помещенията, в които са инсталирани спринклерни системи под налягане съгласно член 10.03а

Помещения

Центрове за управление

Стълбищни клетки

Сборни пунктове

Салони

Машинни отделения

Камбузи

Складови помещения

Центрове за управление

-

A0

A0/ B15 1)

A0

A60

A30

A0/A305)

Стълбищни клетки
-

A0

A0

A60

A30

A0

Сборни пунктове-

A30/B15 2)

A60

A30

A0/A305)

Салони


-/B15/ B 03)

A60

A30

A0

Машинни отделения

A60/A0 4)

A60

A60

Камбузи
-

A0/B156)

Складови помещения-

1) Разделителните стени между центровете за управление и вътрешните сборни пунктове трябва да съответстват на тип A0, а външните сборни пунктове – само на тип B15.

2) Разделителните стени между салоните и вътрешните сборни пунктове трябва да съответстват на тип A30, а външните сборни пунктове – само на тип B15.

3) Разделителните стени между кабините, разделителните стени между кабините и коридорите и вертикалните разделителни стени между салоните съгласно параграф 10, трябва да съответстват на тип В15 за помещения, снабдени със спринклерни системи под налягане В0. Разделителните стени между кабините и сауните трябва да съответстват на тип А0 за помещения, снабдени със спринклерни системи под налягане В15.

4) Разделителните стени между машинните отделения съгласно член 15.07 и член 15.10, параграф 6 трябва да съответстват на тип А60; в останалите случаи те трябва да съответстват на тип А0.

5) Разделителните стени между складовите помещения за съхранение на запалими течности и центровете за управление и сборните пунктове трябва да съответстват на тип А60 за помещения, снабдени със спринклернисистеми под налягане A30.

6) В15 е достатъчно за разделителни стени между камбузи, от една страна, и хладилни помещения и складове за храна, от друга страна.

б) Параграф 4 се заменя със следния текст:

„4. Таваните на салоните и покритията на стените, в това число надстройките им, ако салоните не са оборудвани със спринклерни системи под налягане съгласно член 10.03а, се изработват от незапалими материали с изключение на повърхностите, които са поне труднозапалими. Първото изречение не се прилага за сауни.“в) добавя се следният параграф 7a:

„7а. Навеси и подобни подвижни съоръжения, които частично или напълно покриват палубата, както и техните надстройки са поне труднозапалими.“ 1. Член 22а.04 се заменя със следния текст:

Член 22а.04
Плавателност и устойчивост

1. Параграфи от 2 до 10 се прилагат по отношение на плавателни съдове с дължина над 110 m, с изключение на пътническите плавателни съдове.

2. Основните стойности за изчисляването на устойчивостта, водоизместването на плавателния съд без товар и мястото на центъра на тежестта се определят чрез експеримент с накланяне, извършен в съответствие с приложение I към Резолюция MSC 267 (85) на ММО.

3. Заявителят доказва чрез изчисление, базирано на прилагането на метода на постоянното водоизместване, че плавателността и устойчивостта на плавателния съд са адекватни за случай на нахлуване на вода. Всички изчисления трябва да се извършват за свободно потапяне и подравняване на товара.

Достатъчната плавателност и устойчивост на плавателния съд в случай на нахлуване на вода се доказва с товар, съответстващ на максималното му газене и равномерно разпределен във всички трюмове, както и с максимални запаси и напълно зареден с гориво.

При разнородни товари изчисляването на устойчивостта се извършва за най-неблагоприятните условия на натоварване. Изчисляването на тази устойчивост се извършва на борда.

За тази цел математическото доказателство за достатъчна устойчивост се определя за междинните етапи на наводняване (25 %, 50 % и 75 % запълване на отсеците с вода и, където е целесъобразно, за етапа, непосредствено предхождащ напречното равновесие) и за крайния етап на наводняване, при условията на натоварване, посочени по-горе.

4. При повредено състояние се вземат предвид следните предпоставки:

а) размер на повредата по страната:

по протежение на надлъжната ос: : не по-малко от 0,10 L,

по протежение на напречната ос: : 0,59 m,

по вертикалата: : от дъното нагоре без ограничения.

б) размер на повредата по дъното:

по протежение на надлъжната ос: : не по-малко от 0,10 L,

протежение на напречната ос: : 3,00 m,

по вертикалата: : 0,39 m от основата нагоре, без да се брои утайникът;

в) всички прегради в повреденото помещение се смятат за повредени, което означава, че отделението се избира така, че плавателният съд да остане на вода след наводняване на два или повече съседни отсека по дължина. За главното машинно отделение се взема предвид стандартът само с един отсек, т.е. крайните прегради на машинното отделение се смятат за неповредени.

При повреда на дъното съседните напречни отсеци също се разглеждат като наводнени.

г) Проницаемост

Проницаемостта се приема за 95 %.

Ако изчислението докаже, че средната проницаемост на даден отсек е по-малка от 95 %, може да се използва изчислената стойност.

Използваните стойности не трябва да бъдат по-малки от: • машинни и оперативни отделения: 85 %

 • трюмове: 70 %

 • двойни дъна, горивни цистерни, цистерни за баласт и други, в зависимост от това дали според предназначението им те се приемат за пълни или празни при плавателен съд, плаващ при максимално допустимо газене: 0 или 95 %

д) Изчисленията на ефекта при свободните повърхности в междинните етапи на наводняване се основават на брутната площ на повредените отсеци.

5. За всички междинни етапи на наводняване, посочени в параграф 3, се изпълняват следните критерии:

а) ъгълът на крена φ в равновесното положение на съответния междинен етап не надхвърля 15° (5°, когато контейнерите не са обезопасени);

б) след крена в равновесното положение на въпросния междинен етап положителната част на кривата на рамото на изправящия момент дава стойност на рамото на изправящия момент GZ ≥ 0,02 m (0,03 m, когато контейнерите не са обезопасени), преди първият необезопасен отвор да бъде потопен или ъгълът на крена достигне 27° (15°, когато контейнерите не са обезопасени);

в) отворите, които не са водонепроницаеми, не са потопени преди достигане на крена в равновесното положение на въпросния междинен етап.

6. По време на крайния етап на наводняване трябва да са изпълнени следните изисквания:

а) долните краища на отворите, които не са водонепроницаеми (напр. вратите, прозорците, люковете за достъп), са не по-малко от 0,10 m над повредената водолиния;

б) ъгълът на крена φ в равновесното положение не надхвърля 12° (5°, когато контейнерите не са обезопасени);

в) след крена в равновесното положение на въпросния междинен етап положителната част на кривата на рамото на изправящия момент дава стойност на рамото на изправящия момент GZ ≥ 0,05 метра и пространството под кривата достига поне 0,065 m.rad, преди първият необезопасен отвор да бъде потопен или ъгълът на крена φ да достигне 27° (10°, когато контейнерите не са обезопасени);

г) ако отворите, които не са водонепроницаеми, бъдат потопени преди достигане на равновесното положение, помещенията, позволяващи достъп, се считат за наводнени за целите на изчисляването на устойчивостта в повредено състояние.

7 Ако са оформени отвори за наводняване между отсеци с цел намаляване асиметричното наводняване, те трябва да съответстват на следните условия:

а) за изчисляване на наводняването между отсеците се прилага Резолюция A.266(VIII) на ММО;

б) те трябва да бъдат самозадействащи се;

в) те не трябва да са оборудвани със спирателни устройства;

г) общото време, предвидено за компенсация, не надвишава 15 минути.

8. Ако отворите, през които незасегнатите отсеци могат да бъдат допълнително наводнени, са пригодени за водонепроницаемо затваряне, спирателните устройства трябва да носят следното ясно четливо указание от двете страни:

„Затвори веднага след преминаване“.

9. Доказването чрез изчисления съгласно параграфи от 3 до 7 се смята за изпълнено, ако изчисляването на устойчивостта в повредено състояние съгласно част 9 от регламентите, приложени към Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (наричан по-долу „ADN“), дава положителен резултат.

10. Ако е необходимо за изпълнение на изискванията от параграф 3, равнината на максималното газене се установява наново.“


 1. В член 22а.05 параграф 2 буква в) се заменя със следния текст:

„са построени като плавателни съдове с двойни корпуси съгласно ADN, при което за сухотоварните плавателни съдове се прилагат разделите от 9.1.0.91 до 9.1.0.95, а за танкерните плавателни съдове — параграф 9.3.2.11.7 и разделите от 9.3.2.13 до 9.3.2.15 или параграф 9.3.3.11.7 и разделите от 9.3.3.13 до 9.3.3.15 от част 9 от ADN;“

 1. В член 24.02, параграф 2 таблицата се заменя със следното:

а) за член 7.05, параграф 1 се добавя следният текст:Член и параграф

Съдържание

Краен срок и бележки

7.05(1)

Навигационни светлини, техните осветители, принадлежности и светлинни източници

Все още могат да се използват навигационни светлини, техните осветители, принадлежности и светлинни източници, които отговарят на изискванията по отношение на цвета и интензитета на светлината, и за приемане на сигналните светлини за корабоплаване по река Рейн, считано от 30 ноември 2009 г.б) за член 7.06, параграф 1 се добавя следният текст:7.06(1)

Радарно оборудване за навигация, одобрено преди 1.1.1990 г.

Радарно оборудване за навигация, одобрено преди 1.1.1990 г., може да се инсталира и използва до издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 31.12.2009 г., във всеки случай най-късно до 31.12.2011 г., ако е налице валидно удостоверение за монтаж в съответствие с настоящата директива или с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР.
Индикатори на скоростта на извършване на поворот, одобрени преди 1.1.1990 г.

Индикаторите на скоростта на извършване на поворот, одобрени преди 1.1.1990 г. и инсталирани преди 1.1.2000 г., могат да бъдат инсталирани и използвани до издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2015 г., ако е налице валидно удостоверение за монтаж в съответствие с настоящата директива или с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР.
Радарно оборудване за навигация и индикатори на скоростта на извършване на поворот, одобрени след 1.1.1990 г.

Радарно оборудване за навигация и индикатори на скоростта на извършване на поворот, одобрени на или след 1 януари 1990 г., съгласно минималните изисквания и условия за изпитване на радарни инсталации, използвани за навигация по вътрешния воден път по река Рейн и минималните изисквания и условия за изпитване на индикаторите на скоростта на извършване на поворот, използвани за навигация по вътрешния воден път по река Рейн, могат да продължат да бъдат инсталирани и експлоатирани при наличие на валидно удостоверение за монтаж в съответствие с настоящата директива или с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР.в) за член 10.02, параграф 1, буква б), второ изречение, се добавя следният текст:Член и параграф

Съдържание

Краен срок и бележки

10.02, параграф 1, буква б), второ изречение

Съдове, изработени от стомана или друг устойчив, незапалим материал, които имат вместимост най-малко 10 l

НЗР, най-късно при подновяване на удостоверение на Общносттаг) вписванията за член 11.02, параграф 4 и член 11.04, параграф 2 се заменят със следния текст:Член и параграф

Съдържание

Краен срок и бележки

11.02, параграф 4, първо изречение

Оборудване на външните краища на палуби, палубни проходи и работни места

Височина на комингситеНЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2020 г.

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2035 г.11.04(1)

Чиста широчина на палубния проход

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2035 г., за плаващи съдове с ширина над 7,30 m

Параграф 2

Бордови защитни ограждения за съдове с L<55 m, които имат жилищни помещения само в кърмата

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2020 г.д) вписването за член 11.12 се заменя със следния текст:11.12, параграфи 2, 4, 5 и 9

Табелка на производителя, предпазни устройства, удостоверения на борда

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2015 г.е) вписванията за член 15.03, параграфи от 7 до 13 се заменят със следния текст:Параграфи 7 и 8

Устойчивост в повредено състояние


НЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.

Параграф 9

Устойчивост в повредено състояние


НЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.
Вертикален размер на повреда на дъното на съда


НЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.

НЗР, приложими за плавателни съдове с водонепроницаеми палуби, на разстояние най-малко 0,50 m и не повече от 0,60 m от дъното на плавателни съдове, получили удостоверение на Общността или друг лиценз за движение преди 31.12.2005 г.


Повреда на два отсека

НЗР

Параграфи от 10 до 13

Устойчивост в повредено състояние

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.ж) вписването за член 15.06, параграф 1, буква а) се заменя със следния текст:Член 15.06, параграф 1
първа алинея

Помещения за пътници зад равнището на таранната преграда и пред равнището на кърмовата преграда

НЗР, най-късно при подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.

Член 15.06, параграф 1, втора алинея

Заграждения

НЗР, най-късно при подновяване на удостоверение на Общносттаз) вписването за член 15.06, параграф 15 се заменя със следния текст:Параграф 15

Изисквания за заграждения в рамките на надстройка, която се състои изцяло или частично от панорамни стъкла

НЗР, най-късно при подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.
Изисквания за загражденията

НЗР, най-късно при подновяване на удостоверение на Общносттаи) добавя се следното вписване за текст, отнасящ се до член 15.11, параграф 7а:Параграф 7а

Заграждения

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността 1. Таблицата от член 24.06, параграф 5 се изменя, както следва:

а) за член 7.05, параграф 1 се добавя следният текст:Член и параграф

Съдържание

Краен срок и бележки

Валидно за плаващи съдове с удостоверение за плавателен съд или друг лиценз за движение преди

7.05(1)

Навигационни светлини, техните осветители, принадлежности и светлинни източници

Все още могат да се използват навигационни светлини, техните осветители, принадлежности и светлинни източници, които отговарят на изискванията по отношение на цвета и интензитета на светлината и за приемане на сигналните светлини за корабоплаване по река Рейн, считано от 30 ноември 2009 г.

31.5.2013б) за член 7.06, параграф 1 се добавя следният текст:7.06(1)

Радарно оборудване за навигация, одобрено преди 1.1.1990 г.

Радарно оборудване за навигация, одобрено преди 1.1.1990 г., може да се инсталира и да се използва до издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 31.12.2009 г., във всеки случай най-късно до 31.12.2011 г., ако е налице валидно удостоверение за монтаж в съответствие с настоящата директива или с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР.

31.5.2013
Индикатори на скоростта на извършване на поворот, одобрени преди 1.1.1990 г.

Индикатори на скоростта на извършване на поворот, одобрени преди 1.1.1990 г. и инсталирани преди 1.1.2000 г., могат да бъдат инсталирани и използвани до издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2015 г., ако е налице валидно удостоверение за монтаж в съответствие с настоящата директива или с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР.

31.5.2013
Радарно оборудване за навигация и индикатори на скоростта на извършване на поворот, одобрени след 1.1.1990 г.

Радарно оборудване за навигация и индикатори на скоростта на извършване на поворот, одобрени след 1 януари 1990 г., съгласно минималните изисквания и условия за изпитване на радарни инсталации, използвани за навигация по вътрешния воден път по река Рейн и минималните изисквания и условия за изпитване на индикаторите на скоростта на извършване на поворот, използвани за навигация по вътрешния воден път по река Рейн, могат да продължат да бъдат инсталирани и експлоатирани при наличие на валидно удостоверение за монтаж в съответствие с настоящата директива или с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР.

31.5.2013в) за член 10.02, параграф 1, буква б), второ изречение, се добавя следният текст:


Член и параграф

Съдържание

Краен срок и бележки

Валидно за плаващи съдове с удостоверение за плавателен съд или друг лиценз за движение преди

Член 10.02, параграф 1, буква б), второ изречение

Съдове, изработени от стомана или друг устойчив, незапалим материал, които имат вместимост най-малко 10 l

НЗР, най-късно при подновяване на удостоверение на Общността

31.5.2013

г) за член 11.02, параграф 4 и член 11.04, параграф 2 се добавя следният текст:Член и параграф

Съдържание

Краен срок и бележки

Валидно за плаващи съдове с удостоверение за плавателен съд или друг лиценз за движение преди

Член 11.02, параграф 4, първо изречение

Височина на фалшборда и комингса и бордови защитни ограждения

Височина на комингситеНЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2020 г.

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2035 г.31.5.2013

11.04(2)

Бордови защитни ограждения на плавателни съдове с L<55 m, които имат жилищни помещения само в кърмата

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2020 г.

31.5.2013д) за член 11.12 се добавя следният текст:Член 11.12, параграфи 2, 4, 5 и 9

Табелка на производителя, предпазни устройства, удостоверения на борда

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2015 г.

31.5.2013е) вписванията за член 15.03, параграфи 7—13 се заменят със следния текст:Член 15.03, параграфи 7 и 8

Устойчивост в повредено състояние


НЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.

31.5.2013

Параграф 9

Устойчивост в повредено състояние


НЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.

31.5.2013
Вертикален размер на повреда на дъното на съда


НЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.

НЗР, приложими за плавателни съдове с водонепроницаеми палуби, на разстояние най-малко 0,50 m и не повече от 0,60 m от дъното на плавателни съдове, получили удостоверение на Общността или друг лиценз за движение преди 31.12.2005 г.31.5.2013
Повреда на два отсека

НЗР
Параграфи от 10 до 13

Устойчивост в повредено състояние

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.

31.5.2013ж) вписването за член 15.06, параграф 1 се заменя със следния текст:Член 15.06, параграф 1, първа алинея

Помещения за пътници под равнището на горната палуба и пред равнището на ахтерпиковата преграда

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.

31.5.2013

Член 15.06, параграф 1, втора алинея

Заграждения

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността

31.5.2013з) вписването за член 15.06, параграф 15 се заменя със следния текст:Параграф 15


Изисквания за заграждения в рамките на надстройка, която се състои изцяло или частично от панорамни стъкла

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2045 г.

31.5.2013
Изисквания за загражденията

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността

31.5.2013и) за член 15.11, параграф 7а се добавя следният текст:Параграф 7а

Заграждения

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността

31.5.2013 1. Таблицата в член 24а.02, параграф 2 се изменя, както следва:

а) за член 7.05, параграф 1 се добавя следният текст:7.05(1)

Навигационни светлини, техните осветители, принадлежности и светлинни източници

Навигационните светлини, техните осветители, принадлежности и светлинни източници, които отговарят на

- изискванията по отношение на цвета и интензитета на светлината и за приемане на сигналните светлини за корабоплаването по река Рейн, считано от 30 ноември 2009 г.

или

- съответните изисквания на дадена държава-членка, считано от 30 ноември 2009 г.все още могат да се използват.б) за член 7.06, параграф 1 се добавя следният текст:7.06(1)

Системи за радарна навигация и индикатори на скоростта на извършване на поворот

Системи за радарна навигация и индикатори на скоростта на извършване на поворот, одобрени и инсталирани в съответствие с разпоредбите на дадена държава-членка преди 31 декември 2012 г., могат да продължат да бъдат инсталирани и експлоатирани до издаване или замяна на удостоверение на Общността след 31 декември 2018 г. Тези системи трябва да бъдат вписани в удостоверението на Общността под номер 52.Радарни системи за навигация и индикатори на скоростта на извършване на поворот, одобрени след 1 януари 1990 г. в съответствие с регламентите относно минималните изисквания и условията за изпитване на радарни системи за навигация по река Рейн и на регламентите относно минималните изисквания и условията за изпитване на индикаторите на скоростта на извършване на поворот за навигация по река Рейн, могат да продължат да бъдат инсталирани и експлоатирани при наличие на валидно удостоверение за монтаж в съответствие с настоящата директива или с Резолюция 1989-II-35 на ЦККР.в) вписванията за член 11.02, параграф 4 и член 11.04, параграф 2 се заменят със следния текст:Член и параграф

СЪДЪРЖАНИЕ

Краен срок и бележки

Член 11.02, параграф 4, първо изречение

Оборудване на външните краища на палуби, палубни проходи и работни места

Височина на фалшборда или комингсаНЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2020 г. НЗР, НЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2020 г.

11.04(1)

Чиста широчина на палубния проход

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2035 г., за плаващи съдове с ширина над 7,30 m

Параграф 2

Бордови защитни ограждения на плавателни съдове с L<55 m, които имат жилищни помещения само в кърмата

НЗР, най-късно при издаване или подновяване на удостоверение на Общността след 1.1.2020 г. 1. В допълнение I към приложение II към Директива 2006/87/ЕО се добавя следният текст:

„ “ 1. Допълнение II към приложение II към Директива 2006/87/ЕО се изменя, както следва:

а) съдържанието се изменя, както следва:

i) за № 4 заглавието се заменя със следното:

„Прилагане на преходни разпоредби“

ii) за № 6 заглавието се заменя със следното: „Прилагане на правилата от глава 15“

iii) добавя се следното:

„№ 26: Експерти/ компетентни лица

№ 27: Плавателни съдове с развлекателна цел“

б) административна инструкция № 4 се заменя със следния текст:

АДМИНИСТРАТИВНА ИНСТРУКЦИЯ № 4Прилагане на преходни разпоредби

(Глави 15—22б, глава 24 и глава 24а от приложение II)Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница