Дейности по управление на риска в предприятието /раздел I, ТДата19.06.2023
Размер20.69 Kb.
#118098
ТипЗакон
Описание-управл. на риска ДППИ 2020-21

ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ПРЕДПРИЯТИЕТО /РАЗДЕЛ I, Т.6/

В изпълнение на чл. 12, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) и Указания на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията рег. № 10-21-123/17.05.2018 г. генералният директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е утвърдил „Стратегия за управление на риска 2018-2020 г.“ и „Стратегия за управление на риска 2021-2023 г.“, която е разработена при съобразяване със:


- Стратегията за управление на риска в Министерството на транспорта и съобщенията;

 • Методическите насоки по елементите на финансовото управление и контрол, утвърдени със Заповед № ЗМФ 184/06.03.2020 г. на министъра на финансите;

 • Указанията за управление на риска в организациите от публичния сектор, утвърдени със Заповед № ЗМФ 184/06.03.2020 г. на министъра на финансите;

- Базовата концепция за вътрешен контрол (модел на COSO „Вътрешен контрол – интегрирана рамка“), формулирана за първи път от Комисията Тредуей през 1992 г.;
- Изискванията на международния стандарт ISO 31000:2011 Управление на риска. Принципи и указания;
- Механизма на ДППИ за количествена оценка на риска и оценка на ефективността на българските пристанища за обществен транспорт с национално значение, внедрен чрез утвърдените от генералния директор на държавното предприятие документи:

 • „Методика за количествена оценка на риска“ от 08.04.2016 г.;

 • „Ръководство за прилагане на методика за количествена оценка на риска“ от 29.07.2016 г.

При изпълнение на своите правомощия по отношение на процеса по управление на риска генералният директор на ДППИ е подпомаган от Съвет по управление на риска, директори/ръководители на териториалните и специализираните структури на ДППИ, екипи за оценка на риска (ЕОР) и отдел „Вътрешен одит“.


Със заповеди на Генералния директор на ДППИ се назначават пет екипа за оценка на риска /ЕОР/, които: 1. да анализират идентифицираните и оценените рискове за пристанищата за обществен транспорт от предходната година;

 2. да направят преглед на набелязаните мерки и планираните ресурси за управлението на горецитираните рискове;

 3. да изпълнят възложените им дейности, както следва:

 • В указаните периоди по заповедите - провеждане на работни експертни срещи (вкл. и в електронна среда), за извършване на количествена оценка на риска в съответните териториални и специализирани структури, съгласно утвърдената методика за количествена оценка на риска в българските пристанища за обществен транспорт (Методиката) и ръководството за прилагане на Методиката (Ръководството).

 • При изпълнение на конкретната количествена оценка на риска в определения обхват по съответните заповеди – реализиране на следните етапи:

 • „Установяване на контекста (обстоятелствата)“;

 • „Оценяване на риска“;

 • „Третиране на риска“.

 • Разработване и попълване на Приложения №№ 1-7, съгласно изискванията за документиране на оценката на риска, описани в Ръководството, включващи следните дейности:

 • Установяване обхвата на оценката с описание на генеричните области, свързани с пристанищните дейности, както и генерична област „външни въздействия“;

 • Изготвяне програма за дейността на ЕОР, включваща навременно планиране на задачите по конкретната оценка;

 • Обмен на информация и консултиране за установяване на външните обстоятелства, касаещи данни за организацията, целите, дейностите и процедурите на съответните заинтересованите страни (пристанищни оператори, контролни органи, администрация на местна власт) в оценката на риска;

 • Проследяване на изпълнени дейности на Предприятието, които за отчетния период са генерирали среден и висок риск, вкл. и неблагоприятни влияния за развитието и функционирането на пристанищната инфраструктура и за функциите на Държавното предприятие - с цел определяне на актуални рейтинги на свързаните рискове и набелязване на реалистични и ресурснообосновани мерки за управлението им и оценка на ползите и разходите;

 • Изготвяне на регистър на рисковете с описанието на идентифицираните рискове, количествените оценки за всеки от тях, възможните мерки за въздействие върху определените за значими рискове и оценяване на ползите и разходите за прилагане на документираната бъдеща мярка.

В определени в съответните заповедите срокове разработените от ЕОР количествени оценки на риска се представят за одобряване от Генералния директор на ДППИ (придружени от мотивирани доклади на съответните председатели на ЕОР).


След разглеждане на представените материали генералният директор на ДППИ извършва одобряване и приемане на разработените количествени оценки на риска, съчетани с анализ на разходите и ползите от набелязаните мерки за управление на опасностите на назначените екипи за оценка на риска в Главно управление на ДППИ и клоновете - ТП Лом, Русе, Варна и Бургас.
Във връзка с изискванията на Стратегията за управление на риска, на база на официално одобрените количествени оценки на рисковете, в Главно управление на ДППИ се разработва обобщен регистър на рисковете на ДППИ.
Всеки утвърден регистър на рисковете се публикува като електронен запис на Интегрираната система за управление (ИСУ) на ДППИ в съответствие с изискванията за функционирането на под‑системата ѝ за управление на качеството, регламентирана чрез внедрения стандарт ISO 9001:2015.

Във връзка с писмо № 10-21-123/17.05.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и съгласно изискванията от указания на Министъра на финансите за управление на риска в организациите от публичния сектор (утв. със Заповед № ЗМФ 184/06.03.2020 г.), ежегодно на Министъра на транспорта и съобщенията (като принципал на ДППИ) се изпраща копие от Риск-регистър на Държавното предприятие /изд. за съответната календарна година/ (вкл. копие от протокол от заседание на Съвета за управление на риска /СУР/ на ДППИ, съдържащо анализ на контролната среда)./


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница