Депозити и потребителски кредити – акцентите на месец февруариДата12.06.2017
Размер131.72 Kb.
Депозити и потребителски кредити – акцентите на месец февруари

В обичайна се превърна практиката почти всеки месец акцентът да е върху депозитите. Нормално е предвид ситуацията, в която се намират банките. Нуждата от свободни средства все още е голяма и е логично да се търсят начини за осигуряването им. Един от тях е чрез набиране на депозити и интересът към този вариант е очевиден. За жалост набирането им се осъществява при висока, все още цена, което рефлектира върху лихвите по кредити. Зависимостта е известна и корекциите на банките през февруари я потвърждават, особено при потребителските кредити.


Депозити

През изминалият месец отново станахме свидетели на активната депозитна политика на банковите институции, целящи привличане на свеж ресурс. Това се доказва от броят на трезорите, които предприеха промени по срочните си депозити през изминалия месец – дванадесет на брой.

Трезорът, който предприе удължаване срока на промоционалните лихвени проценти по стандартните си срочни депозити, беше Алфа Банк. За съжаление срокът беше удължен само с една седмица. По-високите лихви се предоставят по депозити в BGN и EUR. Припомняме, че за срок от 1 месец при депозит в BGN банката предоставя лихва от 10,00 % на годишна база. След решението на банката новият срок на промоцията беше удължен до 08.02.2009 г. След изтичане на този срок за съжаление удължаване на промоцията не беше осъществено. Само ден по-късно банката промени Лихвения си бюлетин. Сравнено с изтеклите промоционални лихвени условия по стандартните срочни депозити се забеляза намаление на лихвата при депозит в BGN за срок от 1 и 3 месеца. За сметка на това обаче лихвеният процент при шестмесечния и едногодишния депозит беше увеличен. Най-осезаемо се оказа увеличението за срок от 12 месеца – точно с 1.00 п.п. и годишния размер на лихвата достигна 9.25 %. При срочния депозит в EUR (отново сравнено с промоционалните лихвени условия по него) повишение на лихвата не се забеляза, тъкмо обратното. В тази валута за срок от 12 месеца банката предоставя лихва от 5.50 % годишно.

Уникредит Булбанк противно на повечето очаквания не предприе удължаване срока на започнали промоционални кампании по срочните си депозити. Трезорът премахна промоцията по едномесечните и тримесечните си стандартни срочни депозити в BGN и EUR. Промоционалният лихвен процент, който се предоставяше в края на 4-я лихвен период по нарастващия депозит „Растяща лихва” при депозити в BGN и EUR също беше премахнат. За този период преди промоционалната лихва достигаше 12.00 % на годишна база при депозит в BGN, в следствие на което беше намалена на 9.00 %. За същият срок от 12 месеца годишната лихва в EUR годишната лихва беше намалена точно с 3.00 п.п. (от 10.00% на 7.00%). Срочният авансов депозит „Рокада” също претърпя корекции в посока намаление на предоставяните лихви. При едногодишният депозит в BGN годишната лихва беше коригирана с 3.95 п.п. (от 8.80% на 4.85%). За същият срок при депозит в EUR лихвата беше понижена с 3.30 п.п. (от 6.60% на 3.30%). Единствената промоция, която банката удължи беше тази по краткосрочния депозит „Девет седмици и половина”. Промоцията се отнася за депозити в BGN и EUR и се удължава до 28.02.2009 г.

Банката, която през изминалия месец предприе повишаване на предоставяните лихви по депозитите си е Инвестбанк. Трезорът повиши годишните лихви по стандартните си срочни депозити в BGN и EUR. Най-чувствително повишение се оказа стандартния срочен депозит в BGN и EUR за срок от 1 месец – с 1.25 п.п. (от 4.00% на 5.25%). Средното увеличение на лихвата по различни срокове при депозит в BGN и EUR беше с 0.63 п.п. Стандартните срочни депозити на банката в USD останаха непроменени.

В началото на изминалия месец СиБанк промени Лихвения си бюлетин за физически лица, в резултат на което нараснаха лихвите по срочния „Евродепозит”. Банката се оказа една от най-активните през изминалия месец по отношение на промени, предприети по срочните си депозити. Този път увеличението засегна не само лихвите по депозитите в BGN и EUR, но и тези в USD. При депозити в BGN банката увеличи годишния лихвен процент с 0.30 п.п. за всички срокове от по депозита. По-високо беше увеличението на лихвата при депозити в EUR – с 0.40 п.п. отново за всички срокове на депозита. По този начин при депозит с размер до 5000 EUR и за срок от 36 месеца лихвата на годишна база достига до 8.15 %. Увеличението на лихвените проценти при „Евродепозит” в USD беше същото, каквото се наблюдава при този в BGN или с 0.30 п.п. за всички срочности. Малко след това увеличение банката въведе промоция по стандартните си срочни депозити в BGN, EUR и USD. По-високите лихвени проценти се отнасят за депозити със срочност от 3, 6 и 12 месеца. При едногодишните депозити на банката лихвата на годишна база в BGN е 8.80 %, при този в EUR – с 1.70 п.п. по-ниска съответно 6.80 % и при депозити в USD тя е 4.50 %. Лихвените проценти за валидни за открити депозити в периода от 11.02.2009 г. до 31.03.2009 г. Само седмица след тази промяна банката започна предлагане на нов срочен депозит, нар. ”1+2+3”. Депозитът е краткосрочен и както наименованието му подсказва, след изтичане на първия месец се предоставя възможност за още две подновявания – за срок от 2 и 3 месеца. При всяко подновяване естествено предоставяната от банката лихва на годишна база нараства, което се явява стимул за вложителя да удължи първоначалния срок на депозита. Разбира се най-високи лихви се наблюдават при депозит в BGN. За първия едномесечен срок банката предоставя годишна лихва от 6.00 %. Ако депозитът бъде удължен с още два месеца лихвата нараства на 7.20 %. При последното трето подновяване за срок от 3 месеца лихвения процент нараства на 8.50 %. Предложенията са промоционални и важат за новооткрити депозити в периода от 16.02.2009 г. до 31.03.2009 г.

В началото на изминалия месец Юробанк И Еф Джи въведе промоция по срочния си депозит „Авансова лихва” в BGN и EUR. В резултат на това за срок от 3 месеца лихвата на годишна база при депозит в BGN е 8.25 %, а при суми над 100 000 BGN тя нараства на 8.50 %. За депозити в EUR лихвеният процент е с 2.00 п.п. по-нисък, като за суми до 50 000 EUR той е 6.25 %, а при депозит над този размер, нараства на 6.50% годишно. Промоцията е валидна за новооткрити депозити в периода от 09.02.2009 г. до 13.03.2009 г. , като лихвеният процент е валиден за първия тримесечен срок. На падеж депозитът се подновява автоматично като стандартен срочен депозит в съответната валута. За клиенти на банката, които имат спестовни/ депозитни сметки в нея и желаят да се възползват от посочената промоция, следва да ги увеличат с мин. 10 % или 5000 BGN/ 2500 EUR.

Отново в началото на изминалия месец Райфайзенбанк предприе нова промоционална кампания по стандартните си срочни депозити и успоредно с по-високи лихви от предходната. И този път промоцията засегна стандартните депозити в BGN и EUR за срок от 1, 2, 3, 6 и 12 месеца. Сравнено в предходната промоция при депозити в BGN и EUR се забеляза повишаване на годишната лихва с 0.10 п.п. за срок от 1, 3 и 12 месеца. По този начин според актуалните лихвени условия по депозита в BGN лихвата за срок от 12 месеца достига 8.80 % годишно. Лихвите по депозитите за срок срочен депозит в EUR за срок от 12 месеца лихвата е точно с 2.00 п.п. по-ниска от депозитът в BGN или 6.80 %. Посочените лихвени условия са промоционални и важи за новооткрити депозити в периода от 02.02.2009 г. до 31.03.2009 . В същото време банката премахна промоционалните лихви по стандартните си срочни депозити в USD. Малко след като банката удължи срока на промоцията по стандартните си срочни депозити) трезорът въведе друга промоция по срочния си „Депозит +”. По-високите лихви се предоставят за срок от 12 месеца, като при депозит в BGN тя е 7.80 % на годишна база. При депозит в EUR за същия срок годишната лихва беше увеличена на 5.80 %, а при този в USD съответно 3.40 %. Депозитът е авансов и се предоставя възможност за довнасяне на суми по него. При предсрочно прекратяване банката не начислява наказателна лихва, а олихвява средствата по депозита с лихвения процент за най-близкия период по срочни депозити. Посочените лихвени проценти са валидни за новооткрити депозити до 31.03.2009 г.

В средата на месеца изтече крайния срок на промоцията по небезизвестния „Златен депозит”, предлаган от ПИБ. За съжаление банката не удължи промоцията по този депозит, вследствие на което предлагането му беше преустановено. Буквално няколко дни след това трезора започна предлагане на нов тримесечен депозит, нар. „Мартенски депозит”. Лихвеният процент на годишна база при депозит в BGN и EUR е 8.75 %. Продуктът е промоционален, като крайния срок на промоцията е 31.03.2009 г.

Считано от 16.02.2009 г. Банка Пиреос промени името на един от най-успешните си срочни депозити „Пиреос Аванс” и прибави още няколко разновидности на авансовия депозит. Новото име на депозита е „Пиреос Аванс Стандарт” или „Пиреос Аванс Златен”, в зависимост от размера на сумата по депозита. Тези две разновидности на авансовия депозит се предлагат в BGN, EUR и USD. При „Пиреос Аванс Стандарт” ( за суми до 40 000 BGN) най-висока е лихвата за срок от 3 и 6 месеца – 8.65 %. При същият депозит, но в EUR годишната лихва отново е най-висока за тези срокове и достига до 6.30 %. Депозитът в USD естествено е с най-ниска доходност, като за срок от 3 и 6 месеца банката предоставя 3.58 % годишно. „Пиреос Аванс Златен” предоставя по-високи лихвени проценти от посочените, тъй като минималната сума за откриване на депозита е 40 001 BGN или 20 001 EUR/ USD.

Само ден по-късно Емпорики Банк промени Лихвения си бюлетин за физически лица. Промените бяха отново красноречиви, като не се забеляза ясна тенденция в посока на намаление или увеличени на лихвите по депозити. Най-значително нарастване на лихвата по срочния депозит „Актив” се оказа за срок от 1 месец в BGN – 0.05 п.п. В EUR нарастването на лихвата се оказа най-значително за срок от 6 месеца – с 0.04 п.п. Промените в лихвените условия по доларовия депозит бяха почти незначителни. По този депозит трезорът намали максималната срочност на депозита от 12 на 6 месеца. Успоредно с това банката временно преустанови предлагането на депозит „Постоянство”, поради предстоящи промени по него. По стандартните срочни депозити в BGN най-значимо се оказа увеличението на лихвата за срок от 1 месец – с 0.04 п.п. При срочния депозит в EUR банката увеличи лихвата за срок от 6 месеца с 0.03 п.п., като за суми до 20 000 EUR тя достига 5.20 % годишно. В края на изминалия месец банката още веднъж предприе промени по предлаганите срочни депозити. На първо място банката отново започна предлагане на срочния депозит „Постоянство с леки промени по него. Без да изпадаме в подробности лихвата за депозити в BGN беше леко завишена – с 0.04 п.п., но бонусите в края на 3-я и 6-я месец бяха понижени, което в крайна сметка неутрализира покачването на лихвения процент. При депозит в EUR лихвата се повиши, изразено чрез по-висок бонус, предоставян в края на 3-я и 6-я месец. Също така максималния срок на депозита беше намален от 12 на 6 месеца. Успоредно с това банката започна предлагане на нов прогресивно нарастващ депозит „Развитие”. Той е шестмесечен, като лихвата се изплаща ежемесечно като клиентът има възможност да избира дали тя да се капитализира или отделя по разплащателна сметка. Лихвата на годишна база при депозит за срок от 6 месеца в BGN достига 8.00 % годишно, а при този в EUR – 7.50 %. За същият срок, но при депозит в USD тя е най-ниска – от 1.60 %.

На 23.02.2009 г. Интернешънъл Асет Банк започна предлагане на три нови юбилейни депозита – „Асет 20 дни”, „Асет 20 седмици” и „Асет 20 месеца”. При 20 дневния депозит лихвата на годишна база при депозити в BGN е 4.50 %, а при този в EUR – 4.00 %. Естествено най-висока е доходността по 20 месечния юбилеен депозит с годишна лихва от 8.00 % в BGN и 7.50 % в EUR.

През последните дни на изминалия месец МКБ Юнионбанк удължи с два месеца срокът на промоцията по шестмесечния „Сладък депозит”. Припомняме, че годишната лихва при депозит в BGN е 7.70 %, а при този в EUR – 5.70 %. Крайният срок на тези промоционални лихви вече е 30.04.2009 г.

Поредната банка, която удължи срока на предлагана промоция по срочните си депозити е ПроКредит Банк. На 28.02.2009 г. изтече крайния срок на промоцията по стандартните срочни депозити в BGN и EUR. Те засяга тримесечните срочни депозити, като лихвата при депозит в BGN е 7.00 %, а при този в EUR – 5.50 % годишно. Промоцията по тези депозити беше удължена до 31.03.2009 г.
Потребителски кредити
И през февруари банките останаха активни в сегмента потребителски кредити. Корекциите в офертите продължиха да са динамични. Фактът, че почти половината от банките предоставящи потребителски кредити в страната имат промени е достатъчно показателен за това. Нека разгледаме какво се случи през изминалите 28 дни.
Общинска банка:

Лихвата по всички потребителски кредити в лева бе повишена с 0.58 п.п., а тази по кредитите в евро - с 0.22 п.п., като бе въведен и минимален праг на лихвения процент в размер на 12%.Емпорики

Банката промени лихвените си проценти 2 пъти през месеца, като първата промяна беше в посока намаление, а втората – увеличение. Крайната промяна беше увеличение в размер на 0.47 п.п. от 14.92% на 15.39% за потребитителски кредит без поръчители в лева и от 13.92% на 14.39% за потребитителски кредит с поръчители в лева. През този месец банката замени основния компонент, който формира лихвата по потребителските им кредити, а именно ОЛП с базисен лихвен процент на банката.Алфа Банк

Банката намали лихвените си проценти, като лихвата по кредита в евро бе понижена от 12.36% на 11.70% - намаление от 0.66 п.п., а тази по левовия кредит бе намалена от 16.20% на 15.44% - понижение от 0.76 п.п.СИБанк

Трезорът преустанови предлагането на кредит Скоростен.УниКредит Булбанк

Банката въведе нов начин на определяне на лихвения процент, който зависи от срока на кредита. Въведени бяха три срока на даден кредит, а именно до 36 м., от 37 м. до 60 м. и над 60 м.Сосиете Женерал Експресбанк

Лихвеният процент по потребителски кредити без поръчители „Експресо” бе увеличен с 0.25 п.п. за кредита с превод на работна заплата и с 0.6 п.п. за същия, предназначен за държавни служители.Първа Инвестиционна Банка

Банката въведе нов потребителски кредит - Приятел с и без превод на работна заплата. Кредитът е без изискване за поръчители до 10 000 лв., а лихвените проценти с и без поръчител са съответно 13.84% и 15.84%.

Банката увеличи и таксата за разглеждане на документи от 10 лв. на 20 лв.

Райфаизен банк България.

Лихвата по всички потребителски кредити в лева и евро бе повишена с 0.5 п.п.Банка Пиреос България

Банката повиши лихвените си проценти по всички свои потребителски кредити с 1 п.п.


Жилищни и ипотечни кредити

Изминалият месец не предложи значимо раздвижване на пазара на ипотечни кредити. Банките не бяха така активни, както месец преди това. Въпреки всичко корекции по продуктите не липсваха.Alpha bank – По своето предложение за кредит за ремонт банката коригира лихвата в посока нагоре. Новата цена на заема вече се формира с половин процентен пункт повече към надбавката към 3М SOFIBOR.

През изминалия месец банката коригира също и условията по класическия си кредит за покупка, строителство и довършителни работи. Характерното за него е, че лихвата е промоционална за първата година, като през февруари тя нарасна с половин процентен пункт. Нарасна и лихвата за останалия срок от кредита. С 1 процентен пункт бе повишена надбавката към 3М EURIBOR.

И по двата кредита беше променен размера, който клиентът може да изразходва за покриване на заема. Той намаля наполовина. Променена беше също така и таксата за юридическо обслужване. Тя се покачи от 20 евро на 100 лв. (50 евро).

Корекциите в лихвите през изминалия месец продължиха и следващата банка с такива е Емпорики банк. Банката предприе редица от промени. Още в първия работен ден от месеца тя приложи с 0.50 п.п. по-висока надбавка към 3М EURIBOR и така лихвата се завиши. Само седмица след това от трезора въведоха нов модел на формиране на лихвата основан на базов лихвен процент на банката (БЛП) + 4.50% надбавка. След още една седмица банката осъществи следващата си корекция - повиши надбавката с 0.12 п.п.

Аналогични бяха промените и по предложението й за кредит с фиксирана лихва за първата година. Там лихвата за първата година също нарасна с 0.50 п.п., а за останалия срок корекциите бяха както следва: Първоначално завишение на надбавката към 3М EURIBOR с 0.50 п.п. последвано от трансформиране на модела на формиране на лихвата в БЛП + 5%, а към края на месеца завишение на надбавката с 0.12 п.п.

Февруари беше месецът, в който банката пое застраховка „Имот” за своя сметка.

Следващата банка с промени е Токуда банк. Новостите са както в продуктовата гама на трезора, така и в условията по продуктите.  Така например кредит „Токуда – универсален” беше спрян от 02.02.2009г. в замяна на това банката предиложи нов ипотечен кредит - „Токуда Авангард”, за който:


  • Лихвеният процент е в размер на:

за първите 3 години:

- 9,9 на сто годишна лихва при документарно доказани и достатъчни по размер доходи;

 - 12,5 на сто годишна лихва при недостатъчно доказани по размер доходи.

 за останалия период:

- с удостоверяване на достатъчен по размер доход-  ОЛП или 3-месечен EURIBOR/LIBOR + надбавка от 5,5 пункта , но не по-малко от 9.9% годишна лихва;

- без удостоверяване на достатъчен по размер  

               доход - ОЛП или 3-месечен EURIBOR/LIBOR + 

               надбавка от 10,5 пункта , но не по-малко от

               12,5% годишна лихва.


  • Годишна такса за управление на кредита:

-  1,5% върху договорения размер на кредита за първите 12 месеца от срока, събира се преди първото усвояване на средства от кредита;

- 0,5% върху остатъка по главницата за всеки следващи 12 месеца или част от тях, събира се в началото на всеки нов 12-месечен период или част от него.

Съществени промени предприеха и от УниКредит БУЛБАНК. През изминалия месец банката предложи на своите клиенти нови лихвени условия базирани на нови критерии. Досегашните плаващи лихви бяха един размер, независимо от типа жилище, населеното място или срока на кредита. Тази политика вече е променена и новостите са именно в тази посока. Лихвите вече са диференцирани в зависимост основно от срока на кредита и процента на финансиране от банката. Групите са 3 – срок до 10 г. вкл., срок до 20 г. вкл. и над 20 г. Във всяка група лихвите са разделени на две съобразно процента на финансиране за съответния кредит.

Банка Пиреос България също покачи своите лихви, но само по някои нейни продукти. Покачването е в резултат на завишение на надбавките към 3М EURIBOR. Промените засегнаха кредитите с плаваща лихва за целия период и многоцелевите ипотечни кредити.

Поредната банка, която завиши лихви беше МКБ Юнионбанк. Там завишенията бяха в размер на около 3 п.п. и същевременно няколко от продуктите на банката отпаднаха от портфолиото й. Вече не се предлага кредит „До ключ” и кредити „на зелено”.

При Общинска банка промените в бяха в посока завишаване на такси и покачване на лихви. Двойно нарасна минималният размер на таксата за усвояване на кредита. Лихвите бяха фиксирани на минимални нива от 12% за кредити в лева и евро.

От Алианц Банк България също предприеха корекции и жилищните им кредити в лева вече струват с 1 п.п. повече. Беше коригиран и максималният процент на финансиране. От 80% той бе намален на 70%.


Застраховка „Гражданска отговорност”

Единствената застрахователна компания, която промени Тарифата си по задължителната застраховка ”ГО” на автомобилистите беше ХДИ. В резултат на тази промяна цените на застраховката бяха повишени. След това повишение най-ниската цена на з-ката е тази за автомобили до 1500 к.см. и без разширяване на покритието за чужбина. Стойността на годишната премия по з-ката при тези данни възлизаше преди промяната на 114 лв., а след нея – на 131 лв. (без стикер и ГФ, ОФ). Това в крайна сметка е повишение на годишната премия със 17 лв. При същите характеристики, но при валидност на застраховката за чужбина, според новата Тарифа на компанията годишната премия е в размер на 177 лв. (без стикер и ГФ, ОФ). Успоредно с това компанията повиши леко и цените на застраховките по товарни автомобили, като средното нарастване беше с около 20 лв.Екип на МОИТЕ ПАРИ

„МОИТЕ ПАРИ” - Българският Финансов Пътеводителwww.moitepari.bg
Каталог: content
content -> Сценарий по време на 77-мото издание на Наградите на филмовата академия на сащ заедно с Мишел Гондри и Чарли Кофман за филма "Блясъкът на чистия ум"
content -> Книга на бск категория носители описание
content -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
content -> Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
content -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
content -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
content -> Св. Климент Охридски
content -> 1Уводни разпоредби 1Цел
content -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница