Данък при източника преизчисляване на данък при източникаДата23.07.2016
Размер41.49 Kb.
#2596


ФИШ VІ.4


данък при източника

ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ на данък ПРИ ИЗТОЧНИКАI. СУБЕКТИ НА ПРАВОТО НА ИЗБОР ЗА ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪКА ПРИ ИЗТОЧНИКА И ВИДОВЕ ДОХОДИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА ТОВА ПРАВО

Съгласно разпоредбата на чл.202а, ал.1 от ЗКПО това са чуждестранните юридически лица, които са местни лица за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.


ІІ. ОБХВАТ НА ДОХОДИТЕ, ЗА КОИТО ДАНЪКЪТ ПРИ ИЗТОЧНИКА ПОДЛЕЖИ НА ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ

Възможността за преизчисляване на данъка при източника се отнася за доходите по чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8 от ЗКПО, както следва:1

Доходи от финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините – чл. 12, ал. 2

2

Доходи от сделки с финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините – чл. 12, ал. 3

3

Лихви, в това число лихви, съдържащи се във вноските по финансов лизинг – чл. 12, ал. 5, т. 1

4

Доходи от наем или друго предоставяне за ползване на движимо имущество – чл. 12, ал. 5, т. 2

5

Авторски и лицензионни възнаграждения – чл. 12, ал. 5, т. 3

6

Възнаграждения за технически услуги – чл. 12, ал. 5, т. 4

7

Възнаграждения по договори за франчайз и факторинг – чл. 12, ал. 5, т. 5

8

Възнаграждения за управление или контрол на българско юридическо лице – чл. 12, ал. 5, т. 6

9

Доходи от наем или друго предоставяне за ползване на недвижимо имущество, включително идеална част от недвижимо имущество, намиращо се в страната – чл. 12, ал. 8, т. 1

10

Доходи от разпореждане с недвижимо имущество, включително идеална част или ограничено вещно право върху недвижимо имущество, намиращо се в страната – чл. 12, ал. 8, т. 2Внимание! Ако е направен избор от чуждестранното лице за преизчисляване, то се извършва за всички горепосочени доходи, реализирани през годината.ІІІ. МЕХАНИЗЪМ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕИЗЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕР НА ДАНЪКА ПРИ ИЗТОЧНИКА

Съгласно чл. 202а, ал. 2 от ЗКПО преизчисленият данък е равен на корпоративния данък, който би бил дължим за тези доходи, ако тези доходи са реализирани от местно юридическо лице.

Когато чуждестранното лице е извършило разходи, свързани с доходите, за които се извършва преизчисляването, които разходи биха били облагаеми с данък върху разходите по ЗКПО, ако бяха извършени от местно юридическо лице, то с този данък се увеличава сумата на преизчисления данък.
ІV. УСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИКА, ПОДЛЕЖАЩА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

В случай, че внесеният данък при източника по реда на чл. 195, ал. 1 превишава преизчисления данък, се възстановява сума, ограничена до размера на данъка при източника по чл. 195, ал. 1, който чуждестранното лице не може да приспадне от дължимия си данък в държавата, където то е местно лице.


V. РЕД И НАЧИН ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ИЗБОРА ЗА ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА (чл. 202а, ал. 3 от ЗКПО)

  • Чрез подаване на годишна данъчна декларация по образец (вж. образец на Годишна данъчна декларация по чл. 202а, ал. 4 от ЗКПО за преизчисляване на данък, удържан при източника)

  • Данъчната декларация се подава от чуждестранното лице в ТД на НАП – София в срок до 31 декември на годината, следваща годината на начисляване на доходите.


VІ. ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Подлежащата на възстановяване сума се третира по общия ред на ДОПК, като фактическите действия по възстановяването са възложени по чл. 202а, ал. 5 от ЗКПО на ТД на НАП – София.


VІІ. НЕПРИЛОЖИМОСТ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪКА ПРИ ИЗТОЧНИКА

Съгласно чл. 202а, ал. 6 от ЗКПО тази възможност не се прилага, когато чуждестранното лице е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, която не е държава - членка на Европейския съюз, с която Република България:

1. няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, или

2. има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, в която не е предвидено:

а) обмен на информация, или

б) сътрудничество при събирането на данъциКонкретните изключения по т. 1 поради липса на влязла в сила СИДДО се отнасят до две държави – Исландия и Лихтенщайн, а по т. 2 – Норвегия, с която имаме влязла в сила СИДДО, където е предвиден обмен на информация, но не и сътрудничество при събирането на данъци.


НАРЪЧНИК ПО КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, 2015


Каталог: files -> naruchnik-zkpo-2015
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък данъчно облекчение, представляващо минимална държавна помощ
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък деклариране и внасяне на корпоративния данък
naruchnik-zkpo-2015 -> Алтернативни данъци данък върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино
naruchnik-zkpo-2015 -> Фиш II. V. 8 корпоративен данък
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък начисляване на данъчни амортизации преустановяване начисляването на данъчни амортизации
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък прехвърляне на място на стопанска дейност
naruchnik-zkpo-2015 -> Алтернативни данъци данък върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница