Декември 2005 г. No 14 / 2005Дата22.07.2016
Размер119.65 Kb.
#1235ДЕКЕМВРИ 2005 г. No 14 / 2005
.

Покачването на MBR от ЕЦБ се отрази и на българския пазар. Средномесечната стойност на LEONIA се повиши на 2,21%. Така размерът на ОЛП на БНБ за януари 2006 г. стана 2,21%.


.Рекорден обем на паричния пазар на 30 декември.

ДЪЛГОВИ ПАЗАРИ


.


.

..

.


1
Иванка Иванчева

(+359 2) 9145 1712
. ПАРИЧЕН ПАЗАР

Междубанковият паричен пазар през месец декември 2005 г. повиши ниво и достигна рекорден размер за годината, с обем 5476,5 милиона лева, като на второ место по размер на обема на пазара е месец август. В сравнение с обема през ноември 2005 г., увеличението през декември е от 650,4 милиона лева, или с 13,48 на сто. Този ръст се дължи основно както на увеличение на обема на всички видове срочни сделки, така и на обема на безсрочните сделки. В частта на депозитите увеличението е общо с 13,55 на сто, включващо увеличение при необезпечените депозити с 13,25 на сто, при обезпечените депозити с 62,06 на сто и при репо-сделките съответно с 12,47 на сто. Обемът на окончателните сделки е увеличен с 8,07 на сто, като през този месец е търгувано с левови и с валутни (в EUR) емисии ДЦК. Увеличеният размер на сделките на пазара е резултат от наличието на голям размер на ресурси и поддържането и през този месец на високо ниво на ликвидност. При това среднодневните свръхрезерви са достигнали до 41 721 хиляди лева и спрямо среднодневните свръхрезерви през месец ноември (34 859 хиляди лева) са увеличени с 19,69 на сто. В 11 календарни дни (в началото от 02-ро до 04-то и в средата от 13-то до 19-то число, включително и почивните дни) на месеца, когато са направени основната част от плащанията за последния месец и за годината в банките, е отчетен недостиг на средства (отрицателна стойност на свръхрезерва).


.

М
Рекорден обем на 30 декември.


есец декември е десетият по ред в 2005 година, през който активността на банките на междубанковия пазар в последния ден е много увеличена и обемът на сделките достигна до размер 931,8 милиона лева (с 261,0 милиона лева повече от досегашния рекорд- 670,8 милиона лева, от последния ден на септември и с 288,3 милиона повече от последния ден на ноември – 643,5 милиона лева). Този факт продължава да е свързан с определеното отчитане на редица показатели, съгласно изискванията на нормативните документи (наредби и закони) в дейността на банките, и от наличието на голям ресурс от средства в системата.

Всеки месец ликвидността в банковата система се влияе от движението на паричните потоци чрез държавните ценни книжа (бонове и облигации на Министерството на финансите), като на нетна основа през декември те са балансирани и не са повлияли на ресурсите в банките. От преводи за пенсии увеличението на ресурсите е с 378 милиона лева, с 53 милиона повече от ноември, свързани с изплатените допълнения за новогодишните празници.


.

Увеличени преводи за пенсии.


1.1.Междубанков пазар: депозитни и репо-операции

1.1.1.Касов пазар

В обема на паричния междубанков пазар изпълнените сделки за предоставяне на депозити постоянно запазват най-голям дял и през месец декември този дял е 97,57 на сто, при 97,76 на сто през ноември. Сделките за депозитите са основният инструмент на търговските банки за управление и регулиране на текущата им ликвидност.1.1.1.1.Необезпечен пазар

Ежедневно предоставените между участниците на пазара срочни депозити са основно необезпечени и през декември са в размер на 5222,5 милиона лева, 96,62 на сто от общия размер на сделките, като 98,52 на сто (5145,4 милиона лева) са овърнайт-сделки. Спрямо ноември делът им е намален с 0,24 на сто.


.

Т
Покачването на лихвите от ЕЦБ се отразява на българския пазар.
ърговските банки, чрез сделките овърнайт, осигуряват допълнителните средства в началото на всеки месец за регулиране на минималните задължителни резерви и по средата - за осигуряване средства за плащанията на клиентите. През работните дни на декември, при предлагане на достатъчен по размер ресурс, сделките на междубанковия пазар са стабилизирали нивото на лихвения процент, като на база повишената с решение от 01 декември от Европейската централна банка основна лихва на 2,25 на сто, в сила от 06 декември, на междубанковия пазар у нас лихвите повишиха значително размера си от 07 декември.


.Средномесечната стойност на LEONIA, базирана на предоставянето на депозити овърнайт от 14 банки, се повиши на 2,21%. Така размерът на основния лихвен процент на БНБ за януари 2006 г. стана 2,21%.

Лихвата овърнайт средно за месеца е 2,22 процента годишно и е по-висока от нивото на средния ОЛП (основен лихвен процент, в сила от първо число на всеки календарен месец и равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА от преходния месец), който за декември е 2,05 процента.

1.1.1.2.Обезпечен пазар

Обезпечените срочни сделки за предоставяне на ресурси продължават да имат малък дял на междубанковия пазар: 2,24 процента са депозитите (120,9 милиона лева) при 1,57 процента през ноември и 1,14 процента са репо-сделките (61,7 милиона лева) при 0,88 на сто през ноември.1.1.2.Пазар на производни (деривати)

Все още не е развит у нас.1.2. Междубанкови окончателни сделки с облигации

На вторичния междубанков пазар на държавни ценни книжа (ДЦК) през декември са отчетени окончателни сделки с ДЦК в увеличен размер - с 8,07 на сто спрямо тези през ноември. През този месец сделките с левови емисии и със срок над 12 месеца са 88.54 на сто (69,38 милиона лева) и с валутни емисии са 11,46 на сто (8,98 милиона лева), при 100 на сто с левови емисии през ноември. През декември се търгуваха само дългосрочни - тригодишни ДЦК.


.

2
Борис Малинчев

(+359 2) 9145 1704
. КАПИТАЛОВ ПАЗАР

На 7 декември БФБ-София регистрира за търговия на официалния пазар на облигации емисия 3-годишни необезпечени облигации на стойност 5 млн. евро на Софарма АД-София BG2100011050, издадени на 29.06.2005 г., с падеж 29.06.2008, годишна лихва 6-месечен Euribor + 3%, 6-месечен купон и амортизация на 1/3 от главницата в края на втората година, 1/3 в края на 30-я месец и последната част заедно с последното купонно плащане. Борсовият код е BSFARM. На 13 декември емисията дебютира с цена 1036,60 евро.

Н
Нов частен пласмент и нови регистрации за борсова търговия
а 7 декември БФБ-София регистрира за търговия на неофициалния пазар на облигации емисия 3-годишни необезпечени облигации на стойност 80 млн. лева на Обединена Българска Банка АД BG2100016059, издадени на 15.07.2005 г. с падеж 15.07.2008, годишна лихва 3,55%, 6-месечен купон и амортизация на датата на падежа. Борсовият код е BUBB2.

На 20 декември БФБ-София регистрира за търговия на неофициалния пазар на облигации емисия 3-годишни обезпечени облигации на стойност 3 млн. евро на Интерлийз Ауто ЕАД BG2100020051, издадени на 01.09.2005 г. с падеж 01.09.2008 г., годишна лихва 6-месечен Euribor + 185 базисни пункта, 6-месечен купон и амортизация на всяко купонно плащане. Борсовият код е BILA.

На 20 декември БФБ-София регистрира за търговия на неофициалния пазар на облигации емисия 3-годишни необезпечени облигации на стойност 30 млн. лева на Българска Пощенска Банка АД BG2100012058, издадени на 04.07.2005 г. с падеж 04.07.2008 г., годишна лихва 3-месечен Софибор + 1,20%, 3-месечен купон и амортизация еднократно на падежа. Борсовият код е BBPB. На 23 декември емисията дебютира със средна цена 1027,06 лева.

На 20 декември БФБ-София регистрира за търговия на неофициалния пазар на облигации емисия 5-годишни обезпечени облигации на стойност 7 млн. евро на Финанс Консултинг 2002 ЕАД BG2100022057, издадени на 26.08.2005 г. с падеж 26.08.2010 г., годишна лихва 6-месечен Euribor + 7 пункта, 6-месечен купон и амортизация на четири равни вноски с фиксирана дата, датата на последните четири купонни плащания. Борсовият код е BFINC. На 23 декември емисията дебютира с цена 1031,10 лева

На 22 декември ТБ Райфайзенбанк (България) ЕАД – водещ мениджър и поемател – съобщи за издадена първа емисия корпоративни облигации на Киров АД. Емисията е 5-годишна за 3,5 млн. лева, с падеж 05.12.2010 г., купон 6-месечен Euribor + 4%. Главницата е платима еднократно на датата на падежа. Предвижда се на по-късен етап регистрация на емисията като публична с цел борсова търговия.

Месечният оборот на борсовата търговия с общински и корпоративни облигации слезе до 22,5 млн.лева (1,2 млн.лева среднодневно), в това число репо-операциите бяха за 3,7 млн.лева.


.

На световните пазари цената на деноминираните в EUR български еврооблигации с падеж 2007 г. слезе на 105%,на деноминираните също в EUR глобални облигации с падеж 2013 г. се покачи леко над 124%, а деноминираните в USD глобални облигации с падеж 2015 г. поскъпнаха до 121%.

На вторичния пазар компенсаторните инструменти слязоха под 0,60 лева. Месечният оборот на компенсаторни инструменти спадна до 5,7 млн. лева (0,3 млн.лева среднодневно), в това число блоковите операции бяха за 0,7 млн. лева, а репо-операциите - за под 0,1 млн. лева.

.


П
.
АЗАРИ НА АКТИВИ

НЕТНИ АКТИВИ:

акции


.


БРУТНИ АКТИВИ:
недвижимости


(индексът е тримесечен).

стоки


.валута


индекси на база паритет на покупателната способност, изчислен само по 1 стока: BIG MAC

.
.


размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност.
размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност
.


1
Борис Малинчев

(+359 2) 9145 1704

. АКЦИИ (НЕТНИ АКТИВИ)


.

.

Сумарният месечен оборот на борсовите сделки с

М
Усилена търговия с акции в края на годината
есечният оборот на борсовите сделки с акции бе голям, 360,4 млн. лева (среднодневно 19,0 млн. лева). В това число блоковите сделки (и сделките чрез регистрационни агенти) бяха за 80,5 млн. лева, а репо-сделките - за 13,1 млн. лева). Традиционно, в края на годината търговията се активизира.

По-значителни сделки в обичайната търговия имаше с акции на БТК, Проучване и добив на нефт и газ ЕАД - Плевен, Родина-турист, Параходство Българско речно плаване - Русе, Интерлоджик-имоти и Интерлоджик-лизинг АД - София. Бяха изтъргувани над 50% от акциите на ХД Пътища и Оловно цинков комплекс АД - Кърджали. Големи блокови сделки с акции на Петрол АД се осъществиха в края на месеца.


.

Ценовият тренд на българския пазар бе сходен с тренд на водещите пазари на запазване на общото ниво на цените.


.


.


.

На първичния пазар на БФБ-София имаше пласменти на права за 256 хил. лева.


.Любомир Тонев

(+359 2) 9145 1608

Даниел Янков

(+359 2) 9145 16102. ВАЛУТЕН ПАЗАР

През месеца курсът на лева спрямо щатския долар варираше между 1,67208 лева на 2 декември и 1,62715 лева за долар на 14 декември.


.

.

.

П
Увеличени обороти в края на годината


рез декември 2005 г. общият оборот на валутния спот-пазар по данни от търговските банки достигна 4 590 млн. евро. Среднодневният оборот достигна 218,6 млн. евро, а чистият месечен оборот на междубанковия пазар (без БНБ) изразен в евро бе 92,7 милиона. Търговията с щатски долари между банките бе в размер на 45,3 млн. долара и представляваше 41,2 на сто от междубанковата валутна търговия.


.

.


.


.


+2,25%


-2,25%

През декември БНБ изкупи 565 млн. евро и продаде 412 млн. евро на междубанковия пазар, като увеличи валутните си активи със 153 млн. евро в резултат на превишаването на предлагането спрямо търсенето на евро на междубанковия пазар.


.


.

Търговията между търговските банки и крайните клиенти достигна 2 402,4 млн. евро, като размерът на чуждестранната валута, която банките купиха (равностойна на 1 268,3 млн. евро) превишаваше продадената от тях валута (равностойна на 1 134,1 млн. евро) с 134,2 млн. евро. В това число търговските банки изкупиха валута от чуждестранни лица с равностойност 72,1 млн. евро и продадоха за същия период валута с равностойност 7,8 млн. евро.

Ф
.


инансовите къщи, лицензирани от БНБ за търговия с чуждестранна валута, изкупиха валута с равностойност 70,6 млн. евро и продадоха валута с равностойност 69,1 млн. евро.

.


ТЕНДЕНЦИИ

В краткосрочен план се очаква:

- висока ликвидност в банковата система, през януари постъпление на голям ресурс от падежи на ДЦК, обемът на сделките ще се увеличи не много; лихвите ще запазят достигнатото високо ниво от декември;

- SOFIX и BG40 да тестват нивата съответно 830 и 135 пункта;- доларът да се понижи на нива от 1,60-1,65 спрямо лева и да намалее оборотът на валутния пазар вследствие на сезонно намаление на търсенето на потребителски стоки след новогодишните празници и на намаление на предлагането на долари поради понижаване на курса на долара.


Каталог: bnbweb -> groups -> public -> documents -> bnb download
bnb download -> Намалял месечен оборот на междубанковия пазар, но рекордно голям оборот през последния ден
bnb download -> Българският лев в семейството на валутите на Европейския съюз дългови пазари
bnb download -> Равномерно увеличение на ежедневните валутни сделки на търговските банки с централната при слабо изразено увеличение в края на месеца
bnb download -> Standard & Poor’s повиши кредитния рейтинг на България дългови пазари
bnb download -> Юни 2005 г. No 7 / 2005. усилена търговия с левови дцк
bnb download -> Доларът поскъпва, активизация на междубанковите сделки с usd на валутния и европаричния пазар
bnb download -> Иванка Иванчева (+359 2) 9145 1712
bnb download -> Прессъобщение състояние на банковата система към март 2006 г
bnb download -> Рекорден оборот на междубанковия паричен пазар Рекордни стойности на борсовите индекси индекси
bnb download -> Новата 10-годишна емисия дцк възпроизвежда новия 10-годишен Bund по падеж и купон дългови пазари


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница