D021888/02 приложение VІІ нетърговски въздушни операции с въздухоплавателни средства, различни от тези със сложна моторна тягастраница1/5
Дата08.09.2017
Размер0.55 Mb.
  1   2   3   4   5


D021888/02
ПРИЛОЖЕНИЕ VІІ
НЕТЪРГОВСКИ ВЪЗДУШНИ ОПЕРАЦИИ С ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ СЪС СЛОЖНА МОТОРНА ТЯГА
[Част-NCО]

Подчаст А — Общи изисквания

NCO.GEN.100 Компетентен орган

а) Компетентният орган е органът, определен от държавата членка, където е регистрирано въздухоплавателното средство.

б) Ако въздухоплавателното средство е регистрирано в трета държава, компетентен орган е органът, определен от държавата членка, където е установен или пребивава операторът.


NCO.GEN.101 Мерки за съответствие

Операторите могат да използват алтернативни на приетите от Агенцията мерки за съответствие, за да постигнат съответствие с Регламент (ЕО) № 216/20081 и с правилата за неговото прилагане.
NCO.GEN.102 Туристически мотопланери и моторно задвижвани планери

а) Туристическите мотопланери се експлоатират съгласно изискванията за:

(1) самолети, когато се задвижват от двигател; и

(2) планери, когато се експлоатират без използване на двигател.

б) Туристическите мотопланери се оборудват в съответствие с изискванията, приложими за самолети, освен ако в подчаст Г е посочено друго.

в) Моторно задвижваните планери, с изключение на туристическите мотопланери, се експлоатират и оборудват съгласно изискванията, приложими за планери.

NCO.GEN.105 Отговорности и права на командира

а) Командирът е отговорен за:

(1) безопасността на въздухоплавателното средство и на всички членове на екипажа, пътниците и товара, намиращи се на борда по време на експлоатацията на въздухоплавателното средство, както е посочено в точка 1.в от приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008;

(2) започване, продължаване, прекратяване или отклонение на полет в интерес на безопасността;

(3) изпълнението на всички експлоатационни процедури и проверки съгласно посоченото в точка 1.б от приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008;

(4) започване на полет само при условие, че той/тя е убеден/а, че са изпълнени всички експлоатационни ограничения, посочени в точка 2.a.3. от приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008, както следва:

i) въздухоплавателното средство е годно за полет;

ii) въздухоплавателното средство е надлежно регистрирано;

iii) съоръженията и оборудването, необходими за осъществяването на полета, са инсталирани на борда на въздухоплавателното средство и функционират, освен ако списъкът на минималното оборудване (MEL) или равностоен документ не разрешават експлоатация с нефункциониращо оборудване, съгласно изискванията на NCO.IDE.A.105, NCO.IDE.H.105, NCO.IDE.S.105 или NCO.IDE.B.105;

iv) масата на въздухоплавателното средство и (ако не става въпрос за аеростат) неговият център на тежестта са такива, че позволяват полетът да бъде осъществен в границите, предвидени в документацията за летателна годност;

v) цялото оборудване, багаж и товар са правилно подредени и обезопасени, и аварийната евакуация остава възможна; и

vi) експлоатационните ограничения, определени в ръководството за експлоатация на въздухоплавателното средство, няма да бъдат превишени нито веднъж по време на полета;

(5) незапочване на полета, ако той/тя е възпрепятстван(а) да изпълнява задълженията си поради някаква причина като травма, болест, умора или въздействие на психоактивни вещества;

(6) непродължаване на полета след най-близкото летище или експлоатационна площадка с подходящи за кацане метеорологични условия, когато неговата/нейната способност да изпълнява задълженията си е значително намалена поради причини като умора, заболяване или липса на кислород;

(7) решението дали да приеме или да не приеме въздухоплавателно средство, допуснато до полет в отклонение и противоречие със списъка с отклонения от конфигурацията (CDL) или със списъка на минималното оборудване (MEL), според случая; и

(8) записа на данни за използването и всички известни или вероятни дефекти на въздухоплавателното средство след приключване на полета или поредица от полети, в техническия борден дневник на въздухоплавателното средство или полетния борден дневник за въздухоплавателното средство.

б) По време на критичните фази на полета и винаги когато се счита за необходимо от съображения за безопасност, командирът на въздухоплавателното средство гарантира, че всеки член на екипажа заема определеното му работно място и не изпълнява никакви други дейности освен необходимите за безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство.

в) Командирът има право да откаже превоз или да свали от борда всяко лице, багаж или товар, които могат да представляват потенциална опасност за безопасността на въздухоплавателното средство или на лицата на борда.

г) Командирът възможно най-бързо докладва на съответния орган за обслужване на въздушното движение (ОВД) за всички възникнали опасни метеорологични или полетни условия, които биха могли да засегнат безопасността на други въздухоплавателни средства.

д) В критична ситуация, която изисква незабавно решение и действие, командирът предприема всички действия, които прецени за необходими според обстоятелствата, в съответствие с точка 7.г от приложение ІV към Регламент (ЕО) № 216/2008. В такива случаи той/тя може да се отклони от правилата, експлоатационните процедури и методи в интерес на безопасността.

е) По време на полет командирът:

(1) е със закопчан и затегнат предпазен колан, когато е на работното си място (освен когато става въпрос за аеростати); и

(2) управлява въздухоплавателното средство през цялото време, освен ако друг пилот поеме управлението.

ж) Командирът представя незабавно доклад за действия на незаконна намеса на компетентния орган и информира определените местни органи.

з) Командирът уведомява най-близкия подходящ орган с най-бързите налични средства за всяко произшествие с въздухоплавателното средство, довело до сериозно нараняване или смърт на лице или до сериозна повреда на въздухоплавателното средство или имущество.


NCO.GEN.106 Отговорности и права на командира — аеростати

Освен отговорностите, предвидени в NCO.GEN.105, командирът на аеростат е отговорен за:

а) предполетния инструктаж на лицата, помагащи при надуването и свиването на обшивката на аеростата; и

б) гарантиране, че лицата, помагащи при надуването и свиването на обшивката на аеростата, носят подходящо защитно облекло.

NCО.GEN.110 Спазване на законовите и подзаконовите актове и процедурите

а) Командирът спазва законовите и подзаконовите актове и процедурите на държавите, на чиято територия се експлоатира въздухоплавателното средство.

б) Командирът е запознат със законовите и подзаконовите актове и процедурите относно изпълнението на своите задължения, свързани със зоните, които ще бъдат пресечени, летищата и експлоатационните площадки, които е планирано да бъдат използвани и свързаните с тях съоръжения за въздушна навигация, както е посочено в точка 1.а. от приложение ІV към Регламент (ЕО) № 216/2008.


NCО.GEN.115 Рулиране на самолети

Самолетът извършва рулиране по пистите на летище само ако лицето, което го управлява:

а) е подходящо квалифициран пилот; или

б) е определено от оператора и:

(1) е обучено да рулира самолета;

(2) е обучено да използва радиотелефонното оборудване, ако са необходими радиокомуникации;

(3) е получило инструктаж по отношение на летището, маршрутите, обозначенията, маркировката, светлините, сигналите и инструкциите за контрол на въздушното движение, фразеологията и процедурите; и

(4) може да отговори на експлоатационните стандарти, изисквани за безопасно движение на самолета по летището.

NCО.GEN.120 Използване на носещите витла — вертолети

Носещите витла на вертолетите се задействат само за целите на управлението на полет от квалифициран пилот.
NCO.GEN.125 Преносими електронни устройства

Командирът не допуска никой на борда на въздухоплавателното средство да използва преносимо електронно устройство, което би могло да окаже неблагоприятно влияние върху работата на системите и оборудването на въздухоплавателното средство.
NCO.GEN.130 Информация за аварийно-спасителното оборудване на борда

С изключение на случаи, в които въздухоплавателни средства излитат и кацат на едно и също летище/експлоатационна площадка, операторът винаги има списъци с информация за аварийно-спасителното оборудване на борда, които могат незабавно да бъдат предоставени на координационните центрове за спасяване.
NCO.GEN.135 Налични на борда документи, ръководства и информация

а) Освен ако не е посочено друго, следните документи, ръководства и информация са налични по време на всеки полет в оригинал или копие:

(1) ръководството за летателна експлоатация на въздухоплавателното средство (AFM), или еквивалентен(ни) документ(и);

(2) оригиналът на сертификата за регистрация;

(3) оригиналът на сертификата за летателна годност;

(4) сертификат за шум, ако е приложимо;

(5) списък на специалните одобрения, ако е приложимо;

(6) разрешението за използване на бордните радиостанции, ако е приложимо;

(7) сертификат(и) на застрахователна полица „Отговорност към трети лица“;

(8) полетният дневник за въздухоплавателното средство или еквивалентен документ;

(9) подробности от представения на ОВД полетен план, ако е приложимо;

(10) актуални и подходящи аеронавигационни карти за маршрута на предлагания полет и всички маршрути, по които е разумно да се очаква, че може да се отклони полетът;

(11) информация за процедурите и визуалните сигнали, които следва да бъдат използвани от прехващача и прехващаното въздухоплавателно средство;

(12) списъкът на минималното оборудване (MEL) или списък с отклонения от конфигурацията (CDL), ако е приложимо; и

(13) всяка друга документация, която може да има връзка с полета или се изисква от държавите, към които полетът има отношение.

б) Независимо от буква а), при полети:

(1) с планирано излитане и кацане на едно и също летище/експлоатационна площадка; или

(2) оставащи в рамките на разстояние или зона, определени от компетентния орган,

документите и информацията по буква а), точки от (2) до (8) могат да бъдат оставени на летището или експлоатационната площадка.

в) Независимо от буква a), при полети с аеростати или планери, с изключение на туристическите мотопланери, документите и информацията по буква а), точки от (2) до (8) и буква а), точки от (11) до (13) могат да се носят в спасителното превозно средство.

г) Командирът предоставя задължителните документи, намиращи се на борда, в определен срок след поискването им от компетентния орган.


NCO.GEN.140 Превоз на опасни товари

а) Превозът на опасни товари по въздуха се извършва в съответствие с приложение 18 към Чикагската конвенция, последно изменена и разширена с Техническите инструкции за безопасен превоз на опасни товари по въздуха (ICAO Doc 9284-AN/905), включително приложенията и допълненията.

б) Опасните товари се превозват единствено от оператори, одобрени в съответствие с приложение V (част-SPA), подчаст Ж, към Регламент (ЕО) № xxx/XXXX, освен в случаите, когато:

(1) те не са предмет на техническите инструкции съгласно част 1 от същите инструкции; или

(2) те се пренасят от пътници или командира или са в багаж в съответствие с част 8 от техническите инструкции.

(3) те се пренасят от оператори на въздухоплавателно средство от тип ELA2.

в) Командирът предприема всички необходими мерки, за да предотврати пренасянето на опасни товари на борда по невнимание.

г) В съответствие с техническите инструкции командирът незабавно докладва на компетентния орган и на съответния орган на държавата, на чиято територия е настъпило събитието, в случай на произшествия или инциденти с опасни товари.

д) Командирът гарантира, че на пътниците се предоставя информация за опасните товари в съответствие с техническите инструкции.


NCO.GEN.145 Незабавна реакция по проблем на сигурността

Операторът изпълнява:

а) всички мерки за безопасност, изисквани от компетентния орган, както е определено в ARО.GEN.135, буква в), и и

б) всяка съответна задължителна информация за безопасността, издадена от Агенцията, включително указания за летателна годност.

NCO.GEN.150 Полетен борден дневник

Подробности за въздухоплавателното средство, неговия екипаж и всяко пътуване се съхраняват за всеки полет или поредица от полети под формата на полетен дневник или равностоен документ.
NCO.GEN.155 Списък на минималното оборудване

а) Може да бъде съставен списък на минималното оборудване, като се вземе предвид следното:

(1) документът позволява експлоатацията на въздухоплавателното средство при определени условия, дори ако определени прибори, определено оборудване или функции не са налични по времето на полета;

(2) документът се изготвя за всяко отделно въздухоплавателно средство, като се вземат предвид съответните условия на оператора за експлоатация и поддръжка; и

(3) списъкът MEL се основава на съответния базов списък на минималното оборудване (MMEL) съгласно определението в данните, установени в съответствие с Регламент (ЕС) № 1702/2003 и следва да не бъде по-малко ограничителен от този MMEL.

б) Списъкът MEL и всички негови изменения се съобщават на компетентния орган.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница