Department of morphology of microorganisms and electron microscopyДата21.02.2018
Размер88.73 Kb.


DEPARTMENT OF MORPHOLOGY OF MICROORGANISMS AND ELECTRON MICROSCOPY

 • За първи път е установена ултрацитохимичната локализация на кисела фосфатаза в непрорастнали и прорастнали конидии, като е изяснено разпределението на ензима в клетките на Humicola lutea 120-5.

 • Доказани са промени във фината структура на моделни Гр.+ и Гр.– бактерии под влияние на рамнолипид- биосърфактант с повърхностно-активни свойства.

 • Установени са ултраструктурните особености, а също така способността на растеж и размножение на имобилизирани в различни матрици (полисулфонови мембрани, агаров гел и наноматериали) продуценти на термостабилна екзоинулиназа, циклодекстрин глюканотрансфераза и α-галактозидаза.

 • Доказана е зависимостта на ултрацитохимичната локализация на сукцинат дехидрогеназа при някои бактерии, от промененото липопротеидно съдържание на мембраните, под действието на Луброл W.

 • Получени са оригинални цитохимични резултати за клетъчно-повърхностното и вътреклетъчно разпределение на полизахариди с определени лектин-свързващи свойства при някои Гр+ и Гр– бактерии.DEPARTMENT OF MICROBIAL BIOCHEMISTRY

 • Установено е за първи път, че лиманната тиня от Поморийското езеро е индуктор за секрецията на ензима неураминидаза при патогенните бактерии от родове Vibrio и Aeromonas поради наличието на сиалови киселини в нея.

 • От различни микробни щтамове са изолирани, идентифицирани и охарактеризирани повърхностно –активни съединения (биосърфактанти) с висока емулгираща активност и ефективни повърхностни свойства, което е предпоставка за приложението им в биомедицина, екология и биотехнологии.

 • Разработена е модифицирана хемостатна техника, наречена титростат, за селективно изолиране и култивиране на бързорастящи бактерии, използващи толуен като единствен източник на въглерод и енергия.

 • Разработен е бърз метод за диференциране на аеробни от анаеробни бактерии, приложим за определяне на респираторния тип на култури, изолирани от отпадни води.DEPARTMENT OF MICROBIAL GENETICS

 • Проучени са физиологичните и биохимични характеристики на оригинален дрождев щам Trichosporon cutaneum R57, който проявява висока биодеградационна активност към многобройни токсични ароматни и алифатни съединения - замърсители на околната среда. Резултатите от биохимичния анализ на първите три ензима от катаболизма на фенола спомагат за изясняване на тяхната ключова роля при разграждането на ароматните съединения. Създадена е система за хомоложна и хетероложна протопластна фузия и трансформация на изследвания щам. Създадени и приложени са специфични олигонуклеотидни сонди за идентификация на микробни щамове, изолирани от индустриално замърсени почви и води, способни да разграждат токсични ароматни съединения. Проведени са ДНК-хибридизационни анализи за идентифициране на катаболитни генир кодиращи ензиме с фенол-хидроксилазна активност.

 • Разработени са оригинални подходи за молекулярно-таксономично характеризиране на млечно-кисели бактерии и бърз мониторинг на Lactobacilii, изолирани от различни екологични ниши.

 • Изследвани са генетични, физиологични и други фактори, контролиращи сексуалния процес при дрожди Hansenula polymorpha. Открити са два специфични типа хомотализъм: възможности за копулация на всички възможни комбинации и спорулация на хаплоидни щамове.DEPARTMENT OF MICROBIAL BIOSYNTHESIS AND BIOTECHNOLOGY

  • Разработен е метод за получаване на екстра целуларна α-галактозидаза чрез дълбочинно култивиране на Aspergillus niger M47 , Penicillium chrisogenum LN33 and Humicula lutea 1205 на среда, съставена от отпадни продукти от хранителната промишленост. Методът е подаден за патентиране. ( Патентна заявка № 109202/23.06.2005 Алексиева, П., Начева, Л., Чорбанов, Б., Братованова, Е.-Метод за получаване на α-галактозидаза (от свободни клетки) ;Патентна заявка № 109929/02.08.2007, Алексиева, П., Начева, Л., Чорбанов, Б., Братованова, Е., Якимова, Б. Метод за получаване на α-галактозидаза (с имобилизирани клетки).

  • Разработена е лабораторна биотехнология за получаване на галантамин чрез Leucojum aestivum шут-култури. Това е първият съобщен биореакторен процес за получаване на галантамин чрез in vitro растителна система.

  • Разработено е детайлно “know-how” за получаване на L-лизин и както и лабораторни биотехнологии за получаване на L-валин, L-леицин и други аминокиселини.

  • От културалната среда на термофилен щам са изолирани два индолови алкалоида (микобиаретон и микобиаератинин) и е доказана цитотоксичната им активност.

  • Получен е алкален хидролизат от животински отпадъци и е изследвано вличнието им върху химичните и микробиологични свойства на бедни почви. Получените резултати разкриват възможности за тяхното приложение като органични торове.

  • Изследвано е развитието на метилотрофните дрожди Hansenula и Pichia на метанол, глюкоса и глицерол като въглеродни източници, както и наличието на каталазна и супероксид дисмутазна активности във фракции от митохондрии, цитозол и пероксизоми. Установено е, че пероксизомалната каталаза е локализирана в митохондриалния матрикс и супероксид дисмутазата (освен в типичните места за локализацията и-митохондриите и цитозола) е открита също и в пероксизомите.

  • Характеризирана е протеолитичната система на лактобактериите и е установено, че тази система е критерий за участието им в стартерни култури за млечни продукти.

  • Изследвана е In situ бактериоциновата продукция LB. bulgaricus BB18 и LB. lactis BCM5 и щамовата им съвместимост с два технологични щама S. thermophilus 11A и Lb. bulgaricus LX1 е демонстрирано с цел формиране на стартери за ферментирали млека със здравни ползи.

  • Щам Streptomyces sp., продуцент на антибиотичен комплекс е идентифициран чрез хемотаксономични и генетични методи като Streptomyces iakurus DSM 41873. Антибиотичният комплекс е съставен от 5 нови съединрния, които са характеризирани по молекулна маса и химична сруктура.

  • Изследвани са колоидните свойства на глюкоманан, синтезиран от психрофилен щам дрожди.юсравнението между кремовите емулсии на глюкоманана и тези на емулгаторите рофетан и арлацел (използвани в козметичната промишленост) показва, че те са с еквивалентна стабилност.

  • От Антарктически проби е изолиран дрождев щам, продуцент на фитаза.Установена е подходяща среда и параметри на култивиране, осигуряващи бисока продуктивност на фитаза.Определени са кинетиката и свойствата на ензима.

  • Чрез метода на проточна цитометрия е определен размера на генома на клетки от растението Beta vulgaris и на клетки от получените от него генетично трансформирани коренови култури.Установено е, че за разлика от растителните тъкани, получените коренови култури са миксоплоидни,което се дължи на няколко цикъла на ендоредупликация. Такива разлики до сега не са съобщавани в научната литература.DEPARTMENT OF MICROBIAL ECOLOGY

 • Селекциониран е оригинален щам пекарски дрожди (Saccharomyces cerevisiae), активен продуцент на трехалоза и ензима малтаза.

 • Разработен е ефективен метод за количествено определяне на биотин чрез използването на специално селекциониран щам от метанол усвояващи дрожди

 • Селекциониран е щам Aspergillus niger, продуцент на глюконова киселина в условията на двойно лимитиране по азот и фосфор.

 • Разработен е математически модел за оптимизиране растежа на продуцента и биосинтезата на лимонена киселина при използване на различни въглеродни източници.

 • Селекционирани са фунгални щамове като биоиндикатори и детектори на замърсявания с тежки метали и пестициди.

 • Селекционирана е микробна асоциация, разграждаща фенол.DEPARTMENT OF MYCOLOGY

 • Създадена е микологична колекция от щамове, изолирани от екстремни местообитания, включително и Антарктика.

 • Получени са нови доказателства за връзката между оксидативния стрес и стресът, предизвикан от тежки метали, висока и ниска температура и имобилизирането на клетки. Определено нивото на биомаркерите на оксидативния стрес и промените в ензимите от антиоксидантната защита.

 • Доказано е нетрадиционното разпределение на Cu/Zn-съдържаща супероксди дисмутаза в междумембранното пространство на митохондриите (МПМ). За първи път е идентифициран природно гликозилиран ензим, изолиран от МПМ.

 • Разработена е високо ефективна технология за получаване на Cu/Zn-съдържаща супероксди дисмутаза от фунгален щам Humicola lutea 103. Новият ензим е детайлно охарактеризиран и е доказана неговата протективна роля в експериментален туморен модел и грипна инфекция. Този ензим запазва жизнеспособността на мъжки гамети от селско-стопански животни при съхранение и криоконсервация.

 • Получена е нова информация относно биотехнологичния потенциал на филаментозни гъби, изолирани от Антарктика.

 • Разработени са методи за предпазване на природни полимери от биодеградация.DEPARTMENT OF EXTREMOPHILIC BACTERIA

 • От индустриално замърсени води беше изолиран умерено термофилен бактериален щам Bacillus sp. UG-5B с бензонитрилазна активност. Разграждането на бензонитрила протичаше през нитрилазния метаболитен път. Високата термостабилност на ензима, синтезиран от свободни и имобилизирани клетки, както и широката субстратна специфичност определят възможното му приложение в химичната синтеза или в различни процеси на детоксификация.

 • Изолираният от български термален извор представител на вида Bacillus stearothermophilus беше описан като единственият съобщен в литературата продуцент на термостабилна гелан лиаза. Неговата термостабилност позволява протичането на индустриалните процеси при температура по-висока от 60°С, температура при която геланът е разтворим.

 • Изолирани са два нови облигатни алкалофилни щама Bacillus, които показват не повече от 98% секвенционна идентичност на 16S rRNA гени с тези на най-близкородствените организми от групата на алкалофилните Bacillus видове. Продуцираните от тях алкални термостабилни циклодекстрин глюканотрансферази са с индустриално значение, тъй като конвертират нишестето в много търсените на световния пазар бета и гама-циклодекстрини.

 • С помощта на магнитни биокатализатори, съдържащи клетки на Bacillus circulans АТСС 21783 беше постигната ефективна синтеза на циклодекстрин глюканотрансфераза.

 • Постигната е повече от 60% конверсия на втория по разпространеност полизахарид в природата – ксилана, до почти чиста ксилоза. В комбинираното ензимно действие участва ксиланаза, изолирана от български учени и -xylosidase/-arabinosidase, изолирана от италиански учени. С такъв процес все още неизползвания достатъчно ксилан заради бавната скорост и ниска ефективност на неговата хидролиза, ще се превръща лесно и ефективно в евтин монозахарид, който може да има огромно икономическо значение за превръщането на растителната биомаса в биогориво и химикали.

 • От термален извор в Долни Богров е изолирана непозната досега термофилна бактерия, която въз основа на фенотипните характеристики и молекулярно-биологичните подходи е описана като филогенетично нов вид, Anoxybacillus bogroviensis.

 • От български термален извор беше изолиран бактериален щам, представител на нов биологичен вид, Anoxybacillus rupiensis.DEPARTMENT OF PATHOGENIC BACTERIA
DEPARTMENT OF VIROLOGY

DEPARTMENT OF IMMUNOLOGY

 • Беше изследвана способността на Candida albicans да индуцира реактивен артрит при нормални и при предразположени индивиди. Беше подробно анализирана връзката между инфекциите и ревматоидните заболявания с цел откриване на нови терапевтични подходи при ревматоидните болести.

 • Бяха изследвани имуномодулаторните характеристики на кумарин, 7-хидроксикумарин, супероксид дисмутаза от дрожди и на хемоцианин от молуски. Беше установен тяхния потенциал като анти-туморни агенти, както и за профилактика на инфекциозни болести.

 • Подготовка на обучителна програма за доживотно обучение в сферата на медицинската микробиология и имунология за сестри, лаборанти и др. Това беше осъществено с участието на учени от четири европейски страни (Leonardo da Vinci Programme of EC).

 • Откиване на неизвесни до сега механизми на имуномодулираща активност на интравенозни имуноглобулинови препарати при автоимунни пациенти.

 • Разработване на експериментален сборен човешки имуноглобулинов препарат с подобрен терапевтичен ефект при системни възпалителни заболявания.

 • Описание на имуномодулиращият потенциал на сборен човешки ИгМ при автоимунни и възпалителни болести.

 • Разработване на нов подход за селективно повлияване на автореактивните болестотворни В-клетки при автоимунни болести.

 • Описание на феномена на повишена ИгГ антиген-свързана полиреактивност в резултат на възпаление.

 • Разработване на ДНК ваксини с нов тип вградена адювантност.RESEARCH GROUP FOR MATHEMATICAL MODELING AND COMPUTER SCIENCES

    • Модели (детерминистични и невронни) на анаеробното разграждане на органични отпадъци (специфични и в смеси) и на получаването на ензима супероксиддисмутаза

    • Алгоритми за оптимизация и управление на анаеробното разграждане на органични отпадъци (специфични и в смеси), съпроводено с добив на биогаз, както и на получаването на ензима супероксиддисмутаза

 • Лабораторни технологии за получаване на биогаз, основани на анаеробното разграждане на органични отпадъци (специфични и в смеси


Каталог: IMB%20web%20page -> microbio -> web%20IM-BAS -> IM-star%20web -> brochure'08
IM-star%20web -> Г. Бончев” Бл. 26 София 1113 България
IM-star%20web -> Получаване на розмаринова киселина от растителна клетъчна суспензия Lavandula vera mm област на приложение
IM-star%20web -> Антибактериална и антигъбна активност in vitro на различни видове и щамове микроводорасли
IM-star%20web -> Секция Имунология
IM-star%20web -> Секция: “Микробен биосинтез и биотехнология” Ръководител секция
brochure'08 -> Обща и приложна микробиология


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница