Диплом за Висше образование, Медицинска Академия, Медицински Факултет, вми софия, България 1988-1991 Дисертация за придобиване на степенДата14.01.2018
Размер136.2 Kb.
#46244
ТипДиплом

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ
Име, Презиме: Лъчезар Динчов Трайков

Дата и Място на раждане: 04.01.1959, София, България

Семейно положение: женен, 2 деца

Служебно положение: Професор по Неврология,

Ръководител на Катедра по Неврология, МУ-София

Клиника по неврология, УМБАЛ “Александровска”.

Служебен адрес: бул. Г. Софийски 1

1431 София, България

Tel: 9230 544; Fax: 952 67 87

e-mail: traykov_l@yahoo.frЧужди езици: Френски, Английски, Руски

ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ

1977-1983 Диплом за Висше образование, Медицинска Академия, Медицински Факултет, ВМИ София, България

1988-1991 Дисертация за придобиване на степен "Кандидат на медицинските науки" Медицинска Академия, София, България. (защитена 31.01.1991).


 1. Диплом за специалност по неврология, Медицинска Академия, ВМИ

София, България. (01.06.1991)

 1. Диплом за Хабилитация за Ръководене на Научни Трудове, Медицински Факултет Кошен Порт-Ройал, Университет Рене Декарт, Париж V, Франция.

(Diplôme d'Habilitation à Diriger des Recherches, Faculté de Médecine Cochin Port-Royal, Université René Descartes, Paris-V, France) (защитена 07.12.1999).

 1. Квалификация за професор по “Невронауки” от Национален Съвет на Университетите, Франция. (06.02.2002).(Д.В. № 151 от 30.06.2002г.)

 2. Доцент по неврология, МБАЛ “Александровска”, МУ-София.

2003 Удостоверение за следдипломно обучение по „Здравен мениджмънт”, ФОЗ, Медицински Университет, София.

2005 Дисертация за придобиване на степен "Доктор на медицинските науки" Медицински Университет, София. (защитена 14.04.2005).

2004/2005 Асоцииран Професор по неврология, Университет Париж-XII, Франция

2007 Професор по неврология, МУ, МБАЛ“Александровска” София. (Свидетелство № 24378 от 02.07.2007г.)

2008 Свидетелство за професионална квалификация по Клинична невропсихология”, МУ-София. (Свидетелство ПК № 1422 от 05.02.2008г.)

2013 Диплом за Висше образование на образователно – квалификационна степен „Магистър” по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт” Факултет по обществено здраве, МУ-Сфия. (№ 029718 от 20.05.2013г.)ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ

  1. Невролог, ординатор. Неврологично отделение, Районна болница,

гр. Средногорие.

1988-1991 Аспирант по неврология. Медицински Академия, ВМИ София .  1. Старши асистент, II Неврологично отделение, ДУБНП - IV км, София.

 1. -2001 Главен асистент, II Неврологично отделение, СБАЛНП “Св. Наум” –

IV км, София.

2001 Главен асистент, Клиника по Неврология, МБАЛ “Александровска”.

2003 Доцент, Клиника по Неврология, МБАЛ “Александровска”, София.

2004-2005 Асоцииран Професор по неврология, Университетска болница “Енри Мондор”, Париж, Франция.

2006-2007 Доцент, Завеждащ отделение, Клиника по Неврология, МБАЛ “Александровска”, София.

2007-2009 Професор, Завеждащ отделение, Клиника по Неврология, МБАЛ “Александровска”, София.

2008 Ръководител на Катедра по Неврология. Медицински Факултет,

София, България.

2008-2012 Заместник Декан, Медицински Факултет, МУ-София, България.

2009-2013 Изпълнителен Директор, УМБАЛ “Александровска”, София.НАГРАДИ

1990 International University Center Scholarship Award, III International

Brain Workshop "Neurodevelopment, aging and cognition",

Dubrovnik, Yugoslavia,

1992 Награда за най-добра научна разработка на Фондация "Предпазване от мозъчни инсулти", София, България,


 1. American Academy of Neurology Foreign Scholarship Award, 46 Annual

Meeting, Washington, USA.

1997 Фондация “France Alzheimer” I награда за утвърдени изследователи

(за научна работа и проект за бъдеща научна дейност), Paris, France.

1998 Фондация “France Alzheimer” I награда за утвърдени изследователи

(за научна работа и проект за бъдеща научна дейност), Paris, France.

2003 Награда за високи постижения в научно-изследователската ипреподавателска дейност “Проф. К. Чилов”. МФ, София, България,

2006 “Панацея златна Награда за особени приноси при реализацията на преподаването, научноизследователската и експертна дейност в професионално направление МЕДИЦИНА, МУ-София, България,

2009 Почетен знак, Медицински Университет, София, България,

2009 Signum Laudis pro Scientiae Meritis Награда за най-добър научен прект в професионално направление МЕДИЦИНА, МУ-София, България,

2012 Почетен плакет на МЗ, на Катедрата по Неврология за цялостна дейност, София, България,

2013 Награда за учени над 35 г. в Конкурс за Високи Научни Постижения на Съюза на Учените в България ЗА 2013 г.НАУЧНА ДЕЙНОСТ

1988-1991 Програма за Изучаване на човека и неговия мозък, Медицинска Академия, София, България.

1988- Лаборатория за изследване на регионален мозъчен кръвен ток (SPECT), ДУБНП "Св. Наум", София, България.

1992-1993 Проект: Клинични и SPECT проучвания при съдова деменция и болест на Алцхаймер.

Финансиране от “Agence Internationale de l'Energie Atomique” и ДУБНП "Св. Наум", София, България.


 1. Проект: Клинични и невропсихологични проучвания при

Ян-Април болестта на Алцхаймер.

Финансиране от INSERM, Unite 324, Paris, France.

1993 Проект: Клинични и невропсихологични проучвания при

Май-Юли болестта на Алцхаймер.

Финансиране от EEC Human Capital and Mobility Program. Paris, France.

1993 Проект: Функционално невроизобразяване с РЕТ при деменции.

Окт-Дек Финансиране от INSERM, Paris, France.

1994 Юни- Проект: Клинични проучвания и PET картографиране на мозъчната

Септ 1995 ацетилхолинестераза при невродегенеративни заболявания.

Финансиране от SHFJ Orsay и INSERM, Paris, France.  1. Проект: Ранна диагностика и лечебно въздействие с галантамин

при болестта на Алцхаймер.

Финансиране от Националния фонд Научни изследвания,

Министерство на образованието, науката и технологиите и ДУБПН

"Свети Наум", София, България.  1. Проект: Хетерогенност при ранната диагностика на болестта на Алцхаймер.

Финансиране от Медицински университет (София) и ДУБНП "Свети

Наум", България.

1997 Проект: Когнитивен дефицит и терапевтични стратегии при множествена склероза.

Финансиране от Софарма-АД и ДУБНП "Свети Наум", София, България.

1996 Ноем- Проект: Болест на Алцхаймер, ApoE генотип и

Фев 1997 терапевтични стратегии.

Финансиране от INSERM, Paris, France.


 1. Проект: ApoE генотип при ранната диагностика на болестта на Алцхаймер.

Окт-Дек Финансиране от INSERM, Paris, France.

 1. Проект: Невропсихологични, генетични и невроизобразяващи

маркери при ранната диагностика на болестта на Алцхаймер.

Финансиране от Фондация “France Alzheimer” и INSERM Paris, France.

1999 Проект: Невропсихологични и поведенчески профили при начална

болест на Алцхаймер.

Финансиране от Фондация “France Alzheimer” и INSERM Paris, France.

2001-2002 Проект: Мултидисциплинарен подход при диференциалната диагноза между болест на Алцхаймер, фронтотемпорална деменция и депресия.

Финансиране от “Novartis Foundation for Gerontological Research” и

INSERM, Paris, France.

2005-2008 Проект: Невропсихологични и генетични маркери за ранна диагностика на болестта на Алцхаймер.

Финансиране от: Националeн фонд Научни изследвания, Министерство на образованието, науката и технологиите”, София, България.Ръководител: доц. Л. Трайков.

2004-2005 Проект: Диагностика на болесттана Алцхаймер в предементния стадий.

Финансиране от: Медицински Университет-София.

Ръководител: доц. Л. Трайков.

  1. Проект: Когнитивни нарушения и апатия при болест на Хънтингтон.


Финансиране от: Медицински Факултет, Университет Париж-12, Франция.

Ръководител: Dr. A-C. Bachoud-Lévi.

2004-2005 Проект: Проучване на потенциалното приложение на SPECT и [123I]-Ioflupane (DaTSCAN)

Финансиране от: Медицински Факултет, Университет Париж-12, Франция.

Ръководител: Pr. Ph. Remy.

2004-2005 Проект: Проучване чрез SPECT и [123I]-Ioflupane (DaTSCAN) на асоциацията между допаминергичния дефицит и когнитивните нарушения при идиопатична болест на Паркинсон.

Финансиране от: Медицински Факултет, Университет Париж-12, Франция.

Ръководител: доц. Л. Трайков.

2005-2006 Проект: Дефинитивна диагноза на невродегенеративните заболявания в съответствие с международните класификационни критерии.

Финансиране от: Медицински Университет-София.

Ръководител: доц. Л. Трайков.

2006-2007 Проект: Мултидисциплинарно проучване за скрининг, диагностика и когнитивна рехабилитация на невродегенеративни заболявания с дементен синдром в България.

Финансиране от: Медицински Университет-София.

Ръководител: проф. Л. Трайков.

2007-2008 Проект: Ранна диагностика на деменцията при пациенти с Паркинсонова болест.

Финансиране от: Медицински Университет-София.

Ръководител: проф. Л. Трайков.

2007 -2009     Европейски проект:HCNV (Health Net Care  Varsity)

Финансиране от: Университет Париж-6, INSERM, Франция.

Главен изследовател: prof. A-S RigaudРъководител от българска страна: проф. Л. Трайков.

2008-2010 Проект: “Комплексен подход при диагноза и лечение на болест на Алцхаймер.”

Финансиране от: Националeн фонд Научни изследвания, Министерство на образованието, науката и технологиите”, София, България

Ръководител: проф. Л. Трайков.

2008-2010     Европейски проект:CompanionAble (Integrated  Cognitive Assistive and Domotic Companion Robotic Systems for ability and Security)

Финансиране от: Университет Париж-6, INSERM, Франция.

Главен изследовател: prof. A-S RigaudРъководител от българска страна: проф. Л. Трайков.

  1. Проект: “Клинични и генетични маркери за ранна диагноза на Деменция с телца на Леви и Паркинсонова болест с деменция ”

Финансиране от: Медицински Университет-София.

Ръководител: проф. Л. Трайков

2011-2012 Проект: “Артериална хипертония. Когнитивни нарушения.

Докторантски проект № Д-26 с начало 26.07.2011г.

Финансиране от: Медицински Университет-София.

Главен изследовател: д-р Теодора Янева-Сиракова.

Научен ръководител. проф. Л. Трайков

2011-2012 Проект: “Централно аортно налягане и когнитивни нарушения.

Проект по конкурса „Грант-2011” за финансиране на научните изследвания.

№ 53 с начало август 2011 г. Финансиране от: МУ-София.

Главен изследовател доц. д-р Румяна Търновска-Къдрева, д.м.

Съизследовател: проф. Л. Трайков

2011-2012 Проект: “Ранни когнитивни нарушения при пациенти с артериална

хипертония.

Финансиране от: Медицински Университет-София, конкурс „Грант-2011”.

№ 38 с начало август 2011 г. Гл. изследовател доц. д-р К. Найденов, д.х.

Съизследовател: проф. Л. Трайков

2011-2012 Проект: “Мултидисциплинарен подход за ранна диагжностика на деменция при болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон и болест с телца на Леви.”

Финансиране от: Медицински Университет-София.

Ръководител: проф. Л. Трайков.

2011-2012 Проект: “Клинични, невропсихологични и неврофизиологични маркери за когнитивни нарушения и деменция при есенциален тремор.”

Финансиране от: Медицински Университет-София.

Ръководител: проф. Л. Трайков.

2012-2014 Проект: Лонгитудинално проучване на пациенти с леко когнитивно нарушение за ранна диагностика на болест на Алцхаймер.

Финансиране от: Националeн фонд Научни изследвания, Министерство на образованието, науката и технологиите”, София, България.

Ръководител: проф. Л. Трайков.

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

1991-1998 Секретар на “Българско научно дружество по главоболие”.

1992-1998 Секретар на софийския клон на “Българско дружес тво по неврология”.

1994-1996 International Associate of the Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease (CERAD), National Institute on Aging, USA.  1. Член на “New York Academy of Sciences”.

1997-1998 Член на “Vascular dementia project review board” на проект Syst-Eur (Systolic Hypertension in Europe).

1999 - 2004 Член на “World Federation of Neurology Research Group of Dementia”

2000-2007 Заместник председател на “Българско научно дружество по деменции”.

2003- 2009 Председател на Асоциация “Алцхаймер България”.

2004-2007 Член на European CJD Collaborative Surveillance (Funded by the EU).

2005-2007 Член на “Cognition Advisory Board” на проект E-SAND (European

Survey Against Neuropsychological Decline).

2006- Член на Управителния съвет на “Българско дружество по неврология”.

2006- Член на Управителния съвет на “Българско дружество по невропротекция”.

2007- 2010 Заместник Председател на “Българско дружество по неврология проф.

Сашо Божинов”.

2007-2010 Член на СНС по Неврология и Психиатрия при ВАК.

2007- 2011 Член на Комисия по етика за многоцентрови изпитвания към МЗ.

2007- Председател на “Българско научно дружество по деменции”.

2007- Член на European Alzheimer’s Disease Consortium.

2008-2012 Заместник Декан, Медицински Факултет, МУ – София

2008 Ръководител на Катедра по Неврология, МФ, МУ – София.

2008 Председател на Комисия за правоспособност по Високо Специализирана Дейност по “Клинична невропсихология”, МУ, София.

2009 Председател на Комисия за Държавен изпит по Нервни болести, МЗ София.

2009 Председател на Асоциацията на Университетските болници в България.

2011- Консултант по Неврология към НЗОК.

2011- Заместник председател на “Българско дружество по неврология”.

2012- Член на Съюз на учените в България.

2012- Член на Факултетния съвет на Медицински Факултет, МУ – София.

2013- Член на Управителния Съвет на Съюза на работодателите в здравеопазването в България.
Член на редакционната колегия на:

1992 - Член на редакционната колегия на списание “Мозъчносъдови заболявания”. Медицина и Физкултура, София, България.

2006 - Член на редакционния съвет на списание “Българска неврологична и психиатрична практика”, София, България.

2007 - Член на редакционния съвет на списание “Българска неврология”, София, България.

2011 - Зам. Главен Редактор на списание “Медик Арт”, София, България.
Ретцензент на списания:

European Journal of Neurology,

Dementia and Geriatric Cognitive Disorders,

Revue de Neuropsychologie,

Revue de Neurologie,

Am J Alzheimers Dis Other Demen

Journal of Neurosciences
Ръководство на докторанти:

Д-р Реана В. Стоименова. Тема: Когнитивни нарушения при фокални епилепсии. МУ-София. (Защитила 2007)

Д-р Шима Мехрабиан. Тема: Генотип-фенотип корелации при болестта на Алцхаймер. МУ-София. (Защитила 2008)

Д-р Иван Н. Димитров. Тема: Проучване на честотата и разпределението на леките когнитивни нарушения и деменцията тип Алцхаймер. МУ-Варна. (Защитил 2009)

Д-р Мария И. Петрова Тема: Когнитивни нарушения при Паркинсонова болест. МУ-София. (Защитил 2009)

Д-р Явор Е. Желев Тема: Лонгитудинално проследяване на неврологичните и невропсихологичните нарушения при Паркинсонова болест. МУ-София. (Защитил 2011)

Д-р Вяра Киркова. Тема: Лонгитудинално проследяване на неврологичните и невропсихологичните нарушения при болест на Алцхаймер. МУ-София. (С право на защита)

Д-р Теодора Янева-Сиракова. Тема: Когнитивни нарушения при пациенти с артериална хипертония. МУ-София. (Защитил 2013)

Д-р Радка Павлова Тема: Клинико-генетични корелации при паркинсонизъм. МУ-София. (Защитил 2013)

Д-р Силвия Скелина. Тема: Когнитивни нарушения при Паркинсон плюс синдроми. МУ-София.

Д-р Нели Петрова. Тема: Риск от деменция след мозъчен инсулт. МУ-София.

Д-р Мария Миленкова Тема: Нарушения в инициацията при Паркинсонизъм. МУ-София.

Д-р Димитър Стефанов Кочев. Тема: Проучване на корелациите между данните от клинични, невропсихологични и невроизобразяващи изследвания при пациенти с паркинсонов синдром. МУ-София.
Ръководство на дипломна работа:

Катя Иванова Коджабашева. Тема: Болест на Алцхаймер с ранно начало – мутации в PSEN 1 гена при български пациенти. СУ-Св. Климент Охридски, Биологически факултет, София. (Защитила 2007) – Научен консултант.


Публикации

Научни трудове / публикации

Общ брой трудове – 477

публикации 231

участие на конгреси – 246 (48 oral presentations)

От публикациите:

Публикации в международни списания - 53

Публикации в български списания – 106Участие в международни монографии и учебници – 19

Участие в български монографии и учебници – 53


Цитирания - общо - 774

а) в чужди статии – 562

б) в български източници – 134

б) в чужди монографии – 78Организация на симпозиуми :


 1. Traykov L. (2003) 13th Alzheimer Europe Conference and 3rd Hellenic National Alzheimer Disease and Related Disorders Conference, June 12-15, Thessaloniki, Greece. (Chairman)

 2. Traykov L. (2004) 36th International Danube Symposium for Neurological Sciences, 15-18 Sept, Sofia, Bulgaria (Член на организоционен комитет)

 3. Трайков Л. (2005) IX Национален конгрес по неврология, 8- 10 септември, София, България. (Член на организоционен комитет)

 4. Traykov L. (2005) 4th Internetional Congress on Vascular Dementia, 20- 23 October, Porto, Portugal (Chairman)

 5. Трайков Л. (2007) X Национален конгрес по неврология, 7- 9 Юни, София, България. (Член на организоционен комитет)

 6. Traykov L. (2008) 2nd World Congress on Controversies in Neurology, 23- 26 October, Athens, Greece. (Chairman)

 7. Трайков Л. (2009) XI Национален конгрес по неврология, 14- 16 Май, София, България. (Член на организоционен комитет)

 8. Traykov L. (2009) Guidelines for cognitive disorders: what do we need? In: Challenging the dogmas in cognitive disorders, 6 June, Sofia, Bulgaria. ( Председател на организоционен комитет)

 9. Traykov L. (2009) Neuropathology the missing link between basic and clinical neurosciences, 26 September, Sofia, Bulgaria. (Председател на организоционен комитет)

 10. Трайков Л. (2011) XII Национален конгрес по неврология, 19- 21 Май, Боровец, България. (Съпредседател на организоционен комитет)

 11. Трайков Л. (2011) Академия ‘’Мозъчно – Съдови Заболявания’’ 4- 6 Ноември, Правец, България. (Съпредседател на организоционен комитет)

 12. Traykov L. (2011) Neuropsychology In: Vascular 2011, 22 October, Riga, Latvia. (Chairman)

 13. Трайков Л. (2012) ''Академия мозъчно – съдови заболявания’’, 25- 27 Май, Варна, България (член на организоционен комитет)

 14. Трайков Л. (2013) XIII Национален конгрес по неврология, 16-19 Май, Златни пясъци, България. (Член на организоционен комитет)

 15. Трайков Л. (2013). Научен симпозиум с международно участие. „Ранна диагностика и съвременни терапевтични тенденции при лечение на деменции” 13 Окт 2013, София. България. (Председател на организоционен комитет)

 16. Traykov L. (2013). European Alzheimer’s Disease Consortium Meeting, October 14-15, Sofia, Bulgaria, (Съпредседател на организоционен комитет: Traykov L., Winblad B., Frölich L.).


Каталог: bg version -> pages
pages -> Проф д-р Георги Ончев, дмн
pages -> Автобиография Лична информация
pages -> Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители “профон”
pages -> Кои са най-честите възпалителни заболявания на клепачите? Външен ечемик
pages -> Доц д-р Иван Веселинов Танев, дм Началник на ІІІ очно отделение
pages -> Д-р Снежина Михаилова
pages -> Многопрофилна болница за активно лечение "александровска" еад
pages -> Дата на раждане
pages -> Университетска многопрофилна болница за активно лечение “александровска” еад


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница