Деловата игра в качеството си на метод за организационно развитие Гл ас д-р Силвена Денчева Йорданова, вумк-добричДата18.12.2018
Размер63 Kb.
#107702

Деловата игра в качеството си на метод за организационно развитие

Гл.ас.д-р Силвена Денчева Йорданова, ВУМК-Добрич

Резюме:

В условията на динамично променящата се среда става все по-трудно да се вземат решения, тъй като непрекъснато се увеличава информацията, която трябва да се взема предвид, увеличават и се усложняват и организационните връзки, засилват се производствените и социалните процеси. Търсенето на решения за проблемите остават понякога безрезултатни, тъй като е изключително трудно да се анализират щателно десетки и хиляди ситуационни фактори, а и е нужен обстоен анализ на самата организация също така. В хода на развитието на обществата като цяло и на отделните организации възниква необходимост от управление на тези процеси, за които е нужно нов начин на мислене, нови технологии за въздействие на организацията.За постигането на тази цел, специалисти от различни области на науката като управление, икономика и социология, психология разработват специални средства. Към тях могат да се отнесат такива технологии, методи и техники като системен и ситуационен анализи, имитационно моделиране, разработка на сценарии, изследователски действия (action research), развитие на ръководителите (management development), активни методи за социално-психологична подготовка в това число различни видове тренинги, консултации, и организационно развитие (organization development).. 

В тази връзка, цел на настоящия доклад е представяне на възможностите за подобряване на конкурентноспособността на организацията чрез използване на деловата игра като нов метод за решаване на проблеми. В доклада са представени видове делови игри, както и цели, поставяни от страна на организацията, чието решаване става възможно посредством метода на деловата игра. Дадена е и практическата насока за програмиране и внедряване на деловата игра в стопанската практика на организациите в България.

Ключови думи: делова игра, ролева игра, игротехник-методист.

В условията на динамично променящата се среда става все по-трудно да се вземат решения, тъй като непрекъснато се увеличава информацията, която трябва да се взема предвид, увеличават и се усложняват и организационните връзки, засилват се производствените и социалните процеси. Търсенето на решения за проблемите остават понякога безрезултатни, тъй като е изключително трудно да се анализират щателно десетки и хиляди ситуационни фактори, а и е нужен обстоен анализ на самата организация също така.В хода на развитието на обществата като цяло и на отделните организации възниква необходимост от управление на тези процеси, за които е нужно нов начин на мислене, нови технологии за въздействие на организацията.За постигането на тази цел, специалисти от различни области на науката като управление, икономика и социология, психология разработват специални средства. Към тях могат да се отнесат такива технологии, методи и техники като системен и ситуационни анализи, имитационно моделиране, разработка на сценарии, изследователски действия (action research), развитие на ръководителите (management development), активни методи за социално-психологична подготовка в това число различни видове тренинги, консултации, и организационно развитие (organization development).  


Новите методи и средства трябва да бъдат модифицирани според нуждите на всяка организация, да бъдат приспособени към традициите в организацията, към стила на управление, към организационната структура и технологии. Такава модификация на методите и техниките се налага, за да бъдат те съобразени както със спецификата на вътрешната среда на организацията, така и по отношение на нейната външна среда, в която тя функционира.

За да бъде организацията по-конкурентноспособна, е нужно процесът на вземане на решение да протича бързо, за да се вземат адекватни решения като се реагира своевременно на промените в средата. Иновационен метод, допринасящ за постигане на една по-добра конкурентноспосбоност на организацията е деловата игра. Тя е средство за моделиране на разнообразните професионални дейности. Деловата игра имитира различните аспекти на човешката активност и социалните взаимодействия. Играта се сваля в същото време и метод за ефективно обучение, доколкото премахва различията между абстрактния характер на учебния предмет и реалния характер на професионалната дейност. Съществуват много названия и разновидности на деловата игра, които могат да се различават по методика на провеждане и поставяне на целите:  • Дидактически игри;

  • управленски игри;

  • Ролеви игри;

  • Проблемноориентирани;

  • Организационни игри и др.

Успехът на организацията в много случаи се дължи на факта, че добрият мениджър е и добър психолог. В тази връзка, деловите игри са особено полезни, за да се оцени и проследи психологията на участниците. За тази цел и деловите игри са метод, използван често в процеса на подбор на персонал. Те дават възможност като иновационни методи да се определи:

- Нивото на делова активност на всеки кандидат и доколко той /тя са подходящи за съответната позиция

- наличието или липсата на стратегическо или тактическо мислене;

- скорост на адаптация в носвите условия;

- способност да се прогнозират собствените възможности и да се отстраняват неприемловото поведение и недостатъци на характера;

- способност за развитие на бизнес процесите;

- способност да се анализират възможностите и мотивацията на другите хора и да се влияе на тяхното поведение;

- Стила на ръководство, ориентацията при вземане на решение.

Деловата игра позволява да се намери решение на сложен проблем по пътя на използването на специални правила за обсъждане, стимулиране на творческата активност на участниците, както с помощта на специални методи за работа, така и чрез работата на модератора или психолог при играта. Проблемно насочената игра се провежда в рамките на 3 дни, като тя позволява да се генерират решения за множество проблеми и да се намери пътя за развитието на организацията.

Сценарият за провеждане на деловата игра има следния вид.

С встъпителни думи, пред участниците се поставят задачи, представят се ръководителите и организаторите на играта, обявява се програмата. Дава се лекция в коятто се предоставя възможност на участниците да преодолеят психологическата инерция на мислене, да разрушат традиционата схема за оформяне на гледни точки и да се откъснат от традиционните стереотипи.След като лекцията приключи, се пеминава към една встъпителна игра на роли. Основаната цел е да се активизират участниците, да се пробудят творческите сили в тях, да се сближат един с друг, и да се създадт екипи, като се изгради атмосфера на доброжелателност и доверие от една страна, а от друга на творческа дискусия и съперничество. След това, всички участници се делят на групи, които ще работят по дадения проблем. Всеки кандидат трабва да си подготви реч и да се представи с нея. Ролевата игра протича с бързи темпове, като има за цел да стимулира импровизациите и творческото мислене във всеки участник.

След това, равните по количествен и качествен състав групи се отттеглявт в друго помещение, където те провеждат мозъчна атака по един от проблемите. Във всяка от групите има игротехник-методист, задачата му е да води умело процеса. При мозъчната атака, всяка група си избира лидер по дадения проблем, който е длъжен да организира работата на групата, да подготви доклад и в конкурентната борба да защити избраната програма за действия. Едновременно с лидера се избира и опонент, чиято задача е да даде оценка на програмата на смесената група. Методистът помога на ръководителя на групата да организира работата, да изработва предложения.

Игротехник-методист е длъжен да се нувери, че по всеки от проблемите е избран нов лидер на търсещата решения и нов опонент. По такъв начин се постига максималната активност на всички участници в играта. При избора на лидера трябва да се спазват принците на демократичността. При завърване на самостоятелната си работа, групата търсеща решение защитава своя проект на общата конференция. Към изготвянето на доклада се предявяват следните изисквания:

1. Да се даде кратък анализ на поставения проблем.


2. да се обосноват направените предложения.
3. Да се докаже практическата значимост на предложенията и възможността им за реализация.

При проблемно ориентираните игри, всички участници са равни, административните длъжности за времето на играта се ликвидират, като никой няма никакво предимство.Разрешава се да се изказват всякакви идеи, като в процеса на игра е недопустима критика на личността. На тази база се формират взаимотношения, които сближават различните възгледи, мнения, опит и позволяват да се създаде нещо цяло. Тази технология позволява да се вникне дълбоко в проблема, да се създаде разбиране между хората и да се достигне до единство при социалното взаимодействие, способност да се разреши кризисната ситуация или да се създаде принципно ново решение към актуалния проблем.

Лидерите, преставящи се на конференцията обикновено дават своите записки на ръководителите на деловата игра. Също така се правят видеозаписи на всички конференции на деловата игра. По този начин се фиксират въпроси, отговори и моментите за дискусии. Записки си водят също ръководителите на играта, членовете на експертната група игротехниките-методисти. На база на всички събрани материали се изготвя съвместен отчет.

Целите, които характеризират дейносттите на всички, свързани с деловата игра могат да бъдат разделени на няколко групи: , според различните участници в процеса на провеждане на деловата игра.

За поръчващите играта, особено на първите етапи на тази работа, най-важни са изработването на решения, проектирането и програмирането на тези внедрения. Подобните цели стоят пред ръководителя на предприятието.

Участници, освен изброените, преследват обикновено и учебни цели, а именно да овладеят нови средства за работа. Тези две групи - поръчват ели и участници в самата игра — в хода на една повторна игра пристъпват към много по-сложни цели, свързани с необходимостта от изработването на нови средства за работа, само развитие, развитие на организацията. Собствено, работата над формирането на такива цели е една от най-главните задачи на иновационната игра.

Исследователите, включени в играта, осъществяват изследване на организацията, доколкото играта способ за изслеване на самата организация, като използват играта като особен метод, а така също и самата игра за целите на развитието й.

Четвъртата група — организаторите на играта — наред с всички поставят пред себе си и специфични цели на създаване на конструктивни отношения с всеки (и между всеки), група за бъдеща съвместна дейност, а така също се ориентират и на постоянно обогатяване и развитие на цялата целева система в играта.

За постигане на посочените цели, иновационната игра, трябва да се построи като социална технология, включваща програма за решаването на проблема, изследване и развитие на участниците и цялата организация.самата игра може да се проведе в течение на няколко дни, не повече от 12 часа на ден. Количеството на участниците не трябва да превишава 25 души при 6-7 организатори. Играта се провежда в обстановка, изолирана от производствен процес или град. За постигане на по-добри резултати, практическата игра трябва да се провежда не по-малко от два пъти в годинатав течение на 2- 3 години.

По-долу представяме описание на основните подпрограми в съответствие с които се създава деловата игра.Изработване на решение. Основната работна цел на играта се явява изработването на решение за организацията по даден проблем. Полученото решение трябва да е оптимално и реалистично. Методите, които често се изполват в предприятията за достигане до дадено решение са съвещания, оперативки, индивидуална работа, не винаги удовлетворяват тези изисквания.Следователно е нужно да се използват други средства, в частност, методи за групова работа, насочени към получаването на нестандартни решения. Качествените методи се основават на използване на дълбоки обосновки и избор сред множество алтернативи. Груповата работа, за разлика от съвещанието, оперативката и т.н. се извършва на по-високо съдържателно ниво, позволяващо да се намери най-ефективно решение на проблема. Участието на ръководителя при изработването на решението се явява едновременно и първи етап на внедряването му. На основа на изработеното решение се съставя проект и програма за неговото внедряване.

Проектиране. Решенията, получени на предния етап трябва да бъда цялостно преработени и обосновани.това се извършва под формата на проектиране. Съдържанието на проекта — детайлно преработена картина за желаното състояние на обекта, определяща перспективата за развитието му и явяваща се резултат на иновационното решение.

В играта се изработват минимум два такива проекта. Тези проекти се изработват от самите участници, като между отделните групи има съревнование. В проекта трябва да се отразят следните моменти: проблем, цел на работата, специфика на функциониране на обекта, средства за практическо решаване на проблема, резултатно състояние на обекта, ресурси, свързани с условията на предприятието, разходи, механизъм за само развитие и средства за измерване на ефективността на проекта.Програмиране. Разработката на проекта не дава средства за неговата реализация. Тези средства, а така също и последователността от стъпки по внедряване на проекта, се задават от програмата, която включва описание на етапите на изменение на организацията във връзка с решението на проблема, видовете работа с участниците по внедряването и собствената дейност на ръководителя във връзка с нововъведението.

Участниците в играта извършват програмиране на база на зададените им принципи. За да се опишат бъдещите действия във формата на програмата е необходимо да се отдели съществуващите проблеми и да се постави цел на програмирането, да се разработят организационни мероприятия по внедряването на нововъведението, да се определят какви могат да бъдат резултатите и последствията от внедряване на проекта и да се обособят факторите, които способстват и възпрепятстват реализацията на проекта, да се назоват всички лица, които ще участват във внедрението на проекта и да се определи формата на работя с всеки от тях.

Програмирането изисква бърза и точна ориентация в ситуацията на нововъведението, преориентиране на техническите аспекти от гл.т. на всички участници.

Обучение. Една от основните цели на играта е да се обуват участниците на специални методи и средства за ориентиране в нестандартни ситуации и решения на проблема. Тази цел може да бъде решена чрез обучение на рефлексии и системен анализ на ситуации, групови методи за работа, обучение на най-ефективно общуване и взаимодействие.. Обучението се провежда в процеса на групово решение на проблема, като организаторът в хода на работата предлага способи, които още не са използвани от участниците — те се учат на най-ефективно да решават въпроси в процеса на практическо усвояване и използване на тези способи. Следващият етап на обучение е създаване на ситуация за необходимост от самостоятелно изработване на нови средства и нови позиции.

Изследване. Необходимо е да се разграничат три типа изследване, свързани с иновационната игра.

1. Изследване на деловата игра, или «техническо» изследване, насочено към усъвършенстване на методиката и организацията на играта. Такова изследване се явява един от моментите на дейност по организиране на иновационната игра се извършва с цел развитие на тази дейност. Това има технически характер и се осъществява от самите организатори. Така, в съответствие с последните може да се проведе анализ на техниките на организация на работния процес, на комуникации, на разбиране и др..

2. Предметно изследване, което може да се проведе от специалисти в различни области — психолози, социолози, икономисти и т. н.

3. Системно моделно-имитационно изследване на организацията, чиито работници участват в играта.Тренировка. Поведението в новите обстоятелства изисква нови навици и умения. Тренировката е длъжна да реши проблема по създаване на ориентация към новото в участниците.Общата цел на тренировката — развитие на групата и индивида — се реализира по пътя на решаването на такива задачи като тренинг на общуването и взаимодействието, тренинг на иновационното поведение като цяло. Основен инструмент на работа са специалните упражнения, изпълнявани от индивида или групата, не превишаващи 5-7 души.

Рекреация. За да бъдат достигнати целите в играта, всеки участник трябва ада има голяма работоспособност. Затова в играта, задължително се провеждат специални мероприятия за поддържане високо нивото на активност и за отдих на участниците. Това се постига чрез създаване на определени условия, смяна на видовете дейност, провеждане на специални сеанси. както с отделните участници, така и с групата като цяло.

Заключение: Практиката на провеждане на деловата игра показва, че дадената игра като метод за изследване и развитие на организацията може да се използва ефективно за решаване на широк кръг от въпроси със стратегическо естество.
Каталог: docs -> REPORTS
REPORTS -> О т ч е т за дейността на национален център по наркомании
REPORTS -> Решение № ва-26-ео/2007 на Директора на риосв варна от 11. 03. 08 год за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка
REPORTS -> Анотация на проекта за пуп-прз за жилищно строителство
REPORTS -> Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „шабленски езерен комплекс” (код bg0000156) в резултат от реализацията на проект за пуп за жилищно строителство в поземлен имот №83017
REPORTS -> За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023035 в землището на с. Свети никола, община каварна
REPORTS -> Д о к л а д за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона „шабленски езерен комплекс” (код bg0000156) в резултат от реализацията на проект за пуп за жилищно строителство в поземлен имот №83017
REPORTS -> За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023037 в землището на с. Свети никола, община каварна
REPORTS -> Код bg0002051 и „комплекс калиакра
REPORTS -> За съвместимостта на „пуп-прз за поземлен имот №023040 в землището на с. Свети никола, община каварна


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница