D019808/02 директива / /ес на комисиятастраница1/3
Дата22.10.2018
Размер0.74 Mb.
  1   2   3
D019808/02

ДИРЕКТИВА .../.../ЕС НА КОМИСИЯТА

от XXX година

за изменение на приложение ІІ към Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за установяване на технически изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 82/714/ЕИО1 на Съвета, и по-специално на първото изречение от член 20, параграф 1, първа алинея, първото изречение от нея,

като има предвид, че:  1. След приемането на Директива 2006/87/ЕО бяха одобрени изменения на Регламента за инспекция на плавателни съдове по река Рейн съгласно член 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по река Рейн.

  2. Следва да се гарантира, че удостоверението на Общността за корабоплаване по вътрешните водни пътища и удостоверението за корабоплаване, предоставяно в съответствие с член 22 от Ревизираната конвенция за корабоплаването по река Рейн, се издават на основата на технически изисквания, които гарантират еквивалентно ниво на безопасност.

  3. С цел избягване на нарушаването на конкуренцията, както и на различни нива на безопасността, измененията на Директива 2006/87/ЕО следва да влязат в сила възможно най-бързо.

  4. Директива 2006/87/ЕО следва да бъде съответно изменена.

  5. Мерките, предвидени в настоящата директива, съответстват на становището на комитета, посочен в член 7 от Директива 91/672/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 г. относно взаимното признаване на национални свидетелства за капитани на речни кораби за превоз на стоки и пътници по вътрешни водни пътища2,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2006/87/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.Член 2

Държавите-членки, които имат вътрешни водни пътища, както е посочено в член 1, параграф 1 от Директива 2006/87/ЕО, въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 31 май 2013 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите- членки.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки, които имат вътрешни водни пътища, както е посочено в член 1, параграф 1 от Директива 2006/87/ЕО.

Съставено в Брюксел на година.

За Комисията

Председател


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение II към Директива 2006/87/ЕО се изменя както следва:

(1) Съдържанието се изменя, както следва:

а) Вмъква се следната глава 14а:

ГЛАВА 14а

Бордови станции за пречистване на отпадъчни води за пътнически плавателни съдове

Член 14а.01 – Определения

Член 14а.02 – Общи разпоредби

Член 14a.03 – Заявление за одобрение на типа

Член 14a.04 – Процедура за одобрение на типа

Член 14a.05 – Изменение на одобрения на типа

Член 14a.06 - Съответствие

Член 14a.07 – Признаване на еквивалентни одобрения

Член 14a.08 – Проверка на серийни номера

Член 14a.09 – Съответствие на производството

Член 14a.10 - Несъответствие с одобрения тип бордова пречиствателна станция

Член 14a.11 – Измерване на случайна проба / специално изпитване

Член 14a.12 – Компетентни органи и технически служби“.

б) добавят се следните вписвания:

ДОПЪЛНЕНИЕ VI - БОРДОВИ СТАНЦИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ — ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И ОБРАЗЦИ НА СЕРТИФИКАТИДОПЪЛНЕНИЕ VII - БОРДОВИ СТАНЦИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ — ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПИТВАНЕ“.

2) Вмъква се следната глава 14а:

Глава 14а


Бордови станции за пречистване на отпадъчни води на пътнически плавателни съдове


Член 14a.01

Определения

За целите на настоящата глава:

1. „Бордова станция за пречистване на отпадъчни води“ означава съоръжение за пречистване на отпадъчни води с компактна конструкция за пречистване на количествата битови отпадъчни води, натрупвани на борда;

2. „Одобрение на типа“ означава решението, с което компетентният орган потвърждава, че дадена бордова станция за пречистване на отпадъчни води отговаря на техническите изисквания на настоящата глава;

3. „Специално изпитване“ означава процедурата, провеждана в съответствие с член 14a.11, чрез която компетентният орган гарантира, че бордовата станция за пречистване на отпадъчни води, експлоатирана върху плавателен съд, отговаря на изискванията на настоящата глава;

4. „Производител“ означава лицето или органът, които са отговорни пред компетентния орган за всички аспекти на процедурата за одобряване на типа и за гарантиране на съответствието на производството. Това лице или орган не е нужно да участва във всички етапи на изграждането на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води. Ако бордовата станция за пречистване на отпадъчни води бъде трансформирана чрез промени или модернизиране след първоначалното си произвеждане, за да бъде използвана на плавателния съд за целите на настоящата глава, лицето или органът, направили промените или модернизирането, се считат за производител;

5. „Информационен документ“ означава документът, определен в допълнение VI, част ІІ, в който е поместена информацията, която трябва да се представи от заявителя;

6. „Информационна папка“ означава пълният набор от данни, чертежи, фотографии или други документи, предоставени от заявителя на техническата служба или на компетентния орган, както е указано в информационния документ;

7. „Информационен пакет“ означава информационната папка и всякакви изпитвателни протоколи или други документи, които техническата служба или компетентният орган са приложили към информационната папка при изпълнение на функциите си;

8. „Сертификат за одобрение на типа“ означава документ, изготвен в съответствие с допълнение VI, част III, с който компетентният орган удостоверява одобрението на типа;

9. „Протокол за параметрите на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води“ означава документ, изготвен в съответствие с допълнение VI, част VIII, в който се записват всички параметри, включително компоненти от и регулировки на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води, които оказват въздействие върху нивото на пречистване на отпадъчните води, включително и промените в тях;

10. „Ръководство на производителя за проверка на компонентите и параметрите, свързани с пречистването на отпадъчните води“ означава документът, съставен в съответствие с член 14a.11, точка 4 за целите на извършването на специалното изпитване;

11. „Битови отпадъчни води“ означава отпадъчните води от камбузите, каюткомпаниите, умивалните и пералните помещения, както и фекалните води;

12. „Утайки от отпадъчни води“ означава остатъци, натрупвани от експлоатацията на станцията за пречистване на отпадъчни води на борда на плавателния съд.

Член 14a.02

Общи разпоредби

1. Настоящата глава се прилага за всички бордови станции за пречистване на отпадъчни води, които са инсталирани на пътническите плавателни съдове.

2. а) При типовото изпитване бордовите станции за пречистване на отпадъчни води трябва да са в съответствие с пределните стойности, дадени в таблица 1.

Таблица 1: Пределни стойности, които трябва да се спазват за изходящия поток при експлоатацията на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води (изпитваната пречиствателна станция) при изпитването за одобряване на типаПараметър

Концентрация

Проба

Биохимична потребност от кислород (БПК5)
ISO 5815-1 и 5815-2 (2003)1

20 mg/l

24-часова комбинирана проба, с хомогенизиране

25 mg/l

Случайна проба, с хомогенизиране

Химична потребност от кислород (ХПК)2
ISO 6060 (1989)1)

100 mg/l

24-часова комбинирана проба, с хомогенизиране

125 mg/l

Случайна проба, с хомогенизиране

Общо съдържание на органичен въглерод (ОСОВ)
EN 1484 (1997)1

35 mg/l

24-часова комбинирана проба, с хомогенизиране

45 mg/l

Случайна проба, с хомогенизиране

1) Държавите-членки могат да прилагат еквивалентни процедури

2) Вместо химичната потребност от кислород (ХПК) за целите на проверката може да се използва общото съдържание на органичен въглерод (ОСОВ)

б) По време на експлоатацията трябва да се спазват контролните стойности, дадени в таблица 2.

Таблица 2: Контролни стойности, които трябва да са спазени за изходящия поток на бордовата пречиствателна станция, при експлоатация на борда на пътнически плавателни съдовеПараметър

Концентрация

Проба

Биохимична потребност от кислород (БПК5)
ISO 5815-1 и 5815-2 (2003)1

25 mg/l

Случайна проба, с хомогенизиране

Химична потребност от кислород (ХПК)2
ISO 6060 (1989)1

125 mg/l

Случайна проба, с хомогенизиране

150 mg/l

Случайна проба

Общо количество органичен въглерод (ОСОВ)
EN 1484 (1997)1

45 mg/l

Случайна проба, с хомогенизиране

1) Държавите-членки могат да прилагат еквивалентни процедури

2) Вместо химичната потребност от кислород (ХПК) за целите на проверката може да се използва общото съдържание на органичен въглерод (ОСОВ)

в) При случайната проба не трябва да бъдат надвишени съответните стойности от таблици 1 и 2.

3. Не се допускат процедури, използващи продукти, съдържащи хлор.

Също така не се допуска да бъдат разредени битовите отпадъчни води, за да бъде намалено специфичното замърсяване и по този начин да се даде възможност за изхвърлянето им.

4. Трябва да бъдат взети адекватни мерки за складиране, съхранение (ако е необходимо) и изхвърляне на утайките от отпадъчни води. Това трябва да включва също така план за управление на утайките от отпадъчните води.

5. Съответствието с пределните стойности, дадени в таблица 1, точка 2, трябва да бъде потвърдено чрез типово изпитване и определено чрез одобрение на типа. Одобрението на типа се удостоверява в сертификата за одобрение на типа. Собственикът или негов упълномощен представител прилагат копие от сертификата за одобрение на типа към заявлението за проверка в съответствие с член 2.02. На борда се носят копие от сертификата за одобрение на типа и атомните електроцентрали протокола за параметрите на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води.

6. След инсталирането на борда на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води производителя провежда експлоатационни изпитвания преди началото на редовна експлоатация. Бордовата станция за пречистване на отпадъчни води се записва в позиция 52 от удостоверението за корабоплаване, със следните данни за нея:

а) наименование;

б) номер на одобрението на типа;

в) сериен номер;

г) година на изграждане.

7. След всяка значителна промяна в дадена бордова станция за пречистване на отпадъчни води, която има въздействие върху пречистването, се извършва специално изпитване в съответствие с член 14a.11, точка 3.

8. За да изпълни задачите, описани в настоящата глава, компетентният орган може да използва техническа служба.

9. На бордовата станция за пречистване на отпадъчни води се извършва редовно техническа поддръжка в съответствие с указанията на производителя, за да се гарантира, че е в пълна изправност. За потвърждаване на такова техническо обслужване, на борда трябва да има журнал за поддръжката.

Член 14a.03Заявление за одобрение на типа

1. Производителят подава пред компетентния орган заявление за одобрение на типа на бордова станция за пречистване на отпадъчни води. Към заявлението се прилагат информационна папка в съответствие с член 14a.01 точка 6 и проектопротокол за параметрите на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води в съответствие с член 14a.01, точка 9, както и проект на ръководство на производителя за проверка на компоненти и параметри, свързани с пречистването на отпадъчните води за въпросния тип бордова пречиствателна станция в съответствие с член 14a.01, точка 10. За типовото изпитване производителят демонстрира прототип на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води.

2. Ако при конкретно заявление за одобрение на типа на бордова станция за пречистване на отпадъчни води компетентният орган счете, че заявлението, подадено във връзка с представения прототип на станция, не е представително за характеристиките на този тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води, както е описано в допълнение VI, част II, добавка І, то за одобрение в съответствие с точка 1 трябва да бъде предоставен друг прототип (ако е необходимо — допълнителен), който се определя от компетентния орган.

3. Заявление за одобрение на типа на бордова станция за пречистване на отпадъчни води не може да бъде подавано до повече от един компетентен орган. За всеки тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води, който трябва да бъде одобрен, се подава отделно заявление.

Член 14a.04

Процедура за типово одобрение

1. Компетентният орган, до който е подадено заявлението, издава одобрението на типа за типа бордова станция за пречистване на отпадъчни води, който съответства на описанията в информационната папка и отговаря на изискванията на настоящата глава. Изпълнението на тези изисквания се разглежда в съответствие с допълнение VII.

2. За всеки тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води, която одобрява, компетентният орган попълва всички съответни части на сертификата за одобрение на типа, образецът за който е даден в приложение VІ, част III, и съставя или проверява съдържанието на азбучния указател към информационния пакет. Сертификатите за одобрение на типа се номерират в съответствие с метода, описан в допълнение VI, част ІV. Изготвеният сертификат за одобрение на типа и допълненията към него се предават на заявителя.

3. Ако бордовата станция за пречистване на отпадъчни води, подлежаща на одобряване, може да изпълнява функцията си или притежава специфични свойства само в комбинация с други компоненти на плавателния съд, на който тя ще се инсталира, и ако по тази причина съответствието с едно или повече изисквания може да бъде проверено само ако подлежащата на одобряване бордова станция за пречистване на отпадъчни води работи заедно с други реални или симулирани компоненти на плавателния съд, обхватът на одобрението на типа на тази бордова станция за пречистване на отпадъчни води следва да бъде съответно ограничен. В такива случаи всички ограничения за използването и всички изисквания за инсталирането се описват подробно в сертификата за одобрение на типа за този тип пречиствателна станция.

4. Всеки компетентен орган изпраща следните документи:

а) списъка на типовете бордови станции за пречистване на отпадъчни води (включително подробни данни, така както са определени в допълнение VI, част V), за които той е издал, отказал или отменил одобрение през въпросния период, на другите компетентни органи, всеки път, когато този списък се изменя;

б) ако това бъде поискано от друг компетентен орган,

i) копие от сертификата за одобрение на типа за типа бордова станция за пречистване на отпадъчни води, със или без информационен пакет, за всеки тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води, за която е издал, отказал или отменил одобрение, и, ако е приложимо,

ii) списъка на бордовите станции за пречистване на отпадъчни води, които са произведени в съответствие с издадените одобрения на тип, както е определено в член 14a.06, точка 3, в който се съдържат подробностите в съответствие с допълнение VI, част VI.

5. Веднъж годишно, или допълнително при поискване, всеки компетентен орган изпраща на Комисията копие от спецификацията, показана в допълнение VI, част VII, относно типовете бордови станции за пречистване на отпадъчни води, за които е издадено одобрение на типа след последното уведомление.

Член 14a.05

Изменение на одобрения на типа

1. Компетентният орган, който е издал одобрението на типа взема необходимите мерки, за да гарантира, че ще бъде информиран за всяка промяна в данните, съдържащи се в информационния пакет.

2. Заявлението за изменение или удължаване на дадено одобрение на типа се подава само до компетентния орган, който е издал първоначалното одобрение на типа.

3. Ако характеристиките на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води, както са описани в информационния пакет, са променени, компетентният орган:

а) според необходимостта издава поправените страници от информационния пакет, отбелязвайки всяка от тях, за да посочи ясно естеството на промяната и датата на преиздаване. Всеки път когато се издават преразгледани страници, азбучният указател на информационния пакет, приложен към сертификата за одобрението на типа, също бива съответно актуализиран;

б) издава преразгледан сертификат за одобрение на типа (означен с допълнителен номер), ако някаква информация в него (без приложенията към него) се е променила или ако минималните изисквания от настоящата глава са били изменени след датата на издаване на първоначалното одобрение. В преразгледания сертификат за одобрение трябва ясно да е посочена причината за промяната, както и датата на преиздаването.

Ако компетентният орган, който е издал одобрението на типа, счете, че е обосновано провеждането на нови проби или изпитвания поради промяна в информационния пакет, той уведомява производителя за това и издава документите, посочени по-горе, само след успешно приключване на новите проби или изпитвания.

Член 14a0.06Съответствие

1. Върху всяка бордова станция за пречистване на отпадъчни води, произведена в съответствие с одобрението на типа, производителят поставя маркировките, определени в допълнение VI, част I, включително номера на одобрението на типа.

2. Ако в одобрението на типа се съдържат ограничения за използването в съответствие с член 14a.04, точка 3, производителят прилага към всяка произведена единица подробна информация относно тези ограничения и всички изисквания за инсталиране.

3. Ако бъде поискано от компетентния орган, издал одобрението на типа, производителят представя списък на серийните номера на всички бордови станции за пречистване на отпадъчни води, които са произведени в съответствие с изискванията, формулирани в настоящата глава, считано от последния доклад или от момента, в който тези разпоредби са влезли в сила за първи път, в рамките на 45 работни дни след края на всяка календарна година и непосредствено след всяка допълнителна дата, посочена от компетентния орган. Списъкът определя взаимовръзките между серийните номера, съответните типове бордови станции за пречистване на отпадъчни води и номерата на одобренията на типа. Освен това списъкът включва и специална информация за случаите, в които производителят прекрати производството на бордова станция за пречистване на отпадъчни води от одобрен тип. Ако компетентният орган не поиска редовно предоставяне на такъв списък от производителя, производителят съхранява събираните данни за период от поне 40 години.

Член 14а.07

Приемане на еквивалентни одобрения

За целите на използването по своите национални водни пътища държавите-членки могат да признават одобрения на типа на бордови станции за пречистване на отпадъчни води, основаващи се на различни стандарти. Тези одобрения на типа се съобщават на Комисията.

Член 14а.08Проверка на серийните номера

1. Компетентният орган, издаващ одобрение на типа, трябва да гарантира — ако е необходимо, работейки в сътрудничество с други компетентни органи — че серийните номера на бордовите станции за пречистване на отпадъчни води, произведени в съответствие с изискванията на настоящата глава, се регистрират и проверяват.

2. Допълнителна проверка на серийните номера може да се извършва заедно с проверката на съответствието на производството, предвидена в член 14a.09.

3. По отношение на проверката на серийните номера, производителят или негови упълномощени представители на територията на държавите-членки, при поискване незабавно предоставят на компетентния орган цялата необходима информация относно директните им купувачи, както и серийните номера на бордовите станции за пречистване на отпадъчни води, които са докладвани като произведени в съответствие с член 14a.06, точка 3.

4. Ако при поискване от компетентния орган производителят не може да изпълни изискванията, формулирани в член 14a.06, одобрението за съответния тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води може да бъде отменено. В такъв случай се използва процедурата за уведомяване, указана в член 14a.10, точка 4.

Член 14а.09Съответствие на производството

1. Компетентният орган, който издава одобрение на типа, проверява предварително – ако е необходимо, работейки в сътрудничество с други компетентни органи – че са взети подходящите мерки, за да се гарантира ефективна проверка на съответствието на производството по отношение на изискванията на допълнение VI, част I.

2. Компетентният орган, който е издал одобрение на типа, проверява – ако е необходимо, работейки в сътрудничество с други компетентни органи – дали мерките, посочени в точка 1 във връзка с разпоредбите на допълнение VI, част I, продължават да бъдат достатъчни и дали всяка бордова станция за пречистване на отпадъчни води, притежаваща номер на типово одобрение в съответствие с изискванията на настоящата глава, продължава да отговаря на описанието от сертификата за типово одобрение и приложенията към него за одобрения тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води.

3. Компетентният орган може да признава сходни изпитвания, извършени от други компетентни органи, за еквивалентни на разпоредбите на точки 1 и 2.

Член 14а.10

Несъответствие с одобрения тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води

1. Счита се, че е налице несъответствие с одобрения тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води, когато има отклонения от характеристиките в сертификата за одобрение на типа или, според конкретния случай, от информационния пакет, които одобрения все още не са били одобрени в съответствие с член 14a.05, точка 3 от компетентния орган, който е издал одобрението на типа.

2. Ако компетентният орган, издал одобрение на типа, установи, че бордови станции за пречистване на отпадъчни води не съответстват на типа бордова станция за пречистване на отпадъчни води, за който е издал одобрението, той взема необходимите мерки, за да гарантира, че бордовите станции за пречистване на отпадъчни води в производство отново биват приведени в съответствие с типа одобрена бордова станция за пречистване на отпадъчни води. Компетентният орган, който е констатирал несъответствието, уведомява другите компетентни органи и Комисията за предприетите мерки, които могат да стигнат до отменяне на одобрението на типа.

3. Ако компетентен орган е в състояние да докаже, че бордови станции за пречистване на отпадъчни води, притежаващи номер на одобрение на типа, не съответстват на одобрения тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води, той може да поиска от компетентния орган, издал одобрението на типа, да разпореди проверка на произвеждания тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води за съответствие с одобрения тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води. Такова действие трябва да бъде предприето в рамките на шест месеца от датата на искането.

4. Компетентните органи се уведомяват взаимно и уведомяват Комисията, в срок от един месец за всяко отменяне на одобрение на типа и за причините за това отменяне.

Член 14а.11Измерване на случайна проба / специално изпитване

1. Не по-късно от три месеца след пускането в експлоатация на пътническия плавателен съд или, в случай на модернизиране на бордова станция за пречистване на отпадъчни води, след като тя бъде инсталирана и бъдат проведени подходящи експлоатационни изпитвания, компетентният орган взема случайна проба по време на експлоатацията на пътническия плавателен съд с цел проверка на стойностите, определени в член 14a.02, точка 2, таблица 2.

През нееднакви интервали компетентният орган провежда проверки на функционалните възможности на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води чрез измервания на случайни проби с цел проверка на стойностите, определени в член 14a.02, точка 2, таблица 2.

Ако компетентният орган установи, че стойностите от измерванията на случайните проби не съответстват на стойностите, определени в член 14a.02, точка 2, таблица 2, той може да поиска:

а) дефектите в бордовата станция за пречистване на отпадъчни води да бъдат отстранени, за да се гарантира доброто ѝ функциониране;

б) бордовата станция за пречистване на отпадъчни води отново да бъде приведена в съответствие с одобрението на типа; или

в) да бъде проведено специално изпитване в съответствие с точка 3.

Щом бъдат отстранени несъответствията и бордовата станция за пречистване на отпадъчни води бъде отново приведена в съответствие с одобрението на типа, компетентният орган може да извършва нови измервания на случайни проби.

Ако недостатъците не бъдат отстранени или съответствието на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води със спецификациите на одобрението на типа не бъде възстановено, компетентният орган запечатва бордовата станция за пречистване на отпадъчни води и информира проверяващия орган да направи съответното вписване в позиция 52 от удостоверението за корабоплаване.

2. Случайните проби се измерват в съответствие със спецификациите от член 14a.02, точка 2, таблица 2.

3. Ако компетентният орган установи някакви несъответствия в бордовата станция за пречистване на отпадъчни води, сочещи отклонение от одобрението на типа, компетентният орган провежда специално изпитване за определяне на нейното текущо състояние по отношение на компонентите, специфицирани в Протокола за параметрите на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води, калибрирането и задаването на параметрите на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води.

Ако компетентният орган дойде до заключението, че бордовата станция за пречистване на отпадъчни води не е в съответствие с одобрения тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води, той може да предприеме следните действия:

а) да изиска:

i) съответствието на бордова станция за пречистване на отпадъчни води да бъде възстановено, или

ii) одобрението на типа в съответствие с член 14a.05 да бъде изменено по съответен начин, или

б) да нареди измерване в съответствие с изпитвателната спецификация, както е определено в допълнение VII.

Ако не бъде възстановено съответствието или одобрението на типа не бъде съответно изменено, или ако от измерванията, извършени в съответствие с буква б), стане очевидно, че пределните стойности, определени в член 14a.02, точка 2, таблица 1, не са спазени, компетентният орган запечатва бордовата станция за пречистване на отпадъчни води и съобщава на проверяващия орган да направи съответното вписване в позиция 52 от удостоверението за корабоплаване.

4. Изпитванията в съответствие с точка 3 се извършват въз основа на ръководството на производителя за проверка на свързаните с пречистването компоненти и параметри на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води. Това ръководство, което се съставя от производителя и се одобрява от компетентен орган, указва свързаните с пречистването компоненти, както и настройките, критериите за оразмеряване и параметрите, които да се прилагат, за да се гарантира, че стойностите, посочени в член 14a.02, точка 2, таблици 1 и 2, се поддържат постоянно. То трябва да съдържа най-малко следната информация:

а) спецификация на типа бордова станция за пречистване на отпадъчни води с описание на процеса и указание дали преди бордовата станция за пречистване на отпадъчни води трябва да бъдат инсталирани резервоари за отпадъчни води;

б) списък на компонентите, специфични за пречистването на отпадъчните води;

в) прилаганите критерии за проектиране и оразмеряване, спецификации и наредби за оразмеряване;

г) схематично представяне на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води с характеристики за разпознаване на одобрените компоненти, свързани с пречистването (напр. каталожни номера върху компонентите).

5. Бордова станция за пречистване на отпадъчни води, която е била спряна, може да бъде върната в експлоатация само след специално изпитване в съответствие с точка 3, първа алинея.

Член 14а.12Компетентни органи и технически служби

Държавите-членки уведомяват Комисията за наименованията и адресите на компетентните органи и техническите служби, отговорни за изпълнението на функциите, описани в настоящата глава. Техническите служби трябва да отговарят на европейския стандарт относно общите изисквания за компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (EN ISO/IEC 17025 : 2005- 8), като се вземат предвид следните условия:

а) производителите на бордови станции за пречистване на отпадъчни води не могат да бъдат признавани за технически служби;

б) за целите на настоящата глава техническата служба може с разрешението на компетентния орган да използва съоръжения извън собствената си лаборатория.“(3) Член 15.14, точка 1 се заменя със следния текст:

„1. Пътническите плавателни съдове се оборудват с резервоари за събиране на битови отпадъчни води в съответствие с точка 2 от настоящия член, или с подходящи бордови станции за пречистване на отпадъчни води в съответствие с глава 14а.“(4) В таблицата от член 24.02, точка 2, след вписванията за глава 12 се вмъкват следните вписвания относно глава 14а:


ГЛАВА 14аЧлен 14а.02, точка 2, таблици 1 и 2, и точка 5

Пределни/контролни стойности и одобрения на типа

НЗР, при условие че

а) пределните и контролните стойности не надвишават стойностите съгласно член 14a.02 с повече от два пъти,

б) бордовата станция за пречистване на отпадъчни води има сертификат от производителя или от експерт, който потвърждава, че тя може да се справи с типичните модели на натоварване на борда на плавателния съд, и

в) налице е система за управлението на утайките от отпадъчните води, която е подходяща за условията на експлоатация на бордова станция за пречистване на отпадъчни води на борда на пътнически плавателен съд;(5) В таблицата от член 24.06, точка 5, след вписванията за глава 11 се вмъкват следните вписвания относно глава 14а:


ГЛАВА 14аЧлен 14а.02, точка 2, таблици 1 и 2, и точка 5

Пределни/контролни стойности и одобрения на типа

НЗР, при условие че

а) пределните и контролните стойности не надвишават стойностите съгласно член 14a.02 с повече от два пъти,

б) бордовата станция за пречистване на отпадъчни води има сертификат от производителя или от експерт, който потвърждава, че тя може да се справи с типичните модели на натоварване на борда на плавателния съд, и

в) налице е система за управлението на утайките от отпадъчните води, която е подходяща за условията на експлоатация на бордова станция за пречистване на отпадъчни води на борда на пътнически плавателен съд;
31.5.2013 г.


(6) В таблицата от член 24а.02, точка 2, след вписването за глава 12 се вмъкват следните вписвания относно глава 14а:


ГЛАВА 14аЧлен 14а.02, точка 2, таблици 1 и 2, и точка 5

Пределни/контролни стойности и одобрения на типа

НЗР, при условие че

а) пределните и контролните стойности не надвишават стойностите съгласно член 14a.02 с повече от два пъти,

б) бордовата станция за пречистване на отпадъчни води има сертификат от производителя или от експерт, който потвърждава, че тя може да се справи с типичните модели на натоварване на борда на плавателния съд, и

в) налице е система за управлението на утайките от отпадъчните води, която е подходяща за условията на експлоатация на бордова станция за пречистване на отпадъчни води на борда на пътнически плавателен съд;(7) Добавят се следните допълнения VІ—VІІ:

Допълнение VI

Бордови станции за пречистване на отпадъчни води
- Допълнителни разпоредби и образци на сертификати -


Съдържание

Част I

Допълнителни разпоредби

1. Маркировка на бордови станции за пречистване на отпадъчни води

2. Изпитване

3. Оценка на съответствието на производството

Част II

Информационен документ (образец)

Добавка 1 - Основни характеристики на типа бордова станция за пречистване на отпадъчни води (образец)

Част III

Сертификат за одобрение на типа (образец)

Добавка 1 - Резултати от изпитването за одобрение на типа (образец)

Част IV

Система за номериране на одобренията на типаЧаст V

Обобщение на одобренията на типа за типовете бордови станции за пречистване на отпадъчни водиЧаст VI

Обобщение за произвежданите бордови станции за пречистване на отпадъчни води (образец)Част VII

Спецификация за бордови станции за пречистване на отпадъчни води с одобрение на типа (образец)Част VIII

Протокол за параметри на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води за специално изпитване (образец)

Добавка 1 - Допълнение към протокола за параметрите на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води

Част IX

Еквивалентни одобрения на типаЧаст I

Допълнителни разпоредби

1. Маркировка на бордови станции за пречистване на отпадъчни води

1.1 Изпитваните за одобрение на типа бордови станции за пречистване на отпадъчни води трябва да са означени със следната информация (маркировка):

1.1.1 Търговска марка или търговско наименование на производителя;

1.1.2 Тип и сериен номер на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води;

1.1.3 Номер на одобрението на типа в съответствие с част IV от настоящото допълнение;

1.1.4 Година на изграждане на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води.

1.2 Маркировката в съответствие с точка 1.1 трябва да бъде устойчива, лесно четима и незаличима през целия срок на експлоатация на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води. Ако са използвани лепящи етикети или табелки, те трябва да бъдат закрепени по такъв начин, че да стоят през целия срок на експлоатация на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води, а и по такъв начин, че да не могат да бъдат отстранени, без да бъдат разрушени или направени нечетими.

1.3 Маркировката трябва да е поставена върху такава част от бордовата станция за пречистване на отпадъчни води, която е необходима за нормална работа на станцията и която по принцип не се заменя по време на срока на експлоатация на последната.

1.3.1 Маркировката трябва да бъде поставена по такъв начин, че да е ясно видима, след като към бордовата станция за пречистване на отпадъчни води бъде монтирано цялото спомагателно оборудване, необходимо за работата ѝ.

1.3.2 Ако е необходимо, върху бордовата станция за пречистване на отпадъчни води трябва да има допълнителна подвижна табела, изработена от траен материал, която да съдържа цялата информация, посочена в точка 1.1, и да е поставена по такъв начин, че споменатата информация да е ясно четима и лесно достъпна след инсталирането на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води на борда на плавателния съд.

1.4 Всички части на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води, които могат да повлияят на пречистването на отпадъчните води, трябва да бъдат ясно маркирани и идентифицирани.

1.5 Точното местоположение на маркировката, посочена в точка 1.1, се посочва в раздел I на сертификата за одобрение на типа.2. Изпитване

Процедурата за изпитване на бордова станция за пречистване на отпадъчни води е изложена в допълнение VII.3. Оценка на съответствието на производството

3.1 По отношение на проверката на наличието на задоволителни мерки и процедури за осигуряване на ефективен контрол на съответствието на производството, преди да издаде одобрение на типа, компетентният орган трябва да приеме регистрацията на производителя по хармонизиран стандарт EN ISO 9001: 2008 (в чийто обхват влиза производството на въпросните бордови станции за пречистване на отпадъчни води) или еквивалентен стандарт за акредитиране. Производителят трябва да представи подробна информация за регистрацията и се задължава да информира компетентния орган за всякакви промени на валидността и обхвата ѝ. Провеждат се подходящи проверки на производството с цел да се гарантира, че изискванията на член 14a.02, точки 2—5 се спазват системно.

3.2 Притежателят на одобрението на типа трябва:

3.2.1 да гарантира, че са въведени процедури за ефикасен контрол на качеството на производството;

3.2.2 да има достъп до изпитвателното оборудване, необходимо за проверка на съответствието с всеки одобрен тип;

3.2.3 да гарантира, че резултатите от изпитванията се записват и че тези записи и съответните документи остават на разположение за период, който се определя съвместно с компетентния орган;

3.2.4 да анализира подробно резултатите от всеки вид изпитване, за да провери и гарантира стабилността на характеристиките на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води, като предвижда възможност за стандартни отклонения при серийното производство;

3.2.5 да гарантира, че всички проби от бордови станции за пречистване на отпадъчни води или изпитвателни образци, които показват явно несъответствие при въпросния тип изпитване, водят до допълнително вземане на проби и изпитване, като се вземат всички необходими мерки за възстановяване на съответствието на производството.

3.3 Компетентният орган, издал типовото одобрение, може по всяко време да проверява методите за контрол на съответствието, прилагани във всяка производствена база.

3.3.1 Изпитвателната и производствената документация трябва да бъдат на разположение на изпитващия при всяко изпитване.

3.3.2 Ако качеството на изпитванията изглежда незадоволително, се прилага следната процедура:

3.3.2.1 От серията се взема една бордова станция за пречистване на отпадъчни води и да се изпита чрез измервания върху случайна проба при условията на нормално натоварване от допълнение VII след един ден работа. Съгласно методите за изпитване в допълнение VII, пречистените отпадъчни води не трябва да надвишават стойностите, дадени в член 14a.02, точка 2, таблица 2;

3.3.2.2 Ако бордова станция за пречистване на отпадъчни води, взета от серията, не отговаря на изискванията, формулирани в точка 3.3.2.1, производителят може да поиска да бъдат проведени измервания на случайна проба от няколко бордови станции за пречистване на отпадъчни води със същата спецификация, които се вземат от серията. Тази нова проба трябва да включва бордовата станция за пречистване на отпадъчни води, която е била взета първоначално. Производителят определя обхвата n на серията като се консултира с компетентния орган. Бордовите станции за пречистване на отпадъчни води се подлагат на изпитване чрез измерване на случайна проба, с изключение на първоначално взетата пречиствателна станция. След това трябва да бъде определена средната аритметична стойност () от резултатите, получени за произволната проба от бордовата станция за пречистване на отпадъчни води. Серийното производство се счита за съответстващо на изискванията, ако е изпълнено следното условие:

където:


k е статистически множител, който зависи от n и е даден в следната таблица:

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

k

0,973

0,613

0,489

0,421

0,376

0,342

0,317

0,296

0,279

n

11

12

13

14

15

16

17

18

19

k

0,265

0,253

0,242

0,233

0,224

0,216

0,210

0,203

0,198

St = , където xi e всеки отделен резултат, получен от случайната проба n;

L е допустимата пределна стойност, дадена в член 14а.02, точка 2, таблица 2 за всеки разглеждан замърсител;

3.3.3 Ако стойностите, дадени в член 14a.02, точка 2, таблица 2, не са спазени, се провежда ново изпитване съгласно точка 3.3.2.1 и в случай че изпитването не покаже положителни резултати, в съответствие с точка 3.3.2.2 се провежда пълно изпитване, като се следва изпитвателната процедура, предвидена в допълнение VII. Пределните стойности, дадени в член 14a.02, точка 2, таблица 1, не могат да бъдат надвишавани както за комбинираната проба, така и за случайната.

3.3.4 Компетентният орган трябва да извършва изпитванията върху бордови станции за пречистване на отпадъчни води, които са с частични или пълни функционални възможности съгласно информацията, предоставена от производителя.

3.3.5 Нормалната честота на изпитванията за съответствие на производството, които компетентният орган има право да провежда, е веднъж годишно. В случай на неспазване на изискванията на точка 3.3.2 компетентният орган гарантира, че са предприети всички необходими стъпки, за да се възстанови съответствието на производството без забавяне.Част II

(Образец)

Информационен документ № …

към одобрението на типа на бордовите станции за пречистване на отпадъчни води,
предназначени за инсталиране на плавателните съдове по вътрешните водни пътища

Тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води:…………………………………………

0. Общи положения

0.1 Марка (наименование на дружеството производител): ……...………………...……………………………...........................................................

0.2 Обозначение от производителя на типа на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води: …...……………...

………………………………………………………………………………………………….

0.3 Код на производителя за типа, съответстващ на информацията върху бордовата станция за пречистване на отпадъчни води: …….………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

0.4 Наименование и адрес на производителя: ……………….....................................................

Наименование и адрес на упълномощения представител на производителя, ако има такъв: ..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

0.5 Местоположение, кодиране и начин на закрепване на серийния номер върху бордовата станция за пречистване на отпадъчни води: ……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

0.6 Местоположение и начин на закрепване на номера на одобрението на типа: ……...……

…………………………………………………………………………………………………

0.7 Адрес(и) на завода(ите) производител(и): …...……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Приложения

1. Основни характеристики на типа на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води

2. Прилагани критерии за проектиране и оразмеряване, спецификации за оразмеряване и наредби

3. Схема на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води със списък на частите

4. Схема на изпитваната пречиствателна станция със списък на частите

5 Схеми на електрическата инсталация (схема на тръбопроводите и КИП)

6. Декларация, че са спазени всички спецификации по отношение на механичната, електро- и техническата безопасност на бордовите станции за пречистване на отпадъчни води, както и спецификациите за корабната безопасност

7. Характеристики на всички части на плавателния съд, които са свързани с бордовата станция за пречистване на отпадъчни води

8. Ръководство на производителя за проверка на свързаните с пречистването компоненти и параметри на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води в съответствие с член 14a.01, точка 10

9. Снимки на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води

10. Принципи на работа3

10.1. Указания за ръчно обслужване на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води

10.2. Бележки относно управлението на излишната утайка (интервали на изпразване)

10.3. Бележки относно поддръжката и ремонта

10.4. Бележки относно необходимите действия в случай на работа в режим на готовност на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води

10.5. Бележки относно необходимите действия в случай на работа в авариен режим на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води

10.6. Бележки относно действията по спиране, престой и пускане на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води

10.7. Бележки относно изискванията за предварително пречистване на отпадъчни води от камбузи

11. Други допълнения (изреждат се тук)Дата и подпис на производителя на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води

…………………………………………… ………………………………………….Добавка

Основни характеристики на типа бордова станция за пречистване на отпадъчни води

(Образец)1. Описание на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води

1.1 Производител: …..………………………………………………………………………..

1.2 Сериен номер на пречиствателната станция: ..………………………………………………………………

1.3 Вид на пречистването: биологично или механично/химическо4

1.4 Резервоари за отпадъчни води преди пречиствателната станция? Да, … m3 / Брой4

2. Критерии за проектиране и оразмеряване (включително всички специални указания за инсталиране или ограничения по използването)

2.1 ……………………………………………………………………………………………

2.2 ……………………………………………………………………………………………

3. Оразмеряване на бордовата станция за пречистване на отпадъчни води

3.1 Максимален дневен обемен дебит на отпадъчните води Qd (m³/ден): ..………………

3.2 Дневно замърсяване по БПК5 (kg/ден): ………….…………………………………

Част III

Сертификат за одобрение на типа

(Образец)

Печат на компетентния орган

Одобрение(то) на типа №: ……………………… Удължаване №: ……….…………………….

Уведомление за издаване/удължаване/отказ/отменяне5 на одобрение на типа за тип бордова станция за пречистване на отпадъчни води в съответствие с Директива 2006/87/ЕО

Причини за удължаването (ако е приложимо): …………………………………………………….


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница