Дейности в рамките на обществената поръчкаДата27.04.2017
Размер163.03 Kb.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


 1. Дейности в рамките на обществената поръчка


Дейностите по настоящата обществена поръчка „Избор на изпълнител за „Провеждане на специализирано обучение по информационни технологии на служители от администрацията на Агенцията по вписвания” отговарят на Дейност 1: Провеждане на специализирано обучение по информационни технологии от проект „Подобряване на квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по информационни технологии и английски език”, с безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ ”Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
В рамките на процедурата са предвидени 15 курса за обучения по информационни технологии, разпределени в 6 теми, както следва:

 1. Тема 1 „Управление на Microsoft Windows 7“:

 1. КурсИнсталиране и конфигуриране на Windows 7“ (7 участника, разпределени в 1 група, 3 дни).

 2. Курс „Планиране и управление на Windows 7 работна среда (6 участника, разпределени в 1 група, 5 дни).

 1. Тема 2 “Администрация с Microsoft Powershell“:

 1. КурсАвтоматизация на администрацията с Windows Powershell 2.0(3 участника, разпределени в 1 група, 5 дни).

 1. Тема 3 “Програмиране с Microsoft Visual Studio 2010“:

 1. Курс „Разработка на web приложения е Microsoft Visual Studio 2010(3 участника, разпределени в 1 група, 5 дни).

 2. Курс Програмиране на С # с Microsoft Visual Studio 2010 (4 участника, разпределени в 1 група, 5 дни).

 1. Тема 4 „Microsoft Server 2012 администрация“:

 1. Курс „Инсталиране и конфигуриране на Windows Server 2012(3 участника, разпределени в 1 група, 5 дни).

 2. Курс „Администриране на Windows Server 2012“ (3 участника, разпределени в 1 група, 5 дни).

 3. Курс Конфигуриране на разширени Windows Server 2012 услуги“ (3 участника, разпределени в 1 група, 5 дни).

 4. КурсДизайн и внедряване на Windows Server Infrastacture(2 участника, разпределени в 1 група, 5 дни).

 5. Курс „Внедряване на Advanced Server Infrastructure (2 участника, разпределени в 1 група, 5 дни).

 6. Курс „Внедряване на десктоп инфраструктура (2 участника, разпределени в 1 група, 5 дни).

 7. Курс Внедряване на среда за десктоп приложения (2 участника, разпределени в 1 група, 5 дни).

 1. Тема 5: „SQL Server 2008 администрация“:

 1. Курс Провеждане на курс Поддръжка на Microsoft SQL Server 2008 бази данни (2 участника, разпределени в 1 група, 5 дни).

 2. Курс Внедряване на Microsoft SQL Server 2008 бази данни (2 участника, разпределени в 1 група, 5 дни).

 1. Тема 6: „Linux администрация“:

 1. Курс Linux Professional Institute Certification (LPIC) 102 (2 участника, 1 група,5 дни).

Дейностите по процедурата са описани в следващата таблица:
по ред

Наименование на обученията

Брой участ-ници

Брой групи

Дни

Брой лектори

1.

Тема 1 „Управление на Microsoft Windows 7“:

КурсИнсталиране и конфигуриране на Windows 7“

7

1

3

12.

Тема 1 „Управление на Microsoft Windows 7“:

Курс „Планиране и управление на Windows 7 работна среда

6

1

5

1

3.

Тема 2 “Администрация с Microsoft Powershell“:

Курс „Автоматизация на администрацията с Windows Powershell 2.0“

3

1

5

1

4.

Тема 3 Програмиране с Microsoft Visual Studio 2010“:

Курс „Разработка на web приложения е Microsoft Visual Studio 2010“

3

1

5

1

5.

Тема 3 Програмиране с Microsoft Visual Studio 2010“:

Курс „Програмиране на С # с Microsoft Visual Studio 201044

1

5

1

6

Тема 4 „Microsoft Server 2012 администрация“:

Курс „Инсталиране и конфигуриране на Windows Server 2012“

3

1

5

1

7.

Тема 4 „Microsoft Server 2012 администрация“:

Курс „Администриране на Windows Server 2012

3

1

5

1

8.

Тема 4 „Microsoft Server 2012 администрация“:

Курс „Конфигуриране на разширени Windows Server 2012 услуги“3

1

5

1

9.

Тема 4 „Microsoft Server 2012 администрация“:

Курс „Дизайн и внедряване на Windows Server Infrastacture2

1

5

1

10.

Тема 4 „Microsoft Server 2012 администрация“:

Курс Внедряване на Advanced Server Infrastructure2

1

5

1

11.

Тема 4 „Microsoft Server 2012 администрация“:

Курс Внедряване на десктоп инфраструктура2

1

5

1

12.

Тема 4 „Microsoft Server 2012 администрация“:

Курс „Внедряване на среда за десктоп приложения2

1

5

1

13.

Тема 5: „SQL Server 2008 администрация“:

Курс Провеждане на курс Поддръжка на Microsoft SQL Server 2008 бази данни2

1

5

1

14

Тема 5: „SQL Server 2008 администрация“:

Курс „Внедряване на Microsoft SQL Server 2008 бази данни2

1

5

1

15.

Тема 6: „Linux администрация“:

Курс Linux Professional Institute Certification (LPIC) 102
2

1

5

1

 1. Избор на място за провеждане на обученията


Обученията /курсовете/ по т. 1 до т. 15, следва да се проведат в гр. София, в помещение/я на Изпълнителя или наето/и от него, в работни дни и в работно време /9.00-17.30 ч./.
 1. Логистично осигряване на изпълнението:


Изпълнителят, осигурява подходящи помещения за провеждане на обученията в собствени или наети помещение/я, съобразно броя на участниците в обученията и броя на групите. Изпълнителят осигурява също:

1. учебно място с възможност за работа за всеки участник, учебни материали /в електронен и/или хартиен вид/;

2. подходяща техника за работа;

3. аудио-визуално средство /проектор, дъска за писане и др./за провеждане на обучението.


 1. Изпълнителят ще бъде отговорен за изпълнението на следните дейности:


4.1 Осигуряване на лектори за провеждане на обучението: Лекторите следва да бъдат експерти, компетентни в областта, съответстваща на провеждащото се обучение.

4.2 Обучението се осъществява от преподавателите, посочени в офертата на участника, определен за изпълнител.

4.3 В случай, че в хода на изпълнение на договора се окаже, че някой от лекторите няма възможност да продължи участието си в обученията, изпълнителят е длъжен да предложи на възложителя лектор, който да замести отпадналия, като заместникът трябва да отговаря на минималните изисквания, на които е отговарял отпадналия от екипа лектор;

4.4 Изпълнителят трябва да разработи обучителна програма, която да представи на български език на хартиен и електронен носител за утвърждаване от Възложителя;

4.5 Изпълнителят трябва да предостави комплект от обучителни материали за всеки участник в обучението/ в хартиен и/или електронен вид/;

4.6 Изпълнителят издава на всички участници международно признат сертификат за успешно преминаване на обучението.

4.7 Заплащане на хонорарите на лекторите в обученията.

4.8 Предоставяне на информационно-обучителен комплект за съответното обучение. Изисквания към учебните материали: • Учебните материали трябва да са на български език на хартиен и/или електронен носител и да съдържат материали по предварително разработена програма за обучение, одобрена от Възложителя;

 • Учебните материали трябва да бъдат представени на обучаващите преди началото на обучението;

 • Предоставените на хартиен носител и/или в електронна форма учебни материали трябва да отговарят на изискванията за публичност и информация на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013.

4.9 Изготвяне на присъствени листове, обратна връзка и сертификати. По време на учебните занимания на обучаваните трябва да се предоставят предварително подготвените регистрационни форми, в които те могат да попълнят своите данни и ежедневно да отбелязват присъствието си. В присъствените листове обучаваните отбелязват получаването на учебните материали.

4.10 В края на обучението участниците трябва да попълват анкетни карти, които изпълнителят трябва да обобщава в доклада си.

4.11 В резултат от проведеното обучение се издават поименни междунярадна признати сертификати на участниците. За сертификатите задължително е спазването на изискванията за публичност и информация по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013.

4.12 Осъществяване на фото заснемане по време на провеждане на обученията.

4.13 Изпълнителят следва да осигури снимков материал от провежданите обучения за осигуряване на документирането им.

4.14 При провежданите обучения трябва да се използва семинарна форма на обучение, комбинирана с практически упражнения.

4.15 Периодът на конкретното обучение трябва да се избере съгласувано с периода, определен по проекта, и служебната натовареност на обучаваните.

 1. Изисквания за контрол и отчетност


5.1 Индикатори за изпълнение

Възложителят ще използва следните индикатори за мониторинг и оценка на изпълнението на обществената поръчка:

Проведени 15 броя обучения /курсове/ по 6 теми, в резултат на които се очаква:

-46 (четиридесет и шест) обучени служители от Дирекция „Информационно обслужване и технологии“ по информационни технологии.

-проведени 15 курса по информационни технологии;

-обучени 46 служители от Дирекция „Информационно обслужване и технологии" по информационни технологии, които успешно преминават обученията с получаване на сертификат.

5.2 Доклади и отчетност

5.2.1 В 10 (десет) дневен срок от подписването на договора изпълнителят следва да представи на възложителя Встъпителен доклад, който да съдържа • теми на обученията;

 • цели;

 • компетенции, които обучаемите ще придобият;

 • методи на обучения;

 • очаквани резултати от обученията;

 • продължителност и точно разписание;

 • предложения за места на провеждане на обученията и логистика;
 • материали за обучение, които ще се разработят и използват в обученията.

5.2.2 Извършените, съгласно предмета на договора услуги, ще се отчитат чрез Междинни доклади от извършените обучения, като за целта докладите се представят на Възложителя за одобрение с приемо-предавателен протокол. Междинните доклади се изготвят и представят до 10 дни след изтичане срока за изпълнението на всяка извършена дейност. Те включват описателна част на извършената работа, постигнатите цели, резултати и индикатори за изпълнението. Към докладите се прилагат копия (заверени с текст „Вярно с оригинала”, име, подпис и печат) на всички подкрепящи документи, доказващи изпълнението на дейността, постигнатите резултати, образци на изработените продукти, ако има такива, и оригинали на подкрепящи документи.

Докладът от извършената работа трябва да има следните приложения: • Присъствени списъци с оригинални подписи на участниците, програма от мероприятието, учебна програма, списък получили сертификати;

 • Снимков материал;

 • Сертификат за обучаемите;

 • Учебни материали;

 • Други приложими документи.

5.2.3 Изпълнителят задължително представя Окончателен доклад с обобщение на изпълнението на договора, съдържащ обобщена оценка на проведените обучения с мнения и препоръки от избрания Изпълнител. Окончателният доклад се изготвя за цялостно отчитане приключването и предаването на извършената работа по поръчката. Проектът на окончателния доклад се представя минимум две седмици преди срока за приключване на всички дейности по поръчката. Той включва обобщена и аналитична информация и оценка за резултатите от изпълнените дейности, постигнатите цели, резултати и индикатори, идентифицираните трудности и проблеми, предприетите корективни мерки и т.н.

5.3. Предаване и приемане на докладите:

5.3.1. Всички доклади се представят на български език на хартиен и електронен носител в сроковете, посочени по-горе по изготвен от Изпълнителя списък. Приемат се чрез подписани без забележки двустранни приемо-предавателни протоколи, подписани от Възложителя и от Изпълнителя – или от упълномощени от тях лице.

5.3.2. Възложителят разглежда представените доклади и в срок до 5 работни дни уведомява Изпълнителя за приемането им, или ги връща за преработване, допълване или комплектоване, ако не отговарят на изискванията, като чрез член на екипа дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски.

5.3.3. Възложителят приема изработените и представени към докладите продукти и резултати, отчети за организирани прояви и други, извършени в изпълнение на основните дейности по поръчката, ако те съответстват на предварително определените изисквания и са достигнати очакваните резултати и заложените индикатори.

5.3.4. Проектът на окончателен доклад подлежи на предварително одобрение от страна на Възложителя, който трябва да уведоми писмено Изпълнителя в случай, че са необходими разяснения, корекции, допълнителна информация и/или документи, удостоверяващи подлежащи на доказване обстоятелства и др. Изпълнителят изготвя таблица за отразяването на бележките и представя на Възложителя за одобрение преработен окончателен вариант на доклада в дадения му срок.

5.3.5. Страните съставят и подписват двустранен констативен протокол за приемане на докладите и извършената и отчетена в тях работа и постигнатите резултати.

5.3.6. В случай, че бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, Възложителят може да откаже приемането на изработеното до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в двустранен протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на Изпълнителя.

5.3.7. Страните съставят и подписват окончателен двустранен констативен протокол за приемане на окончателния доклад, в който се констатира изпълнението или неизпълнението на договора.

5.3.8. Констативните протоколи се подписват от Възложителя и Изпълнителя или от упълномощени от тях лица.
 1. Информация и публичност


Всички документи и материали, свързани с изпълнението на обществената поръчка следва да бъдат подготвени в съответствие с изискванията на ОПАК: www.opac.goevrnment.bg/, Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006.

Всички документи и материали трябва да съдържат: • логото и слогана на ЕСФ;

 • логото и слогана на ОПАК;

 • флага на ЕС;

 • името на проекта, който се изпълнява: проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по информационни технологии и английски език» , Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11 .Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 • името на оперативната програма, изписано изцяло: Оперативна програма „Административен капацитет";

 • изречението Съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд по Оперативна програма „Административен капацитет ";

 • Интернет страница на ОПАК: www.opac.government.bg 1. График на обученията, съобразен с графика на проекта:

Дейност

1 шестмесечие

2 шестмесечие

3 шестмесечие

Месец 1

Месец 2

Месец 3

Месец 4

Месец 5

Месец 6

Месец 7

Месец 8

Месец 9

Месец 10

Месец 11

Месец 12

Месец 13

Месец 14

Месец 15

Месец 16

Месец 17

Месец 18

Дейност 1
Провеждане на специализирано обучение по информационни технологии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейност 2
Провеждане на обучения от ИПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейност 3
Дейности за информация и публичност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: срокът на специализираното обучение по информационни технологии е 9 месеца.Този документ е създаден в рамките на договор с рег. № 13-22-132 от 28.05.2014 г. по проект: „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по информационни технологии и английски език» , Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11 .Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Каталог: media -> filer public -> 2017
2017 -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията техническо задание
2017 -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията
2017 -> Пълно описание и Технически спецификации за обществена поръчка с предмет „Закупуване на нови лицензи за субд oracle“
2017 -> Обща информация за Възложителя Създаване и правомощия
2017 -> Утвърдил: венцислав спирдонов изпълнителен директор на Агенция по вписванията
2017 -> Наименование на Участника


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница