Диана Гергова – Публикации МонографииДата09.09.2016
Размер56.37 Kb.
Диана Гергова – Публикации

Монографии

1987 . D. Gergova. Fruh-und altereisenzeiliiche Fibeln in Bulgarien. Prahistorische Вronzefunde, Abt XIV,7.Band, Verlag C.H.Beck, Munchen

1996. Д. Гергова. Обредът на обезсмъргяването в древна Тракия ( Engl. Summary), Agatо

1998. Д. Гергова / в съавторство/. Материали за археологията на Средна Струма.

2004. D. Gergova . Sboryanovo – the Sacred Land of the Getae. Bulgarian Bestseller.

1992. Хелис , т. I. (ред.-съставитeл)

1992. Хелис , т.ІI. (ред.-съставитeл)

1994. Хелис , т. ІІІ. (ред.-съставитeл)2005. Хелис , т .ІV. (ред.-съставитeл)

Статии, студии

1975
Д. Гергова. Среща с древността. Изложбата «Изкуство и култура на Северното Черноморие».- Орбита 1975

1977
Д. Гергова. Тракийските накити от българските земи през ранножелязната епоха/ ХІ-VІ в. пр.н.е./. Автореферат
Д. Гергова. ХХ Национална археологическа конференция /антична археология/.- Археология 1975, кн.4
Д. Гергова Цв. Ангелова. Археологически проучвания в землището на с. Кочан, Благоевградски окръг.- Родопи 1975, кн 4.

1976
D.Gergova., М. Domaradzki. Kultura tracka w I tys. рrszed n.e..- Z otchlani wiekow, 1976

1977
Д. Гергова Развитие на фибулата в Тракия през старожелязната епхоа.- Векове 1977, кн 1.

1978
Д. Гергова. Проблеми на развитието на накитите в Северозападна Тракия.- Трациа Антиква ІІІ, 1978

1979
D. Gergova. J. Bouzek. Graeco-Мacedonian Bronzes. Prague. 1974. - Eirene 1979 /рец./

1980
Д. Гергова. Тракийската древност в Западните Родопи.-Родопи, 3, 1980
Д. Гергова. Трако- скитски взаимоотношения през І хил. пр.н.е.- Археология 1980, кн.3
Д. Гергова. Тракийският некропол при Кочан и Сатовча, Благоевградски окръг.- В: Родопите в миналото и днес.- ОТД КИН, 1980
D.Gergova. Contribution to the Рroblem of Thraco-Caucasian Relations in the Early Iron Age.- Pulpudeva 3, 1980, 269-304
В. Велков, Д. Гергова и др. Разкопки в Кабиле. АОР, 1980, 69
D. Gergova. Genesis and Development of the Metal Ornaments in the Thracian Lands during the Early Iron Age./11th-6th c. B. C./. - Studia Praehistorica 3, 1980, 97-112
D. Gergova. Some remarks on the Origin and Development of the Double-Looped Fibulae- Actes du IIeme Congres International de Thracologie. Bucuresti, 1980, Т.І, 199-202

1981
Д. Гергова, Ив. Панайотов. Всесъюзна конференция “Проблеми на скито- сибирското културно- историческо единство”.- Археология 1981, кн.3
В. Велков, Д. Гергова, М. Домарадски и др. Разкопки в Кабиле. АОР, 1981, 50 Разкопки на тракийския некропол при Кочан и Сатовча, Благоевградски окръг. АОР, 26

1982
Д. Гергова. Женският тракийски накит и облекло през ранножелязната епоха.- В:Сб. България 1300. Институции и държавна традиция /ІІІ конгрес на БИД/. 1982, 63-70
Д. Гергова, Ил.Илиев. Към въпроса за поселищното развитие в района на Кабиле и Югоизточна Тракия през ІІ-І хил. Пр.н.е.-В:Поселищен живот в Тракия. Първи нацоинален симпозиум. Ямбол. 1982,11-23
Д. Гергова. Произход, характер и датировка на съкровището от Бързица /б. Шеремет/, Варненски окръг.- Археология ХХІV, кн. 3-4, 1-16
Д. Гергова, Ил. Кулов. Разкопки на тракийския некропол при Кочан и Сатовча, Благоевградски окръг. АОР 1982, Михайловград, 33
Д. Гергова, М. Чичикова. Разкопки на тракийското селище при с. Пшеничево, Старозагорско, АОР, 1982, Михайловград, 29
В. Велков, М. Домарадски, Д. Гергова, Ил. Илиев. Разкопки в Кабиле и неговата околност. АОР 1982, Михайловград, 26-27

1983
D. Gergova Wczesny okres rozwoju kultury trackiej w dolinie Srodkowej Strumy I Gornej Mesty. Acta Universitatis Wratislaviensis, N 598, 1983, 155-160
Д. Гергова. Тракийски светилища и селища по долината на р. Струма. АОР 1983, Плевен, 35
Д. Гергова. Разкопки на тракийското селище при с. Пшеничево, Старозагорско, АОР , Плевен 1983, 38
В. Велков, Д. Гергова, М. Домарадски . Разкопки в Кабиле АОР , Плевен 1983, 46
Д. Гергова, Ал. Александров. Разкопки на тракийската крепост Камен рид при с. Малък Поровец, Разградски окръг.- АОР, 1983, 45-46

1984
Д. Гергова, Разкопки на тракийската крепост Камен рид при с. Малък Поровец, Разградски окръг.- АОР Смолян 1984, 45-46

1985
Д. Гергова . Разкопки на Камен рид край с. М. Поровец, Разградски окръг.- АОР Сливен, 1985, 78-80
Д. Гергова, Лам Ми Зунг. Тракийската крепост в м. Марена при с. Марикостиново, Благоевградски окръг.-АОР Сливен, 1985, 86-87

1986
Д. Гергова, Ал. Гоцев, Д. Вълчева. Проучвания на обекта Камен рид край с. Малък Поровец, Разградски окръг.- АОР , В. Търново, 46-47
Д. Гергова. .Постижения и проблеми в проучването на ранножелязната епоха в Тракия.-Археология, XXVII, 1986, кн. 2

1987
D. Gergova. The Thracian-Caucasian Relations and the Thracian Tribe Trerae. In: Die Urnenfelderkulturen Мitteleuropas. Symposium Liblice 21.-25.10.1985. Praha 1987, 409-420
D. Gergova . Fruh – und altereisenzeitliche Fibeln in Bulgarien, PBF, Abt XIV, 7. Band.C.H.Beck. Frankfurt am Mein, 1987 /монография/
Д. Гергова. За сакралния характер на находката от Рогозен.- Археология, ХХVІІІ, 1987, 3, 3-13
Д. Гергова. Съкровищата от Тракия и хиперборейския мит. В: Българските земи в древността. България през средновековието. Доклади на Втория международен конгрес по българистика. Т. 6, 1987, 53-74
Р. Катинчаров, Д. Гергова, с кол. Разкопки на сеилщната могила при с. Дядово, Сливенски окръг.- АОР, 65
Д. Гергова, Д. Вълчева. Разкопки в м. Камен рид край с. М. Поровец, Разградски окръг.- АОР Разград 1987,70-72

1988
Д. Гергова. Тракийският обект в м. “Камен рид”край с. Малък Поровец-разкопки, резултати, проблеми. -Terra Antiqua Balcanica ІІІ, 1988, 165-172
D. Gergova. Las ofrendas sacradas de los tracios.- In:Tesoros de las tierras Bulgaras..Pabellon Mudejar, 1988 19-22
Д. Гергова с кол. Теренни обхождания и сондажи за археологическата карта на Сборяново, Исперихска община. АОР, 1988
D. Gergova Die Bedeuting der Schatzfunde in der Thrakischen Welt.- In : Der Thrakischen Silberschatz aus Rogozen, Bulgarien. Katalog. Bonn-Mainz-Freiburg- Munchen- Hamburg, 1988 51-58
D. Gergova De begraven schat.-In: De Thrakische Konigsschat. Amsterdam, 1988, 36-40

1989
Д. Гергова . Киммерийская проблематика с фракийской точки зрения.- Тезисы докладов областной конференции “Проблемиы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья”, посвященной 90 летию со дня рождения профессора Б. Н. Гракова, Запорожье, 1989,.33
D. Gergova . The Rogozen Treasure and One Religious Feast in Ancient Thrace.- In: 17 Internationale Eirene Konferenz. Berlin, 1986,-Klio 1989, 71/1, 36-50
D. Gergova. About the Sacral Character of the Rogozen Тreasure. /In Japanese/- In: Balkan and Asia Minor Studies. Tokyo, 1989, 23-34
D. Gergova.Thracian Burial Rites of Late Bronze and Early Iron Age.- In: Thracians and Myceneans. Proceedings of the 3th International. Congress of Thracology. Rotterdam 1984. Leiden-Sofia, Brill, 1989, 231-240
D. Gergova . The Thracian Culture of the Iron Age. Actual State of its Archaeological Investigations in Bugaria. Sixieme Congres International d’ etudes du Sud-Est Europeen. Resumes des Communications. Histoire.1.Sofia, 1989, 15-16
D. Gergova. Some Common Problems of Interrelations between Thrace and Northern Europe.-Pulpudeva VI, 1989
Д. Гергова, Д. Вълчева, Ж. Михайлова, Ал. Александров.Проучвания в Сборяново край Исперих. АОР 1987, 52-54
Д. Гергова, М. Чичикова, А. Балканска и др. Проучвания в Сборяново. АОР 1989 Кърджали, 34-35
Д. Гергова и др. Източен могилен некропол н. Могила 13. АОР 1989, 35-37.

1990
Д. Гергова Тракийската култура през ранножелязната епоха в ЮЗ Тракия.- проучвания и проблеми В: Тракийската култура в Родопите, горното течение на Марица, Места и Струма. Смолян, 1990, 17-29
Д. Гергова. Гетското религиозно и политическо средище в "Сборяново" - нови данни за характера му.- Terra Antiqua Balcanica, IV, 1990, 66 - 71.
Д. Гергова с кол. Проучвания в резервата Сборяново. АОР, 1990, Кюстендил, 46-49
D. Gergova. The Find at Rogozen – a Source on the Religious and Political Life in Thrace at the End of the 5 th c.B.C.-TAB V,112-119

1991
Д. Гергова, Ив. Кулев. Втора конференция по археометрия в Делфи. Археология 1991, кн 4,
Д. Гергова с кол. Проучвания в резервата Сбчоряново. АОР Ловеч 1991, 44-47

1992
Д. Гергова. Десет години проучвания в "Сборяново".-Хелис, I, С., 1992, 9-27
Д. Гергова. Сборяново - Хелис-Даусдава- свещена тракийска земя. Екосреда. Лято 1992, 10
D. Gergova. The Рroblem of the "Рlundered" Thracian Тombs and its Рroposed solution: A new method applied during excavations.- In: H. Schliemann. Grundlagen und Ergebnisse moderner Archеologie. 100 Jahre nach Schliemann Tod. Berlin, 1992, 283 - 292
D. Gergova. Interdisciplinary approach in the investigations of Sboryanovo.-Xeлис, II, C., 1992, 9 -22.
D. Gergova. Studies of tumulus N 13 from the Eastern necropolis of Sveshtari. (Preliminary communication).- Хелис, II, C., 1992, 118 - 126.
D. Gergova Helis series, vol I, II , 1992 / редактор- съставител/
D. Gergova. Dausdava- Formation, Development and Thracian Connection. In: Relations thraco- illyro-helleniques. Actes du X_+eme Symposium national de tracologie. Partipation International. Baile Herculanum, 1992, 130-131
Д. Гергова с кол. Проучвания в резерват Сборяново.-АОР 1992, 40-43

1993
D. Gergova. Some Common Problems of the Interrelations between Thrace and N. Europe. Pulpudeva 6, 1993, 65-71

1994
D. Gergova . Some Common Problems of the Ritual Behavior of Thracian and Macedonians. Ancient Macedonia VI, Thessaloniki. 9
D. Gergova . Preface. Helis III . Sofia, 1994Gergova
D.. The Thracians: Late Bronze Age to Roman Antiquity. In: Pirin. Geological Guidebook. Sofia 1995, 12-13
D. Gergova, I. Iliev, V.Rizzo . Seismic Effects on Tombs in Sveshtari, dated to the Hellenistic period. In: Terremoti et Civilta Abitative. Roma, ottobre 1993 Annali Geofisici ,1994
L. Christoskov, D. Gergova, V. Rizzo. Traces of Seismic Effect on Archaeological Sites in Bulgaria. In: Terremoti et Civilta Abitative. Roma, ottobre 1993, Annali Geofisici , 1994
D. Gergova. Helis series, vol III . Sofia. 1994 / редактор- съставител/

1995
D. Gergova . Skias - the newly discovered inscription from the Thracian tumulus near Kapinovo, V. Tarnovo district.- Thracia 11,1995, 385-392
D. Gergova. Culture in the Late Bronze and Early Iron Age in Southwest Thrace ( Upper Mesta and Middle Struma Valleys). Зборник Нова Сериja, бр.1, 1995, археологиjа. Скопjе, 31-48
D.Gergova. The Treasure from Vulchitran and the Amber Route in the Balkans.-In: The Early Hallstatt Period (1200-700B.C.) in South Eastern Europe. Alba Julia 1994 . Apulum 1995, 69-79

1996
Д. Гергова. Обрядът на обезсмъртяването в древна Тракия. Агато. 1996 /монография/

1997
D. Gergova. Le centre religieux et politique thrace du Ier millenaire av.J.C. de Sboryanovo. - In: Au royame des ombres. La peinture funeraire antique. Reunion des Musees Nacionaux. Paris, 1997, 24-26.

1998
D. Gergova. The Tumular Cemeteries near Sveshtari, NE Bulgaria - Problems and Methods of Investigations. - In: 2nd Southern-European Conference on Archeometry. Delphi, April, 199, PACT, 1998, 119-21

2000
Д. Гергова. Предговор. Б. Илиев. Свещари. Село край древни светилища. София, 2000, 5-8
D. Gergova. The Tripartite Vessel from Vulcitrun - Epoch and Function - Thracia 13, Serdicae, 2000, 137-147.
Y. Valeva , D. Gergova. Monumental Tombs, Tomb Paintings and Burial Customs of Ancient Thrace. - In: Investing in the Afterlife. Tokyo University Museum, 2000, 182-189
D. Gergova. Sbotyanovo - Investigations, Discoveries and Problems. - In: Japan ICOMOS Information, 4, 2000, 17-24.

2001
Д. Гергова. Сондажно проучване в м. Орешките, с. Долна Рибница, Благоевградско.- В: Материали за археологията на Средна Струма. РПР, 2001 , М.Домарадски и колектив. Материали за археологията на Средна Струма. РПР, 20012002
Д. Гергова .Тронът и седящият покойник.Средиземноморски успоредици. (Към генезиса и разпространението на един аспект на тракийската погребална обредност.) В: Сборник в чест на проф. Зл. Гочева. Годишник на Департамент Средиземноморски и източни изследвания, НБУ, т. І, 2002, 37-41
M. Kovacheva, N. Jordanova, M. Kostadinova, V. Karloukovski, V. Gigov, D. Gergova, D. Genov. Summary results of the аrchaeometric studies of the Bronze Age tell Djadovo, district of Sliven, South Bulgaria. Archaeologica Bulgarica 6, 2002, 1, 1-17.
D. Gergova. The Fireplaces in the Burial Rites of the Getic Dausdava .6th Annual Meeting of the EAA. Thessaloniki 2002
I.Kuleff, R.Djingova, M.Arnaudov, D.Gergova . Provenance study of Iron Age amber from Bulgaria.
Proceedings of the 31-st Symposium of Archaeometry. Budapest, 27 April - May 3, 1998. Archaeometry 98, E. Jerem and K. Biró (Eds.), British Archaeological Reports. International Series 1043 (II) and Archaeolinqua Central European Series 1, Oxford, 2002, vol.2, 757-760.
D.Gergova. The Dyadovo Tell. Sofia.2002

2003
D. Gergova. The Necropolis of the Getic Dausdava - Planning and Meaning. - In: The Grave as an Expression of the Dead Social Status .Braila 2003
D. Gergova. The Search for Euridice.` About Some Common Ritual Elements in Ancient Thrace and Japan in the Beginning of the Iron Age. 8th International Shinto Conference, Moscow, September 2002, 2003,
Д. Гергова, Т. Кадийска, Светлината в сакралната архитектура на тракийските гети. Детайли 01/2003, 6-10.
Д. Гергова. Златните “сандали” . В: Сборник в чест на проф. Я.Тодоров. Годишник на Департамент Средиземноморски и източни изследвания, НБУ, т.ІІ, 2004,

2004
Д. Гергова. Сборяново – свещената земя на гетите./ на бълг, руски, английски, френски и немски ез./ Български бестселър.София, 2004
Д. Гергова. Изборът на култура. Между сензацията и манипулацията. В-к Култура., бр. 2004.
Д. Гергова .Петнадесет съкровища от българските земи” от Д. Овчаров.- Паметници, Реставрация, Музеи, бр. 4, 2004, 45-49
Д. Гергова. Свещарската гробница. - Детайли 2004,3,
Д. Гергова. Свещарските гробници – близнаци и тракийският път към безсмъртието – реалности и проекти за бъдещето. Детайли. 2004, 4, 86-92
Gergova .Perperikon Revealed by its Expolerer. Tour. bg 7, 2004,28-33
D. Gergova .Gold and Bronze Faces from Odrysae Lands. Tour. bg 10, 2004, 4
D. Gergova. The city of Apollo the Bullwark. Tour. bg 6, 2004, 20-22
D. Gergova .Magura. The Cave dwelt by the Orphics. Tour. bg 8, 2004, 35
D. Gergova .The Ivanovo Churches Cut in the Rocks. Tour. Bg 4, 2004,18-22
D. Gergova. The Thracian Tomb near Pomorie- the Visible Glory of Roman Thrace. Tour. bg 7, 2003, 24-25
D. Gergova. Religions and Kingdoms in the Lands of Present Day Bulgaria. Tour. bg 9, 2004, 14-24
D. Gergova. The National Archaeological Museum. Tour. bg 10,2003, 12-16
D. Gergova. Starossel- Hissar- One Day Trip Spanning a Millennium. Tour .bg 10, 2003, 16-19
D. Gergova . Gold, Clay and Bronze from the Thracian layers of Sofia. The Kazichene hoard. Tour.bg 7, 2004

2005
Д. Гергова. Светлини и сенки. Храднокръвие и чувства. Програма ФАР-промоция на културното наследство в Разградска област.-Паметници, реставрация, музеи- бр. 4, 55-60
Д. Гергова . Хелис, т. 4. Редактор -съставител, 2005
Д. Гергова .Въведение. Хелис IV, 13-16
Д.Вълчева. Западен могилен некропол. Хелис IV, 62-82
D.Gergova. The Eternity of a Burial Rite. The throne and the Sitting Dead. 7th International Colloquium of Funerary Archaeology.Sibiu 2005,10

Под печат
Д. Гергова, М.. Кузманов. Проучвания на Могила 1 от западния елинистически некропол на Сборяново. Хелис V/под печат/
Д. Гергова. Съкровището от Летница. Структура и функции. В: Конференция посветена на 80 годишнина на Л. Огненова, София 2003 /под печат/
Д. Гергова. Тронът в тракийското погребение или седящият покойник. В: 2000 години християнство. Международен симпозиум. Сандански , Септември 2002 ./под печат/
Д. Гергова . Българска Енциклопедия //8 статии/- тракийска археология - под печат
Д. Гергова Летница, Ашман и Сатън Хуу. Парадните шлемове в култовите практики на траки, германи и българи. . Конференция Съкровищата. Сливен. 2003 /под печат/
Д. Гергова. Тракия, аргонавтите и Кавказ. Конференция посветена на 70 годишнина на М. Лазаров. Варна 2004 /под печат/
Д. Гергова . Религии и паметници в Сборяново”. Хелис 5, /под печат/
Д. Гергова . Проучвания в двора на Демир баба теке .Конференция, посветена на А. Явашов. Разград 2005 /под печат/
Д. Гергова. Сборяново- от праисторията д осредновековието. В: Текето на Демир баба – Железния баща. /под печат/.
D.Gergova. Sboryanovo. Stairs Through the Time, Sofia, Eds. (in print)
D.Gergova. Orpheus, the immortality and the sanctuary near Tatul. Tour.bg /in print/
B. Zlateva, M. Kuzmanov, I. Kuleff, R. Djingova, D.Gergova. "Multi-element analysis of bones for dietary reconstruction of the inhabitants of Thracia at Hellenistic times (Bulgaria). Berliner Beiträge z. Archäometrie, 20, (2003) (in press)
D.Gergova. The Royal Cemetery of the Getae. Archaeometric studies and results.10th International Congress of Thracology. Komotini-Alexandroupolus.
D.Gergova. The Eternity of a Burial Rite. The Throne and the Sitting Dead. 7th International Colloquium of Funerary Archaeology. Sibiu 2005, /in print/

Документални филми
The Gold of the Thracian Horseman. BBC (Dir. Antonia Benedek and M. Magnusson), 1976
Боговете отвъд и наоколо. 1995. Bendida – Verginiya Kostadinova, AGON Prize at Athens’1996
Ръка на сърцето, 1996 и други с БНТ, ТВ Център Русе и др.

Участие в редколегии
2002-2004 Археология
От 2002 Българска енциклопедия - тракийска археология
От 1992 Хелис - създател и редактор-съставител


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница