Детска градина „перуника” Утвърдил: Емилия Дечева Директор на дг „Перуника”Дата18.01.2018
Размер127.69 Kb.
ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЕРУНИКА”


Утвърдил:

Емилия Дечева

Директор на ДГ „Перуника”


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА

2017/2018 ГОДИНА

Годишният план е изготвен в съответствие със: • Закона за предучилищно и училищно образование;

 • Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

 • Стратегия за развитието на ДГ „Перуника” за периода 2016- 2020 г.;

 • Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността;

 • Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

 • Наредба 16 за управление на качеството в институциите;

 • Наредба 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

 • Доклад-анализ за дейността на ДГ „Перуника” през учебната 2016/2017 г.

ДГ „Перуника” разполага с две бази в рамките на гр. Габрово. Персоналът наброява 33 човека, от които 18 – педагогически и 15 – друг персонал. Детската градина е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и работи с делегиран бюджет. Педагогическите специалисти са квалифицирани и отговарят на изискванията за заемане на длъжността. Приети са и посещават 188 деца, разпределени в 8 групи, сформирани по възрастов признак, на лице са и 3 разновъзрастови групи.СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

Създаване на условия за ранно развитие и подготовка на децата за училище в процес на обучение, възпитание и социализация в среда за учене чрез игра и опазване психическото им физическото им здраве.ПОДЦЕЛИ:

 1. Оптимизиране възможностите на детското заведение да се превръща в център за образователни и културни дейности, подготвящи децата за училище и активен социален живот.

 2. Пълен обхват на децата от 4 до 6 години и задържане в задължителна предучилищна възраст в образователната система.

 3. Придобиване на социални, граждански и интеркултурни компетентности, както и такива, свързани със здравето и поддържането на устойчива околна среда.

 4. Стимулиране на позитивното отношение на родителите и мотивиране за пълноценно сътрудничество.

 5. Контрол на качеството в институцията.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

 1. Създаване на условия за интерес и мотивирано участие на децата:

 • в процеса на придобиване на компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешно преминаване на детето към училищно образование.

 • в културния живот на детската градина чрез мотивиране за изява на индивидуалните способности.

 • в дейности, свързани с формиране на гражданско съзнание, екологична култура и развитие на умения за създаване и поддържане на здравословен стил.

 1. Утвърждаване на доброжелателно и самоуверено поведение при общуване на детето с други деца и възрастни;

 2. Създаване на условия за личностна подкрепа на деца със СОП, както и на даровити деца.

 3. Подкрепа на деца и родители, които се обучават в почасова форма.

 4. Целенасочена, подкрепа индивидуалността на децата чрез:

 • ранно регистриране на обучителни затруднения;

 • ранно разпознаване на дарби и таланти.

 1. Създаване на условия за формиране на отношение към училището и мотивация за учене при отчитане важността на задачата за деца, които живеят в среда, в която образованието не е ценност.

 2. Включване в дейността на мерки за обхват и задържане на децата в задължителна предучилищна възраст.

 3. Осигуряване на условия за присъствие и участие на родителите в процеса на образованието, участие в обществения съвет с оглед формиране на доверие, съпричастност, положително отношение към цялостната дейност на детската градина.

 4. Оптимизиране съвместно със семейството на дейностите свързани с насърчаване интереса към четенето с оглед езиковото развитие и ограмотяване на децата.


Дейност/ задача

Отговорник

Срок

Индикатори

Целева група

Количествен

І.

Административно-стопанска дейност:

 1. Осигуряване на условия ДГ да функционира в съответствие с изискванията на МОН, РЗИ, Агенция по безопасност на храните, МВР, МЗ.

 2. Подготовка на необходимите документи за началото на учебната година

 3. Обхват на децата подлежащи на задължителна предучилищна подготовка и с местоживеене в района на ДГ.

Директор


Директор
учители

М. ІХ.2017 г.Деца, учители,
Непедагогически персонал

деца


Деца - 188

Учители – 17

Непедагогичски персонал – 10


ІІ.

Образователно-възпитателна дейност:

 1. Организация на привлекателна, здравословна и сигурна предметна среда в детските групи.

 2. Планиране на образователното съдържание в съответствие с изискванията на нормативните документи, спецификата на детската градина, района, града.

 3. Педагогическо взаимодействие за плавна адаптация на новоприетите деца.

 4. Осигуряване на условия за работа в разновъзрастовите групи

 5. Създаване на условия за опознаване и разбирателство там, където са настанени деца от ромски произход.

 6. Осигурявяне на условия за ефективна организацията на деня.

 7. Изготвяне на входяща диагностика в т.ч. и на децата на почасова форма на обучение.

 8. Идентифициране на деца от ПГ с риск от обучителни затруднения

 9. Организация и осъществяване на педагогическите ситуации, прилагане на иновативни методи, средства, похвати.

 10. Целенасочени дейности свързани с гражданското, екологичното, здравното и интеркултурното образование.

 11. Осъществяване на дейности за насърчаване на интереса към книгите и четенето.

 12. Осъществяване на дейности осигуряващи обща подкрепа на децата всички деца.

 13. Организиране на целенасочени допълнителни дейности.

 14. Съдържателни контакти със семейството, предоставяне на педагогическа информация,организиране на тематични родителски срещи

 15. Акцент върху контактите с родителите за които образованието не е ценност.

 16. Запознаване родителите на новоприетите деца с реда за ползване на библиотеката.

 17. Организиране на празници, тържества и развлечения в извън ДГ.

 18. Тематично обновяване на интериора в ДГ с оглед създаване на привлекателна среда.

Учители


учители

учители
учители


учители
учители


учители

учители


учители

учители


учители
учители
учители
учители
учители
учители

М. ІХ.2017 г

М. ІХ.2017 г.


М. ІХ.2017 г.


м. IX, 2017 г., текущо
Текущ

М. ІХ.2017 г.,текущо


Текущ
М. IX, 2017 г.
Учебна 2017/18г.
Учебна 2017/18 г.

Учебна


2017/18 г..

учители
Текущ


Текущ
Учебна 2017/18 г.
Учебна 2017/18 г.

Деца
деца


Деца
Деца, родители


Деца
деца
Деца

деца
Родители


деца
Деца, родители


Деца, родители

Родители
Деца, родители188

188

40
50

188
188

97

35


188
376

35
376III.

Мерки за обхващане и задържане на децата

 1. Идентифициране на децата на 4,5 и 6 години, които не са обхванати в образователната система.

 2. Посещение по домовете и разясняване необходимостта от задължително предучилищно образование.

 3. Осигуряване на условия за прием в ДГ.

 4. Установяване връзка с определения екип.

 5. Идентифициране на в риск от отпадане от ДГ.

 6. Осъществяване на взаимодействие с родителите на идентифицираните деца.

 7. Осъществяване на целенасочена обща и допълнителна подкрепа на идентифицираните деца.

 8. Ежемесечна информация до кмета на общината за неосигурено задължително присъствие на дете повече от 3 дни по неуважителни причини.

Директор, учители

Учители
Директор

Директор


Директор, учители

Учители, директор

Учители,
психолог

директор

1-10. IX,2017
1-10. IX,2017

М. IX, 2017 г

Учебна 2017/18 г.

15-то число на всеки месец.


Деца
Деца, родители


Деца
Деца
Родители

Деца

деца

IV.

Управление на качеството

 1. Определяне на работна група за извършване на дейностите по самооценяването.

 2. Определяне на дейностите, процедурите,критериите, показателите и инструментите за самооценяване.

 3. Изработване карти за самооценка

 4. Организиране на анкетни проучвания мнението на родителите за качеството на образователните услуги и цялостната дейност на ДГ

директор

Учебна 17/18 г.

учители

17


ІІІ.

Квалификационна дейност:

Вътрешна квалификация:

1.Планиране в съответствие с изискванията на Наредба 5 за предучилищното образование, успешна работа с учебна документация, организация на образователно-възпитателния процес.

2. „Вербална и невербална комуникация – техники за успешно взаимодействие.”

3. „Техники за работа с деца с обучителни затруднения, както и с талантливи деца.”

4. „Допълнителни форми за обучение – разнообразие и ефективност.” – тематичен педагогически съвет

5. „Ролята на играта в образователния процес.“

6. „Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта“

7.“ Здравно образование – открита педагогическа практика.“

8. „Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование – същност, цели, форми на осъществяване – тематичен педагогически съвет“

Вътрешна квалификация:


 1. „Педагогически технологии за ефективно общуване с разнообразни и смесени по възраст групи“ – ПРОТЕКТА

 2. „Успешна работа с интерактивна дъска“ – РААБЕ

 3. „Еко образование – техники и игри за включване на екологичното образование в педагогическия процес“ - ПРОТЕКТА

Главен учител


Главен учител

Главен учител

Работна група

Гл. учител

Главен учител

Гл. учител
Работна група
Директор

Директор
директор


текущо, 2017/2018 г.


м. X.


2017 г.

М. XI.


2017 г.

М.XII,


2017 г.

М.I, 2018 г.

М.II, 2018 г.
М.III,2018 г.
IV,2018 г.

М.XI.2017 г.

М.XII,2017 г.
М. III,2018 г.


Новоназначени учители

Учители, помощник-възпитатели

Учители
Учители
Учители

Учители
Учители

Учители

Учители
учители2
25
17
17
17
17

17

88
5

ІV.

Педагогически съвет

1.Подготовка и организация на учебната 2017/18година.

2. „Допълнителни форми за обучение – разнообразие и ефективност.” – тематичен педагогически съвет”.

3. Отчет на дейността на ДГ през първото полугодие.

4. „Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование – същност, цели, форми на осъществяване – тематичен педагогически съвет.”

5. Отчет на дейността на ДГ през учебната 2017/2018 година. Организация на работата през летния период.


Директор


Работна група
Работна група
директор

М.IX.2017г.


М.XІІ.2017 г.

II, 2018 г.

М.ІV.2018 г.

М. VІ.2018 г.учители

17

V.

Контролна дейност

Административен контрол:

 1. Условия за здравословно и безопасно пребиваване на децата.

 2. Обхват на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка

 3. Организация на храненето.

3. Спазване на трудова дисциплина.

4. Спазване на приетите правилници.

5. Задължителна документация.

6. Пропускателен режим.

7. Посещаемост на децата от ПГ.

8. Организация и спазване на графици при дейностите извън ДОС.
директор

Учебна 2017/20118 г

Учители, пом-възпитатели


Учители, пом-възпитатели, готвачи, касиер-домакин
Педагогически и непедагогически персонал

Учители, определени по заповед25

3131

6

Педагогически контрол:

 1. Планиране.

 2. Ефективна организация на деня.

 3. Организация на предметна среда.

 4. Диагностика на детското развитие.

 5. Адаптация на новоприетите деца.

 6. Обща и допълнителна подкрепа на деца с обучителни затруднения, със СОП, даровити деца.

 7. Организация и осъществяване на педагогическите ситуации, прилагане на иновативни методи, средства, похвати, игрова среда.

 8. Осъществяване на дейности за насърчаване на интереса към книгите и четенето.

 9. Организация на работата с децата на почасово обучение.

 10. Взаимодействие със семейството.

 11. Организация на празници, развлечения и тържества.

 12. Използване на подходящи климатични условия за игри на открито с оглед здравното и физическото развитие на децата.

 13. Организация на допълнителните форми за обучение.

 14. Предоставяне равни възможности на деца от уязвими групи

директор


Учебна 2017/2018 г., съгласно план за контролната дейност.


учители

17

Финансов контрол:

 1. Подготовка на финансови документи за началото на учебната година.

 2. Месечни отчети.

 3. Книга за даренията.

 4. Организация на общи събрания за отчет изпълнението на бюджета.

 5. Подготовка и изпълнение на дейностите по национална програма „Диференцирано заплащане”.

 6. Организация на годишна инвентаризация.

 7. Функциониране на СФУК.

директор

Учебна 2017/2018г., съгласно план за контролната дейност.

Счетоводител, касиер-счетоводител,касиер-домакини.

4

VІ.

Здравеопазване:

 1. Опазване живота и здравето при изпълнение на всички дейности в ДГ.

 2. Профилактика на острите заразни и респираторни заболявания чрез акцент върху хигиенизирането, сутрешния филтър, ежедневен контакт с родителите и недопускане на деца със симптоми на заразно заболяване.

 3. Предоставяне на родителите на информация за профилактика на заболяванията.

Директор, учители
Мед. специалисти

Учебна 2017/2018 г., съгласно план за контролната дейност.


деца188


Планът е одобрен на заседание на Обществен съвет – Протокол № 4 от 12.09.2017 г. и е приет на педагогически съвет – Протокол № 1 от 14.09.2017 г.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница