Детски градини одз ”Радост” гр. Гълъбово 169 деца сдг ”Наталия” гр. Гълъбово 118 деца цдг ”Пролет” с. Обручище 52 деца цдг ”Бреза” с. Главан 21 деца училищаДата31.01.2017
Размер274.29 Kb.
#13898
Информация за състоянието на училищното и предучилищно образование в община Гълъбово за учебната 2015/2016 година и готовността на учебните заведения

за началото на 2016/2017 учебна година


В община Гълъбово работят три основни училища I ОУ ”Св.Паисий Хилендарски” в гр.Гълъбово, II ОУ ”Христо Ботев” в гр.Гълъбово, ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” в с.Обручище, едно средно общообразователно училище – СОУ ”Васил Левски” в гр.Гълъбово и Професионална гимназия по енергетика и електротехника в гр.Гълъбово.

С.Обручище е единственото село, в което има училище. Учениците от останалите села пътуват до училищата в гр.Гълъбово. Най-голям брой пътуващи ученици учат в СОУ ”Васил Левски” гр.Гълъбово, което е средищно училище от 2008/2009 г. От учебната 2013/2014 г. средищни училища са I ОУ ”Св.Паисий Хилендарски” гр.Гълъбово и II ОУ ”Христо Ботев” гр.Гълъбово. Защитено училище в община Гълъбово няма.

Възпитанието и обучението на деца от 1-6 години е организирано в три целодневни детски градини-СДГ ”Наталия” в гр.Гълъбово, ЦДГ ”Пролет” в с.Обручище, ЦДГ ”Бреза” в с.Главан и едно обединено детско заведение – ОДЗ ”Радост” в гр.Гълъбово, в което работят две яслени групи за деца до три годишна възраст. Към две градини има филиали с целодневни групи - към ОДЗ ”Радост” гр.Гълъбово работи целодневна група в с.Мъдрец, към СДГ”Наталия” работи целодневна група във втори квартал гр.Гълъбово. Към ЦДГ ”Пролет” с.Обручище работи филиал с полудневна група в с.Медникарово.

Учебната 2015/2016 г. започна успешно за 4-те детски градини и 5-те общински училища. По данни на Списък-Образец 1 и Списък-Образец 2, децата в градините и училищата бяха разпределени по следния начин:


ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ОДЗ ”Радост” гр.Гълъбово - 169 деца

СДГ ”Наталия” гр.Гълъбово - 118 деца

ЦДГ ”Пролет” с.Обручище - 52 деца

ЦДГ ”Бреза” с.Главан - 21 деца
УЧИЛИЩА

ПГЕЕ гр.Гълъбово - 192 ученика

СОУ ”Васил Левски” гр.Гълъбово - 402 ученика

I ОУ ”Св.Паисий Хилендарски” гр.Гълъбово - 183 ученика

II ОУ ”Христо Ботев” гр.Гълъбово - 269 ученика

ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Обручище - 50 ученика


Към училищата работиха и подготвителни класове за училище, в които бяха обхванати 5 и 6 годишни деца, както следва:

I ОУ ”Св.Св.Паисий Хилендарски” гр.Гълъбово - 40 деца

II ОУ ”Христо Ботев” гр.Гълъбово - 16 деца
Така на територията на общината обучението си в училищата започнаха 1096 ученика, а в детските градини и подготвителните класове 416 деца.

Тенденцията за намаляване на броя на учениците и децата в общината за съжаление е трайна и води до намаляване на броя им в групите и паралелките. След направена справка от директорите на общинските училища е видно, че от започналите 1096 ученика, учебната година са завършили 1063 ученика, преместени по тяхно желание в друго училище – 37 ученика, придошли - 43 ученика, преминали в друга форма на обучение – 12 ученика, заминали за чужбина - 3 ученика, преместени по чл.139 ал.1 т.4 от ППЗНП – 13 ученика, прекъснали по болест – 1, напуснали – 10 ученика.

Броят на паралелките и полуинтернатните групи на учебните заведения е както следва:

ПГЕЕ - за учебната 2015/2016 г. - 8 паралелки /дневна форма/, 8 паралелки /задочна форма/

За учебната 2016/2017 г. - 8 паралелки /дневна форма/, 8 паралелки /задочна форма/

Средната пълняемост на паралелките за учебната 2015/2016 г. е 24 ученика.

СОУ ”В.Левски” - за учебната 2015/2016 г. - 17 паралелки, 8 полуинтернатни групи; за учебната 2016/2017 г. - 18 паралелки, 7 полуинтернатни групи

Средната пълняемост на паралелките през учебната 2015/2016 г. е 23 ученика в клас.

II ОУ ”Хр.Ботев” – за учебната 2015/2016 г. - 13 паралелки, 1 ПГ, 5 полуинтернатни групи; за учебната 2016/2017 г. - 13 паралелки, 1 ПГ, 7 полуинтернатни групи

Средната пълняемост на паралелките през учебната 2015/2016 г. е 21 ученика.

Бяха сформирани 2 максомерни паралелки – в V и VI клас, с разрешение на министъра на образованието и науката, поради недостатъчен брой ученици за разкриване на две паралелки с минимален брой в тях, съгласно Наредба 7/2000 г. за определяне на паралелките и групите в училищата и децата в паралелките и групите в училищата, детските градини и обслужващи звена.

I ОУ ”Св.Паисий Хилендарски” - за учебната 2015/2016 г. - 8 паралелки, 1 ПГ- петгодишни, 1 ПГ- шестгодишни, 6 полуинтернатни групи; за учебната 2016/2017 г. - 8 паралелки, 2 ПГ, 6 полуинтернатни групи

Средната пълняемост на паралелките през учебната 2015/2016 г. е 22 ученика /като паралелките варират от 17 до 27 ученика/.

ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий”- за учебната 2015/2016 г. – 6 паралелки /от тях 2 слети/, 2 полуинтернатни групи; за учебната 2016/2017 г. – 6 паралелки /от тях 2 слети/, 2 полуинтернатни групи

ОДЗ ”Радост” за учебната 2015/2016 г. работи със 7 групи - 4 градина, 2 яслени и една смесена целодневна група в с.Мъдрец. Общият брой деца е 169. За учебната 2016/2017 г. ще работи с 8 групи – 4 градина, 1 яслена, 1 смесена целодневна група в с.Мъдрец и 2 групи в с.Обручище.

СДГ ”Наталия” работи с пет целодневни възрастови групи. За учебната 2016/2017 г. ще работи със 7 групи – 4 градина, 1 смесена група във втори квартал, 1 смесена група в с.Главан и 1 полудневна група в с.Медникарово.

ЦДГ ”Пролет” с.Обручище - през учебната 2015/2016 г. работи с две целодневни групи и една полудневна в с.Медникарово.

ЦДГ ”Бреза” с.Главан за учебната 2015/2016 г. работи с една смесена целодневна група.

През месец януари 2016 г. бе направено предложение от Димитър Василев – Зам.Кмет на община Гълъбово до Общински съвет – Гълъбово за преобразуване на ЦДГ „Пролет“ с.Обручище във филиал на ОДЗ„Радост“гр.Гълъбово и преобразуване на ЦДГ “Бреза“ с.Главан и Полудневна група – с.Медникарово във филиал на СДГ “Наталия“ гр.Гълъбово. След влязло в законна сила Решение на Общински съвет – Гълъбово, бе издадена заповед на кмета на община Гълъбово – Николай Тонев, която бе обнародвана в Държавен вестник на 15.03.2016 г. Считано от 18.03.2016 г. преобразуването на детските заведения бе факт.

І. Наличие на санитарни хигиенни условия за целодневно обучение /ПИГ/

В СОУ ”В.Левски” гр.Гълъбово са създадени необходимите условия за организиране на целодневно обучение. Санитарно хигиенните условия за откриване на ПИГ са налице. Осигурени са кабинети на третия етаж за задължителното обучение в полуинтернатните групи, за заниманията по интереси и организирания отдих. Единственото според санитарно-хигиенните условия, часовете за самоподготовка се провеждат в класни стаи, в които учениците се обучават до обяд. Осигурено е столово хранене на учениците в ученически стол, отговарящ на съвременните изисквания. Училището е топлофицирано. Разполага с 44 класни стаи, 2 физкултурни салона, 2 спортни площадки, здравен кабинет, библиотека.

Във II ОУ ”Хр.Ботев” гр.Гълъбово са създадени необходимите условия за организиране на целодневно обучение. Оборудвана е стая за отдих на учениците от начален етап с подходящи занимателни и образователни игри и пособия. Това допринася за по-лесно и бързо усвояване на учебния материал от учениците и провеждането на заниманията по интереси. Училището разполага с общо 18 класни стаи, разположени на 2 етажа. Заниманията на групите на ПИГ се осъществяват в класни стаи. Училището е топлофицирано. Разполага с кабинети по ИТ и музика. Спортната база се състои от 2 спортни площадки /малка и голяма/, на които са изградени баскетболно и хандбално игрище, и физкултурен салон, който е в сградата на училището. Обедното хранене се осъществява в училищния стол, чрез доставка на храна от фирма-доставчик.

В I ОУ ”Св.Паисий Хилендарски“ гр.Гълъбово санитарно-хигиенните условия са добри. Създадени са необходимите условия за организиране на целодневно обучение. ПИГ следобед работят в класните си стаи. Училището разполага с 20 класни стаи, 2 компютърни кабинета, 2 физкултурни салона, библиотека, актова зала, спортна площадка, здравен кабинет, столова.

В ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Обручище са създадени необходимите условия за организиране на целодневно обучение. Заниманията на групата ПИГ се осъществяват в класната стая на I и V клас. Училището се отоплява с локално парно на дизел до обяд, а след обяд стаите за ПИГ се отопляват с климатик. Училището разполага с кабинети по ИТ, музика, библиотека, зала за спорт за занимания след обяд. Спортната база на училището се състои от 3 спортни площадки, на които са изградени баскетболно, футболно и волейболно игрище, спортни уреди и физкултурен салон, който е в сградата на училището.
ІІ. Информация за НВО и ДЗИ

През учебната 2015/2016 г. учениците от 4 клас на 10, 12, 13 и 16 май 2016 г. се явиха на НВО. Резултатите от проведеното национално външно оценяване в 4 клас в четирите общински училища са добри. При НВО след 4 клас се наблюдават по-високи резултати по ЧО и ЧП, а по-ниски по БЕЛ и Математика.

Учениците от 7 клас се явиха на НВО на 18, 20, 26, 27 и 30 май 2016 г. За учениците от 7 клас, тазгодишното НВО се оказа слабо откъм резултати, като най-ниски са резултатите по математика. За подобряване работата и успеха на учениците е необходимо още повече да се търси подкрепата и сътрудничеството на родителите, да се мотивират самите ученици, за да се засилят желанието и интересът им към учението. Това може да се постигне чрез интерактивно обучение, допълнителна информация в интернет и самостоятелно изследване на материали.

Гимназистите се явиха на зрелостни изпити на 18 и 20 май 2016 г.

По БЕЛ средният резултат в ПГЕЕ – 3.14 при явили се 91 зрелостника, в СОУ ”Васил Левски” средният резултат – 3.39 при явили се 24 зрелостника. По география и икономика средният резултат в ПГЕЕ – 2.88 при явили се 86 зрелостника, в СОУ ”Васил Левски” средният резултат – 2.99 при явили се 22 зрелостника.

Дипломирани ученици от ПГЕЕ – 32, със свидетелства за трета професионална квалификация са се сдобили – 65 ученика.


ІІІ. Наградени учители и директори

В навечерието на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост община Гълъбово на основание чл.33 от Наредба за символиката на община Гълъбово, приета на основание чл.22 ал.1 от ЗМСМА, с Решение № 344 по Протокол № 36/09.12.2005 г. на ОбС - Гълъбово, присъди награди „Отличителен знак на град Гълъбово” I степен за високи постижения в областта на културата и просветата на учители от трите основни училища, средното общообразователно училище, професионалната гимназия и две от детските градини, намиращи се на територията на община Гълъбово. Наградените получиха грамота, отличителен знак и парична сума.

Предложенията бяха направени от колективите на учебните и детски заведения, гласувани на педагогически съвет.
ІV. Непрекъснатото повишаване квалификацията на учителите е необходимост и гаранция за качествен учебен процес, и единствено по този начин можем да отговорим на изискванията на Европейския съюз за обучение през целия живот.

Планиране и изразходване на средствата за квалификация и проведена квалификация по учебните заведения, както следва:II ОУ ”Христо Ботев”, гр.Гълъбово

В началото на 2016 г. в бюджета на училището са планирани средства за квалификация на педагогическия персонал в размер на 2 300 лв., което е 0,8% от средствата за работна заплата.

За 2015 г. са разходвани повече средства от планираните, поради проявен интерес към организирани квалификационни форми. Разходвани са 2 557 лв.

За учебната 2015/2016 г. е проведена вътрешноучилищна квалификация, съгласно плана за квалификационна дейност на училището с целият педагогически персонал, както следва:

- През м.октомври са организирани работни срещи по МО на тема: „Постигнати резултати от проведените писмени контролни работи за отчитане на входното ниво на учениците от II-VIII клас”

- Проведена е лектория на тема „Приложение на коучинга за мотивиране професионалното развитие и учене през целия живот“

- През м.ноември е организирана сбирка на работните групи по културно-образователни области по проблема „Иновативните форми на обучение – мотивиращ фактор за учебен труд“

Организирани са педагогически четения по МО на тема „Индивидуален подход към детето“.

През изминалата година в училището са работили 3 методически обединения – МО на началните учители, МО „Хуманитарно направление“ и МО „Природо-математическо направление“.

Извънучилищна квалификация на педагогическите кадри се проведе по следните теми:

- „Превенция на отпадането на учениците от училище“

- „Подготовка на общообразователната среда за обучение на деца със СОП“

- „Мултимедийни образователни технологии“

- „Ателие за разработване на текстове“

- „Методи за разработване на текстови задачи“

- „Урочно планиране, тестове и анализ по чужд език“

- „Актуални модели и практики в училищното и предучилищното образование“

- „Тероризмът – заплаха за човешката сигурност. Мерки от училищата“

В периода януари – юни 2016 г. са разходвани 322 лв от планираните средства за част от посочените осъществени извънучилищни квалификации.
СОУ ”Васил Левски”, гр.Гълъбово

Планираните средства за квалификация на педагогическия персонал за 2015/2016 г. е в размер на 3 611.12 лв., което е 1 % от средствата за работна заплата. До момента са разходвани 4 599 лв. от планираните средства, които са използвани за следните квалификации:

На училищно ниво всички учители участваха в:

- „Повишаване на мотивацията за учене. Фактори и мотивационни модели“

- „Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес“

- „Превенция на отпадането на учениците от училище“

На регионално и национално ниво участваха учители по следните теми:

- Есенен национален форум на директорите в системата на образованието

- Трудово правни отношения

- Обсъждане на новия закон за образованието

- „Разработване на инструментариум за оценяване на постиженията на учениците по обществени науки и гражданско образование“, „Работа с интерактивни електронни средства. Създаване на уроци с електронно съдържание“

- Втора Национална кръгла маса по проблеми на младежта „Заедно за теб“

- Мултимедийни образователни технологии за постигане на ефективен учебен процес. Промените в учебните програми за 1 и 5 клас.

- „Организатор на туристическата дейност в училище“, „Игровият метод в обучението по математика за формиране на математическа грамотност у учениците“

- „Обучението по БЕЛ в начален етап на основната образователна степен с ученици, слабо владеещи български език 1 - 4 клас“

- „Мултимедийни образователни технологии за постигане на ефективен учебен процес“

- „Обучение по БЕЛ – 5 клас в съответствие с новата нормативна уредба“

- Програма Еразъм +“ – семинар

- „Иновативно училище“ – семинар

- „Електронно базирано проверяване на ДЗИ“, „Работа с ученици, изпитващи обучителни трудности по природни науки“ и „Мениджмънт на ученическия клас“


I ОУ ”Св.Паисий Хилендарски”, гр.Гълъбово

Планираните средства за квалификация на педагогическия персонал за 2016 г. при бюджет по § 101 – 242 500 лв. са 1 940 лв., което е 0.8 % от средствата за работна заплата. До момента са разходвани 464 лв. Проведени са една квалификация на директора и дванадесет квалификации на старши учители. Останалите средства ще бъдат изразходвани за квалификация на останалия персонал до края на календарната година. Неусвоена сума от средствата за квалификация е 1 476 лв.

За учебната 2015/2016 г. е проведена вътрешно училищна квалификация съгласно плана за квалификационна дейност на училището с целият педагогически персонал по следните теми:

- Превенция на отпадането на учениците от училище

- Делегирани бюджети в образованието 2016 г. Планиране на делегиран бюджет

- Повишаване на мотивацията на ромските деца за образование

Квалификация по регионални програми:

- Игровият метод в обучението по математика за формиране на математическа грамотност у учениците в начален етап

- Тероризмът – заплаха за човешката сигурност.Мерки в училище

- Подготовка на общообразователна среда за обучение и приобщаване на деца и ученици със СОП

- Урочно планиране, определяне на очакваните резултати, тестване на наученото и качествен анализ на преподаване по чужд език
ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий”, с.Обручище

За квалификация на педагогическия персонал за 2015/2016 г. са планирани 645 лв., което е 0.8% от средствата за работна заплата. До момента са разходвани 360 лв. от планираните средства, които са използвани за следните квалификации:

- Работа с агресивни деца и превенция на агресията в училище;

- Методика на обучение по математика и ИТ;

- Организация на учебния процес в слети паралелки;

- Промени в учебните програми за първи и пети клас

- Използване на интерактивните свойства на електронните образователни ресурси по чужд език

Проведена е вътрешно училищна квалификация, съгласно плана за квалификационна дейност на училището с целият педагогически персонал по следните теми:

- Умения за работа в екип – семинар

- Водене на преговори, решаване на конфликти – семинар

Преминали квалификация 100% от учителите.

Неусвоена сума от средствата за квалификация е 285 лв.


ПГЕЕ гр.Гълъбово

За квалификация на педагогическия персонал за 2015/2016 г. са планирани 2 832 лв.

От планираните средства са изразходени 2 246 лв. – за обучение на педагогическия персонал. Неусвоена сума от средствата за квалификация – 586 лв.
Детски градини

За квалификация на педагогическите персонали за 2016 г. са планирани – 2 172 лв., което е 0.8 % от средствата за работна заплата. До момента няма разходвани от планираните средства. Предстои квалификация на педагогическите персонали през м.октомври 2016 г.V. Състояние на бюджета за първото шестмесечие на 2016 г. е както следва:

ПГЕЕ гр.Гълъбово

Първоначалния бюджет на училището, заедно с преходния остатък е 589 003 лв.

Изразходвани през първото полугодие на 2016 г. – 293 847 лв. от планираните средства, остават за ползване до края на годината – 295 156 лв. от план-бюджета.
СОУ ”Васил Левски” гр.Гълъбово

Първоначалния бюджет на училището, заедно с преходния остатък е 915 313 лв., от тях изразходваните средства са 391 131 лв. и остават в бюджета на училището 524 182 лв. Към момента няма неразплатени разходи.


II ОУ ”Христо Ботев” гр.Гълъбово

Първоначалния бюджет на училището, заедно с преходния остатък е 607 205 лв. Изпълнението на бюджета за първото шестмесечие е в размер на 313 951 лв., което е 51.7 % от общия бюджет. Няма неразплатени и просрочени задължения.


I ОУ ”Св.Паисий Хилендарски” гр.Гълъбово

Първоначалния бюджет на училището за календарната 2016 г. е 678 849 лв. в т.ч. по § 51-00-капиталови разходи – 223 000 лв. - дофинансиране от местни приходи. Разходът извършен към 30.06.2016 г. е 234 371 лв., който представлява 51.4 % от 455 849 лв. без капиталови разходи.


ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Обручище

Утвърден бюджет за 2016 г. – 158 292 лв., от тях 10 000 лв. дофинансиране от община Гълъбово.

Изразходвани през първото шестмесечие – 96 261 лв., което е 61 % от общия бюджет. Няма неразплатени и просрочени задължения.
Други дейности по образование и детски градини

План-държавни дейности – 582 050 лв.

План-местни дейности – 286 000 лв.

Отчет-държавни – 271 111 лв.

Отчет-местни – 139 255 лв.
VІ. Увеличение на основната работна заплата на персоналите в учебните заведения

- за ПГЕЕ увеличението на заплатите на педагогическия персонал е 8 %, на непедагогическия персонал е 4 %. Средна брутна заплата на педагогически персонал – 1 075 лв., а на непедагогически персонал – 591 лв. Общият персонал в училището: 31 щата, педагогически - 23 щата /правоспособни учители/, от които 1 учител с II ПКС и 1 учител с V ПКС, и непедагогически - 8 щата.

- за СОУ ”Васил Левски” – средна брутна заплата на педагогически персонал – 1320.57 лв., а на непедагогически – 783.58 лв., средна брутна работна заплата в училището – 1247.20 лв. Общият персонал в училището: 35 щата, педагогически - 30 щата /правоспособни учители, от които 3 учители с I ПКС, 1 учители с II ПКС, 1 учител с III ПКС, 1 учител с IV ПКС и 4 учители с V ПКС, и непедагогически - 5 щата.

- за II ОУ ”Христо Ботев” – Считано от 01.10.2015 г., съгласно ПМС 294/30.10.2015 г. за увеличаване на учителските заплати, Анекс Д 01-180/09.11.2015 г. към КТД на отраслово ниво от 26.06.2014 г. /изм.и доп. с анекс от 19.12.2014 г./ са увеличени заплатите на педагогическия персонал с 9.66 % и от 01.01.2016 г., съгласно ПМС 375/28.12.2015 г. на МС за промяна в размера на индивидуалните месечни работни заплати на персонала по длъжности са увеличени заплатите на непедагогическия персонал. Средна брутна работна заплата в училището към момента – 838.45 лв., средна брутна заплата на педагогически персонал – 889.14 лв., на непедагогически – 612.26 лв. Общият персонал в училището: 35.5 щата, педагогически – 29 щата, от които директор – 1, ПДУД – 1, главен учител – 1, старши учители – 16, учители – 3, старши възпитатели – 4, възпитател – 1, младши възпитател – 1, педагогически съветник – 1 и непедагогически – 6.5, от които счетоводител – 1, касиер-домакин – 1, помощен персонал – 4, общ работник – 0.5. Всички педагогически длъжности в училище се заемат от правоспособни учители. Придобито ПКС имат 9 човека от педагогическия персонал, както следва: II ПКС – 1, III ПКС – 2, IV ПКС – 1, V ПКС – 5. През 2015/2016 година има едно повишено ПКС.

- за I ОУ ”Св.Паисий Хилендарски” - към 30.06.2016 г., СБРЗ на педагогически персонал – 868.47 лв., а на непедагогически – 616.92 лв. В СБРЗ са включени всички допълнителни плащания. Общият персонал в училището: 29 щата, педагогически - 22 щата /правоспособни учители/, от които 1 учител с I ПКС, 2 учители с II ПКС, 1 учител с IV ПКС, 1 учител с V ПКС, 1 учител доктор на педагогическите науки и непедагогически – 7 щата.

- за ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” – СБРЗ в училището – 787.00 лв., СБРЗ на педагогически персонал – 846.00 лв., СБРЗ на непедагогически персонал – 594.00 лв. В средната брутна заплата са включени всички допълнителни плащания без работно облекло.

Общият персонал в училището: 11.5 щата, педагогически – 9 щата /1 учител е неправоспособен – начален учител, всички останали са правоспособни, непедагогически – 2.5 щата, от които: счетоводител – 0.5 щат, помощен персонал – 1.5 щата, огняр – 0.5 щат. През учебната 2015/2016 г. няма учители придобили ПКС.

- за детските градини: Считано от 01.10.2015 г., съгласно ПМС 294/30.10.2015 г. за увеличаване на учителските заплати, Анекс Д 01-180/09.11.2015 г. към КТД на отраслово ниво от 26.06.2014 г. /изм. и доп. с анекс от 19.12.2014 г./ са увеличени заплатите на педагогическия персонал: СБРЗ на педагогическия персонал – 855 лв., СБРЗ на непедагогически персонал – 575 лв.

Щатния персонал на ОДЗ ”Радост” и филиали към нея е 35.5 души - от които педагогически - 15 щата /правоспособни учители/ и непедагогически – 20.5 щата. В детската градина работят 8 учители с висше образование и 7 професионални бакалаври. Един учител с I ПКС, двама с V ПКС и директор с II ПКС.

Щатния персонал на СДГ ”Наталия” е 23 души - от които педагогически персонал - 11 щата /10 правоспособни учители и 1 неправоспособен/ и непедагогически – 12 щата. През учебната година няма придобити нови ПКС.

Щатния персонал на филиалите към детската градина са – педагогически - 3 щата /неправоспособни учители/ и непедагогически – 3 щата.

VІІ. През учебната 2015/2016г. едно от основните общински училища започна с маломерни паралелки.

От докладите на класните ръководители в края на учебната година и движението на учениците става видно, че за учебната 2015/2016 учебна година в ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” е имало 6 паралелки, от тях 2 слети. Всички са маломерни с решение на Общински съвет Гълъбово. Положението за новата учебна 2016/2017 г. е същото – отново ще има слети паралелки. Записани са 7 ученици за първи клас. Очаква се разрешение на Общински съвет Гълъбово за маломерни паралелки.VІІІ. Участия на учебните заведения в община Гълъбово в проекти /средства/

ПГЕЕ гр.Гълъбово

1. Проект „Еразъм +” – 17 ученика – 58 574 евро – провеждане на производствена практика в Италия за един месец в гр.Болоня и Венеция. Учениците ще проведат производствена практика в YouNet/YouNet е основател и координатор на консорциума на италианските професионални училища, които предоставят професионално образование в някои области в Италия / и заводите SITE и DUCATI ENERGI.

Проекта е одобрен през учебната 2014/2015 г. и осъществен през учебната 2015/2016 г.

През учебната 2015/2016 г. е одобрен проект „Еразъм+“, който ще бъде осъществен през учебната 2016/2017 г. на тема „Европейски опит за придобиване на професионални умения по електротехника и енергетика в чуждоезикова среда“ – 18 ученика – 44 031 евро – провеждане на производствена практика на реални работни места в Италия за 2 седмици в гр.Болоня.


СОУ”Васил Левски” гр.Гълъбово

1. НП „Квалификация на педагогическите специалисти”

2. НП „С грижа за всеки ученик” – 770 лв.

3. НП „Оптимизация на училищната мрежа“, Модул “Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“ – 27 170.45 лв.


II ОУ”Христо Ботев” гр.Гълъбово

1. НП „С грижа за всеки ученик”, Модул „Осигуряване на обучението на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” – 1 540 лв.

2. НП „Информационни и комуникационни технологии в училище” – 7 580 лв.

3. НП“Оптимизация на вътрешната структура на училищата“ – 15 024 лв.

4. Проект „Електронна литературна карта“

5. Схемата „Училищен плод“ – 5 437,44 лв.


I ОУ”Св.Паисий Хилендарски” гр.Гълъбово

1. НП „С грижа за всеки ученик“ , Модул „Осигуряване на обучението на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ – 770 лв.

2. НП „Информационни и комуникационни технологии в училище“ – 6 400 лв.

3. Проект „Намаляване отпадането на ромските деца от училище” - „Всеки ученик може да бъде отличник”, финансиран чрез ЦМЕДТ „Амалипе” от фондация „Тръст за социално развитие” на стойност – 1 270 лв. /съвместно с ОУ – с.Черна гора/.


ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Обручище

1. НП „Информационни и комуникационни технологии в училище” - 512 лв.


От 2016 г. детските градини са включени в Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития” - 100%.
ІХ. Подобряването на материално-техническата база, поддържането и ремонтът на училищата и детските градини е основен приоритет в работата.

В СОУ „Васил Левски” материално техническата база е много добра. Училищната база се модернизира по отношение на новите технологии, спортните пособия и обзавеждането на класните стаи. Има достъп до училището, като е изградена рампа на входа на училището и асансьор за достъп на хора с увреждания. Сменена е оградата на училището и входните портални врати. Ремонтирани са санитарните възли на третия етаж. Монтиран е окачен таван и нови осветителни тела на класните стаи. Боядисани са класни стаи и коридори. През учебната 2015/2016 г. са получени собствени приходи от наеми в размер на 2 117 лв.

В ПГЕЕ материално-техническата база е добра. Гимназията разполага с 61 бр. компютри, 17 бр. терминални станции – по НП „ИКТ в училище“, публичен дисплей – 1 бр., интерактивни дъски – 5 бр., преносими компютри и мултимедиен пректор – 13 бр. Няма собствени приходи.

Във II ОУ са извършени частични ремонтни дейности на класни стаи. Акцентира се върху обезопасяване на сградите и осъществяване на пропускателен режим. Осигурено е видеонаблюдение, паник бутони и общинска охрана. Училището разполага с добра материална база. През учебната 2015/2016 г. са получени собствени приходи от рента на училищна земя в размер на 4 590 лв., за което е уведомен финансиращия орган своевременно.

В I ОУ материално-техническата база не е в особено добро състояние. Това е единственото училище с външни тоалетни. Училището се нуждае от спешен ремонт /смяна на дограма, поправка на покривите на двете сгради, ремонт на класните стаи. Училището няма собствени приходи, освен приходите от делегирания бюджет.

През учебната 2015/2016 г. са извършени частични ремонти и в ОУ с.Обручище - на класни стаи, коридори. Материалната база в училище се поддържа в много добро състояние. През лятото предстои да се извърши ремонт на класната стая на бъдещия 1 клас, частични ремонти по коридорите. Училището няма собствени приходи. Има получени дарения за учебната 2015/2016 г. от Ей И Ес Гълъбово на стойност 19 460 лв. /за транспорт и обяд ученици/, 1 933 лв. за допълнителни часове за подготовка за НВО на учениците от 4 и 7 клас, 2 275 лв. за екскурзия ученици и 15 т. дизелово гориво за новата учебна година.

Материално-техническата база в ОДЗ „Радост” е много добра. Учителите използват съвременни иновотивни средства за реализиране на ВОР – мултимедия, инерактивна дъска, лаптоп, магнитни дъски – 2бр. с демонстрационен материал, 3бр. компютри, музикални системи.

Частични ремонти започнаха във филиалите към ОДЗ “Радост“ в с.Обручище и с.Мъдрец. В с.Обручище започна обособяване на перално отделение и методичен кабинет, а в с.Мъдрец – изкърпване и освежаване на трапезария, занималня и коридор.

През м.май в ОДЗ “Радост“ бяха напълно ремонтирани и подновени всички ел.табла в детското заведение.

Всички ремонти са изцяло финансирани от община Гълъбово.

Материално-техническата база в СДГ ”Наталия” е много добра. Всяка група разполага с технически средства за озвучаване, играчки, уреди и пособия за физическа култура, плуване, дидактически материали и др.

През учебната 2015/2016 година е извършен частичен ремонт от Контур Глобал ТЕЦ 3 на закрития плувен басейн – шпакловане и боядисване на плувен басейн и съблекалня за децата, поставяне на влагоуловител.

През м.май 2016 г. започна подготовка за извършване на ремонтно-строителни работи в детската градина – цялостен ремонт на двора, подмяна на базалтовата настилка с противоударна, отводняване на детските площадки, смяна на детските уреди и съоръжения, смяна на врати във всички помещения, боядисване на занимални, гардеробни, офиси, умивални, тоалетни по групите поради течове от тавана, ремонт на ограда, ремонт на покрива. Ремонтни дейности ще бъдат извършени и във филиала II квартал – ограда, смяна на уреди на детската площадка и ремонт на покрива.

Във филиала с.Главан, материално-техническата база е добра. Там също ще се извършат ремонтни дейности – смяна на дограма на занималня и спално помещение.Х. Проблеми, които се наблюдават в учебните заведения

Основният проблем, който се очертава през последните години, е трайната тенденция за намаляване на броя на учениците в общината. Той е предизвикан, както от ниската раждаемост, така и от изселването на млади семейства в по-големи градове.

Според директорката на ПГЕЕ проблемите са няколко - необходим е ремонт и боядисване на фасадата на училището и физкултурния салон; остарялата нормативна уредба, която не съответства на намаляване на учениците, както в национален мащаб така и на територията на община Гълъбово; броят на учениците в паралелките и групите по ЗИП са така както отпреди 20-25 години; вътрешните и външни миграционни процеси; изселване на млади семейства от община Гълъбово и заселването им в големите градове, а също така и установяването им в чужбина, липса на транспорт в следобедните часове от ПГЕЕ до центъра на града.

Според директорката на II ОУ основният проблем за училището е намаляващия брой ученици в училището, необходимост от обновяване на МТБ, съгласно съвременните тенденции, опазване на спортните съоръжения в училищния двор и материалната база след работно време, осигуряване на правоспособни учители в трудоспособна възраст.

Според директорката на I ОУ, като се има предвид застаряващото население в квартала, където е училището, източник на деца остава ромската махала и тези ученици се нуждаят от равен достъп до качествено образование с цел да бъдат ограмотени и образовани, което е изключително важно за бъдещето на града, в който живеем и на държавата ни. Училището се нуждае от основен ремонт и е време да се помисли за смяна на дограмата, поправка на покривите и на двете сгради, изграждане на вътрешни тоалетни. Проблем е в намаляване на броя на децата от български етнос и съответно увеличаване на броя на ромски ученици. Учителите трябва да бъдат квалифицирани за работа в мултиетническа среда.

Проблеми има и в ОУ с.Обручище. Според директорката на училището има необходимост от ремонт на парната инсталация, необходимост от ремонт на част от покрива в близост до спортната площадка /изгнил и опасен за живота на децата/, футболното игрище е в много лошо състояние и е необходимо асфалтово покритие, ремонт на тоалетните и почистване на канализацията и на големият проблем е утвърждаване на маломерните паралелки за следващата учебна година.

Според директорката на ОДЗ ”Радост”, за качествено и ефективно провеждане формите на физическата култура и закаляване на детския организъм, празници и развлечения с деца и родители, детското заведение има спешна необходимост от физкултурен салон.

Проблеми се наблюдават и в СДГ ”Наталия”. Според директорката детското заведение има нужда от закупуване на нови стерилизатори за всички групи, закупуване на климатици за 3 и 4 групи и за групата във филиала на II квартал, ремонт на двора на детската градина.


ХІ. Извънкласни дейности и проведени мероприятия през учебната 2015/2016 г.

II ОУ”Христо Ботев” гр.Гълъбово

През учебната 2015/2016 година в училището се осъществиха следните извънкласни дейности:

- „Вокална група“ – II-VIII клас /сборна група/ - 16 ученици

- „Аз уча английски език” – ПГ – 16 деца

- „Език свещен“ – VI клас – 13 ученици

- „Обичам БЕЛ“ – VII клас – 16 ученици

- „Природолюбители“ – IV клас – 14 ученици

Учениците, посещаващи извънкласните форми се включиха в организираните училищни и общински дейности.

Организирани и проведени са следните дейности и мероприятия:

- 15 септември – Тържествено откриване на учебната година

- 1 ноември – Ден на народните будители

- 1 декември – Световен ден за борба със СПИН – организирано от кл.р-ли, педагогическия съветник и мед.лице

- Коледни и спортни състезания

- 21 декември – Празненства по класове по случай Коледа, организирани от кл.р-ли и училищен празник

- 19 февруари – Годишнина от обесването на Васил Левски

- 3 март – Национален празник на РБ

- 24 май – Ден на славянската писменост

- 2 юни – Патронен празник на училището

- Пролетни спортни турнири

- 16 юни – Закриване на учебната година

- Национална седмица на четенето /07.12.2015 г. до 11.12.2015 г

- Световен ден против тормоза в училище – „Ден на розовата фланелка“

- Олимпиада по БЕЛ, История и цивилизация

- Общинско състезание по БДП

- Вътрешни и общински спортни турнири по футбол, лека атлетика, баскетбол, народна топка и бадминтон

- Дейности за превенция на тютюнопушенето

- Ден на Земята – дейности по почистване и засаждане на цветя

- „Спешъл Олимпикс“ – регионални спортни състезания за купата на ресурсен център – Стара Загора

Учениците от училището участваха в организираните общински празници и общински кръгове на ученическите игри.
I ОУ”Св.Паисий Хилендарски” гр.Гълъбово

През учебната 2015/2016 г. са проведени следните екскурзии с образователна цел за учениците от двата етноса /български и ромски/; обменни визити и мероприятия:

- Пътуване до София и участие на ромски ученици в сурвакане на Ромската Нова Година – Василица в Посолството на Нидерландия на 14.01.2016 г.

- Екскурзия на ученици с образователна цел до гр.Стара Загора и посещение на Регионалната библиотека „Захарий Княжевски“ и парк „Аязмото“ по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ /м.февруари/

- Екскурзия на ученици, родители и учители от двете училища – I ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ като водещо по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Черна гора до гр.Пловдив с посещение на Природонаучен музей, Стария град, Римски амфитеатър и съвременния Пловдив /м.април/

- Ексурзия до Велико Търново и участие на ромски ученици в XIII Ромски детски фестивал „Отворено сърце”, посещение на Архитектурно-музеен резерват „Царевец“ и музеят на восъчните фигури по проект „На училище без отсъствия“ /м.юни/

- Екскурзия до гр.Ямбол по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ и посещение на Националната обсерватория и планитариум /м.юни/

Проведените екскурзии имаха изключително въздействие върху учениците от ромски произход за тяхното социализиране и приобщаване към училищния живот, за формиране на толерантност към различието и за промяна на поведението им макар все още в недостатъчна степен.

Училището работи съвместно с ЦМЕДТ „Амалипе” и 37% от учениците участват в СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор”. Проведени са още мероприятия: Патронен празник на училището – 110 години; Ден на толерантността; Коледно парти; 3 март – Национален празник; 8 април – международен ден на ромите; Ден на Земята и т.н.
СОУ ”Васил Левски” гр.Гълъбово

През изминалата 2015/2016 учебна година са сформирани следните извънкласни дейности:

- Театър за деца – 3-4 клас

- Изобразително изкуство – 1-4 клас

- Театър за деца – 1-2 клас

- Вокална група – 1-12 клас

- Изобразително изкуство – 5-12 клас

- Полицейска академия – 3 клас

- Млад огнеборец – 5-8 клас

- БД и действие при извънредни ситуации – 5-8 клас

- Словесно изпълнителско изкуство- 5-12 клас

В резултат на многобройните дейности включени в кръжока по изобразително изкуство се обогатяват познанията на участващите в областта на различните видове жанрове изобразително изкуство, както и затвърждаване и усъвършенстване на техниките и способите за работа. С много радост и умения учениците създават художествени произведения по различни теми. Целта е да получат увереност в собствените си възможности и удовлетвореност от крайните резултати. Учениците от кръжока участват в училищни изяви, в Общински и Национални конкурси, пленери, изложби и др. Кръжока по Изобразително изкуство е с многобройни изяви и отличия на областно и национално ниво.

В началото на учебната 2015/2016 г. са сформирани групи по „Словестно изпълнителско изкуство“, “Безопасност на движението и действие при извънредни ситуации“, “Млад огнеборец“. Детска полицейска академия бе сформирана за пръв път в община Гълъбово и в СОУ “Васил Левски“.

В СОУ ”Васил Левски” е сформиран училищен координационен съвет, разработен е план за неговата работа.

Спортните състезания, в които са включени учениците през учебната година са:

- Републиканско състезание по бадминтон – момичета V-VII клас

- Състезание „Млад огнеборец”

- Участие в турнира по футбол „За купата на кмета”

- Участие в състезания по борба

Други мероприятия свързани с извънучилищната дейност:

- Участие в кампанията „Да изчистим България за един ден”

- Кампания посветена на Световния ден „Без тютюнев дим”

- Тържествено отбелязване на Националния празник – 3 март

- Великденски празници


ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Обручище

През учебната 2015/2016 г. бяха сформирани 3 групи за извънкласни дейности в които се включиха почти всички ученици.

- Секция”Футбол” – I-IV клас

- Занимателна информатика – V-VII клас

- Група за танци – I-VI клас

От работата в групите за ИИД са доволни и учениците и учителите. Извънкласните дейности спомагат да се повиши мотивацията на учениците за участие в ОВП, съобразно техните интереси и потребности; учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности; да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.

За съжаление средствата за ИИД за 2016 г. бяха спряни и дейността на групите за ИИД бе прекратена.

Проведени са следните мероприятия:

- Примерът на народните будители – училищен празник

- 21 ноември – международен ден за борба с тютюнопушенето /презентация, изложба/

- 3 март – освобождението на България

- 120 години от Априлското въстание

- 157 години от създаването на ОУ “Св.Св.Кирил и Методий“ и шествие с фенери

Проведени са много изложби, конкурси и спортни състезания. Учениците участват във всички организирани общоселски и общински мероприятия. Училищния живот в ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Обучище е богат и разнообразен.


ПГЕЕ гр.Гълъбово

През учебната 2015/2016 г. в училището се осъществиха следните извънкласни дейности и мероприятия:

- 1 ноември – Ден на народните будители /прожекция и презентация във фоайето на училището/

- м.ноември – Дискусия на тема”Вредата от пушенето на цигари”

- м.ноември – Изготвяне на презентация”Вредата от тютюнопушенето”

- м. ноември – Ден на християнското семейство – публикация в училищният вестник „Високо напрежение”

- 1 декември – Ден за борба със спина – публикация в училищният вестник

- 19 февруари – Памет за Апостола - презентация

- 21 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
СДГ „Наталия“ гр.Гълъбово

През учебната 2015/2016 г. в детската градина се осъществиха следните мероприятия:

- 15 септември – Тържествено откриване на учебната година

- Есенен празник „Есен златна позлати“- съвместно с родителите

- „Спазвай пътните знаци“ – състезание с велосипеди – с участие на кмета на община Гълъбово

- „Коледни вълшебства“ – посрещане на дядо Коледа

- Състезание „Весел делфин“

- „За мама пея и танцувам“ – съвместно с родителите

- Организиране на Великденски базар и концерт

- „Силни, смели, здрави“ – спортен празник

- Концерт по случай изпращане на децата от Подготвителна група

- Участие на децата от СДГ “Наталия“ в общински мероприятия


ОДЗ „Радост“ гр.Гълъбово

През учебната 2015/2016 г. в детската градина се осъществиха следните мероприятия:

- 15 септември – Тържествено откриване на учебната година

- Посещение на децата от четвърта ПГ на постановката на ДТ “Гео Милев“ - Стара Загора – „Котаракът в чизми“

- Посещение на децата от четвърта ПГ на Детски научен център „Музейко“ гр.София

- Посрещане на Дядо Коледа

- Отбелязване на Баба Марта; Великден;

- Програма цирк на ОДЗ „Радост“

- Тържествено връчване на удостоверенията на четвърта ПГ в гр.Стара Загора

- Среща в ОДЗ “Радост“ с представители на Контур Глобал Марица изток-3, по случай деня на Земята

- Участие на децата от ОДЗ “Радост“ в общински мероприятия
ХІІ. Готовност за предстоящия зимен сезон

Освен време за почивка и отдих лятото е време за подготовка на новата учебна година.


I ОУ „Св.Паисий Хилендарски” гр.Гълъбово

Училището има определена степен на готовност за началото на новата 2016/2017 учебна година, но е наложително да се направи основен ремонт на училището.


II ОУ ”Христо Ботев” гр.Гълъбово

Във връзка с предстоящия зимен сезон ще бъде изготвен План за действие на персонала и проведени инструктажи на личния състав и всички ученици от I до VIII клас. Към момента не съществуват съществени проблеми за осигуряване на нормален учебен процес при зимни условия.


ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий“ с.Обручище

Във връзка с предстоящия зимен сезон е осигурено дизеловото гориво за парното за отоплителния сезон на 2016/2017 г. от Ей И Ес Гълъбово. Ще бъде приет и План за работа при зимни условия.


СОУ ”Васил Левски” гр.Гълъбово

По повод готовността за предстоящия зимен сезон, в училището ще се актуализират плановете за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, ще се проведат инструктажи за работа през настоящия сезон, ще се определят длъжностните лица, които пряко отговарят за пожарната безопасност и евакуация при необходимост, през лятото ще се извърши преглед на основните електросъоръжения, ще бъдат планирани мероприятия за осигуряване дейността при зимни условия.


ПГЕЕ гр.Гълъбово

В началото на месец септември ще бъдат утвърдени: план за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари, поледици; план за осигуряване на нормален учебен процес при зимни условия. Няма наличие на риск за провеждане на нормален учебен процес. Училището е с централно парно. Транспорта на учениците се осигурява от община Гълъбово. Има осигурено медицинско обслужване.


Детски градини

Имат готовност за предстоящия зимен сезон.


През новата учебна година ще продължим да търсим решение на проблемите със задържане и прибиране на учениците, да работим за превенцията по отношение на отпадане на децата от училище, ще се постараем да включим по-широко родителите в работата на училищните настоятелства, да изградим отношения на партньорство и съвместно сътрудничество между семейство, училище, община.
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ

Зам.Кмет на общината


Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница