Диагностичен срез на представите на децата от …група за природния свят спрямо когнитивното им развитиеДата03.01.2022
Размер16.9 Kb.
#112651
АНАЛИЗ диагностика в ДГ

Примерна тема: ДИАГНОСТИЧЕН СРЕЗ НА ПРЕДСТАВИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ …ГРУПА ЗА ПРИРОДНИЯ СВЯТ СПРЯМО КОГНИТИВНОТО ИМ РАЗВИТИЕ  1. Да се установи нивото на когнитивно развитие на изследваните деца.

  2. Да се установят представите на децата за природния свят и неговото опазване.

  3. Да се установи съществува ли и в каква степен корелационна зависимост между двете изследвани величини – когнитивното им развитие (независима променлива) и изградени представи за природния свят (зависима променлива).

На база на избраните променливи за диагностициране се провеждат 2 измервания: за когнитивно развитие (първа задача) със стандартизиран психометричен тест (например диагностичен тест Прогресивни матрици на Рейвън); дидактически апробиран тест за представи за природния свят (втора задача).

В трета част се прави анализ по резултатите, получени от двата теста (първа и втора задача). Обикновено в тестовете – стандартизираните или от познавателни книжки има и скала за оценяване

Скала за оценяване на дидактическия тест

Брой верни отговори

Ниво на постижениеПод средноСредноНад среднотоНиво на постижение

Брой деца

Относителен дял %

Под средноСредноНад средното


Представяте словесно какво е когнитивното развитие на изследваните деца (първа задача)

Представяте словесно какви представи сте установили че имат изследваните деца за природния свят, какво ги затруднява и как да се преодолеят тези трудности (втора задача).

По трета задача използвайте номинална корелация на Фехнер (вижте лекцията), но първо се прави сравнение за да се даде информация в коя категория попадат изследваните деца:

или първи буквички на името

Вербална оценка за когнитивно развитие

Вербална оценка за представи

Категоризиране по постигнати резултати – a, b, c, d

Резултатите на децата се групират в 4 категории, където:

a-високи резултати по двата теста (когнитивно развитие – тест 1 и представи – тест 2)

b-високи резултати по първия тест и ниски резултати по втория

c-ниски резултати по първия тест и високи резултати по втория

d- ниски резултати по двата теста

променлива Х (когнитивно развитие)

Всичко:

високо ниво

от тест 1ниско ниво

от тест 1променлива Y (представи за природния свят)

високо ниво

от тест 2а =


b =

a+b =

ниско ниво

от тест 2c =

d =

c+d =

Всичко:
а + c =

b + d =

n =

И замествате във формула (номинална корелация на Фехнер):Коментирате получения резултат.За детската градина тази диагностика е достатъчна. В изводите обобщавате извършеното и установеното и предлагате мерки за подобряване на резултатите т.е. стремим се към високите нива на представи за природния свят, дори и да има деца с ниско или средно ниво на когнитивно развитие.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница