Декларация за конфиденциалностДата04.01.2018
Размер89.41 Kb.
#41387
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Долуподписаният/ата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

А

дрес: гр.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . кв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ул. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., бл. . . . . . . . ., вх. . . . . . . . , ет. . . . . . . . , ап. . . . . . .

ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., л.к. № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., издадена на . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Представител на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,


кандидатстващ за участие в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура, представляващ сграда „Оздравителен дом” със застроена площ от 1898 (хиляда осемстотин деветдесет и осем) кв. м и с разгъната застроена площ 8 512 (осем хиляди петстотин и дванадесет) кв. м, изградена на етап завършен груб строеж, построена в поземлен имот 753, кв. 37, местност „Ален мак”, гр. Варна, Област Варна, к.к. „Чайка”, състояща се от обект Блок 1, обект - Хранителен блок, обект Блок 2 и обект Блок 3, на етап завършен груб строеж, построена в поземлен имот 753, кв. 37, местност „Ален мак”, гр. Варна, Област Варна, к.к. „Чайка”, както и правото на строеж върху държавен поземлен имот, съгласно акт за частна държавна собственост № 7135 от 19.09.2008 г., издаден от областна администрация гр. Варна,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Приемам да третирам предоставената ми във връзка с кандидатстването ми за участие в търга устна или писмена информация и/или данни като „конфиденциална информация”.

2. Няма да разкривам пред трети лица конфиденциална информация без изричното предварително писмено съгласие на организатора на търга.

3. Ще предприема всички необходими действия за да запазя конфиденциалността на информацията и няма да я използвам за други цели, освен за целите на участието ми в търга.

4. Ще уведомя писмено организаторите на търга за възникналите обстоятелства, в случай, че конфиденциалната информация трябва да бъде разкрита от мен поради причини от юридическо или друго естество.


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


ДЕКЛАРАТОР: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(подпис) (дата)УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПРАВО НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГЛЕД

Настоящото удостоверение се издава на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Адрес: гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . кв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ул. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . бл. . . . . . . . . . . . . . . . вх. . . . . . . . ет. . . . . . .ап. . . . . . .

Представител на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

в уверение на това, че същият е закупил тръжна документация, подписал е декларация за конфиденциалност и има право да извърши оглед на недвижимия имот – частна държавна собственост, представляващ недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура, представляващ сграда „Оздравителен дом” със застроена площ от 1898 (хиляда осемстотин деветдесет и осем) кв. м и с разгъната застроена площ 8 512 (осем хиляди петстотин и дванадесет) кв. м, изградена на етап завършен груб строеж, построена в поземлен имот 753, кв. 37, местност „Ален мак”, гр. Варна, Област Варна, к.к. „Чайка”, състояща се от обект Блок 1, обект - Хранителен блок, обект Блок 2 и обект Блок 3, на етап завършен груб строеж, построена в поземлен имот 753, кв. 37, местност „Ален мак”, гр. Варна, Област Варна, к.к. „Чайка”, както и правото на строеж върху държавен поземлен имот, съгласно акт за частна държавна собственост № 7135 от 19.09.2008 г., издаден от областна администрация гр. Варна, във връзка с провеждане на търг с тайно наддаване за покупко-продажба.


Настоящото удостоверение се издава в 2 (два) екземпляра, един за продавача и един за кандидата за участие в търга.

Представител на МРРБ: ................................

(Подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД НА ИМОТА

Долуподписаният/ата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

А

дрес: гр.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . кв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ул. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., бл. . . . . . . . ., вх. . . . . . . . , ет. . . . . . . . , ап. . . . . . .

ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., л.к. № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., издадена на . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Представител на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , регистрирано с решение № . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . г. по ф.д. № . . . . . . . . . . . . . . на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . съд.


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм извършил оглед на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура, представляващ сграда „Оздравителен дом” със застроена площ от 1898 (хиляда осемстотин деветдесет и осем) кв. м и с разгъната застроена площ 8 512 (осем хиляди петстотин и дванадесет) кв. м, изградена на етап завършен груб строеж, построена в поземлен имот 753, кв. 37, местност „Ален мак”, гр. Варна, Област Варна, к.к. „Чайка”, състояща се от обект Блок 1, обект - Хранителен блок, обект Блок 2 и обект Блок 3, на етап завършен груб строеж, построена в поземлен имот 753, кв. 37, местност „Ален мак”, гр. Варна, Област Варна, к.к. „Чайка”, както и правото на строеж върху държавен поземлен имот, съгласно акт за частна държавна собственост № 7135 от 19.09.2008 г., издаден от областна администрация гр. Варна.


Недвижимият имот отговаря на описанието в информационната документация, неразделна част от тръжната документация, представена ми от МРРБ.
Нямам претенции за явни недостатъци.

................................ ………………………

(Дата) (подпис / печат)


Забележка: Декларацията се попълва лично от физическото лице, представляващия юридическото лице, или от упълномощените от тях лица и се представя в писменото предложение заедно с комплекта документи, необходими за участие в търга.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

Долуподписаният/ата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

А

дрес: гр.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . кв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ул. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., бл. . . . . . . . ., вх. . . . . . . . , ет. . . . . . . . , ап. . . . . . .

ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., л.к. № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., издадена на . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Представител на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , регистрирано с решение № . . . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . г. по ф.д. № . . . . . . . . . . . . . . на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . съд.


Адрес за кореспонденция: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


тел. за връзка: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
З А Я В Я В А М:
1. Приемам условията на продажбата, посочени в предоставената ми тръжна документация и заявявам намеренията си за участие в търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура, представляващ сграда „Оздравителен дом” със застроена площ от 1898 (хиляда осемстотин деветдесет и осем) кв. м и с разгъната застроена площ 8 512 (осем хиляди петстотин и дванадесет) кв. м, изградена на етап завършен груб строеж, построена в поземлен имот 753, кв. 37, местност „Ален мак”, гр. Варна, Област Варна, к.к. „Чайка”, състояща се от обект Блок 1, обект - Хранителен блок, обект Блок 2 и обект Блок 3, на етап завършен груб строеж, построена в поземлен имот 753, кв. 37, местност „Ален мак”, гр. Варна, Област Варна, к.к. „Чайка”, както и правото на строеж върху държавен поземлен имот, съгласно акт за частна държавна собственост № 7135 от 19.09.2008 г., издаден от областна администрация гр. Варна.
2. Банковата сметка за възстановяване на внесения от мен депозит за участие в търга, в случай на не спечелване на търга е: IBAN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SWIFT BIC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

при банка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


................................ ………………………

(Дата) (подпис / печат)


Забележка: Заявлението се попълва лично от физическото лице, представляващия юридическото лице, или от упълномощените от тях лица и се представя в писменото предложение заедно с комплекта документи, необходими за участие в търга.
ДЕКЛАРАЦИЯ

за внасяне / усвояване / задържане / връщане на депозит за добросъвестно изпълнение на условията за участие в търг за продажба на недвижим имот, предоставен за управление на

ДП „НК ЖИ”

Долуподписаният/те . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

трите имена на представителя / пълномощника / ЕГН / позиция
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

трите имена на представителя / пълномощника / ЕГН / позиция


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

наименование на физическото/юридическото лице


ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , данъчен номер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

декларирам/е, че приемам/е следните условия за внасяне / усвояване / задържане / връщане на депозита за добросъвестно изпълнение на условията за участие в търг за продажба на недвижимия имот, предоставен на ДП „НК ЖИ”:  1. Внасяне на еднократен депозит за участие в търг с тайно наддаване за продажба на имота..

  2. Депозитът се внася в лева по банкова сметка на ДП „НК ЖИ” в ПИБ София, IBAN BG11FINV915010BGN0E28L, SWIFT BIC FINVBGSF и следва да бъде преведен не по - късно от 30 (тридесетия) ден от публикуване на обявата за провеждане на търга.

  3. В случай, че . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(наименование на юридическото лице / трите имена на участника в търга)

бъда/е определен за купувач, ще доплатя/им разликата до дължимата цена след приспадане на заплатеният депозит.

В случай ,че . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(наименование на юридическото лице / трите имена на участника в търга)

бъда/е определен за купувач, но не доплатя/им дължимата сума до достигане на пълния размер на цената в определените за това срокове, заплатеният размер на депозита остава в полза на ДП „НК ЖИ”.

В случай , че . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(наименование на юридическото лице / трите имена на участника в търга)

бъда/е определен за купувач, доплатя/им дължимата сума до достигане на пълния размер на цената в определените за това срокове, но откажа/е да подпиша/е договора за продажба, заплатеният размер на депозита (както и сумата до допълване на достигнатата по време на търга цена и дължимите по нея данъци и такси) остават в полза на ДП „НК ЖИ”.

В случай , че . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(наименование на юридическото лице / трите имена на участника в търга)

не бъда/е определен за купувач, не възразявам/ме заплатеният размер на депозита да бъде възстановен в петнадесетдневен срок от датата на провеждане на търга.

................................ ………………………

(дата) (подпис / печат)

.......................................

(подпис / печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса/наличие на задължения към ДП „НК ЖИ”

Долуподписаният/те . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(трите имена на представителя / пълномощника / ЕГН / позиция)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(трите имена на представителя / пълномощника / ЕГН / позиция)

декларирам/е, че към . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(дата) (наименование на физическото/юридическото лице)


ЕГН/БУЛСТАТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , данъчен № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . към ДП „НК ЖИ”

(няма задължения / има задължения)

Размер и вид на задължението: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................ ………………………

(дата) (подпис / печат)


.....................................

(подпис / печат)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предлагам да закупя недвижим имот, представляващ недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”, представляващ сграда „Оздравителен дом” със застроена площ от 1898 (хиляда осемстотин деветдесет и осем) кв. м и с разгъната застроена площ 8 512 (осем хиляди петстотин и дванадесет) кв. м, изградена на етап завършен груб строеж, построена в поземлен имот 753, кв. 37, местност „Ален мак”, гр. Варна, Област Варна, к.к. „Чайка”, състояща се от обект Блок 1, обект - Хранителен блок, обект Блок 2 и обект Блок 3, на етап завършен груб строеж, построена в поземлен имот 753, кв. 37, местност „Ален мак”, гр. Варна, Област Варна, к.к. „Чайка”, както и правото на строеж върху държавен поземлен имот, съгласно акт за частна държавна собственост № 7135 от 19.09.2008 г., издаден от областна администрация гр. Варна, за сума в размер на:

цифром: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . лева, без ДДС.

словом: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . лева, без ДДС

Приемам върху предложената от мен цена да бъде начислен нормативно установения ДДС, при спазване на разпоредбите на Закона за ДДС.


................................ ………………………

(Дата) (подпис / печат)


.......................................(подпис / печат)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница