Девиз „Ние сме по-добре без тормоз”Дата24.07.2016
Размер235.64 Kb.
СЕДМИЦА на СПРАВЯНЕ с ТОРМОЗА в Училище

(19-23.11.2012)
девиз „Ние сме по-добре без тормоз

Фондация „Човек Плюс” е инициатор и координатор за България на седмицата

=============================================================================================================
I. КАКВО Е ТОВА ?
Международният опит в областта на превенцията на тормозът в училище показва недвусмислено, че най-голяма ефективност (постигане на добри резултати с минимални разходи плюс включване на учениците) се постига когато в програмите се включват активно и самите ученици, и особено, ако те самите инициират и организират събития в тази посока. Има различни форми и формáти за това. Две от тях са международните дни и седмици посветени на справянето с училищния тормоз. Те се организират пролет и есен ежегодно.

На 29.02.2012 г. по наша инициатива в десетки училища в страната за първи път се проведе „Ден на Розовата Фланелка” /Pink Shirt Day/ (защо се нарича така и какво представлява можете да научите от прило-жените материали и хипервръзки). Началото му е поставено в Канада през 2007 г. от двама ученика, а понас-тоящен се провежда в много страни и в него участват милиони ученици от цял свят.

Сега, между 19 и 25.11.2012 г., пак по наша инициатива, се провежда „Седмица за Справяне с Тор-моза в Училище” /Anti-bullying week/. Това е английска инициатива, която стартира през 2004 г. и понастоя-щем в нея се включват също милиони ученици от целия свят (според някои данни ок. 12 милиона). Предсто-ящата седмица е първата у нас, и е добре медиите да я отразят по подходящ начин за да може в следващите години тя да се масовизира и стане традиция. Целта ни е да се включи по поне 1 училище от всяка община.

Съществуват и още няколко подобни дни и седмици посветени на справяне с училищния тормоз орга-низирани от различни организации, предимно в Северна Америка, но споментите две се смятат за оригинал-ните и най-популярните сред тях.Бихте могли да интегрирате провеждането на тази седмица във вашето училище в контекста на дей-ностите по осъществяване на „Механизма за противодействие на тормоза в училище” на МОМ, при това като една от най-важните му компоненти и стъпки, които са с доказана ефективност сред учениците.
II. КАКВО е ТОРМОЗ в УЧИЛИЩЕ и КАК ДА СЕ СПРАВЯМЕ с НЕГО ?
Училищният тормоз е толкова стар, колкото е организираното масово образование, т.е. поне на 2-3 века. Едва от 80-те години на 20 в., обаче, на него започва да се обръща внимание, а от 90-те години (у нас от ня-колко години) да се предприемат по-систематични действия и внедряват програми за ограничаването му.

За съжаление, макар че по света са известни близо 4 500 програми за превенция на училищния тормоз (над 4000 в САЩ и над 300 в Европа), от които над 200 са с доказана висока ефективност, те не се познават от образователните власти у нас, и не се използват в работата им в училище (всъщност между 2007 и 2010 най-старата от тях, тази на Д.Олвеус бе практикувана в 6 столични училища с ученици от 5 до 7 клас, но към момента и тя не се осъществява). Именно поради това, преди 3-4 години нашата фондация стартира семинари с директори, учители и пед.съветници в цялата страна, посветени на управлението, първо на дисциплината в клас и в училище, а по-късно и на насилието и тормоза. В тях взеха участие ок. 1 500 души от близо 500 учи-лища от ок. 150 населени места. Въпреки това, като цяло в нашето образование, а и в конкретните училища все още, по правило, липсват знания и съвременни практики за ефективно справяне и превенция на тормоза и насилието в училище. Затова, ние периодично, два пъти годишно инициираме кампании за осъзнаване на проблема, за популяризиране на ефективните практики, и, най-важното, за приобщаване на самите ученици към решаването на този стар, многомерен и вкоренен в традициите проблем. От подпомогнатите от нас с ме-тодики изследвания, проведени през последните години в редица училища в страната се вижда, че, за разлика от САЩ и Западна Европа, където насилието и тормоза с годините и с възрастта на учениците намалява (двойно или тройно), то у нас е налице обратната тенденция – неговото нарастване и в годините и с възраст-та на учениците, при това с увеличаване на амплитудата му от начален през среден към горен курс. Това, ка-зано на по-прост език, означава, че образователната ни система като цяло, а и конкретните училища, не само че не могат да насочват този процес, но и не са в състояние да го управляват и той оставен на самотек, т.е. образователната ни система или е абдикирала от справяненто с него или, което е по-вярното и важното, из-ползва доказано неефективни средства, способи и подходи за справяне с него, които са с акцент върху адми-нистративните процедури и наказателните мерки, вместо да са психолого-педагогически и да предлагат, раз-ширяват и развиват позитивните алтернативи пред учениците в и извън училище. От богатият международен опит е видно и доказано, че тормозът и насилието в училище се ограничават и управляват не чрез адми-нистриране и наказване и борба и противодействие с него (това само го мощира още повече, прави го по-при-крит или го премества на други място, напр. на улицата или в интернет), а чрез канализиране и пренасочване на неизчерпаемата и неунищожимата детска енергия в множество позитивни насоки. За това са създадени десетки различни инструменти, механизми и форми, които, за съжаление, изобщо или малко са познати и не се използват по-широко у нас, а продължаваме да робуваме на някакви отдавна отживели времето си адми-нистративни схеми типични за 19 и първата половина на 20 в. и епохата на ранния социализъм.

Пример за учудващата неинформираност и реална, а не на хартия, (не)заинтересованост, а вероятно и некомпетентност, на централната и местната образователна администрация е странният факт, че макар от 2005 г. да има 120 страничен наръчник изработен от експерти на Съвета на Европа по нейната програма „Децата и насилието”, за това как всяко училище стъпка по стъпка да изработи и внедри своя общоучилищна политика, програма и система от дейности за превенция на насилието в училище и то на основата на модер-ния и ефективен чисто и общоевропейски подход на т.н. „конвивенция”, акцентиращ на положителния климат и алтернативи в училище, а не на администрирането и наказанията, който е преведен на повечето европейски езици, вкл. и на по-малки и редки като македонски, напр., той не е преведен на български, и дори не е известен на образователните ни власти ?!Един от най-големите недостатъци на съществуващите механизми и практики е, че те се осъществяват предимно от възрастни - независимо дали са директори, класни, учители, педагогически съветници, социални работници, детски педагогически стаи и др., които са включени в силно морално остарелият като визия и концепция и практически неефективен като изпълнение и резултати т.н. „Координационен механизъм за вза-имодействие при работа с...” от 15.10.2010, чиято основна цел, като че ли е не да бъде истински полезен в практиката, а да бъде алиби, и да оневинява и оправдава неефективността на работата на дузина държавни ведомства, няколкото хиляди държавни и общински организации и структури и хилядите техни служители, които би трябвало да работят в полза на ок. 1 млн. български деца, които са под юрисдикцията на МОМН. Добрите практики в чужбина недвусмислено показват и доказват, че ако самите деца и юноши не се включат активно в справянето и превенцията на тормоза помежду им в и извън училище, то никакви държавни, общински, локални, или дори международни програми няма да имат особен ефект, защото тормозът и наси-лието не са раково образование, което добър лекар може със скалпел или лазер или по друг начин да острани, независимо дали пациента иска или не иска, дали съдейства активно или е пасивен, а са като въздуха, водата, морала, светогледа, с които няма как да се работи ефективно, ако за „съучастници” не бъдат привлечени и ак-тивно не съдействат самите участници и зрители на явленията на тормоз, а имено самите ученици.
# # #
За незапознатите, в т.ч. и много от управленците, учителите, родителите, медиите, агресия, насилие, тормоз, бой са едно и също нещо. Това определено не е така. От тези 4 явления и понятия, тормозът е най-вредният и с най-дългосрочен ефект върху децата и юношите, поради факта, че предизвиква най-сериозни и устойчиви във времето негативни ефекти върху психиката и поведението, а от там и върху успеха и пове-дението в училище, а по-късно и в живота. Освен това, в рамките на самия тормоз, само в ок. 20% от случаите присъства физическо насилие и тормоз. Водещите форми са словесен тормоз, индиректен (изолиране, слухо-ве, манипулация), а напоследък и онлайн тормоз, дългосрочният негативен ефект от които е значително по-силен от физическият тормоз. Освен това, учениците споделят със своите учители само между 5 и 20% от случаите на тормоз, а със своите родители между 15 и 40%. В тази ситуация, както за учителите, така и за родителите, тормозът е едно донякъде невидимо явление, негативните и многопосочните ефектите от което те сериозно подценяват. Като добавим и факта, че почти всеки ученик през своя живот в училище в една или друга форма се е сблъсквал с тормоза, било като жертва, било като насилник, било като многократен сви-детел, и дори пасивен поддържник, нещата стават повече от неприемливи и изискват ефективни и коорди-нирани усилия на всички, които имат някакво отношение към този проблем – училищните власти и самите учители, родителите, самите ученици, законодателите, експертите, и не на последно място, медиите, които до момента имат неадекватна политика (отразявайки само негативните случки, с идеята, че негативното се про-дава, а не и позитивните действия в тази посока) и на практика, стават част от проблема, вместо да са част от решението му.
Осъзнавайки този сериозен и дългосрочен негативен ефект на тормоза в училище, нашата фондация „Човек Плюс”, както споменахме по-горе от няколко години провежда в цялата страна семинари за учители, директори, педагогически съветтници и училищни психолози.
Ние сме наясно, че за съжаление, това е недостатъчно и е само първа стъпка. Необходими са поне още 3 неща, за да има критична маса инициативи и действия за да стане процеса необратим, а имено:
1) ясно осъзнаване от обществеността, родителите и учителите на сериозният и дългосрочен негативен ефект от тормоза върху личността, поведението и успешността в училище и живота на учениците. В това от-ношение ролята на по-масовите събития с участието на ученици и на медиите е неоценима;
2) създаване на морален, психологически, административен и правен климат, процедури и рамки, кои-то да правят тормоза в училище по-малко възможен и непримелив;

3) създаване, адаптиране и внедряване на ефективни училищни, местни и национални програми за превенция и справяне с тормоза в училище. Тук ще дадем само един пример – у нас се е внедрявала само 1 подобна програма (между 2007 и 2010 г. в 6 столични училища с ученици 5-7 клас), докато в чужбина има ок. 4500 такива програми, от които само в САЩ - над 4000, в които участват десетки милиони ученици ежегодно. Освен това, в някои страни от години действат закони, според които всяко училище и местни власти са длъж-ни да имат училищна политика, програма за действие и реални дейности насочени към справяне и превенция на тормоза и насилието в училище. Появилата се преди наколко месеца заповед на министъра на МОМН за внедряването на „Механизъм за противодействие на тормоза в училище” е поднормативен акт, а не закон, и освен това, от този механизъм има още много да се желае за да бъде науистина ефективен, а не просто да отчита дейност, каквато е ролята на не малко подобни документи, особено, ако са междуведомствени.

III. КАКВО МОГАТ да НАПРАВЯТ ОТДЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА за НАМАЛЯ-ВАНЕ на ТОРМОЗА в УЧИЛИЩЕ и за ОСЪЗНАВАНЕ на НЕГАТИВИТЕ му от УЧЕНИЦИТЕ ?
В нашите семинари ние описваме над 60 инструмента, 18, от които, според нас, на основата на анализа на съществуващите по света доказано ефективни програми, са ключови и задължителни, ако искаме да изгра-дим една ефективна, и заедно с това, позитивна и устойчива общоучилищна система за превенция на наси-лието и тормоза в училище. Кои са тези елементи и как да ги внедрите в училището си можете да разберете в повече детайли, ако посетите нашите семинари. Тук ще акцентираме само на тези мерки, стъпки и инстру-менти, които целят активирането, мотивирането и включването на самите ученици в тази система, и по-спе-циално, първата стъпка, а имено осъзнаването на неадекватността на тормоза като форма на взаимоотноше-ние между връстници, неговата дъгосрочна психоповеденческа вредност, както за жертвите, така и за насил-ниците, кои са позитивните му алтернативи и как да ги осъществяваме и популяризираме в училище.

Най-добрата, доказана от практиката по света и у нас като ефективна, форма за осъзнаване, активиране и мотивиране на учениците да се включват сами в изграждането и реалиизрането на общоучилищна система за превенция и справяне с тормоза е периодичното организиране – 2, 3, 4 пъти годишно на общоучилищни, а също и общоградски, общонационални, и дори международни дни и седмици, а също и кампании за осъзна-ване и противодействие на училищния тормоз.

Това става не толкова чрез обичайните административни средства и канали, а като училищните власти гласуват доверие и отговорност и стимулират активността на самите ученици, които сами да планират, орга-низират, проведат и оценят широк спектър от дейности и мероприятия по посока справяне с тормоза.

Колкото по-голяма подкрепа и свобода на ученическата инициатива се даде от страна на ръководство-то на училището, толкова по-голям ще е позитивния ефект върху учениците. Ролята на директора и учителите е желателно да се ограничи само до информиране на учениците за предстоящото събитие (ден, седмица, кам-пания), тяхното консултиране, ако те го поискат, и логистична подкрепа (предотавяне на място, на някои ма-териали, на аудио или видео техника, ако таква ще се използва и др. под.) на инициативите им.

В края на настоящия материал ви изпращаме линкове към български и международни инициативи и сайтове по повод различни инициирани от учениците форми и събития за справяне с томоза, от които и вие и учениците ви могат да почерпят някои идеи, както и да проявят своето собствено въображение в тази посока.
IV. КАКВО МОГАТ да НАПРАВЯТ МЕДИИТЕ за НАМАЛЯВАНЕ на ТОРМОЗА в УЧИЛИЩЕ и за ОСЪЗНАВАНЕ на НЕГАТИВИТЕ от НЕГО ?

Добре е при осъществяването на вашите инициативи да поканите местни или национални медии да ги отразят. Това, първо, би дало по-широка гласност и информираност сред обществеността на проблема за на-силието и тормоза в училище и позитивните начини да го овладваме, второ, би донесло удовлетворение и до-ри гордост сред участващите ученици, че техните усилия са забелязнаи и оценени, и трето, би мотивирало други училища, които на този етап не са се активирали, при следващо такова събитие да се включат и те, т.е вие да зададете модел на поведение и следване на други малко „позаспали” училища и техни ръководства.

Както при осъзнаването и справянето с много други социални проблеми, бидейки своеобразно съзнание на обществото, ролята на медиите (печатни, електронни, визуални, аудиални, социални и др.) е незаменима и многопосочна. В близка перспектива – примерно 3-5 години, най-важната им роля е осъзнаването от всички имащи отношение към тормоза в училище, какво представлява той като форми, проявления, краткосрочни и дългосрочни негативни ефекти, както и кои и какви са доказано ефективните начини за справянето с него.

Тук ще отбележим само някои факти в тази посока:

1) най-големите световни медии оценяват и съдействат за справянето с този важен проблем. За пример ви даваме CNN, която точно преди година, през октомври 2011 г. посвети цяла седмица от програ-мата си на този важен въпрос, като дори и финансира специално проучване на съвременните му измерения в САЩ, а фирмата-майка на CNN - Time Warner и други нейни поделения, като напр.Cartoon Network, заедно с Фейсбук инициираха специализирани мулти-платформни проекти и кампании срещу училищния тормоз (виж напр. следните хипервръзки: тук, тук, тук и тук).

2) световноизвестната поп звезда Лейди Гага, самата бивша жертва на тормоза в училище, създаде своя фондация имаща за цел справянето с училищния тормоз (виж и тук), която координира своите действия с Белия Дом (виж видео тук).

3) Политици на най-високо ниво – напр. президентът на САЩ Обама инициират и са домакини на национални и международни срещи и конференции за справяне с училищното насилие – виж тук
За съжаление, у нас проблемът с училищният тормоз се смята за второстепенен или третостепенен проблем, ако въобще става дума за него, а ако по някава случайност стигне до медиите, то в 100% от случаите става дума за някакви ексцесии и неприятни случки, а не за начините, по които можем ефективно да се спра-вяме с него. Този сензационалистки и негативистки подход на медиите към училищното насилие и тор-моз, не само не помага за неговото решаване, а напротив, усложнява и влошава още повече ситуация-та, защото представя и лансира само негативните, а не позитивните модели и стратегии за справяне. Така ме-диите, осъзнавайки или не, стават съучастници и пречки, а не средства за справяне с училищния тормоз.
Стратегическият, „царският път” за справяне с тормоза и насилието в училище НЕ е борбата с него и различните административни решения и програми, какъвто е досегашният български начин, а създаване на богат спектър от позитивни алтернативи за развитие и пренасочване на енергията на подрастващи-те и тяхното активно включване на всички нива и с множество форми във всички програми и инициативи за справяне и превенция на тормоза и насилието в училище.
Панайот Рандев,
ръководител на фондация „Човек Плюс” и Институт Ре-Генезис,

член на International School Psychology Association (ISPA) от 1988 г.,

член на Дружеството на Психолозите в България от 1987 г. - рег. № BG-RP 0528
ПРИЛОЖЕНИЕ и някои ПРИМЕРИ

I. Някои сайтове и хипервръзки свързани с провеждането на седмицата:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-bullying_week
2. http://www.antibullyingweek.co.uk/
3. http://www.beatbullying.org/abw2012/
4. http://www.anti-bullyingalliance.org.uk/antibullyingweek
5. http://www.beyondbullying.com/anti-bullying-week-2012.html
6. http://www.youtube.com/channel/HCOizLd7F_wa8
7. http://www.youtube.com/watch?v=S03Br1dwJR8
8. http://socialmediatoday.com/emoderation/937171/facebook-marks-anti-bullying-week-new-anti-bullying-page
9. http://www.facebook.com/stopbullyingspeakup?fref=ts

===================================================================================II. Досегашният български опит в провеждането на подобни събития - в няколко десетки училища на 29.02.2012 г. се проведе по наша инициатива Денят на Розовата Фланелка”
ПРИМЕРИ за ПРОВЕДЕНИ в БЪЛГАРСКИ УЧИЛИЩА на 29.02.2012 г. СЪБИТИЯ посветени

на Световния ден за борба срещу тормоза в училище, т.н. „Ден на Розовата Фланелка”

По инициатива на нашата фондация „Човек Плюс” и на Институт Ре-Генезис (за която инфор-мирахме всичките 28 РИО-та в страната, както и над 2 000 български училища) на 29.02.2012 г. в няколко десетки български училища се проведоха спектър от различни събития по повод на този ден. Част от училищата пряко ни информираха и изпратиха материали за това какво са направили, а за други получихме информация чрез интер-нет. По-долу Ви даваме извадка от тази информация под формата на линкове и избрани файлове със снимки.
Три от РИО-тата (Бургас, Видин, Търговище) публикуваха в свойте сайтове изпратената от нас до тях информация за дена на розовата фланелка, за което им благодарим.
По-долу даваме линкове към някои от видео и снимковите материали за проведени събития в избрани (ок. 20) училища, с които разполагаме:
1. Може би най-подробно в печатните и електронните медии бе осветлено събитието в ОУ „Цар Борис I” в Бургас. По-долу ви даваме няколко линка за това:

1.1. по БНТ - http://bnt.bg/bg/news/view/71178/den_na_rozovata_flanelka

1.2. по НОВА тв - http://novatv.bg/news/view/2012/02/29/27545/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%B2-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81/

1.3. БургасНюз: http://www.burgasnews.com/component/content/article/98-glavna-novina/54435--burgaski-uchenitzi-chestvat-za-parvi-pat-denya-na-rozovata-flanelka

1.4. както и редица други материали (вижте в Гугъл):

http://www.google.bg/search?hl=bg&safe=off&q=%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81+%D0%9E%D0%A3+%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81+I&tbs=search%3Fhl%3Dbg%26safe%3Doff%26site%3D%26q%3D%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%2B%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%2B%25D1%2584%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25B0%2B%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2581%26oq%3D%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%2B%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D1

%2580%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%2B%25D1%2584%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25B0%2B%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2581%26aq%3D&lr=&as_filetype=&oq=%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81+%D0%9E%D0%A3+%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81+I&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=3&gs_upl=8804l16934l0l19533l16l11l0l0l0l0l575l2448l0.7.3.5-1l11l0&gs_l=serp.3...8804l16934l0l19534l16l11l0l0l0l0l575l2448l0j7j3j5-1l11l0


2. В ОУ „СВ. СВ. Кирил и Методий” – Ботевград (единственото новопостроено училище у нас след промените от 1989 г. насам):

2.1. видео от сайта videos.botevgrad.com: http://videos.botevgrad.com/view/15762/Uchenici-ot-Botevgrad-se-vklyuchiha-v-svetovnata-iniciativa-Den-na-rozovata-flanelka/latestLocal/

2.2. http://www.bot.bg/v4/?t=vcontent&id=12904

В Ботевград денят бе честван и от учениците от ПГТМ „Христо Ботев”:http://botevgrad.com/news/38578/Uchenicite-ot-PGTM-Hristo-Botev-otbelyazaha-Denya-na-rozovata-flanelka/#addNewComment
3. Денят бе честван и от учениците от ОУ "Петър Парчевич" - Чипровци

3.1. виж в bTV – „Аз Репортерът” - http://www.btv.bg/az-reporterut/id/12/usernews/597992834-Den_na_Rozovata_Flanelka_29022012.html


4. Ето и честването в СОУ „Христо Ботев” – Ихтиман:

4.1. http://ihtiman.net/?p=2663

4.2. както и е-мейл на директорката на училището до нас, което си позволяваме да публикуваме:

Здравейте, благодарим ви, че дадохте прекрасен повод  днешния ден в СОУ "Христо Ботев" Ихтиман да бъде различен! За два дни един от "най-лошите" класове успя да подготви едночасово представяне на проблема с тормоза в училище. Нарочно избрах този клас. Първо исках да видя как ще реагират на идеята да правят нещо извън задълженията си, а и ми беше интересно как ще разберат темата...

Бяха като фурии! Усещах ги, че се вълнуват много, че правят нещо важно за тях, искаха да е тайна, същевременно искаха да споделят с мен - явно се притесняваха да не сбъркат /все пак им беше за първи път/. 

Десетокласниците сами организираха конкурс за рисунки, и още се чудя как надвиха на началните учители и тия по изобразително изкуство да променят темите на часовете, за да нарисуват децата нещо по темата... :)

Когато днес в 12,00 ч. най-голямата зала в училището се препълни... Презентация, която изкара сълзи в очите на всички, кратка беседа на психолога на училището, викторина с награди... Бяха подготвили материали за всеки клас /имаме 35 паралелки/, за да могат всички да поговорят по темата.

След това в учителската стая колегите толкова възторжено говореха...

Затова и реших да ви пиша.

Още един път - благодаря ви, идеята научихме от вас и тя промени днешния ни ден. 

Много се надявам да промени и следващите!

Бъдете здрави и успешни!Можете ва видите снимки на моята страница във Фейсбук – Ваня Пелтекова https://www.facebook.com/profile.php?id=1470481229
Иванка Пелтекова, Директор на СОУ "Христо Ботев" Ихтиман

5. Ето и събитието в НУ „В.Левски” – Белоградчик:

http://nulevski.ovo.bg/news/den_na_rozovata_flanelka_pink_shirt_day_29_02_2012/2012-02-29-22
6. Събитието в СОУ „В.Лески” – гр. Елин Пелин мобете да видите на следния линк:

http://sou-elinpelin.com/2012/02/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0/
7. СОУ „Св. Кирил и Методий” – Сливница: http://sou.slivnitsa.com/2012/02/27/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8  1. ДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов

http://www.dtg-svishtov.com/dtgbg/view_news.php?id=180
9.Порозовя” училището в Зимница – виж в сайта на радио „Дарик”

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=862822

10. В ПМГ „Св. Кл.Охридски” – гр. Монтана -

http://www.pmgmontana.com/pmgsite/index.php?option=com_content&view=article&id=306:2012-03-02-16-09-38&catid=11:actualnews&Itemid=26

11. В ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - Г. Оряховица:

http://www.dnesbg.com/obshtestvo/za-parvi-pat-v-g-oryahovitsa-otbelyazaha-denya-na-rozovata-flanelka.html

12. В СОУ „Св. Софроний Врачански” – Пловдив:

http://www.sofrony.net/main.php?page=%CD%E5%20%ED%E0%20%ED%E0%F1%E8%EB%E8%E5%F2%EE

13. В СОУ „Алеко Константинов” – гр. Луковит:

http://sou-lukovit.com/2012/02/28 и http://sou-lukovit.com/pink-shirt-day-29-02-2012
14. В ОУ „Братя Миладинови” – гр. Бургас:

http://brmiladinovi.eu/?p=1759

15. В ПГ по лека промишленост – гр. Монтана:

http://www.pglpmontana.com/news/show/111

16. Във Второ ОУ "Никола Й. Вапцаров" - гр. Търговище (PPT презентация)

http://www.rio-targovishte.com/details-property.php?pid=1513&cid=90&lid=89&aid=

17. В СОУ „В.Левски” – с. Руен, Бургаско:

http://www.facebook.com/pages/%D0%A1%D0%9E%D0%A3-%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%A0%D1%83%D0%B5%D0%BD-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A0%D1%83%D0%B5%D0%BD-%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81/187827624576935 колаж от снимки от събитието:

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=399413806751648&set=a.399413796751649.109174.187827624576935&type=1&theater, както и в bTV «Аз, Репортерът»: http://www.btv.bg/az-reporterut/id/12/usernews/1561499394-Den_predi_posreshtane_na_Baba_Marta.html

18. В ПГ"Велизар Пеев" - гр. Своге

http://www.pg-vpeev.com/?p=1313


19. В ГПАЕ „Гео Милев” – Бургас:

http://gpaeburgas.org/?p=1200

20. В ПГ по текстил и моден дизайн – София (виж на линка по-долу)
===========================================================================================================================

Вижте повече снимки от събитията в различни училища в страната на следните връзки:

1) http://dox.bg/files/dw?a=a2012bf2af 2) http://dox.bg/files/dw?a=9a05ba4254 3) http://dox.bg/files/dw?a=3263b39c8e
от екипа на фондация „Човек Плюс” и институт Ре-Генезис
===========================================================================
за контакти с нас можете да използвате следните наши координати:

адрес: 1000 София, ул. Цар Шишман 5, вх. Б, ет. 1

стац.тел.:   (02)9899035, (02)9898945 

моб.тел: 0876422652 (Виваком), 0897981299 (Глобул)

е-мейл: re_genesis@abv.bg

сайт: www.ppo-bg.org и http://re-genesis.alle.bg

за контакти: Панайот Рандев – председател на фондация «Човек Плюс» и И-т Ре-Генезис

Вижте също и следните наши хипервръзки, за повече детайли за нашата дейност в тази област:
1) http://uchilishtnonasilie.blog.bg/

2) http://re-genesis.alle.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-2011/

3) www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/2012/06/13/DETAYLI_Seminar_Uchilishtna_Programa_za_PREVENCIA_na_NASILIETO_v_Uchilishte%3DCeli,Programa,Ceni,Zaiavka_2012.doc


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница