Данъчна политика л данъчна конкуренция и данъчна хармонизацияДата26.10.2017
Размер70.05 Kb.
#33205
2014.04.03 – Данъчна политика Л
Данъчна конкуренция и данъчна хармонизация


 1. Същност и академичен дебат за данъчната конкуренция

Wilson & Wildasin – процес на несъгласувано формиране на данъчната политика и данъчната система от независими една от друга държави

2 вида данъчна конкуренция :

- хоризонтална – между юрисдикциите на 2 независими държави

- вертикална – между териториално административни единици в рамките на 1 държава

Академичен дебат : Адам Смит, Милтън Фридман, Гари Бекер


 1. Модели

 • основополагащ модел : Зодроу, Мисоковски, Уилсън – 1986г.

 • Буковетски, Кийн, Кенбър

 • Износ на данъци

 • Кай Конрад и общия ресурс

 • Джоел Слемрод – Кай Конрад

 • Уилсън и Уайдазин

 • Данъчната конкуренция и структурата на държавните разходи
 1. Състояние на данъчната хармонизация (пример ЕС)

  1. ранни предложения

  2. съвременни предложения

 • данъчна координация – процес на доброволно съгласуване и съобразване с данъчно-количествени решения между две или повече независими държави

 • хармонизацията предполага максимална координация с уеднаквени правила за данъчна основа и еднакви законови ставки

 • хармонизацята прилича на картел между национални държави, унищожава се свободата на конкуренцията

 • картелното споразумение е постигнато при по-висока ставка на КД

 • има два вида хармонизация :

 • експлицитна – „под” за ставките на различните данъци

 • имплицитна – екстериториално облагане

Цели :


 • намаляване на загубите за ефективността, следствие на различни режими

 • финансиране на държави

 • подобряване конкурентноспособността на корпорации в ЕС

Идеи на хармонизиране на данъчната основа на КД : • облагане на местната държава в рамките на транснационални корпорации или група компании

 • при облагане на местни компании дъщерните компании определят данъчната си печалба според ЗКПО на държавата, където е компанията – майка

 • да се прилага ставка на държавата, където оперира дъщерното дружество

 • съдебен спор в Люксембурд

 • второ предложение е по-актуално – април 2011

 • обща консолидирана данъчна основа на КД

 • според него печалбите и загубите на компании, които са в една група се консолидират

 • като в случай, че има данъчни печалби, те се разполагат обратно след консолидирането си в страните – членки, където групата има бизнес

Разполагането на данъчна печалба става по формула, която точита три фактора с равни тегла :

 1. дела от капитала в съответната страна – членка към общия капитал на групата компании

 2. дела на възнагражденията на труда в страната-членка към общите разходи на групата

 3. дела на продажбите в съответната страна-членка към всички продажби на групата компании

 1. Облагане с КПД в ЕС понастоящем

 • намаляване на законовите ставки на КД

 • големите ик-ки – високи ставки

 • различни правила за определяне на ДО на КД

 • големи разходи за данъчно съгласие – 27 режима за облагане с КД

 • държавата-съюзник на корпорациите

 • прехвърляне напред – намаляват се бъдещите печалби

 • прехвърляне назад – само 4-5 държави за ЕС го прилагат

ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

1. Същност и начин на начисляваен на ДДС

- широкобазиран данък върху потреблението

- друг такива данъци : данък оборот в България (до 31.03.1994); данък върху продажбите на дребно (САЩ)
Начин за начисляване на ДДС :

- събирателен (адаптивен)

- разпадателен

* непряко разпадателен

* пряко разпадателен
При събирателния метод всеки търговец трябва да разграничи коректно елементите на добавената стойност на конир.етап на движението – ДДС обременява труда и капитала – двойно данъчно облагане. Този метод се прилага рядко в практикат,а тъй като е податлив на злоупотреби и манипулации от страна на ДЗЛ. Този начин изисква счетоводно приключване всеки месец, тримесечие, годишно като не е възможно да се контролира добавената ст-т между отделните търговци сделка по сделка
По-използваем разпадателен метод – пряк и непряк

- пряк – от оборотите, продажбите се вадят оборотите от покупки и върху нейния оборот се начислява ставката на данъка върху добавена стойност.

- непряк – от данъка, начислен на текущия оборот се вади начисление и платен данък от минали обороти на стоката. Нарича се фактурно-кредитен метод и позволява взаимен контрол между търговците сделка за сделка

- многофазен нетен данък – не може да има ДДС повече от веднъж в цената на една стока


Формули за начисляване на ДДС

Д = ДО х ДС / 100 – знаем ДО

Д = Ц х ДС / (100 + ДС) ; крайна цена – каква част от нея е ДДС

2. ДДС – иновация в данъчното облагане

- избягва комулативния ефект

- въздейства върху цените – при верига от рег.лица, или различни РЛ и не РЛ

- улеснено администриране – органичен обхват „поднадз.лице” и контрол между ДЗЛ

- неутралност

- рентабилност

- вляние на цикличността

- съдейства за инвестиционни цикличности

- прехвърляемост на ДДС


3. Прехвърляемост на ДДС

- косвени данъци – пример за прехвърляемост

- ценова еластичност – като от двете страни на пазара е ценово нееластична, тя плаща по-голямата част от ДДС приходите

4. Организация на облагането с ДДС • обект – обороти от независима ик.дейност – упражнява се регулярно, по занятие, срещу получаване на ик.облага; изключение – труд или приравнено правоотношение + ФЛ с дейност по управление и контрол на ТД

 • субект – всяко лице, което извършва независима ик.дейност и е регистрирано по ЗДДС

 • държава – предлага чисти и смесени блага – не е ДЗЛ по ЗДДС; предлагане на частни блага – ДЗЛ по ЗДДС – има опасност от изкривяване на конкуренцията за сметка на частните ик.субекти

 • в случай, че общината и по-рядко държавата предлага частни блага, тя е ДЗЛ по ЗДДС

 • регистрация по ЗДДС – при доставки у нас- задължителна или по избор; условие – комулативно облагаемия оборот за предходнтие 12 месеца да е по-голям от 50 000лв

 • облагаем оборот – облагаеми доставки и доставки на финансови и застрахователни услуги

 • по избор – предварително изчисляване на ползи и разходи с ревизионен акт – чрез ревизия – наказание, ако сме били длъжни да подадем заявление; ДДС за предходният период + лихви ( ОЛП + 10%)

 • видове доставки и ставки на ДДС

 • получени и извършени продажби на стоки и услуги

 • парите не са стока, освен колекционерските

 • приравнение на стоки – газ, електро, топло- енергия, вода, стандартен софтуер

 • облагаеми и освободени доставки; облагаеми – с различни ставки : обичайни, редуцирани и нулеви (експорт)

 • има дискусия по повод дали има единни или с диференцирани ставки

 1. оптимално данъчно облагане – според нея целта е да се минимизира свръхданъчното бреме в данъчната система

- Рамзи (1927) – правило за постигането на минимално свръхданъчно бреме; съществува обратна зависимост между ценовата еластичност, там където е ниска ценова еластичност – държавата трябва да слага високи ставки; висока ценова еластичност – ниски ставки

 1. социална справедливост – редуцираните ДДС ставки трябва да се прилагат за стоки, които имат висока жизнена и социална значимост – те заемат голям % от дохода на бедните граждани

 2. облагане на свободното време – хобита, пътувания, хазарт

 3. мериторични блага ; демериторични блага – вреда за обществото > вреда за човека

 4. поведение на търсене на ренти ;

 5. административно-институционален капацитет – при единна ставка
 • право на данъчен кредит и упражняването му – пълен и частичен данъчен кредит

 • ДДС за възстановяване

Нулева ставка – износ, ВОД, межд.транспорт

Разлика между освободена и облагаема при нулева ставка. И в двата случая не се дължи ДДС, но при освободената доставка платения ДДС за стоки и услуги, вложени в освободената достаква е без право на данъчен кредит с нулева стаква – с право на данъчен кредит
 • освободени доставки – обичайни, обороти от независима ик.дейност (покупки и продажби, освободени от задължението за начисляване на ДДС)

Причини :

 • социална значимост – в България е най-висок процент

 • затруднение при определяне на добавената стойност – хазарт

 • изисквания на ЕС – малък кръг освободени доставки; директива от ВС 12/06/ЕС

Доставки в здравеопазване, образование, култура; зад.и под.пенсионно и здравно осигуряване, соц.помощи
 • видове доставки : в рамките на вътреобщностната търговия – внос/износ с 27 страни от ЕС

 • ВОД – вътрешнообщностни доставки – износ от бълг.рег.лице по ЗДДС в страна от ЕС

- местното рег.лица издава фактура, в която начислява 0% ДДС; отразява го в Дневник за продажбите

 • ВОП – вътрешнообщностно придобиване

- внос в България на стока като ДДС се изисква от получателя при ВОП. Съществува спец.режим на регистрация, когато лицето е направило през календарната година оборот от ВОП 20 000 или повече – не им дава право да приспадат платения от тях ДДС при ВОП като дан.кредит това право само при редовна ДДС – регистрация ДДС при ВОП – начислява се от получателя на доставката в България като се издава протокол

 • Дистанционна продажба – бълг.рег.лице по ЗДДС продава стоки в други страни-членки като купувачите там са домакинства или бизнес, които не са регистрирано по ЗДДС в другата страна-членка. Регистрация – специално за ДП всяка страна определя прага не обороти от дистанционни продажби, след надхвърлянето на който лицето е длъжно да се регистрира по нейния ЗДДС – България : праг 70 000лв- чуждестранни рег.лица подават заявление до 7 дни за регистрация по ЗДДС у нас

 • Тристранна операция – доставка с 3 регистрирани лица ; всеки е регистриран само в 1 страна-членка

 • А – продава стоката (прехвърлятел)

 • Б – контакт между тях (посредник)

 • В – купувач на стоката (продобиващ)

Самата стока – от А до В

ДДС изискуемо от придобиващия – начислява го с протокол; посредник – издава фактура – не начислява никаква ставка по ТО, а отбелязва конкретни разпоредби в ЗДДС
ДО на ДДС е пределно широка величина. В ДО се включват разходи за добив, преработка, производство, дистрибуция, застраховки, опаковка, претоварване,

+ възвръщаемост (печалба на всеки един етап)

+ всички финансирания (субсидии)

+ всички данъци и такси, свързани с доставката= ДО
Каталог: 2014
2014 -> Закон за правната помощ Обн., Дв, бр. 79 от 04. 10. 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г., бр. 30 от 2006 г.; изм и доп., б
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> П р а в и л а за провеждане на 68-ми Национален и Международен Туристически Поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй Околчица" 27 май 2 юни 2014 година I. Цел и задачи
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> На финала на предизборната кампания голямата интрига са малките партии
2014 -> Рекламна оферта за Избори за народни представители 2014
2014 -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница