Дипломант: научен ръководител: Никола Абрашев Доц д-р Зорница Ганева Ф. н. №


Държавни образователни изисквания (ДОИ)страница4/14
Дата02.07.2024
Размер0.94 Mb.
#121528
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ДИПЛОМНА РАБОТА -ПНУП - БУРГАС - 2020 Г.
1.4.Държавни образователни изисквания (ДОИ)
За решаване на многобройните задачи, свързани с физическото развитие, координационното двигателно усъвършенстване и обучение на учениците са разработени и въведени стандарти в културно образователната област на физическата култура и спорт и за учебния предмет физическо възпитание.
Въведени са ядра на учебното съдържание и стандарти, които трябва да бъдат постигнати като резултат от работата в края на определен период. Държавните образователни изисквания се отнасят до тези изисквания, които се свързват с образователните постижения на учениците.
Според проф. Бижков Държавните образователни изисквания в образованието представляват научно – практическа обоснована цялостна система от изисквания, които държавата и обществото предявяват към образователната система, за да се постигне необходимо качество в развитието, подготовката и реализацията на учащите се.
Въвеждането на нормативи има за цел да осигури оптимално управление и организация на учебно- възпитателния процес / и по отношение на физическото развитие, обучение, възпитание и спорта/.
Държавните образователни изисквания за учебното съдържание в предмета физическа култура и спорт трябва да отговарят на потребността на учениците да бъдат физически здрави и жизнеспособни със съответна двигателна култура.
В сферата на училищното физическо възпитание и спорт постигането на стандартите трябва да се търси и във възможностите на извън-училищните форми. Днес тази възможност е чрез модулното обучение. От направен анализ от Министерството на образованието се разкрива , че 50% от учениците избират модула туризъм.
Това показва, че се предпочитат заниманията на открито, предпочита се дейност с умерена интензивност сред природата в екологично чиста среда, предпочитат се т. нар. туристически практики, поради възможността които предоставят те за съчетаване на туристическа дейност с игровата и състезателна дейност и са предпоставка за изява в екстремални условия.
„Създаването на необходимите условия за системно практикуване на физически упражнения и спорт, както и за издигане на спортния престиж на нацията, е приоритетно направление от социалната политика на държавата и общините” е посочено в Закона за физическото възпитание и спорт.
А основната цел е подобряване на здравето и физическото развитие на нацията.Физическата култура притежава както специфични, така и общи функции. По принцип всички общи функции, присъщи на културата като цяло са естетически, нормативни и информационни.
Естетическите функции на физическата култура са непосредствено свързани с нейните свойства, позволяващи да се удовлетворят потребностите на хората от физическо съвършенство, здраве, общо хармонично развитие. Несъмнено естетическата ценност има хармонията на телесното и духовно развитие, съвършенството на движенията, красота на телосложението и много други, което дава органическо приобщаване към физическата култура.
И докато естетическите функции са свързани с красота и точност на изпълнението, то нормативните функции са свързани с изработване и спазване на точно определени норми, които имат оценъчно значение - норми за физическа подготвеност, за физическо съвършенство, правила за нормиране на спортното натоварване и т.н.Този род норми са еталон за оценка на достигнатото ниво на физическа дееспособност, ефективност на усилията, разход на физически сили и ориентиране към пътя за усъвършенстване. За да се сравни нивото на физическо съвършенство е необходимо духовните и материалните ценности, създадени в областта на физическата култура да се съхранят и предадат от поколение на поколение.
В този смисъл информационната функция на физическата култура играе изключително важна роля.Като система физическата култура включва в себе си горепосочените специфични и общи функции.
За да бъде система в истинския смисъл на думата, трябва да се посочат някои основни понятия, произтичащи от връзката между физическата култура и физическо възпитание, между физическо възпитание и физическо образование. Физическата култура е тясно свързана с физическото развитие, физическата подготовка, физическата дееспособност, физическо състояние и съвършенство.
Важен неин компонент е и спортът. Особено голямо е значението на масово- оздравителната физкултура и лечебната физкултура.Физическата култура е понятие с най-широко съдържание.
Тя включва всички организационно- управленчески, спортно- педагогически, нормативни, материално- технически и духовни достижения на обществото, във връзка с физическото развитие, физическото образование, здравето и творческата трудоспособност на човека.
С други думи физическата култура е съвкупност от ценности, създадени и използвани в обществено- историческата практика за физическо усъвършенстване на личността.
Физическото възпитание е тази част от физическата култура, която оказва формиращо въздействие върху човека. Като педагогически процес то има за цел да стимулира правилното физическо развитие, да обогати двигателната култура.
Физическото образование се осъществява с решаването на възпитателно - образователните задачи на физическото възпитание. То дава възможност на човека рационално да управлява собствените си движения, да обогатява двигателната си култура и да повишава физическата си дееспособност.
Интегрално това се осъществява обикновено в различни програми за физическа подготовка.Тя е спортно - педагогически процес за овладяване на широк кръг двигателни навици, които са необходими за постигане на определено ниво на физическа дееспособност. Физическата подготовка е обща и специална.
Общата физическа подготовка е необходима на всеки човек за укрепване на неговото здраве и за продължаване на трудовото и творческото му дълголетие, а специалната е професионална военно- приложна и със спортна насоченост.Пълното разбиране на същността на физическата култура налага осветляване на понятието физическо съвършенство.
За да се достигне физическо съвършенство е необходимо системно, многогодишно и целенасочено физическо възпитание на едни или други слоеве от населението. То е крайна цел на физическата култура.
Спортът е многостранно обществено явление, важен компонент на физическата култура, основно средство и метод за физическо възпитание. Чрез спорта човек разкрива своите огромни потенциални физически възможности, неограничени морални и волеви резерви. [5]
Спортната дейност създава условия човек да се самоутвърждава, да побеждава времето, силата на дадено съпротивление, на съперника, а в много случаи и сам себе си.
В стремежа си да постигат най-висока степен на физическа възпитаност и физическа култура чрез занимания с физически упражнения и спорт, хората възпитават в себе си способност да контролират своите движения, да проявяват своите сили, да планират действията си и т.н.
Физическата култура е свързана и с получаване на “функционално” удоволствие, развлечение, наслада от участието в самия процес на изпълняване на физическите упражнения. На всеки следващ исторически етап физическата култура се изменя в зависимост от условията, които й създава дадения обществен строй. Обогатяват се средствата и методите за физическо възпитание, материалната база, научните достижения, произведенията на изкуството, отразяващи естетическите ценности на физическата култура.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница