Димитър крумов славов – кмет на община бяла, област русеДата05.02.2018
Размер69.34 Kb.
#54562
ОБЯВЛЕНИЕ

По чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с издадена по реда на чл. 65 от ЗОС Заповед № РД-11-388/08.08.2016 г. на Кмета на Община Бяла, Област Русе


ДИМИТЪР КРУМОВ СЛАВОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ, след като се запознах с документите, съдържащи се в преписката, образувана във връзка с Договор №Д-68/08.04.2014 г. отдаване под наем на следния недвижим имот общинска собственост съгласно АПОС №82/1997 г.: Терен с площ от 25,00 кв. м., с местонахождение гр. Бяла, област Русе, пл. «Славейков», представляващ част от УПИ ІХ-обществено обслужване в квартал 177 по регулационния план на гр. Бяла, при граници: изток - УПИ ІХ-обществено обслужване; запад – ул. «Хаджи Димитър»; север – УПИ VІІІ-озеленяване; юг – пл. «Славейков»-кооперативен пазар, за поставяне на павилион за търговска дейност, намирам, че са налице законовите изисквания за изземване по административен ред на общински имот.
Мотивите ми за това са следните:

ЕТ «АЖИДА – Атанас Атанасов – Жечка Анатасова», ЕИК 202625732, седалище и адрес на управление гр. Бяла, обл. Русе, общ. Бяла, ул. „Климент Охридски” № 8, представлявано от Жечка Вълкова Атанасова, не е заплащал месечни наемни вноски по чл. 5 от Договор №Д-68/08.04.2014 г. в съответния срок по чл. 6, ал. 2 от същия.

С писмо с изх. № 5300-1341/05.05.2016 г. ЕТ «АЖИДА – Атанас Атанасов – Жечка Анатасова» е уведомен за дължимите наеми към 30.04.2016 г. и е поканен да заплати същите в срок от пет работни дни, считано от датата на получаване на писмото, което е удостоверено с обратна разписка от 10.05.2016 г. В случай, че в посочения срок дължимата сума не бъде внесена същото се счита за основание за прекратяване на договора, в съответствие с чл. 15, ал. 1, т. 3 от същия.

Към настоящия момент задълженията на Наемателя по договора възлизат на 794,00 лв., (вноски - 660,00 лв. (шестстотин и шестдесет лева), лихви - 2,00 лв. (два лева), ДДС - 132,00 лв. (сто тридесет и два лева), представляващи наем за месеци: декември 2015 г.; януари, февруари, март, април, май, юни и юли 2016 г.

Видно от съдържащите се в досието на имота АПОС № 82/1997 г. и други документи, същият има характер на публична общинска собственост, с предоставени права на управление на Кмета на Община Бяла на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС. Освен това, съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗОС, общината удостоверява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за общинска собственост, а последният е официален документ, съставен от посочени в закона лица, по определен ред и установена форма. Независимо, че няма правопораждащо действие, актът за общинска собственост е материално-правното основание за издаване на заповед по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОС. По естеството си актът за общинска собственост е официален документ, който, макар и да няма конститутивно действие, се ползва с обвързваща доказателствена сила до доказване на противното, съгласно чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС.Oт приложените по преписката писмени доказателства се установява, че договорът следва да се прекрати, считано от 01.08.2016 г. поради неплащане на месечните наемни вноски от Наемателя, което обосновава извода, че ЕТ «АЖИДА – Атанас Атанасов – Жечка Анатасова» след 01.08.2016 г. държи общинския имот без правно основание от вещен или облигационен характер.

Въз основа на така установената фактическа обстановка правя следните правни изводи:

Материалноправната разпоредба на чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост урежда предпоставките за издаване на заповедите за изземване на имоти – публична общинска собственост, които следва да бъдат кумулативно дадени – имотът да е общинска собственост; да се владее или държи без основание, да се ползва не по предназначение или нуждата, от който да е отпаднала. В настоящия случай първата предпоставка е налице – съставеният АПОС № 82/1997 г. установява принадлежността на правото на собственост в патримониума на Община Бяла.

По отношение на втората предпоставка, уредена в чл. 65, ал. 1 ЗОС – общинският имот да се владее или държи без правно основание – правоотношението, възникнало въз основа на Договор №Д-68/08.04.2014 г. зо отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост, е прекратено, считано от 01.08.2016 г. поради неплащане на месечни наемни вноски по чл. 5 от Договор №Д-68/08.04.2014 г. в съответния срок по чл. 6, ал. 2 от същия. От тази дата ЕТ «АЖИДА – Атанас Атанасов – Жечка Анатасова» държи имота без правно основание.

При кумулативната даденост на посочените предпоставки намирам, че към настоящия момент ЕТ «АЖИДА – Атанас Атанасов – Жечка Анатасова», ЕИК 202625732, седалище и адрес на управление гр. Бяла, обл. Русе, общ. Бяла, ул. „Климент Охридски” № 8, представлявано от Жечка Вълкова Атанасова, ДЪРЖИ ИМОТА – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ БЕЗ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, ПОРАДИ КОЕТО СЪЩИЯТ ПОДЛЕЖИ НА ИЗЗЕМВАНЕ.

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО – отнемане и предаване на държането върху недвижимия имот – публична общинска собственост, описан в т. І от ЕТ «АЖИДА – Атанас Атанасов – Жечка Анатасова» на комисията по т.V от настоящата заповед.ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ СРОК ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ – 30 (тридесет) дневен, считано от датата на връчване на поканата за доброволно изпълнение.

ІV. ОПРЕДЕЛЯМ СРОК ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ – 14 (четиринадесет) дни след изтичане срока на доброволно изпълнение от 10,00 часа.

V. ВЪЗЛАГАМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕДТА, КАКТО СЛЕДВА:

1.Назначавам комисия, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Даниела Пашкунова – И. Д. началник отдел „Общинска собственост” в Община Бяла.

ЧЛЕНОВЕ:

1.1. инж. Льчезар Дилянов - И.Д. началник отдел “Устройство на територията” в Община Бяла;

1.2. Стефка Славова - главен специалист “Техническа инфраструктура” в Община Бяла;

1.3. Марияна Белчева – главен специалист в отдел „Общинска собственост” в Община Бяла;

1.4. Представител на РУ „Полиция“ - Бяла.

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1.5. Галина Славова– старши експерт в отдел „Общинска собственост” в Община Бяла;

1.6. инж. Мариела Венчова – старши експерт “Еколог” в отдел „Общинска собственост” в Община Бяла.

2. Възлагам на комисията следните задачи:

а/ В случай, че ЕТ «АЖИДА – Атанас Атанасов – Жечка Анатасова», ЕИК 202625732, представлявано от Жечка Вълкова Атанасова, не изпълни доброволно заповедта на Кмета на Община Бяла за изземване на описания в т. І имот, да предприеме необходимите действия по принудително изпълнение на заповедта;

б/ Да състави протокол – опис, в който да бъдат отразени общото състоянието на имота, намиращото се там оборудване и вещи, като лицето се уведоми, че Община Бяла не носи отговорност за правилното им съхранение. В протокола да се отразят извършените действия, състоянието на имота и извършените разходи в т. ч. и с оглед снабдяването на Община Бяла с изпълнителен лист. Да се предостави възможност на представляващия ЕТ «АЖИДА – Атанас Атанасов – Жечка Анатасова» за подписване на протокола, а при отказ това да се удостовери с подписите на членовете на комисията.

VІ. На основание чл. 6, ал. 6 и чл. 10 от Договор за наем № Д-68/08.04.2014 г., да бъде усвоена внесената от наемателя по договора гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 165,00 лева (сто шестдесет и пет лева и нула стотинки), за погасяване на неизпълнените парични задължения по договора от страна на наемателя.

VІІ. В срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на настоящата заповед, наемателят по договора ЕТ „АЖИДА – Атанас Атанасов – Жечка Атанасова”, ЕИК 202625732, следва да внесе остатъка от дължимата сума по Договор №Д-68/08.04.2014 г. в размер на 629,00 лева с ДДС (шестстотин двадесет и девет лева и нула стотинки).

Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка – Банка ДСК IBAN BG 35 STSA 93008441048100, код вид плащане 44 42 00 и за лихвите IBAN BG 35 STSA 93008441048100, код вид плащане 44 65 00 или в Центъра за услуги и информация на граждани на адрес: гр.Бяла, пл.”Екзарх Йосиф І” №3.

В случай, че в посочения срок дължимата сума, не бъде внесена от наемателя по договора ЕТ „АЖИДА – Атанас Атанасов – Жечка Атанасова”, същата ще бъде събрана по съдебен ред.

VIІІ. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 60, АЛ. 1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД, тъй като към настоящия момент ЕТ «АЖИДА – Атанас Атанасов – Жечка Анатасова» не може да осъществява дейност в имота, тъй като Договор №Д-68/08.04.2014 г. за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост, е прекратено, считано от 01.08.2016 г. поради неплащане на месечни наемни вноски по чл. 5 от Договор №Д-68/08.04.2014 г. в съответния срок по чл. 6, ал. 2 от същия, поради което владението или държането на общинския имот е без правно основание.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Евгени Димов- Заместник-кмет на Община Бяла.

Настоящата заповед се изготви в четири еднообразни екземпляра, от които един за деловодството на Община Бяла, един за ЕТ «АЖИДА – Атанас Атанасов – Жечка Анатасова», ЕИК 202625732, представлявано от Жечка Вълкова Атанасова, един за РУ „Полиция“ - Бяла и един за досието на имота.

Заповедта да се връчи на ЕТ «АЖИДА – Атанас Атанасов – Жечка Анатасова», ЕИК 202625732, представлявано от Жечка Вълкова Атанасова, по куриер с обратна разписка в тридневен срок от издаването й.

Копие от заповедта да се връчи на Началника на РУ „Полиция“ - Бяла за посочване на представител за включване в комисията по т. V от настоящата заповед и представител съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗОС, който да окаже съдействие при необходимост.

Копия от заповедта да се връчат на определените за изпълнението й от Кмета на Община Бяла длъжностни лица.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Кмета на Община Бяла пред Административен съд – Русе в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й.

Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница