Дг №2 “Знаме на Мира”страница1/9
Дата26.09.2017
Размер3.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ДГ №2 “Знаме на Мира”

гр. Балчик обл. Добрич ул. Арда №3

тел.0579/7-21-38; Email: znamenamirabalchik@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ: .............................

Красимира Тодорова

Директор на ДГ №2 „Знаме на Мира“

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

IVа ГРУПА - 6-7г.

ДГ № 2 „ЗНАМЕ НА МИРА”, ГР. БАЛЧИК

УЧЕБНА 2016/2017г.
I. ПОДХОДИ, ПРИНЦИПИ, ЦЕЛИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

1. ПРИНЦИПИ ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ:

а/ Интегративно-ситуационен: Определяне на педагогическите цели съобразно реалните условия, потребностите, възможностите и посоката на взаимодействие;

б/ Научност, системност, последователност, адаптивност, краеведчески: Система от достъпни, но научни знания и съответните умения, които се овладяват в условията на целесъобразни ситуации на взаимодействие;

в/ Индивидуализиране на образователните цели: Единство на образователна стратегия и индивидуален темп на детското развитие.

2. ГЛАВНА ЦЕЛ:

Осигуряване на щастливо детство на всяко дете, изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности; Осигуряване на успешен старт в училище.
II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.
1. БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ


Образователно направление

брой

Български език и литература

5

Математика

3

Околен свят

4

Изобразително изкуство

2

Музика

2

Конструиране и технологии

2

Физическа култура

3

Общо

21
IV а група – 6–7-годишни

2. СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПГа – 6г.
седмица

ден

ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ

Сутрин

След обяд
понеделник

Околен свят

Български език и литература

Математика


Изобразително изкуство

вторник

Околен свят

Български език и литература

Музика

Конструиране и технологииФизическа култура

сряда

Български език и литература

Околен свят

Математика


Изобразително изкуство

четвъртък

Български език и литература

Околен свят

Музика


Физическа култура

петък

Български език и литература

Математика

Физическа култура


Конструиране и технологии

ОБЩО
21

III. ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА IV а група – 6–7-годишни

ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

IVа група – 6-7 – годишни

Седмично: 5 педагогически ситуации / Годишно: 160 педагогически ситуации
  1. ОБЩИ ЦЕЛИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО НАПРАВЛЕНИЕ

Задоволяването на потребността на детето от речева активност, което предизвиква положителни емоции и се превръща в стимул за изграждане на умения за комуникиране и общуване: готовност за директно и адекватно на речевата ситуация изразяване;

Изграждане на нагласа у детето да слуша активно художествено произведение и да изразява отношението си към него и към постъпките на героите в него;

Запознаване с националните ценности и традиции с цел съхраняване и утвърждаване на националната идентичност;

Осигуряване на условия за стимулиране на детето към активност в процеса на говорене и слушане, като то: назовава предмети, признаци, действия и употребява думите в контекста на изречението;

Разбира смисъла на думите, които употребява; конструира различни видове изречения в ежедневната си реч; произнася правилно фонемите в българския език; проявява култура на речево общуване.


II. ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  1. ОСНОВНИ ФОРМИ


Месец, седмица


Образователно ядро

Тема

Очаквани резултати

Педагогически технологии

Забележка
IX

I седмица
Свързана реч”

„Моето прекрасно лято”

Умения: Създава кратък повествователен текст, като се съобразява с нагледната опора и включва личен опит.

Форма: ПС;

Методи: Въвеждане в темата. Беседа по нагледни опори; представяне на цялостен или частичен образец на разказ по една от опорите; Разказване от деца; Включване на ИУ „Моите игри на море”

IX

I седмицаСвързана реч”

„Разказвам за лятото”

Умения: Споделя преживявания от летните си игри – влиза в роля на разказвач.

Форма: ПС;

Методи – ИУ „Моите игри на море”,

средства – снимки, рисунки, видеозапис.
IX

I седмицаРечник”

„През лятото”

Умения: Разбира и включва в речта си название на предмети, действия, събития от лятото.

Форма: ПС;

Методи: игрови;

Средства: Игра „Какво да взема? За какво ми служи?”; Средства – от помагалото „Сладкодумна пътечка към родния език”, табла за море и планина, реквизит за влизане в роля на турист в планината или почиващ на море.
IX

I седмицаВъзприемане на литературно произведение”;

Пресъздаване на литературно произведение”„Червената шапчица”

/Шарл Перо/Умения: Възприема приказката чрез текста и чрез илюстрации; обмисля последователността на случките и допълва пропуснат момент; преразказва приказката от позиция на даден герой; държи правилно молив

Форма: ПС;

Методи: прочит, беседа, преразказ;

Средства: приказката „Червената шапчица” /Шарл Перо/, показ на илюстрации на стр. 6 от помагалото, откъс от анимационен филм.
IX

I седмицаПресъздаване на литературно произведение”

„В света на приказките..”

Умения: Прави избор на роля, предава изразително диалога между действащите лица.


Форма: ПС;

Методи: Театрализирана игра;

Средства: комплект за театър на маса, лабиринти.
IX

II седмицаСвързана реч”; „Граматически правилна реч”

„Умеем да си служим с думите”, проследяване

Умения: Съставя разказ по серия картини; разказва за себе си, представя се; Съгласува по род и число на съществителни и прилагателни имена;

Форма: ПС

Методи: игрови;

Средства: ДИУ „Играем с думи“
IX

II седмицаРечник”, „Звукова култура”

„Откриваме звуковете”, проследяване


Умения: Използва думи с обобщено значение; Правилно произнася думи, открива звукове в думи, които започват с един и същ звук;

Форма: ПС

Методи: игрови;

Средства: ДИУ „Измисли нова дума“.
IX

II седмицаВъзприемане на литературно произведение”;

Пресъздаване на литературно произведение”„Приказни герои”,

проследяванеУмения: Разпознава приказни герои; Изключва излишния герой; Подрежда епизодите в позната приказка.

Форма: ПС

Методи: игрови;

Средства: ДИУ „Познай героите“, илюстрации.
X

I седмицаСвързана реч”

„Златна есен”

Умения: Активно участва в диалог съобразно ролята, която заема в общуването; Назовава и употребява в речеви ситуации думи за класификация с конкретно и обобщаващо значение.

Форма: ПС;

Методи: беседа, въпроси, отговори;

Средства: картините от уч. помагало, стихотво-рение „Есен” от Г. Авгарски
X

I седмицаСвързана реч”

„Да се запознаем”

Умения: Конструира съобщителни и въпросителни изречения в диалог;

Използва целесъобразно речев етикет в диалог;
Форма: ПС;

Методи: беседа, въпроси, отговори, игрови и др.;

Средства: представяне на ново дете в групата и запознаване между педагога и детето, наблюдение на трите картини по темата.
X

I седмицаРечник”

„Плодородна есен”

Представи: Обобщава видови понятия в родови – плодове и зеленчуци;

Умения: Назовава и употребява в речта си думи с обобщаващо значение.Форма: ПС;

Методи: класификация, игра „Плодове и зелен-чуци”;

Средства: картини, лото „плодове и зеленчуци.
X

I седмицаВъзприемане на литературно произведение”

Пресъздаване на литературно произведение”„Лястовичките отлитат” /Леда Милева/

Умения: Разпознава и възприема стихотворение, рецитира кратко стихотворение.

Форма: ПС;

Методи: беседа, игрови и др.;

Средства: стихотворение „Лястовичките отлитат” /Л. Милева/, картината.
X

I седмицаРечник”


„Новите приятели”

Умения: Използва умело речев етикет при запознанство, представяне, общуване.

Форма: ПС;

Методи: ИУ „Новите приятели”;

Средства: снимки, рисунки, илюстрации, видео-запис, които показват как групата се запознава с ново дете, нагледните опори по темата.
X

II седмицаСвързана реч”; „Граматически правилна реч”

„Моят дом”

Умения: Създава кратък описателен текст в процеса на устното общуване; Използва сложно изречение с „и” или „а”.

Форма: ПС;

Методи: беседа и показване на картини и графични схеми на изречения;

Средства: картините и моделите на изречения.
X

II седмицаСвързана реч”, „Речник”

„Как поздравявам”

Умения: Съставя разказ по нагледни опори, използва правилно речев етикет при общуване с родители;

Представи: умее да назовава професии и да разказва за тях.

Форма: ПС;

Методи: игра „Семейството на кукла Светла”;

Средства: снимки, картини, рисунки за семействата на децата.
X

II седмицаСвързана реч”; „Речник”

„Семейството на Иво”

Умения: създава описателен текст, конструира въпросителни и съобщителни изречения в диалог.;

Отношения: Използва целесъобразно речев етикет в диалога;

Форма: ПС;

Методи: беседа, игрови;

Средства: картини.
X

II седмицаВъзприемане на литературно произведение”

Пресъздаване на литературно произведение”„Непослушното яребиче” /Петър Бобев”

Умения: Възприема в единство съдържанието и формата на разказа; осмисля последователността на случките и събитията, преразказва кратко литературно произведение от името на автора.

Форма: ПС;

Методи: прочит, беседа, игрови и др.

Средства: разказът „Непослушното яребиче” /П. Бобев”, илюстрациите и лабиринтът.
X

II седмицаПресъздаване на литературно произведение”

„Най – добре ми е у дома”

Умения: Преразказва от позицията на герой от произведение;

Отношения: умее да изразява отношението си към герои от произведения.

Форма: ПС;

Методи: разговор, преразказване, игра;

Средства: разказът „Непослушното яребиче” /Пет. Бобев”, картини.
X

III седмицаГраматически правилна реч”

„Нова приказка за трите прасенца”

Представи: Има представа за изречение

Умения: Съставя изречения по картини и модели; Измисля изречения и за други герои;

Форма: ПС;

Методи: беседа, игрови, други;

Средства: приказка „Трите прасенца”, картини.
X

III седмицаСвързана реч”

„Кой с какво ми помага”

Умения: Умее да преразказва приказка като включва нови герои; Включва в преразказа си прости, прости разширени и сложни изречения.

Форма: ПС;

Методи: игра „Кой с какво ми помогна”;

Средства: худ. литература, картинки на новите герои и др.
X

III седмицаГраматически правилна реч”

„Измислям изречения”

Представи: Осъзнава изречението като езикова единица;

Умения: Измисля изречения.

Форма: ПС;

Методи: моделиране, игри;

Средства: картините и картинно-графични модели на изреченията, картини на новите герои.
X

III седмицаВъзприемане на литературно произведение”

Пресъздаване на литературно произведение”„Родна стряха” /Ран Босилек/

Знания: Разпознава стихотворение;

Отношения: Разбира и съпреживява настроението в стихотворението;

Умения: Рецитира кратко стихотворение.Форма: ПС;

Методи: изпълнение на стихотворения наизуст, беседа, игрови;

Средства: стихотворенията „Родна стряха” /Ран Босилек/ и „Родино мила” /Г. Веселинов/, картини по темата.
X

III седмицаПресъздаване на литературно произведение”

„Нарисувай си къщичка”

Умения: Рецитира стихотворение;

Отношения: Съпреживява настроението и го пресътворява в рисунките на къщички.

Форма: ПС;

Методи: рецитиране на стихотворението, рисуване на къщи, дорисуване в графична мрежа;

Средства: залъгалка, игри с пръсти, картини.
X

IV седмицаГраматически правилна реч”,

„Играя с думи и изречения”

Представи: Осъзнава словесния състав на изречението;

Умения: Извършва словесен анализ на изречение.

Форма: ПС;

Методи: прочит на приказката; беседа, моделиране на изречение;

Средства: приказката „Корабчето” на В. Сутеев
X

IV седмицаПресъздаване на литературно произведение;„Свързана реч”

„Нова приказка за дядото и ряпата”

Умения: Участва активно в устна форма на общуване; Разпознава приказка; Отношения: Изразява се точно и ясно като се съобразява с променената комуникативна ситуация.

Форма: ПС;

Методи: приказка, беседа и др.;

Средства: приказките „Дядо и ряпа” и „Корабчето”, илюстрациите.
X

IV седмицаГраматически правилна реч”

„Подреждам думи в изречения”

Умения: Отделя думите в зададено изречение; Моделира думи в изречение; Извършва словесен анализ на изречение от три и четири думи.

Форма: ПС;

Методи: игра „Живи думи”, обследване на речта / интониране, моделиране/;

Средства: правоъгълници за графично моделиране на думите в изречението.
X

IV седмицаГраматически правилна реч”

„Вълшебната дума” /Валентина Осеева/

Умения: Възприема в единство съдържанието и формата на разказа; Разпознава разказ; Осмисля последователността на епизоди в текста.

Форма: ПС;

Методи: прочит на разказ, беседа и др.;

Средства: разказът „Вълшебната дума” /Валентина Осеева/
X

IV седмицаРечник”

„Сладкодумни вълшебства”

Отношения: Включва в речта си етикетни изрази за поздрав.

Форма: ПС;

Методи: ИУ, графични упражнения;


Каталог: svetluna1 -> files -> 2017
2017 -> Развиващи функции на играта
2017 -> ДГ№2 „Знаме на мира гр. Балчик, обл. Добрич
2017 -> Трети март Химн Стх. „България”
2017 -> Цел: Популяризиране Седмицата на толерантността; Развиване на поведения, маниери, подходи и отношения на подкрепа, разбиране и недискриминация към различните от нас
2017 -> Творчеството на децата
2017 -> Структурни елементи на игровата култура и начините на интегрирането им в игровия процес Психологическа структура на играта
2017 -> Алтернативи за творчество при видовете игри


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница