Дарбите на Святия Дух


Глава 11. Дарбата пророкуванестраница3/3
Дата11.01.2018
Размер0.54 Mb.
#43393
1   2   3
Глава 11. Дарбата пророкуване
Голямо нещастие е, че има християни, които са позволили да бъдат измамени. Като казвам това, имам предвид, че пропускат много, като вярват на тези, които ги учеха, че дарбите на Духа престанаха още в ранната църква. Всяко нещо, което Петър получи, всяко нещо, което се даде на Йоан, всяка дарба, която беше изявена чрез членовете на ранната църква, е за християните днес. Не позволявайте на никой да ви измами, когато става въпрос за нещата на Духа.

На друг се дава чрез Духа пророкуване”. Какво представлява дарбата пророкуване? Това е много просто и ясно обяснено в І Коринтяни 14:3 „Който пророкува, говори на хората за назидание, увещание и успокоение”. Откровението не се споменава. Пророчеството в своя новозаветен смисъл не е предсказване, а изказване на Божието Слово и на Евангелието на Исус Христос.

Понякога си мисля, че ние много се объркваме, когато стане дума за тази дарба на пророкуване. Има някои, които си въобразяват, че им е дадена някаква дарба да пророкуват извън това, което е Божието Слово, и точно тук се появява фанатизмът. Възлюбени, Святият Дух никога няма да даде на някого, Той няма да даде на мъж или жена повече от това, което е написано в Словото на Бог. Ето защо, ако някой казва, че има дарбата пророкуване, и изговори нещо, което противоречи на Божието Слово или прибавя на Божието Слово, този човек върши наистина голям грях и Святият Дух няма никакъв пръст в това, което се пророкува. Фалшивите доктрини и фалшивите култове се раждат от такива учения и ние сме предупредени в Откровение 22:18 да не се заблуждаваме:
Ако някой прибави на тези думи, Бог ще му прибави язвите, написани в тази книга.
Не може да има някакво съмнение относно това, какво се има предвид под „дарбата пророкуване” и най-простият начина, по който мога да обясня тази дарба, е да кажа, че това е дарба на общуване. О, да бъдеш съдът на Святия Дух, когато Той говори чрез едни устни от глина, като взема контрол над ума и съобщава на другите истинското значение на Божието Слово! Заедно с дарбата слово на знание и слово на мъдрост, аз лично копнея за тази дарба на пророкуване, където мога да застана под помазанието на Святия Дух и чрез Него да предам Словото на Живия Бог, така че то да стане живот за тези, които чуват моя глас, и да донесе духовно разбиране и приемане на Исус като Спасител и Господар, така че чрез разбирането на Божето Слово този човек да потърси изпълването със Святия Дух, Библията да стане жива за него, и да му се открият нейните истини.

Исус имаше тази чудесна дарба на Святия Дух. Никой никога не стоя в Неговото присъствие, без напълно да разбере всичко, което Той казваше. Това, което Той говореше, беше казано толкова просто, че дори децата го схващаха, и все пак по своята същност Божието Слово е толкова дълбоко, че дори най-интелигентният човек не може да го проумее, без да има разбиране. Библията е различна от всички книги в света. Само Святият Дух може да открие Божието Слово.


Плът и кръв не са ти открили това, а Моят Баща, Който е на Небето

Матей 16:17
Чрез дарбата пророкуване Святият Дух дава на човека сила да общува и в резултат слушателят получава разбиране на Божието Слово и расте духовно, като навлиза дълбоко в нещата на Господ.

Чудесно е да видиш болни тела, изцелени от силата на Бог, но има нещо далеч по-велико от материалното чудо. Най-голямото вълнение за мен е да чуя някой да казва: „Когато те слушах да говориш своето послание от Божието Слово, аз получих разбиране върху Библията, откровение за любовта и дълбоката милост на Бог Отец, като видях характера на Исус Христос такъв, какъвто никога преди не съм го знаел или разбирал”. Това е дарбата, която идва единствено от Святия Дух – дарбата на пророкуване.Глава 12. Дарбата разпознаване на духовете
на друг да разпознава духовете.

І Коринтяни 12:10
Нека да започна нашето изучаване на тази дарба, като кажа, че някои си мислят, че като че ли има противоречие в Божието Слово, конфликт между дарбата „разпознаване на духовете” и „изпитването на духовете”, споменато в І Йоан 4:1. Това не са еднакви неща. Има ясна разлика между двете.

Когато Йоан каза да „изпитваме духовете”, той не говореше за същото, което Павел нарече в І Коринтяни 12:10 „разпознаване на духовете”. Вярващите са инструктирани да „изпитват” или да „опитват” духовете, за да разберат дали това е Духът на Бог (Духът на Христос, или Святият Дух), или пък духът на дявола (демонична сила, или някой зъл дух).

Как да изпитваме духовете? Ние ги изпитваме чрез писаното, открито, вдъхновено Божие Слово. Всеки дух, който действа в противоречие с Божието Слово, не е от Бог. Това е една от причините, поради които е жизненоважно да знаем какво казва Библията. Някои толкова са се отдалечили от Библията, толкова са се отделили от учението на Христос, че едвам разпознават Писанията, когато ги чуят да се поучават. Върнете се към Библията! Независимо в каква деноминация си или на каква църква си член, човечеството има нужда да се върне към „Така казва Господ” и към Словото на Бог. Когато говореше за „изпитването на духовете”, Йоан предупреждаваше вярващите да подлагат духовете на изпитване чрез писаното, открито, Боговдъхновено Слово.

От друга страна тази дарба, която Святият Дух дава, тази чудесна дарба „разпознаване на духовете”, която е спомената в 12 глава на І Коринтяни е нещо съвсем различно от „изпитване на духовете”. Както всяка друга духовна дарба, дарбата разпознаване на духовете не е естествено съдене. Някои хора се раждат с естествена чувствителност: те са чувствителни, отзивчиви и разположени към определени неща посредством естествена интуиция. Но това, за което се говори в Божието Слово тук – разпознаване на духовете – не е естествена преценка, която някои хора притежават. Тя не е просто да имаш някаква предполагаема способност да забелязваш демонични сили в даден човек, на което би трябвало да е способен новороден, изпълнен с Духа човек особено, когато е чувствителен към Святия Дух. Не, не това се включва в разпознаването на духовете.

Като погледна назад, се сещам за онези, които бяха абсолютно сигурни, че имат дарбата на разпознаване на духовете, когато всичко, което те притежаваха, беше духът на преценяване. Те преценяваха своите съседи и всеки в своята църква. Вие също ги имате във вашата собствена църква, във вашето собствено събрание – тези, които могат да ви кажат какво не е наред с който и да било. Забравете го! Това не е от Святия Дух!

Какво представлява тази дарба на разпознаване на духовете? Как да дадем определение на тази дарба? Разпознаването на духовете е дарба на Святия Дух, чрез която този, който я притежава, може да вижда в духовния свят.

На мен ангелите са ми реални и когато Давид каза: „Той ще изпрати ангелите си, за да те пазят”, той имаше предвид точно това. Аз вярвам, че точно в този час има милиони ангели, които пазят Божия народ, разположени по фронта на битката със силите на злото. Най-великата сила, която Бог е дал на човека, е силата на молитвата.

Той има буквално десетки хиляди по хиляди ангели, които пазят стража около нас, предпазват и се грижат за децата на Бог. Аз не мога да знам и ти не можеш да знаеш колко близка е била опасността и ако не беше протекцията от ангела на господ, ние щяхме да страдаме. Това е според Писанията. И все пак, аз не мога да кажа, че съм виждала ангел.

Когато ангел се появи под формата на дух в присъствието на неколцина от Божиите хора, само тези, които имат дарбата разпознаване на духовете, ще видят ангела. Езекил видя преливащото откровение за славата на Господ и херувима под Трона. Никой друг не го видя. По-късно, докато Езекил стоеше в къщата си и старейшините на Израел бяха пред него, той беше отнесен в Духа в Ерусалим и видя неща, които се случваха в града. Святият Дух му беше дал дарба, чрез която той можеше да види нещата, които се случваха в този град. Прочетете го в Езекил 37 глава.

Убиването на Стефан с камъни е друг велик пример за това, което се опитвам да обясня, и най-добре ще бъде да оставя Божието Слово да говори за Себе Си. Обърнете на Деяния 7:54-58:


Когато чуха тези неща, сърцата им се късаха от яд и скърцаха със зъби на него.

Но той, изпълнен със Святия Дух (Запомнете нещо, това е ПРЕДИ измъчването на Стефан. Той стоеше пред съда, а не на улицата, на която беше убит с камъни. В този момент той не умираше, както някои биха ви накарали да си помислите. Той не беше в кома. Той имаше всичките си чувства и сетива.) …погледна нагоре към небето и видя Божията слава и Исус, стоящ отдясно на Бог,

и каза: Ето, виждам небесата отворени и Човешкият Син, стоящ отдясно на Бог.

Тогава те извикаха със силен глас, и си запушиха ушите, и единодушно се спуснаха върху него.

И го изхвърлиха от града, и го замерваха с камъни”.
Бог даде на Стефан славна дарба на откровение – да погледне в духовния свят – преди той да бъде изведен на улицата и после извън града, преди камък да беше докосвал тялото му. Аз не вярвам да е имало дори един в този свят – нито един старейшина или книжник, който да видя това, което Стефан видя. Дори този, който стоеше най-близко до него, не видя това, което той видя. Нека отново да задам въпроса и да отговоря: „Как да определим дарбата разпознаване на духовете?” Разпознаването на духовете е дарбата на Святия Дух, чрез която този, който я притежава, може да вижда в духовния свят.

Глава 13. Вижте Исус
Като обобщаваме нашето изучаване на дарбите на Святия Дух, нека да обърнем на втора глава на І Коринтяни и да започнем от първи стих. Тук Павел пише към онези, които бяха имали това чудесно преживяване – да бъдат новородени. Той пише на тези, които знаеха всичко за изпълването с Духа. Те не бяха невежи относно силата на Святия Дух.
И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна,

защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа и то Христа разпнат.

Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех.

И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от Дух и от сила;

за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила.

Обаче, ние поучаваме мъдрост между съвършените, ала не мъдрост от тоя век, нито от властниците на тоя век, които преминават;

но поучаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава.

Никой от властниците на тоя век не я е познал; защото, ако я бяха познали, не биха разпнали Господа на славата.

І Коринтяни 2:1-8
Понякога си мисля, че ние толкова се обвързваме с доктрини, че съвсем изпускаме Господ Исус Христос от погледа си. Когато чувам разговори между християнски лидери, когато аз разговарям с тези, които са добре запознати с по-дълбоките неща на Духа, аз се страхувам, че някои се забъркват с противоречиви доктрини и губят от погледа си Личността на Исус Христос. Стояла съм отстрани и съм слушала християни да дискутират за духовни неща, слушала съм християнски лидери да обсъждат доктрини като тази за „вечната сигурност”. Те се различават, що се отнася до начина на кръщението – дали се говори на езици или не се говори на езици. Те нямат съгласие що се отнася до външното доказателство на изпълването с Духа.

Каквото и да е – кръщение, изпълване с Духа, езици или която и да е била от дарбите на Духа, те всички са второстепенни спрямо Исус Христос, Божият Син – и всички тези неща, които ние наричаме „доктрини” трябва да отстъпят пред Исус. Запомнете, цялата Библия от Битие до Откровение, е откровение за една Личност – Исус Христос! Святият Дух внимава да величае Исус при всички обстоятелства и преди Исус да си отиде, Той много ясно каза, че Святият Дух ще дойде след Неговото възнесение и ще обитава тази земя. Исус каза: „Той, Святият Дух, ще Ме прослави”. Ето това е работата на Святия Дух!

Аз вярвам в доктрините на Църквата, за които учи Библията. Аз вярвам във водното кръщение, вярвам в потапянето, вярвам в силата на Бог, вярвам в изпълването с Духа, вярвам в дарбите на Духа. Но това, което се опитвам да кажа, е, че ние използваме някои от тези неща, които са второстепенни, за да засенчим Онзи, Който е по-важен – Личността на Исус Христос, Сина на Бог. Библията не е откровение за Святия Дух. От началото до края Библията е откровение за Исус Христос.

Предизвиквам ви да ми кажете от Святият Писания поне едно нещо, което да е по-важно от Исус, защото това, което определя съдбата на безсмъртната душа, е, какво правим с Исус. Исус, Личността на Божия Син, Божество и Божественост, е посланието на Църквата. Църквата е стълбът и основата на тази истина, институцията в света, в която е заложена тази истина. Църквата като цяло и християните като индивидуалности трябва да направят познат на изгубения и умиращ свят пътя на спасение чрез Сина на Живия Бог. Няма нищо по-важно от Исус!Глава 14. Нашият велик Първосвещеник
Апостол Павел познаваше Източника на своята сила:
Реших да не знам нищо друго между вас, освен Исус Христос, и то Него разпнат.

І Коринтяни 2:2
Той не се опита да анализира Бог, нито пък Неговата сила. Той проповядваше Исус и само Исус.

Независимо от способността, която той притежаваш, и от всичкото придобито знание, Павел знаеше, че няма да има никакви покаяния, никакво преобразяване на живота, силата на греха нямаше да може да бъде строшена в живота на мъжете и жените, без проявлението на Божията сила. Нищо нямаше да се случи без убеждаващата и преобразяваща сила на Святия Дух. От къде знаеше това Павел? Той знаеше, защото Сам Исус каза:


Истина, истина ви казвам, че за вас е по-добре Аз да си отида, защото ако не си отида, Утешителят, Святият Дух няма да дойде при вас, но ако замина, ще ви Го изпратя.

Йоан 16:7
И точно това се случи! Ние знаем, че Исус пристигна на Небето, че се настани от дясната страна на Бог Отец и сега е в позицията на велик Първосвещеник. Как можем да бъдем сигурни, че е направена връзка, както Господ обеща? Като видим, че Божиите планове следваха предварителна програма. Святият Дух дойде в деня на Петдесятница, точно както Исус каза, че ще дойде, за да започне Своята работа:
Той ще обвини света за грях (Неговата обвиняваща сила), за правда и за съдба;

за грях, защото не вярват в Мен,

за правда, защото отивам при Отца и няма вече да Ме виждате;

за съдба, защото князът на този свят е осъден.

Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега.

Но когато Той, Духът на истината дойде, Той ще ви води в цялата истина, защото няма да говори от Себе Си (с други думи Исус каза, че Святият Дух няма да прославя Себе Си, Той няма да прави Себе Си известен), но каквото чуе, това ще говори и Той ще ви покаже нещата, които ще дойдат.

Той ще Ме прослави…

Йоан 16:8-14
Понякога в нашето невежество ние прославяме всичко под небето, освен Исус. Независимо от твоите преживявания в Духа, ако в твоя живот ти прославяш човек или личност, различна от Исус Христос, Сина на Бог, не Святият Дух е Този, който прославя. Защо казвам това? Защото Исус каза: „Святият Дух ще Ме прослави”.

Святият Дух никога няма да привлече вниманието върху друга личност. Той никога няма да привлече вниманието върху някой мъж или жена. Колкото по-духовен става човек, толкова той все повече ще отмества вниманието от себе си и ще издига Исус. Святият Дух никога не привлече вниманието върху Павел. Говорейки за себе си, Павел се считаше за най-малкия от най-малките, за главния грешник, но днес ние виждаме някои християни, чиито „себе”-та са толкова надути от собствената им духовност. Запомнете думите на Исус, който е най-сигурният авторитет:


Той ще Ме прослави, защото ще поучава от Моето и ще ви го показва.

Всичко, което има Отец, е Мое, затова ви казах, че ще взема от Моето и ще ви го показва.

Йоан 16:14-15
Нека да повторя нещо, което казах по-рано. Всичко, което Святият Дух прави, е – да прославя Исус. Ако си получил дарба от Святия Дух, тази дарба, която Той ти е поверил, ще прослави и ще прославя Исус. АКО е от Духа, то тя ще бъде използвана под Неговото ръководство и контрол. Ако тази дарба се проявява в събрание или в църквата, тя ще бъде използвана само, когато прославя и възвеличава Исус. Дарбите на Духа са способности за служение и целта на това служение е, да водиш мъже и жени към спасителното познаване на Христос, Сина на Бог.

Глава 15. Тайните на Бог
Аз бях немощен сред вас, страхувах се и много треперех.

И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, а с доказателство от Духа и от сила…

но не мъдрост от тоя свят…

но ние говорим тайнствената Божия премъдрост (мъдростта на Бог в тайна).

І Коринтяни 2:3-7
Павел написа тези думи под помазанието на Святия Дух към църквата в Коринт. Той беше красноречив, начетен и изкусен, но все пак се страхуваше и беше удивен от тайните на Бог.

Какви бяха страховете на Павел? Той не говореше за физическа слабост, той нямаше умствена слабост. Той не се страхуваше от телесни трудности, от лични врагове или от критиките на хора. Той не се страхуваше за своята позиция. Това не беше естествен страх, що се отнасяше до него.

Тогава защо Павел написа тези думи? Имаше страх, имаше тревога да не би – и мога ли тук да взема назаем една фраза от Библията – да не би „тромпетът да издаде неопределен звук”. Когато стане въпрос за духовния свят, в човешкия речник няма никакви думи, с които да изкажеш това, което искаш. Чувството на Павел за страх и слабост беше толкова голямо. Толкова дълбока беше липсата на доверие в него самия, да изкаже тайните на Бог, които бяха открити на сърцето му, отговорността, тегнеща върху Павел беше толкова преливаща, че той се тресеше и трепереше.

Какви са тези тайни на Бог, за които говори Павел? Не новороденият човек не може да разбере, че за един миг един човек и неговите желания са променени. Как може човек за един миг да премине от смърт в живот и да стане ново създание в Христос Исус? Как става така, че нещата, които някога обичаше, сега ги мрази и нещата, които мразеше, сега обича?

„Как може човек да се роди отново” – беше въпросът на Никодим към Исус. Цялото човечество се ражда физически по един и същ начин, но има едно друго раждане, духовно, което остава тайна за нашия естествен интелект. Ние се новораждаме, когато приемем Христос, когато ни се простят греховете и когато преминем от смърт към живот.

Научната медицина заявява, че не е възможно човек, чието тяло е пропито с алкохол в резултат на дългогодишен пиянски живот, да спре да пие моментално. Шокът за физиката е такъв, че човешкото тяло няма да бъде способно да понесе внезапната промяна. И все пак буквално хиляди мъже и жени могат да свидетелстват за факта, че това желание ги е напуснало моментално, когато са приели Христос за Спасител. Това желание на този човек за алкохол е било изкоренено и органите на този човек са били пречистени до такава степен, че все едно никога не е докосвал алкохол. За първи път от години желанията му са били нормални.

Когато стоя пред някой с отворена кошница, който се надява да му дам Божието Слово, аз не правя нищо друго, освен да застана и да се моля на моя Небесен Баща с тази проста молитва: „Татко, аз им го дадох по най-добрия начин, който мога. Ако съм сгрешила, прости ми”. Само Бог знае отговорността, която е в изказването на Словото за вечния живот към изгубените и умиращите мъже и жени.

Да, Павел стоеше една глава над всички останали духовни лидери в своето време, защото знаеше Закона добре и беше начетен във всички насоки. Но когато стана въпрос за това, което Бог му беше открил и поверил, когато се засягаха духовните неща и тайни, той дойде с голямо треперене, дойде със страх. Защо? Защото знаеше, че това, което прави, е проявлението на Духа, че това е свръхестествена сила.Само за един момент нека да ви открия сърцето си и да ви кажа за личността на Кетрин Кулман, когато тя слиза от сцената от зад амвона след голямо събрание на чудеса, след което е видяла проявлението на Божията сила в изцеляването на болни тела. Може да си помислите, че се чувствам толкова доволна, възнаградена и отплатена. Ще ви кажа откровено – аз слизам от тази сцена с много страх и много треперене, като си помисля, че има още толкова много. Чувствам се като дете, което събира камъчета и им се удивява, докато голямото море се вълнува пред него. Ние виждаме само повърхността. Има толкова много ПОВЕЧЕ в Исус Христос. Има толкова ПОВЕЧЕ в силата на Бог, отколкото ти и аз можем да си представим, повече, отколкото бихме могли да научим чрез изучаване или наблюдаване. Има толкова много ПОВЕЧЕ в тази тайна на Бог, разкрита само от Святия Дух. Никой никога не е пресушил източниците на Бог, нито някога е получил всичко, което Бог има на склад за този живот. Има повече за мен, има повече за теб и аз те предизвиквам днес, да започнеш да притежаваш своите притежания.

Глава 16. Нищо от мен, всичко от Теб
О, горчивата болка и тъга,

Която времето някога може да бъде,

Когато гордо казвах на Исус –

Всичко от мен и нищо от Теб.
Все пак ме намери и аз Го видях –

В кърви облян на проклетия кръст;

И моето тъжно сърце каза тихо:

Нещо от мен и нещо от Теб.
Ден след ден милостта Му дълбока

Изцеляваше, помагаше – пълна, свободна –

Свали ме по-ниско, докато шептях:

По-малко от мен, повече от Теб.
По-висока и от небесата,

По-дълбока от моретата,

Твоята, Господи, любов спечели:

Всичко от Теб и нищо от мен.
Теодор Монод написа тези стихове преди много години, изказвайки това, което е в моето собствено сърце. Ако не си се предал напълно на Исус, направи го сега. Той ще изпълни изпразнения съд със Святия Дух, ти ще познаеш проявлението на Неговата сила и Той ще ти повери Своите дарби, „разпределяйки ти няколко според желанието Си”. Тогава твоят живот ще прослави и ще възвеличи Исус и ще откриеш, че дарбите са изцяло работа на Духа, способности за служение – да водиш мъже и жени към спасителното познаване на Божия Син. Бог да те благослови!


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница