Декларация за съответствиеДата25.07.2016
Размер204.2 Kb.


Контролен блок BEN

Декларация за съответствие

Производител: Automatismi Benincà SрА.

Адрес: Via Capitello, 45- 36066 Sandrigo (VI)- Italia
Декларира, че: контролен блок СР.BN

Отговаря на условията на Директивите СЕ:

Директива за електромагнитна съвместимост 89/336/СЕЕ, 93/68/СЕЕ.

Директива за ниско напрежение 73/23/СЕЕ, 93/68/СЕЕ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


Това указание е написано за използване от квалифицирани монтажници.

Нищо от информацията в това указание не е предназначено за крайният потребител.

Запазете това указание за по-нататъшна употреба

Техникът трябва да снабди ползвателят с информация за работа степ-бай-степ, както и за действията в случай на повреда.

Предвидете монтирането на един многополюсен ключ с разстояние между контактите равно, или по-голямо от 3 мм в захранващата верига.

Убедете се че електрическата система има прекъсвач против претоварване по ток.

Някои указания за монтаж изискват заземяване на крилото, в съответствие с действащите правила.

Електрическата инсталация и оперативната логика трябва да съответстват на действащите правила.

Захранванията с различно напрежение трябва да бъдат физически разделени, или изолирани съответно с допълнителна изолация от най-малко 1 мм.

Закрепете допълнително захранващите кабели в близост до клемореда.

По време на монтаж, поддръжка и поправка, прекъснете захранването преди да отворите капака за достъп до електрически части.

Проверете отново всички свързвания преди включване на захранването.

Неизползваните НЗ входове трябва да бъдат замостени.

Описанията и скиците/фигурите в това указание не са задължителни

Оставяйки основните характеристики на продуктът непроменени, производителят си запазва правото да модифицира същият от техническа, дизайнерска или търговска гледна точка, без това да е задължително отразено в настоящето указание.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранване на контр.блок

Основно захранване

Изходящо захранване

Изходяща мощност

Захранване аксесоари

Ниво на защита

Работна температура

Радиоприемник

Възможност да приеме
В зависимост от модела


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ


Захранване на контролния блок 24 V dc

Захранване 230 V ac, 50/60 Hz или115 V ac 50/60 Hz, в зависимост от варианта

Изходящо захранване 1-2 мотора на 24 V dc

Максимална мощност на мотор 120/120W

Изходящо захранване за аксесоари 24 V dc 500 mА максимум

Степен на защита IP 44

Работна температура -20 /+70 º C

Радиоприемник вграден на 433.92 MHz (за ролинг код или програмируем + ролинг код)

Брой на дистанционни 64

КОНТРОЛЕН БЛОК CP.BEN

ОПРОВОДЯВАНЕ


На фиг. 1 по-горе е показано свързването на проводниците:


Клема №

Функция

Описание


1-2

24V ac/dc

Вход, захранване 24V ac/dc.

3-4

Антена

Свързване към платка на антена (3-ширмовка, 4-жило).

9-10

SCA/SRL/ 2º Ch Radio

Контакт без напрежение. Нормално Отворен, управлява се от логики “2º Ch Radio”(2-ри радиоканал) и “SRL”.

При логика “2-ри радиоканал” On: активен изход като 2-ри радиоканал

При логика “2-ри радиоканал” Off, и:


 • Логика “SRL” On: Контакт за управление сервизна лампа

 • Логика “SRL” Off: Контакт за лампа отворена врата “SCA”

11-12

24 V dc

Изход, захранване на аксесоари 24 V dc/ 0.5 А макс.(12+/11-)

13-14

Мигаща светлина

Свързване на предупредителна мигаща светлина 24 V dc, 15 W максимално

17

PED/CLOSE

При логика “OPEN/CLOSE” Off: Вход, пешеходен бутон (Нормално Отворен Контакт). Управлява Мотор 1 при отваряне

При логика “OPEN/CLOSE” On: Вход, бутон ЗАТВАРЯНЕ (Нормално Отворен Контакт). Управлява и двата мотора.18

Step-by-step /OPEN

При логика “OPEN/CLOSE” Off: Вход, бутон степ-бай-степ (Нормално Отворен Контакт).

При логика “OPEN/CLOSE” On: Вход, бутон отваряне (Нормално Отворен Контакт). Управлява отварянето на двата мотора.19

PHOT C

Вход, фотоклетката се активира само при затваряне (Нормално Затворен Контакт).

20

PHOT

Вход, фотоклетката се активира и при отваряне и при затваряне (Нормално Затворен Контакт).

21

STOP

Вход, бутон STOP (Нормално Затворен Контакт).

22

COM

Общ за всички контролни уреди

23-25

Motor 1

Бързо свързване на предварително окабелен Мотор 1

24

Motor 1, Ground

Заземяване на Мотор 1

26-28

Motor 2

Бързо свързване на предварително окабелен Мотор 2

27

Motor 2, Ground

Заземяване на Мотор 2

BN.CB

Батерии

Бързо свързване на платка за зареждане на батерии BN.CB


ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ СВЪРЗВАНИЯТА


 1. Прекъснете захранването

 2. Деблокирайте крилата, придвижете ги на ръка до около половината им ход и пак ги блокирайте.

 3. Възстановете захранването.

 4. Подайте степ-бай-степ сигнал от бутон, свързан към Вход Степ-бай-Степ (РР), дистанционно, или от бутон <->.

 5. Крилата на портала трябва да отварят.

Ако затварят, работните проводници на Мотор 1 трябва да бъдат разменени чрез завъртане на 180º на конектора, и разменете проводници 26<>28 за Мотор 2.

 1. Изберете моторът, който трябва при отваряне трябва да стартира първи движението, използвайки логиката MINV, вж. Фиг. 4

 2. Изпълнете процедурата по самонастройване (виж меню SEТ)|ПРОГРАМИРАНЕ

Програмирането на контролният блок за различни функции се извършва като се използва неговия екрана с течни кристали и се настройват желаните стойности в описаното по-долу програмно меню.

Менюто с параметрите Ви позволява да дадете цифрова стойност на функцията по същият начин, както с регулиране на тример.

Менюто на логиките Ви позволява да активирате и деактивирате функции по същия начин както настройвате дип-суичовете.

Други специални функции следват параметрите и логическите менюта и могат да варират в зависимост от вида на контролния блок или избрания софтуер.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМИРАЩИ БУТОНИ

Натиснете бутон


за да получите достъп до Главното Меню (PAR>>LOG>>RADIO>>…) Тези бутони могат да бъдат избрани чрез натискане на бутони + или -.

Изберете Главното Меню с бутон


, за да влезете в желаното Функционално Меню

 • Ако натиснете <+>, Функционалното Меню се преглежда отгоре надолу.

 • Ако натиснете <->, Функционалното Меню се преглежда отдолу нагоре.

 • Ако натиснете бутон
  , влизате в желаната функция.

 • Самата функция се настройва с използване на бутони <+> или <->.

 • Ако натиснете бутон
  отново, се запомня желаната стойност. На екрана се изписва “PRG”.

Вижте раздел “ПРИМЕР ЗА ПРОГРАМИРАНЕ”.
Бележки:

Едновременно натискане на бутони < +> и <-> извън менюто Ви дава възможност да се върнете към предишното меню, без да правите каквито и да са промени.

Натиснете и задръжте бутон <+> или <->, за да ускорите увеличаването/ намаляването стойностите.

След изчакване от 30 секунди, контролният блок прекъсва програмирането и изключва екрана.

Натискането на <-> при изгасен екран означава един импулс степ-бай-степ.

ПАРАМЕТРИ, ЛОГИКИ И СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ


В таблицата по-долу са показани единичните функции на контролният блок.


Меню

Функция

Мин.-макс.

(Настроено)
Бележка

tcA

Време за автоматично затваряне. Активна само при логика “TCA”= ON. В края на настроеното време, контролният блок командва за затваряне.

1-240- (40 s)
tSП1

Стойност за спиране на Мотор 1. Препоръчителни стойности за спиране на крилото на портала в проценти(25%-50%-75%-100%) в сравнение с пълно отваряне/затваряне

25-100-(50)
tSП2

Стойност за спиране на Мотор 2. Препоръчителни стойности за спиране на крилото на портала в проценти(25%-50%-75%-100%) в сравнение с пълно отваряне/затваряне

25-100-(50)
tPEd

Време за пешеходно отваряне крило на портал

Стойностите, които могат да бъдат настроени са:

25:25% отваряне

50:50% отваряне

100:100% отваряне


25-100-(100)
РПо 1

Въртящият момент, приложен от Мотор 1 по време на отваряне е настроен*

1-99 (20%)
РПс 1

Въртящият момент, приложен от Мотор 1 по време на затваряне е настроен*

1-99 (20%)
РПо 2

Въртящият момент, приложен от Мотор 2 по време на отваряне е настроен*

1-99 (20%)
РПс 2

Въртящият момент, приложен от Мотор 2 по време на затваряне е настроен*

1-99 (20%)
tdПo

Забавяне отварянето на Мотор 2

Регулирайте забавянето на Мотор 2 в зависимост от Мотор 10-15-(2s)
tdПc

Забавяне затварянето на Мотор 1

Регулирайте забавянето на Мотор 1 в зависимост от Мотор 20-40-(3s)
SLd1

Регулира скоростта на Мотор 1 по време на спиране. Стойността е изразена процентно, по отношение на нормалната скорост

40-99-(50%)
SLd2

Регулира скоростта на Мотор 1 по време на спиране. Стойността е изразена процентно, по отношение на нормалната скорост

40-99-(50%)
PSo 1

Въртящият момент, приложен от Мотор 1 по време на спиране при отваряне е настроен*

1-99 (20%)
PSc 1

Въртящият момент, приложен от Мотор 1 по време на спиране при затваряне е настроен*

1-99 (20%)
PSo 2

Въртящият момент, приложен от Мотор 2 по време на спиране при отваряне е настроен*

1-99 (20%)
PSc 2

Въртящият момент, приложен от Мотор 2 по време на спиране при затваряне е настроен*

1-99 (20%)
tLS

Настройва времето за светене на сервизната светлина, когато логиката “Service Light” е настроена на ON, а логиката ”2nd radio channel” е на OFF

2s-180 s- (60s)*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправилната настройка на тези параметри може да предизвика опасност.

Моля съобразявайте се с действащите норми.

За да проверите стойностите на въртящия момент, приложен към различни фази от дейността, постъпете както следва:

При изключен екран и движещи се крила на портала, натиснете и задръжте натиснат бутон <+>.

Ще бъдат изписани две цифри, разделени от точка (напр. 52.55). Първата цифра означава въртящия момент приложен от Мотор 1, докато последните две цифри се отнасят за въртящия момент приложен от Мотор 2 .Меню

Функция

ON-OFF

(Настроено)

Бележка

tcA

Aвтоматично затваряне e разрешено или не

Off: Изключено автоматично затваряне

On : Включено автоматично затваряне


(ON)
IbL

Функцията “жилищен блок” e активирана или не

On : Функцията е активирана. Импулсът РР (степ-бай-степ) или импулс от предавател не оказват влияние при отваряне.

Off: Функцията е деактивирана.


(OFF)
ScL

Бързото затваряне e разрешено или не

On : бързото затваряне е включено. При отворена врата или по време на движение, задействането на фотоклетките води да автоматично затваряне, 3 секунди след задействането.

Тази функция е възможна само при ТСА: ON

Off: деактивирано бързо затваряне.(OFF)
PP

Избира се начин на работа за бутон РР ”степ-бай-степ” и за предавател/дистанционно

On : Действие: ОТВОРЕНО > ЗАТВОРЕНО > ОТВОРЕНО >

Off: Действие: ОТВОРЕНО > СТОП > ЗАТВОРЕНО > СТОП >


(OFF)
PrE

Предварителното мигане на лампа e активирано или не

On : Включено предварително мигане на лампата Мигането се активира 3 секунди преди моторът да тръгне.

Off: Деактивирано предварително мигане на лампата


(OFF)
SErL

Сервизната светлина e активирана или не на клеми (9-10)

On : изход, разрешен като “Сервизна светлина” Този изход се активира при всякакво действие и остава активиран за времето за което е настроен от параметър TLS.

Off: изход, разрешен като “Светлина за отворена врата”

Тази функция не е разрешена, когато логиката ”2nd radio channel” е на ON.(OFF)
2ch

Втори радиоканал e активиран или не на клеми (9-10)

On : изход разрешен за ”2nd radio channel”

Off: изход забранен за ”2nd radio channel”. Изходът към клемите е активиран като “Сервизна светлина”, ако SERL=On, или като SCA, ако SERL=Off

Ако тази функция се настрои на On, всякакво натискане на логика SERL ще бъде пренебрегнато.(OFF)
cloc

Режим на въвеждане ОТВОРЕНО е настроен

On: вход OPEN с функция CLOCK

За да се използва като свързване към таймер за задаване време на отваряне/затваряне. (Затворен контакт: порталът отворен. Отворен контакт: нормална дейност)

Off: вход OPEN с функция OPEN

Тази функция се активира само когато логика OPCL =ON


(OFF)
oPcL

Избрани са начините Степ-бай-степ и Пешеходен

On: вход към клема 18 активиран като ОТВОРЕН. Вход към клема 17 активиран като Затворен.

Off: вход към клема 18 активиран като степ-бай-степ. Вход към клема 17 активиран като Пешеходен.


OFF)
Inuc

Общо обръщане на движението при задействане на амперметричен датчик разрешено или забранено

On: разрешено обръщане

Off: неразрешено обръщане. Контролният блок управлява 2 секундно връщане на движението, и след това блокира крилата на портала


(OFF)
П Inu

Управляващ сигнал за стартиране на моторите

On: мотор 2 започва първи при фаза отваряне

Off: мотор 1 започва първи при фаза отваряне


(OFF)
cuAr

Предаватели с фиксиран код са допустими или не

On: Приемникът приема само ролинг код

Off: Приемникът е достъпен и за ролинг код и за фиксиран код (самообучаване и DIP суич)


(OFF)

Меню

Функция

PP

С избиране на тази функция, приемникът чака (натискане) код от предавател, който да бъде прибавен към функцията степ-бай-степ

Натиснете бутона на предавателя, за да го прибавите/запомните към тази функция.

Ако кодът е валиден, се запазва в паметта, а на екранът се изписва ОК.

Ако кодът не е валиден, се изписва надпис Err.2ch

С избирането на тази функция, приемникът чака (натискане) код от предавател, който да бъде прибавен към вторият радиоканал.

Натиснете бутона на предавателя, за да го прибавите към тази функция.

Ако кодът е валиден, се запазва в паметта, а на екранът се изписва надпис ОК.

Ако кодът не е валиден, се изписва надпис Err.

Ако логиката 2СН е зададена на OFF, бутонът предназначен за функция 2СН изпълнява управляващ сигнал за пешеходец


cLr

С избирането на тази функция, приемникът чака (натискане) код от предавател, който да бъде изтрит от паметта му.

Ако кодът е валиден, той се изтрива от паметта, а на екранът се изписва ОК.

Ако кодът не е валиден, се изписва надпис Err.


rtr

Пълно изтриване паметта на приемника. Изисква се потвърждение от оператора.Копиране от разстояние кодове на предавател

Ако кодът на предавателя вече е запомнен в приемника, може да се извърши копиране на кода му (без достъп до контролният блок)

ВАЖНО: тази процедура трябва да бъде изпълнена при отворени крила на портала, по време на задръжката ТСА.

Направете следното: 1. Натиснете скритият бутон на запомненият предавател /дистанционно.

 2. В рамките на 5 секунди натиснете бутона на същото дистанционно който задейства автоматиката, с което поставяте приемника в режим на програмиране.

 3. До 10 секунди натиснете скрития бутон на новото дистанционно.

 4. До 5 секунди натиснете бутона на новото дистанционно, с който искате да управлявате автоматиката.

 5. Приемникът запомня новото дистанционно и излиза веднага от режима на програмиранеМеню

Функция


nПАn

Изписва се броя на пълните цикли (отваряне+затваряне) извършени от автоматиката.

Когато бутон


се натисне веднъж се изписват първите 4 цифри, а с второто натискане – вторите 4 цифри

Пример:
0012> > >


3456: ефективно са извършени 123 456 цикъла

rES

Нулиране на контролният блок. ВНИМАНИЕ: Това връща контролният блок към фабрично зададените стойности. Натискането на бутон
за първи път води до мигане на надписа RES, натискането на бутон
още веднъж, води до връщане към първоначалните настройки.

Бележка: От паметта не се изтриват нито въведените кодове на предаватели, нито зададените позиции или хода на порталните крила.SEt

Самонастройване на контролният блок

ВНИМАНИЕ: по време на тази операция движението на крилата на портала ТРЯБВА да е без препятствия.

Първото натискане на бутон
води до мигане на интервал от 1 секунда на надпис SET. Ако бутонът
се натисне отново, се задейства честотата за самонастройване на контролния уред.

Ако последователността на настройката има положителен резултат, на екрана се появява надписа “ОК”; ако не е така, се изписва надпис “Err” (автоматичната настройка трябва да бъде повторена.

Ако по време на автоматичната настройка бъде задействан който и да е вход (PP, PED, PHOT, STOP), процедурата спира незабавно и се изписва надпис “Err”

Бележка: Автоматичната настройка задава стойности за въртящия момент на моторите. В края на операцията проверете коректността на зададените стойности и можете да ги промените ръчно през подходящото Меню.
ОПЕРАЦИЯ ПО МЕНЮ ЗА САМООБУЧЕНИЕ

Процедурата по автоматично настройване позволява коректно настройване на моментите за отваряне/затваряне; нормална скорост и скорост по време на спиране на порталните крила. 1. Преди да задействате автоматичната настройка, проверете дали:

 • движението на порталните крила се извършва без наличие на препятствия

 • няма обекти /хора в зоната на движение на автоматичната система.

 • Всички свързвания са правилни и няма подаден сигнал от предпазно устройство (PHOT, PHOT C, STOP);

 • Придвижете крилата на портала на около половината им ход

 1. Въведете Меню “SET” и натиснете бутон “PGR”. Надписът “SET” ще започне да мига на интервал от 1 секунда.

 2. Чрез повторно натискане на бутон “PGR”, надписът “SET” ще се показва на интервал от 0.5 секунди и фазата по самонастройване стартира. Тази фаза се състои от следното:

 • Кратка операция по отваряне за двата мотора (около 5 секунди).

 • Затваряне със спиране на двете портални крила докато спрат от механичният стоп за фаза затваряне.

 • Отваряне със спиране на двете срила, докато опрат на механичният стоп за фаза отваряне.

 • Бързо затваряне на двете крила, докато спрат в механичният стоп за фаза затваряне.

 • Бързо отваряне на двете крила, докато спрат в механичният стоп за фаза отваряне.

 • Затваряне със спиране на двете портални крила докато спрат от механичният стоп за фаза затваряне.

Всички тези фази трябва да бъдат изпълнени автоматично, без намеса на оператор. Активирането на който и да е вход (PHOT, PHOT C, STOP, PP,PED…) незабавно анулира процедурата по самообучение, крилата на портала спират и на екрана се изписва съобщение “Err”. Ако процедурата трябва да бъде спряна, достатъчно е да активирате някой вход, или да натиснете бутони + и – на платката.

Ако процедурата по самообучение приключи благополучно, се изписва надпис “ОК”. Натиснете бутон “PGR” и излезте от менюто за самообучение.

Всяка приключила успешно процедура по самообучение, препрограмира предишната процедура .БЕЛЕЖКА: трябва да се предприеме нова операция по самообучение при каквато е да е промяна на параметрите въртящ момент, скорост, спиране или ред за стартиране на моторите (MINV).

БУФЕРНИ БАТЕРИИ

Един аксесоар който се предлага за захранване на контролният блок в случай на прекъсване на захранването.

BN.CB платката трябва да бъде поставена в слота, както е показано на фиг.3

По време на нормално действие е включен зелен светодиод и платката поддържа батериите заредени.

В случай на прекъсване на захранването, платката захранва системата чрез батериите, а червеният светодиод се включва.

Един предпазител от 10 А предпазва контролният блок по време на работа с буферните батерии.

Ако прекъсне основното захранване, а батериите не са заредени, и двата диода не светят.ОКАБЕЛЯВАНЕ НА ПРЕДПАЗЕН РЪБ


Ако изисква, Нормално Затворен (НЗ) контакт на механичния предпазен ръб може да бъде свързан последователно с клема 22 (DAS), както е посочено на фигурата отляво. За чувствителни ръбове в проводяща гума 8к2 може да се използва аксесоара SC.E.

Ако се задейства чувствителния ръб, контролният блок заставя порталът да обърне движението си за около 2 секунди, или за целият си ход (виж логика INVC) и при двете фази – отваряне и затваряне. След обръщането порталът спираДИАГНОСТИКИ

В случай на повреда, с натискане на бутоните <+> и <-> може да бъде показано състоянието на всички входове (крайни изключватели, управление и безопасност). Всеки сегмент от екрана отговаря на някой от входовете. В случай на повреда, може съгласно следната схема да се разбере къде е тя.

НЗ входове са представени от вертикални сегменти, НО входове – от хоризонтални сегменти.
СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКА


Контролният блок проверява правилното действие на предпазните устройства. В случай на повреда, ще бъдат изписани следните съобщения:
Err Повреда във фаза на самообучение или при запомняне кодове на дистанционни в паметта.

thrП Задействане на термична защита


ПРИМЕР ЗА ПРОГРАМИРАНЕ

Нека да си представим, че е необходимо да : • настроим автоматично време на затваряне (ТСА) на 100 секунди

 • активираме предварителното мигане на лампата

Представяме операциите представени по-долу стъпка по стъпка.

Първо меню

Първа функция от първото меню

Настроена стойност на избраната функция
Стъпка Натисни Екран БележкиНастройте желаната стойност с бутони <+> и <->

Стойността е програмирана

След като се извърши програмиране, екранът показва настроената функция

Натиснете едновременно <+> и <-> за да отидете на по-горно меню

Второ меню

Първа функция от второто меню

Натиснете <-> няколко пъти, за да отидете на логика PRE

Предварително зададена стойност на избраната функция

Настройте желаната стойност с бутони <+> и <->

Стойността е програмирана

Когато програмирането завърши, екранът показва настроената функция

Натиснете едновременно <+> и <-> , за да отидете на по-горно меню и излезете от програмиране, или изчакайте 30 секунди. 1. Натиснете “щипките” отстрани, за да свалите двете пластини, които прикриват болтовете.

 2. Развийте до край и извадете двата винта откъм желаната за отваряне страна.

 3. Отвийте на 2-3 оборота другите два винта, които ще действат като панти, без да ги изваждате, така че това ще ви позволи да отворите капака на кутията.
Каталог: assets -> files -> Manuals -> Swinging%20Gates
files -> Конкурс за заемане на академична длъжност „Професор по научната специалност
files -> Закон за обществените поръчки 2016 г програма на семинар 24-26 февруари 2016 г., хотел „Св. София
files -> Семинар актуални проблеми на търговското право и гражданския процес
files -> На избрани нерецензирани научни трудове
files -> Списък публикации
files -> Инструкция за участие в уебинар
Swinging%20Gates -> Декларация от производителя за съответствие на машина
Manuals -> Инструкция за монтаж и настройка ес декларация за съответствие
Manuals -> Инструкция за монтаж и настройка ес декларация за съответствие


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница