Декларация за минимална помощДата22.07.2016
Размер151.94 Kb.
#245
Декларация за минимална помощ


1.

Подписаният/трите имена на декларатора/

в качеството си на/управител/председател/представител/друго/

Наименование на ползвателя на помощ по мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"
2.

ЕИК/БУЛСТАТ:


3.1.

Седалище и адрес на управление:
3.2.

Адрес за кореспонденция:

/Попълва се само, ако е различен от адреса на управление по т. 3.1/

 

4.

Дейности, които предприятието извършва (код по КИД-2008):Дейности, които предприятието извършва

(код по КИД-2008)Относителен дял на нетните приходи от продажби

в % през:
година „Х-1“ *

година „Х“

1.


2.


5.

Отраслова принадлежност на предприятието според основната му дейност по код КИД-2008.

/Изписва се код по КИД-2008 и съответното му наименование/
6.

Вид на предприятието:

/Отбележете със знака Х/

голямо

средно

малко

микро

7.

Моля, посочете собствеността на предприятието към година „Х“:

Собствеността на предприятието е:

Относителен дял от капитала в %:

Държавна
Общинска
Частна
Общо:

100.00

8.

Налице ли е партньорство** с лице от Република България?

Вземат се под внимание само българските партньори. Чуждестранните партньори не са обект на тази декларация.

(В случай, че получателят/кандидатът има партньор/и, се попълва/т декларация/и и от партньора/ите.)

ДА

НЕ

* *Година „Х-1” е годината, предхождаща текущата година - година „Х”.

** Съгласно чл. 3, параграф 2 от Препоръка на Комисията 2003/361/ЕС във връзка с дефиницията за микро, малки и средни предприятия (OB, L 124/36 от 20.05.2003 г.).8а.

Ако в т. 8 сте посочили „ДА“, моля да попълните следната информация за партньора/ите:


Наименование на партньора:

ЕИК/БУЛСТАТ:*ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


9.

Имам наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/вливане/отделяне/разделяне? (Попълва се само, когато преобразуването е извършено след 01.01.2014 г.)

Ако сте посочили „ДА“, моля да попълните и декларация съгласно т. 9а.

ДА

НЕ
Декларация за преобразуване

Години

Наименование на лицата участващи в преобразуването

ЕИК/

БУЛСТАТ

Администратор на помощ /наименование и ЕИК/

БУЛСТАТ/

Разходи, за които е предоста-вена помощта/

цел на помощта
(с думи)


Общ размер на помощта= a+b+c+d+e
(в лева)


Размер на предоставената минимална помощ, лв.

в т.ч. за дейност/и

шосеен транспорт“

други дейности по Регламент (ЕС) 1407/2013

УОИИ

по Регламен. (ЕС) 1408/20131

по Регламент (ЕС) 2

a

b

c

d

e

Година „Х“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година
„Х-1“


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година
„Х-2“


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

∑(a+b+c+d+e)

∑a

∑b

∑c

∑d

∑e

10.

 


Поддържам поне един вид от взаимоотношенията по чл. 2, параграф 2, букви „а“ - „г“ от Регламент (ЕС) № 1407/2013:
Ако сте посочили „ДА“, попълнете следната информация за предприятията, които образуват „едно и също предприятие“:

ДА

НЕ

Наименование:

ЕИК/БУЛСТАТ:
11.

През предходните две години (година „Х-1“ и година „Х-2“) и през текущата година „Х“ до датата на декларирането съм получил, включително в резултат на преобразуването по т. 9, както и като „едно и също предприятие“ съгласно т. 10, следните минимални помощи (получени на територията на Република България***):

Получател/и
(посочва се ЕИК/БУЛСТАТ)

Адми-

нистратор на помощта

(наименование и ЕИК/БУЛСТАТ)Разходи, за които е получена помощта/цел на помощта

(с думи)


Общ размерна помощта= a+b+c+d+e

(в лева)


в т.ч. за дейност/и, попадаща/и до съответните прагове:

a

b

c

d

e

шосеен транспорт“

други дейности по Регламент (ЕС) 1407/2013

УОИИ

по Регламент (ЕС) 1408/20133

по Регламент (ЕС) 4

до левовата равностойност на

100 000 евро
до

левовата равностойност на

200 000 евро


до левовата равностойност на

500 000 евро
до левовата равностойност на

15 000 евро
до левовата равностойност на

30 000 евро
Година

Х“  

 

 


 
Година

Х-1“ 
 

 
 

 

Година

Х-2“  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Общо:

∑(a+b+c+d+e)∑a

∑b

∑c

∑d

∑e


12.

Общият размер на минималната помощ за дейността, попадаща в приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013 за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“):

ДА

НЕ

13.

Минималната помощ се получава за дейност по извършване на шосейни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013:

ДА

НЕ

13а.

В случая по т. 13 общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата равностойност на 100 000 евро за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“):

ДА

НЕ

14.

Ползвателят извършва дейност по услуги от общ икономически интерес съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114/8 от 26.4.2012г.):

ДА

НЕ

14а.

При положителен отговор в т. 14 общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не трябва да надхвърля левовата равностойност на 500 000 евро за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“):

ДА

НЕ

15.

Ползвателят извършва дейност в селскостопанския сектор съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (OB L 352 от 24.12.2013):

ДА

НЕ

15а.

В случая по т. 15 общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата равностойност на 15 000 евро за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“):

ДА

НЕ

16.

Ползвателят извършва дейност в сектора на рибарството и аквакултурите съгласно Регламент (ЕС) за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите:

ДА

НЕ

16а.

В случая по т. 16 общият размер на минималната помощ за ползвателя и предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата равностойност на 30 000 евро за период от три последователни години (години „Х“, „Х-1“ и „Х-2“):

ДА

НЕ

17.

В предприятието се поддържа аналитична счетоводна отчетност, гарантираща разделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите, доказваща, че помощта е за дейността за която е кандидатства по мярката:

/Попълва се само ако предприятието извършва повече от един вид дейности/

ДА

НЕ

18.

При настъпване на промяна в декларираните от мен обстоятелства се задължавам да подам нова Декларация в срок от 5 работни дни от датата на промяната.

19.

Известно ми е, че за попълване на Декларация с невярно съдържание нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


ДATA: ………………20__ г. ДЕКЛАРАТОР: ……………………………………

п


1 Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (OB L 352 от 24.12.2013)

2 Регламент (ЕС) за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите

*** Помощи, получени на територията на друга държава членка на Европейския съюз не са обект на настоящата Декларация.3 Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (OB, L 352/9 от 24.12.2013 г.);

42 Регламент (ЕС) за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите,

*** Помощи, получени на територията на друга държава членка на Европейския съюз не са обект на настоящата Декларация.Каталог: Admin -> upload
upload -> Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цени
upload -> Въпроси и отговори по мярка 112 „създаване на стопанства на млади фермери”
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П о к а н а за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
upload -> Фактология: в периода 30. 07–06. 08. 2010 г
upload -> Проект: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 от 7 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване
upload -> Наредба №26 от 14 октомври 2010 Г
upload -> Програма за развитие на селските райони. "Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони"
upload -> Резюме на стратегия за местно развитие на миг раковски територия на прилагане на смр


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница