Declaration of conformity



Дата04.03.2017
Размер13.53 Kb.
#16196
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

DECLARATION OF CONFORMITY

на строителен продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕС

Долуподписаният Калин Иванов в качеството си на Управител на „БАУ ЦЕНТЪР” ЕООД декларирам на собствена отговорност, че продуктът



ШПАКЛОВКА ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОСКОСТИ - сива

ТЕРМО ПЛАСТСИВ


произведен в гр.Батановци, обл.Перник, за който се отнася тази декларация е

произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните технически данни

Съответствието е оценено съгласно Директивата на ЕО за строителни продукти 89/106/ЕС и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на протокол от първоначално изпитване на типа на продукта

435 / 19.04.2013год. и № 435-1 / 2013 год.

Технически показатели от протокола: Якост на сцепление на шпакловъчния състав с EPS- плоча - ≥ 80 , t=22°C. Якост на сцепление на шпакловъчния състав с EPS- плоча след 3 цикъла на кондициониране - ≥ 80, t=22°C


Протоколът е издаден от ИЛСМ при „НИИСМ” ЕООД София 1528 ул. Илия Бешков № 1 – акредитиран от ИА „БСА” съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Специфични изисквания, свързани с употребата, съхранението на продукта са поставени на опаковката или придружават продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.


София, 06.01.2014 г. К.Иванов


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница