Детска градина „ люляк „ село малчика община левски област плевенстраница1/11
Дата06.12.2017
Размер4.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ДЕТСКА ГРАДИНА „ ЛЮЛЯК „

СЕЛО МАЛЧИКА ОБЩИНА ЛЕВСКИ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

5917 с. Малчика , ул. « Дружба « № 25 , тел. 0885372212, e-mail: odz_lulqk_@abv.bgУТВЪРЖДАВАМ :

ДИРЕКТОР

/ Петя Ангелова /


Заповед № 2 /16.09.2016г.
СТРАТЕГИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ НА

ДЕТСКА ГРАДИНА „ ЛЮЛЯК „

С. МАЛЧИКА

ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА


Приет на заседание на педагогически съвет , Протокол №1 / 16. 09. 2016 год. и утвърден със заповед на директора №2 / 16.09.2016 г.
І. Въведение

За да постигнем големите си цели, трябва не само да мечтаем, но и да действаме, не само да планираме, но и да вярваме”Анатол Франс

Ние, педагозите, искаме децата да получават най-доброто от нас , възрастните.Да съпреживяват истинските неща в живота , да се радват на красивото, да правят добро, да могат да отстояват мненията си, да търсят верния път и постигат желанията си , да се вслушват , да се борят, да откриват, да съграждат. И сигурно, защото за нас , ученето е верую, то и тях се стремим да поведем по пътя за познанието, играта, труда и общуването.

Предучилищното образование, като част от организираната социално-педагогическа система, е необходимо да отговори на новите изисквания, пред които е поставено обществото ни.

В единодействие със семейството трябва да се полагат основите на цялостното развитие на личността, като се изгражда от ранна възраст готовност за желана промяна, умения за проява на собствен избор, на критично мислене и се осигури приемственост в подготовката за училище, гарантираща развитие на индивидуално-творческите способности и равен старт на всички деца.


Усилията на педагозите трябва да бъдат насочвани към собствен избор на подходи, ориентирани към развитието на детето, осигуряващи поставянето му в център на образователно-възпитателния процес, водещ до утвърждаване на детската значимост и достойнство.
Обществено-икономическите условия, променящи се все по-динамично, изискват промени и в структурата и съдържанието на управленския процес в образователната система, перспективно планиране и реализиране на реални цели, изпълнението на които ще подготви сегашното и бъдещото поколение пълноценно и адекватно да реагира на новите условия на обществено развитие. Очевидна е и потребността от стратегическо управление и перспективно планиране в ръководената от директора дейност в организацията и управлението на детското заведение, което налага необходимостта от мениджърски знания и умения.
Стратегическото планиране трябва да подсигури баланс между възможностите на детското заведение, изискванията на потребителите, в т.ч. на децата, позициите на съдружниците му, а и на възможните конкуренти. Стратегическото планиране ще позволи детското заведение да затвърди своята динамична структура и да знае от къде и как да започне да изпълнява мисията си. То ще играе ключова роля за постигане на баланс между краткосрочните и дългосрочните цели. Планирането ще повиши ефективността на управленските процеси в детското заведение.
Настоящият стратегически план представлява дългосрочна програма за развитие на ОДЗ „ Люляк „ за период от 4 г. и има за цел да определи визията, мисията, насоките и кадровата култура на детското заведение, които ще стимулират служителите да се концентрират върху или да следват обща посока на работа в съответствие със съвременните тенденции и конкретни условия. Това е добър начин за формално прогнозиране на бъдещите проблеми и възможности.
ІІ. Анализ


  1. Анализ на социума

ДГ „ Люляк „ се състои от една централна сграда в с. Малчика и две филиални групи в селата Изгрев и Трънчовица. Сградите са съобразени с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане  на качествен и пълноценен педагогически процес. Трите сгради са на парно отопление.

Има 4 групи за деца на възраст от 1 до 7 г.,както следва :  • Централна сграда с. Малчика : 1 яслена / 1 – 3 г. / и 1 градинска група / 3 – 7 г. /

  • Филиал Изгрев – 1 градинска група / 3 – 7 г. деца /

  • Филиал Трънчовица - 1 градинска група / 3 – 7 г. деца /

Условията за възпитание и образование в детското заведение са добри, жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата.

Създадени са оптимални условия за доминираща учебна дейност за децата в задължителна предучилищна възраст, набавени са учебни помагала  и пособия за подлежащите на задължително училищно обучение.
За психологическия и физически комфорт и удобство на децата, учителите и помощния персонал са обособени просторни и удобни занимални с достатъчно осветление, обзаведени с кътове за игра на децата, телевизор, видео и DVD плейър, магнитна дъска, подходящи за възрастта на децата играчки.

Подреждането на материално-техническата база и цветовото оформяне на помещенията във всяка група са съобразени с ергономичните норми и правилата за охрана на труда и са дело на екипа от съответната група.

В ДГ „ Люляк „ има установен пропускателен и санитарно-епидемиологичен режим, хигиенни условия, рационално и здравословно хранене на децата. Седмичното меню ежеседмично се поставя на таблата за информация на всички родители в съответните групи.

Детското заведение се гордее със своя отлично подготвен и мотивиран педагогически екип, всеотдаен помощен персонал и прекрасни деца, които печелят награди за участието си в конкурси и състезания.  1. Анализ на профила на ДГ „ Люляк „

  Стратегическият план на детското заведение има за цел да усъвършенства управлението и качеството на дейността, като се направи структуриране на цялостната система на труда в него, представляващи от една страна ДЕЙНОСТИТЕ, които се реализират и от друга страна - ЕЛЕМЕНТИТЕ, осигуряващи условията за реализация на тези дейности.

В структурата на управление на ДГ „ Люляк „ са включени следните основни дейности:

1. Образователно-възпитателна

2. Квалификационна

3. Административно-управленска.

4. Социално-битова и стопанска.

5. Финансова.

Четирите елемента – СЛУЖИТЕЛИ, СРЕДСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ се конкретизират по отношение на тези групи дейности и на свой ред се разделят на следните структури:

1. Професионална

2. Техническа

3. Организационна

4. Технологична3. Анализ на средата в ДГ „ Люляк „

3.1. Професионална структура

ДГ има утвърден щат за всяка учебна година.

Средната възраст на педагогическия персонал е 40 г., не предстои пенсиониране на служители. Педагогическият, помощният и медицински персонал са с необходимата квалификация.

Директорът е с 1 висше образование – бакалавър ПНУП.

Педагогическият екип се състои от 3 учителки, всички с висше образование и висока професионална квалификация.

Щатът на помощно-обслужващият персонал е попълнен. От тях всички са със средно образование.

Медицинските сестри  в яслена група са професионални бакалаври.
СИЛНИ СТРАНИ:

Директорът – индикатор, вдъхновител и добър организатор за постигане на целите, гъвкавост в методите за тяхното постигане.


Бързина и гъвкавост при вземане на управленски решения, включване на Педагогическия съвет в управленския процес.

Всеотдайност, компетентност, приемственост на служителите.

Едновременно обвързаност и свобода.

Чувство на отговорност при вземане на решения за реализиране на образователно-възпитателния процес.

Поведение, уважаващо достойнството на партньора /дете, колега, родител/, професионална и колегиална етика.

Работа в екип, честност и справедливост спрямо партньора от екипа в групата, взаимно уважение и разбирателство.

Мотивиране на учителите за участие и придобиване на професионално-квалификационни степени.


СЛАБИ СТРАНИ:

Липса на втори учител във филиалните групи поради бюджетни затруднения.

Намалява броят на децата във филиалните групи.

3.2. Организационна структура

ДГ „ Люляк „ има  4 групи, разположени в 3 сгради: с. Малчика, с. Изгрев и с. Трънчовица.

За учебната 2016/2017 г. в детското заведение са приети 70 деца

Административно-стопанската и социално-битовата дейност се осъществяват на база годишно планиране. Директорът на детското заведение е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити /от 01.09.2009 г./.

СИЛНИ СТРАНИ:

Оперативно управление на детската градина - целенасочено ръководство.

Готовност да се удовлетворяват потребностите на “клиентите”.

Непрекъснато подреждане, съгласуване, координиране на отделните звена, елементи и действия на системата за постигане на най-добри резултати в съответствие с поставените цели.

Педагозите разглеждат детската градина като специфичен вид предприемаческа организация.

Включват се в изработване на политиката на детското заведение; на иновации.

Автономия, съчетана с контрол на резултатите в организационната култура.

Поддържа се перманентна ефективна квалификация и преквалификация на служителите - създаване на мотивирани служители; осигурени възможности за квалифициране на персонала.

Самооценка и чувство за собствено достойнство.

Оползотворяване на работното време.

СЛАБИ СТРАНИ:

Организиране на отдих за децата.

Участие в проекти по оперативни и национални програми .

Допълнителни дейности извън учебната програма.

3.3. Техническа структура

Състоянието на материално-техническата база е добро. В съществуващото разпределение на сградния фонд има възможност за развитие на игрова, учебна и техническа дейност. Липсва физкултурен салон и площадка за безопасно движението.

СИЛНИ СТРАНИ:

Достъп на всички служители до информация чрез Интернет и новоизлязла педагогическа литература.

Опазване, съхранение, обогатяване, експлоатация и ремонт на наличната техника.

Търсене и намиране на партньори и съмишленици.

СЛАБИ СТРАНИ:

Ежегодно намаляване на финансовите средства за образование в България - по-малък % от БВП.

Необходимост от въвеждане на нови информационни и комуникационни технологии, обновяване на материалната база.


3.4. Технологична структура


Административно-управленската дейност се осъществява въз основа на годишно планиране. Системно се провеждат Педагогически съвети и съвещания, на които се разглеждат въпроси, касаещи квалификацията на служителите, проблеми на възпитанието и обучението на децата, приемане на графици, сценарии за тържества и др.

Основната дейност на децата в предучилищна възраст е играта, чрез която те най-достъпно опознават света. Дневният режим на децата е съобразен с изискванията на програмите за образователно-възпитателна работа в детските градини. Обучението се извършва посредством ситуации.

СИЛНИ СТРАНИ:


Системно отчитане на резултатите от възпитателно-образователния процес, с цел по-нататъшно перспективно развитие на детската личност, за изпълнение на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.

Диагностика на готовността на децата за училище.

Привличане на допълнителни средства за финансиране.


СЛАБИ СТРАНИ:

Недостиг на финансови и материални ресурси.

3.5. Възпитателно – образователна дейност


Учителите са отлично подготвени, осигуряват им се условия за свободна творческа изява, за високо качество на педагогическата им дейност, както и професионална информация за промените и новостите в сферата на предучилищното възпитание. Ключово значение при подбора на екипа има не само тяхната професионална компетентност, но готовността и способността им да работят съвместно, широтата на възгледите и взаимното доверие, готовността за откритост и отвореност на образователния процес към обществеността. Оптимизирани са информационно-образователната среда, с цел въвеждане на изпреварващо обучение за възприемане на света и обществения опит. Използват се разнообразни стратегии за обучение, които стимулират интелектуалното развитие на децата и подготовката им за училище. Създадени са условия за формиране на правна култура, включваща знания и умения за защита на детските права и пораждащите ги задължения. Реализирани са съвместни координирани действия със семейството и социалните партньори за модернизиране на жизнената среда.


Педагозите от подготвителните групи прилагат творчески подходи в образователния процес за мотивиране на децата да овладяват интелектуално-волеви форми на поведение при подготовката им за училище.

Дневният режим е съобразен с изискванията в програмите, като само храненето и следобедният сън са с точно фиксирани часове.


СИЛНИ СТРАНИ:

Прогресивно развитие чрез възпитание и висока степен на информираност.

Обучение в демократично гражданство, повишено внимание към правата на човека и детето.

Висока обща и специална подготовка на децата.

Изграждане на социално-балансирана среда и самоутвърждаване на детето в условията на сигурност и подкрепа.

Адаптиране плановете на групите към индивидуалните особености на децата.

Акцентиране върху овладяване на знания и умения за здравословен начин на живот.

Прилагане на образователна стратегия за уникалност във всяка група на детското заведение.

Пълноценно използване на подвижни игри, детски спортове с цел динамично развитие на децата.

Изграждане на навици за безопасно движение и култура на поведение на улицата; действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

Усъвършенстване езиковото обучение на децата.

Уеднаквяване изискванията между семейството и детската градина за закаляване, обучение, възпитание и подготовка на децата за училище.

Осъществяване на приемственост и интеграция между детската градина и училищата в района.

Приобщаване на децата към общочовешките и национални ценности, добродетели, култура и традиции.

Доближаване на условията в ДГ до тези на семейството.


ЗАПЛАХИ:


Недостатъчни средства за детските заведения – непроменен ЕРС;

Срив в семейното възпитание;

Срив в учителската професия.
Отрицателното въздействие на демографските процеси върху образованието.

Европейското предизвикателство към образователната ни система.

3.6. Медицинско обслужване

Медицинското обслужване на детското заведение се осъществява от медицинска сестра, чийто работодател е кметът на Община Левски . Дейностите, които осъществяват, са следните:

- медицинско обслужване за оказване на първа медицинска помощ на децата и медицинско обслужване до пристигането на специализиран екип на спешна медицинска помощ;

- промоция и превенция на здравето на децата;

- организиране и провеждане на дейности за предотвратяване на възникването и за ограничаване разпространението на заразни и паразитни заболявания в детското заведение;

- участие в подготовката, провеждането и контрола на различните форми на отдих, туризъм и спорт за децата;

- организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата, специални програми за правилно хранене и програми за превенция на отклоненията в хранителното поведение;

- съгласуване на седмичното разписание  с директора;


Контролът върху дейностите се осъществява от РЗИ и БАБХ.

Медицинският кабинет е добре оборудван с всичко необходимо за оказване на медицинска помощ, който е на разположение от 7 до 18 ч.

   


СИЛНИ СТРАНИ:

Компетентен екип от добре подготвени специалисти.

Добре оборудван медицински кабинет.

Следи се за здравословното състояние на децата и контрол по спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания.

Учители и медицински специалист учат децата да спазват правилата за безопасност при работа с различни материали и предмети.

Пълноценно се използва дневният режим като профилактично средство за психическо и физическо здраве.

Има строг пропусквателен и санитарно-епидемиологичен режим, хигиенни условия и рационално хранене.

Акцентира се върху овладяване на знания и умения за здравословен начин на живот.

Изграждат се навици за безопасно движение и култура на поведение на улицата; действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

Насищане на режима с активна двигателна дейност.


СЛАБИ СТРАНИ:

Недостатъчно взаймодействие с родителите.

Липса на актуална информация от органите на РЗИ.

Работа по здравни проекти.

3.7. Връзки с родителите и обществеността


В комуникативния опит на детето от предучилищна възраст се включва умението му за установяване на взаимодействия и взаимоотношения с връстници и възрастни в детското заведение, в семейството и навън от тях. В това отношение възможностите за по-глобална социална среда се свързват с развитието на умения за емоционална и поведенческа отзивчивост при общуване с непознати, за умения за преодоляване на различните по характер бариери на общуване. От всичко това следва, че ще се осигурява право на участие на семейството като равностоен партньор в реализирането на единен възпитателен процес чрез активни, синхронизирани взаимодействия между родители, образователни институции и други фактори от социално-педагогическата система.

Родителят, като възпитател, е съюзник в модела на педагогическо взаимодействие с детето, той е субект, който въвежда, осигурява и стимулира развитието на детето при усвояване на семейната субструктура. Особено важно при привличането на родителите е да се отчита тяхната ситуация – различието в образованието, доходите, вписването им в социални мрежи и заеманите властови позиции, които могат да се отразят върху възможностите и желанието им да участват в конкретни взаимоотношения с детското заведение.

Взаимодействията между детската градина и семейството са едни от най-важните. За по-добрата интеграция между тези две социални структури си поставяме за цел техните взаимоотношения да бъдат поставени на основата на пазарните механизми – търсене и предлагане. Детските градини предлагат на родителите определени възпитателно-образователни услуги, а родителите се насочват към тази градина в района, която в най-голяма степен удовлетворява техните и на децата потребности и желания.Това обуславя необходимостта детската градина да си изгради една стратегия на поведение, адекватна на желанията, потребностите и интересите на родителите /т.е. на търсенето/. За да бъде удовлетворено търсенето, е необходимо детското заведение, респективно директорът, много добре да познава потребностите на родителите, както и изискванията им към детското заведение и учителите.

Активното и ефективно сътрудничество на детската градина и социалната среда води до повишаване на социализиращия ефект от нейната дейност в социалната общност като цяло; ще превърне детската градина в дом на радостта, където децата идват с удоволствие.


СИЛНИ СТРАНИ:

Обществен съвет към детската градина

Родителски комитет към детското заведение.

Активна помощ и сътрудничество на родителите при съвместни мероприятия – съвместно организиране на празници , състезания, развлечения, родителски срещи, ежедневни разговори и препоръки и др.

Приемственост с началното училище в района.

Установено е сътрудничество между педагогическия екип, семействата, обществеността и специализираните институции за изработване и прилагане на стратегия за опазване ценностите на детството, защита правата на децата, превенции срещу насилието.

Системна връзка с родителите с цел преодоляване на всяка тревожност у тях относно престоя на децата им в детското заведение, отчитане на очакванията им.

Организиране на “Отворени дни”, в които родителите имат възможност да наблюдават децата си в различни режимни моменти.

Сътрудничество при изработване на реквизит, костюми и аксесоари за тържества и празници, фотопрояви.
Привличане на спонсори и дарители – от родители и общественост за обогатяване и модернизиране на материално-техническата база.

СЛАБИ СТРАНИ:

Диагностициране на интересите и потребностите на родителите преди определяне на стратегията и тактиката на детското заведение, на кадровата политика и образователна дейност.

Задълбочаване контактите с обществени организации и институции, отворени към проблемите на детското заведение.


Недостиг на финансови и материални ресурси.

 

ІІІ. Цел на стратегията


Изграждане на иновативна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца.

Утвърждаване на отличителен имидж на Детска градина „ Люляк „ . – средище за гарантиране на пълноценна психолого-педагогическа подкрепа на съвременното дете.


Задачи:
Изграждане на организационна култура, ориентирана към утвърждаване на ценности и просперитет.

  • Съхранение и развитие на знанието в институцията.

  • Утвърждаване на система от педагогически дейности в най-добър интерес на детето и неговия успех.

  • Модернизиране на управлението на детското заведение за адекватни отговори на постоянно променящата се среда и в съответствие с актуалните обществени очаквания към предучилищното възпитание и подготовка

  • Привличане на родителите като партньори за изпълнение на образователни цели.


ІV. Водещи принципи и споделени ценности:


  • Хуманност и демократичност.

  • Позитивизъм и доверие.

  • Добронамереност и подкрепа.

  • Екипност.

  • Ефективност и резултатност.

  • Споделена отговорност.

Нашите ценности са: детето и детството.


V. Дейности за постигане на целите

1. Административно-управленска дейност

1.1. Търсене на нови контакти с институти, фондации и организации за подпомагане дейността на детската градина.

1.2. Поддържане на интернет страница.

1.3. Участие в проекти и програми (общински, регионални, национални, международни).

1.4. Популяризиране на постиженията на деца и учители

1.5. Стимулиране и мотивиране изяви на деца и учители.

1.6. Търсене на допълнителни средства за финансиране на дейностите.

2. Образователно-възпитателна дейност

2.1. Използване на съвременни методи и подходи за развитие – автодидактични игри и материали, интерактивни методи, компютърни програми и др.

2.2. Използване на индивидуална и групова организация на работа.

2.3. Обогатяване системата на диагностиката като задължителна практика. Създаване на набор от апробирани тестове за всяка група.

2.4. Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на съдържателен педагогически процес.

2.5. Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники за деца.

2.6. Създаване на детско портфолио

2.7. Сформиране на повече школи по интереси – заплащане от родителите:

–народни танци , рисуване, английски, приложни техники и др.

3. Квалификационна дейност

3.1. Създаване на информационна банка – библиотечен, мултимедиен фонд, портфолиа на учителите .

3.2. Осигуряване условия за участие в квалификационни форми на различни равнища.

3.3. Обмяна на опит – паралелно, допълващо, циклично – по проблемни области.

3.4. Включване на учителите в курсове за придобиване на по-високи ПКС.

3.5. Включване в обучителни програми за работа с мултимедия, чужд език и педагогически иновации.4. Социално-битова и финансова дейност

4.1. Обогатяване и поддържане на материално-техническата база:

– осигуряване на образователни компютърни програми за децата от всички групи;

- осъвременяване на интериора на всички занимални;

- основно преустройство на дворното пространство;

- обогатяване на игровата и дидактичната база.

4.2. Контрол за правилно разпределение на финансовите средства.

4.3. Осигуряване на медицински и здравен мониторинг на персонала.

4.4. Организиране на различни „антистрес“ дейности – походи, спорт, културни дейности и др.

VІ. Очаквани резултати:


  • Модерно управление.

  • Добра организационна култура.

  • Споделени ценности.

  • Ефективна и резултатна квалификационна дейност.

  • Работещи партньорства и взаимодействия на детската градина.

Гарантиране на равен шанс на всяко дете при постъпване в училище
VІІ. Програмна система на ДГ „ Люляк „
Концепция за образователната политика на детската градина:
Детето да е спокойно, щастливо, уверено и успешно да навлиза в света, чрез игри, познание, радост и творчеството.

Учителят уверено и с удовлетворение да постига по-добри резултати в ежедневната си работа с децата и родителите.

Родителят да „израства” заедно с детето си, като го подкрепя в развитието, подпомага разгръщането на неговия потенциал.

Родителят и учителят имат споделени отговорности относно детето, които реализират в сътрудничество в името на детето.


Основните принципни положения, които за залегнали при организацията на педагогическия процес, при подбора и структурирането на образователното съдържание и провеждането на педагогическите ситуации в Програмната система са:

  • Детето – център и субект на педагогическото взаимодействие.

  • Детето е различно, уникално и неповторимо в този свят, както и вие – неговите учители и неговите родители.

  • Отношението към детето – с уважение към неговата личност и подкрепа неговата индивидуалност.

  • Осигуряване на условия за равен старт на всички деца, базиран на възрастта и индивидуалните темпове на тяхното развитие.

  • Включване на „различното” дете в живота на групата, чрез подкрепа и уважение от детския педагог, децата в групата и техните родители.

  • Уважение към различните етноси и култури.

  • Педагогическото взаимодействие е насочено към придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование; утвърждаване на доброжелателно и самоуверено поведение при общуване си с връстници и възрастните.

  • Интегриране на образователното съдържание по всички образователни направления.

Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел на предучилищното образование: полагане на основите за учене през целия живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на детето, като се отчита значението на играта за детето.
Очаквани резултати при реализиране на програмната система:

  • постигане целта на образователния процес в предучилищна възраст;

  • личностно и общо психично развитие на детето, чрез неговата индивидуална и групова игрова и познавателна дейност;

  • компетентно тематично разпределение на съдържанието по образователни направления за всяка възрастова група;

  • конкретизиране проследяването на резултатите от предучилищното образование;

  • ефективно сътрудничество между детската градина и родителите в процеса на възпитание, социализация и обучение на децата;

  • оптимални взаимодействия между детската градина и други педагогически специалисти и институциите, подпомагащи дейностите на детската градина.


Подходи и форми на педагогическо взаимодействие
Системата от подходи осигурява единство на възпитание и обучение, базирани върху партньорската комуникация между детето и учителя, непрекъснато развиващите се желания и потребности на детето и динамично развиващите се представи, умения и отношения, заложени като очаквани резултати в нормативните документи за предучилищно образование

Подходите за реализиране на програмната система, по-конкретно: съдържанието на формите на педагогическо взаимодействие, тематичните разпределения по образователните направления във всички възрастови групи, проследяването на индивидуалните резултати на детето от предучилищното образование, заложените идеи за ефективен механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование , са следните:
  1. Личностен и индивидуален подход към всяко дете.

Обучение, основано на личния опит на детето и на стремежа той да бъде систематизиран и непрекъснато обогатяван и разширяван.
  1. Ценностно – ориентиран подход .

Възпитание и обучение , насочени към достигане на общочовешки ценности при запазване и развиване на националната идентичност и традиции. Ученето през целия живот интегрира всички процеси на взаимодействие (формални и неформални), които развиват детската индивидуалност с цел стимулиране на представи, умения и компетенции.
  1. Комуникативно – експресивен.

Възпитанието и обучението се осъществяват в условията на неформални контакти и делово общуване на личности и реализиране на общи преживявания , идеи, проекти. Акцентира се вържу креативните прояви в играта, познанието, общуването. Развиват се комуникативни умения, уменията за самопредставяне и за работа с другите – в малки групи и в екип.
  1. Креативен подход

Акцентира се вържу креативните прояви на детето при организацията и провеждането на всички дейности в групата - в играта, познанието, общуването.
  1. Кооперативно учене (Co-operative learning)


Кооперативното учене е процес ориентиран към детето.Учителят влиза в ролята на помощник, сътрудник, участник в този процес, « учещ се учител» .Този вид учене дава възможност на децата да се сближат със своите връстници, да се научат да си сътрудничат,да избягват самоцелните критики,както и да се уважават взаимно като личности..Създава се положителен климат,чрез включване, споделяне и заинтересованост, насърчаване и участие  и високи очаквания за всяко дете.


  1. Интеркултурно образование

Този подход дава равен шанс на всички деца , като зачита езиковото и културното различие между тях.Той дава възможност за диференцирана работа за възможно оптимална подготовка на всяко дете за училище.


Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са: учителят и детето.

При осъществяване на педагогическо взаимодействие учителите използват игровата дейност за постигане на компетентностите по седемте образователни направления (български език и литература; математика; околен свят; изобразително изкуство; музика; конструиране и технологии и физическа култура.).

Игровата дейност е базиса на всички видове форми на взаимодействия през учебното и неучебното време в детската градина.


Формите за педагогическо взаимодействие в програмната система на ДГ „ Люляк „ са:

-основна / ОФПВ /;

-допълнителна/ ДФПВ /
При използването на формите на педагогическо взаимодействие, детският учител се съобразява със:


  • степента на развитие на децата в групата,

  • възрастови особености, потребности и интереси за постигане на целта – цялостно развитие на детето.

Годишният календар е разпределен на учебна година, т.е. учебно време, което е между 15 септември и 31 май и неучебно време, което е между 1 юни и 14 септември.


Педагогическата ситуация е основна форма на педагогическо взаимодействие, която протича предимно под формата на игра. Тя се организира само в учебно време, чрез нея се интегрират двата процеса – на възпитание и обучение, съобразени с играта и личният предметно-практическият опит на детето в групата.

Ситуацията се използва при реализиране на образователните направления: български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии и физическа култура.

Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично разпределение, което е разработено по възрастови групи от учителите на конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската градина.

Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие  1. Основни форми на педагогическо взаимодействие

Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично разпределение, което е разработено по възрастови групи от учителите на конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската градина.


Общият седмичен брой на педагогическите ситуации за постигане на седемте компетентностите в Програмната система на ДГ „ Люляк „ , е:

- Централна сграда - 17 ПС

- База Изгрев – 15 ПС

- База Трънчовица – 17 ПС2. Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие през учебната година
Чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и усъвършенстват компетентностите на детето по седемте образователни направления.Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в съответствие с интересите и потребностите на децата,извън времето за провеждане на педагогическите ситуации.

Провеждат се извън времето на провеждане на педагогическите ситуации, както в учебното, така също и в неучебното време.


Видове допълнителни форми :

- самостоятелни дейности по избор на детето

- дейности, организирани от детския учител

- утринна гимнастика и подвижни игри за раздвижване на децата след обедната почивка.

- -мини образователни проекти на групата или на детската градина,

- -наблюдения в реални условия,

- -спортни празници и игри,

- -театрализирани и сюжетни игри

- -излети, разходки, екскурзии ,

- -посещение на музеи, галерии, ателиета, библиотеки, работни места, експозиции и др.

- -посещение на театрални постановки, концерти и др.

- -детско презентиране, конфериране

- -работа в ателиета,

- -празници и развлечения,- -анимационни игри и др.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В ДЕТСКА ГРАДИНА „ ЛЮЛЯК „ С. МАЛЧИКА, ЦЕНТРАЛНА СГРАДА


Общ седмичен брой на педагогическите ситуации
Образователно направление

Седмичен брой педагогическите ситуации за образователно направление

17Български език и литература

3

Математика

3

Околен свят

2

Изобразително изкуство

2

Музика

2

Конструиране и технологии

2

Физическа култура

3

Съотношение между основните и допълнителни форми:


Основни форми

Допълнителни форми

40%

60%


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА „ ЛЮЛЯК „ С. МАЛЧИКА, БАЗА ИЗГРЕВ


Общ седмичен брой на педагогическите ситуации
Образователно направление

Седмичен брой педагогическите ситуации за образователно направление

17Български език и литература

3

Математика

3

Околен свят

2

Изобразително изкуство

2

Музика

2

Конструиране и технологии

2

Физическа култура

3


Съотношение между основните и допълнителни форми:


Основни форми

Допълнителни форми

40%

60%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В ДЕТСКА ГРАДИНА „ ЛЮЛЯК „ С. МАЛЧИКА,БАЗА ТРЪНЧОВИЦА


Общ седмичен брой на педагогическите ситуации
Образователно направление

Седмичен брой педагогическите ситуации за образователно направление

17Български език и литература

3

Математика

3

Околен свят

2

Изобразително изкуство

2

Музика

2

Конструиране и технологии

2

Физическа култура

3

Съотношение между основните и допълнителни форми:


Основни форми

Допълнителни форми

40%

60%ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

В РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА

за учебната 2016 – 2017 година


Целодневна организация на предучилищното образование

Начален час на сутрешния прием: 7.00 ч.

Краен час на изпращане на децата за деня: 19.00 ч.


Времево разписание

Дейности

7:00 – 8:00 ч.

  • Прием на децата – по групи

  • Дейности по избор на детето

8:00 – 8:15 ч.

Сутрешно раздвижване

8:15 – 8:45 ч.

Сутрешна закуска.

8:45 – 9:05 ч.

Педагогическа ситуация

9:05 – 9:15 ч.

Допълнителни дейности

9:15 – 9.25 ч.

Подкрепителна закуска

9:25 – 10:15 ч.

Педагогическа ситуация

10:15 – 10:25 ч.

Подвижни игри

10:25 – 10:45 ч.

Педагогическа ситуация

10:45 – 12:00 ч.

Допълнителни форми

  • Игри на открито

  • Сюжетни игри и др.

12:00 – 13:00 ч.

Обяд

Подготовка за следобедна почивка13:00 – 15:00 ч.

Почивка, включително следобеден сън

15:00 – 15:15 ч.

  • Следобедно раздвижване

15.15 – 15.50 ч.

Педагогическа ситуация (2 пъти в седмицата – сряда и четвъртък за трета и четвърта подготвителни групи)


15:50 – 16:00 ч.

Подкрепителна закуска

16:00 – 18.00 ч.

  • Допълнителни дейности, организирани от учителя

  • Дейности по избор на детето

  • Изпращане на децата

18.00 – 19.00 ч.

  • Допълнителни дейности, организирани от учителя на дежурната група

Посочената органзация на учебния ден е примерна и дейностите могат да се променят , съобразно потребностите на децата

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница