Декларация за използване на подизпълнителиДата04.02.2018
Размер26.15 Kb.
ДЕКЛАРАЦИЯ

за използване на подизпълнители

Долуподписа[ният/ната] [трите имена],


в качеството си на [качество на подписващия] на [точно наименование на участника], участник в процедура за определяне на изпълнител чрез „Избор с публична покана“ по реда на ПМС 160/01.07.2016 г. във връзка с чл.50, ал.2, т.2 от ЗУСЕСИФ с предмет: Избор на изпълнител за доставка и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване по четири обособени позиции:

1. Обособена позиция 1- Хоризонтален обработващ център – 5 оси синхронизирани - 1 бр.

2. Обособена позиция 2 - Металообработващ център – 5 оси - 1 бр.

3. Обособена позиция 3 - Стационарен въздушен винтов компресор - 1 бр.

4. Обособена позиция 4 - Ултразвукова миеща машина - 1 бр.

В рамките на изпълнение на проект „Повишаване на производствения капацитет в "АСТРОИДА" ООД”, съгласно Договор № BG16RFOP002-2.001-0078-C01, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност ” 2014 – 2020 г.


ДЕКЛАРИРАМ, че:

  1. При изпълнение на поръчката [ще използвам/няма да използвам]1 подизпълнители.

  2. Подизпълнителите2, които ще използвам при изпълнение на поръчката, видовете работи, които се предлагат за подизпълнение и делът на тяхното участие (процент от общата цена на договора) са, както следва:Наименование

ЕИК

Видове работи, които ще се предлагат за изпълнение

Съответстващ дял от стойността на поръчката (в проценти)3

  1. Декларираме, че в случай на възлагане на поръчката ще сключим договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в т. 2.

____________ 2017 г. ДЕКЛАРАТОР: _______________

(дата)


1 Оставя се вярното.

2 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката.

3 Не се посочва цена за изпълнението на обществената поръчка, нито стойността на работите, които ще бъдат предложени за извършване от подизпълнителя


------------------------- www.eufunds.bg ------------------------

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на проект „Повишаване на производствения капацитет в "АСТРОИДА" ООД”, съгласно Договор № BG16RFOP002-2.001-0078-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "АСТРОИДА" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Стр. от

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница