Данък върху разходитеДата14.01.2019
Размер41.21 Kb.
#110030


ФИШ VІІ.ІІІ.1


данък върху разходите

обекти на облагане и данъчно задължени лица ЗА данъкА върху разходите, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства


І. ОБЕКТИ НА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ
С данък върху разходите се облагат документално доказаните разходи, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
С цел правилното прилагане на законовите разпоредби, отнасящи се до данъчното облагане на разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато същите се използват за управленска дейност, е необходимо да се обърне внимание на следните два термина, дефинирани с § 1 от ДР на ЗКПО :


 • Разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства;

 • Превозни средства.Определение за „Разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства” е дадено с § 1, т. 39 от ДР на ЗКПО.
"Разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства" са пряко свързаните с поддръжката, ремонта и експлоатацията на превозните средства счетоводни разходи за:

а) горива, гориво-смазочни материали и други консумативи;

б) резервни части;

в) труд за ремонт, включително за бояджийски и тенекеджийски услуги;

г) технически прегледи и паркинг;

д) козметика и аксесоари.Определение за „Превозни средства” е дадено с § 1, т. 40 от ДР на ЗКПО.
"Превозни средства" са тези, посочени в глава втора, раздел четвърти от Закона за местните данъци и такси, независимо дали са вписани в регистър, воден съгласно българското законодателство”.

Основавайки се на определението за „Превозни средства” и разпоредбите на ЗМДТ към превозните средства се включват: • превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;

 • корабите;

 • въздухоплавателните средства;


І. Обекти на облагане

Следва да се има пред вид, че обект на облагане с данък върху разходите са само тези разходи, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. Данъчният закон не дава определение на понятието управленска дейност, поради което основният практически въпрос, който възниква е как може да се определи за целите на ЗКПО, коя дейност е управленска. В разяснителни писма, издадени от органите на МФ e посочено, че като управленска следва да се разбира онази част от дейността, пряко свързана с мениджмънта на ДЗЛ, която се обслужва чрез превозни средства. Следователно това е онази част от дейността, която се осъществява от лица, по силата на законови правомощия /управители, членове на управителни органи, контрольори и т.н./, както и по силата на вътрешно-фирмената структура и организация, респективно-делегирани правомощия/финансови, административни, производствени и др. директори/. В обхвата на тази дейност не следва да се включват дейностите, породени от и насочени към административното обслужване на ДЗЛ и които се обслужват от превозните средства. Така например не се включват действията, касаещи материално-техническо снабдяване, дейностите по инкасо и др.ІІ. Данъчно задължени лица
Данъчно задължени лица за данък върху разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност са всички лица, отчели такива разходи и подлежащи на облагане с корпоративен данък / чл.207, ал.1 от ЗКПО/.
ІІ.1. Изключения
Не са данъчно задължени за данък върху тези разходи следните лица :


 1. Лицата , които се облагат с данъци, алтернативни на корпоративния данък:

 • Лицата, които извършват хазартна дейност /облагат се с алтернативен данък върху съответната хазартна дейност/;

 • Бюджетните предприятия /облагат се с алтернативен данък върху приходите от стопанска дейност/;

 • Лицата, които извършват дейността опериране на кораби и за тази дейност са избрали да се облагат с алтернативен данък.
 1. Лицата, които не са създадени с цел извършване на стопанска/търговска дейност, съответно не извършват такава и не подлежат на облагане с корпоративен данък, като:

 • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/;

 • Юридическите лица, които не са търговци и са регистрирани по специални закони, като Закона за политическите партии и др.;

 • Търговските представителства, регистрирани по Закона за насърчаване на инвестициите. Съгласно чл.24, ал.2 от този закон търговските представителства не могат да извършват стопанска дейност.

Когато цитираните в т.2. лица извършват стопанска/търговска дейност, респективно печалбата от стопанската /търговската дейност се облага с корпоративен данък, отчетените от лицата разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност и тези разходи са свързани със стопанската/търговската дейност, се облагат с данък върху разходите.

НАРЪЧНИК ПО КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, 2015


Каталог: files -> naruchnik-zkpo-2015
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък данъчно облекчение, представляващо минимална държавна помощ
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани
naruchnik-zkpo-2015 -> Данък при източника преизчисляване на данък при източника
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък деклариране и внасяне на корпоративния данък
naruchnik-zkpo-2015 -> Алтернативни данъци данък върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино
naruchnik-zkpo-2015 -> Фиш II. V. 8 корпоративен данък
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък начисляване на данъчни амортизации преустановяване начисляването на данъчни амортизации
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък прехвърляне на място на стопанска дейност


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница