Дипломант: научен ръководител: Никола Абрашев Доц д-р Зорница Ганева Ф. н. №страница8/14
Дата02.07.2024
Размер0.94 Mb.
#121528
ТипДиплом
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
ДИПЛОМНА РАБОТА -ПНУП - БУРГАС - 2020 Г.
Целта на дипломната работа е да се проучи и анализира успеваемостта на деца от НУВ, занимаващи се със спортни танци.
Трябва да отбележим, че формирането на физическа култура е непосредствено свързана с физическите характеристики на всяка личност. Основната цел, която си поставихме е в пълно съответствие с повишаването и подобряването на физическата дееспособност, развиване на творческото мислене и творческите способности в двигателната дейност на децата от НУВ.
За постигане на целта, набелязахме следните задачи:

 • Да се извърши литературен анализ, да се очертае границите на проблема, и да се конкретизира инструментариума на изследването;

 • Да се установи началното и крайно състояние на физическата дееспособност в съответствие с някои интелектуални, нравствени, волеви и естетически качества на децата от НУВ;

 • Да се установи ефективността от прилагането на спортни танци в програмата и внедряването им в практиката;

 • Да се анализират данните от направеното проучване

 • Да се направят адекватни изводи, заключения и препоръки.

2.3.Предмет и обект на изследването
Предмет на изследването е успеваемостта на деца от НУВ, занимаващи се със спортни танци.
Обект на изследването са деца от 1 клас на СУ“Иван Вазов“ град Поморие, занимаващи се със спортни танци.
Обект на изследването бяха количествените показатели за антропометрична характеристика на учениците и двигателно- координационните им възможности.
Изследвани бяха общо 25 деца от 1 клас на СУ“Иван Вазов“ град Поморие , съответно:
1 клас – 25 деца,от тях 17 момичета и 8 момчета;
2.4.Методика на изследването
За методологична основа на изследването приемаме системно – структурния подход.При подбора на изследването се спазват общоприетите педагогически и здравно – хигиенни изисквания:

 • Проветрени медицински кабинети;

 • Физкултурни салони и занимални;

 • Подходяща температура;

 • Леко и удобно облекло;

 • Нужна и точна апаратура.

Изследването се осъществява в познати за децата условия, а получените данни се отразяват обективно. За решаване на задачите на изследването, постигането на целта и доказване на хипотезата се използва комплексна методика, включваща:

 • Метод на теоретичен анализ и синтез;

 • Изследване факторите на успеваемостта на ученика по Гилбух.

Метод на теоретичен анализ и синтез
За разработване на теоретичните основи на проблема, проучихме литературни източници, с цел събиране на необходимата информация; проучихме документи /Наредба №8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризация на деца от 0 до 18 години;
Посредством литературните източници и проучената документация експерименталната проблематика получава теоретична обосновка.
Педагогически експеримент
Педагогическият експеримент е обективен метод за изследване процесите на обучение и възпитание и за формиране на детската личност. Констатиращ педагогически експеримент.
Основна цел на констатиращия педагогически експеримент е да се установи физическото развитие, физическата дееспособност, психическо и здравословното състояние на децата и техните възможности за по – голямо функционално натоварване.
От специфичните методи, използвахме метода на двигателните тестове /метод на тестирането/. С помощта на седем теста, групирани в тестова батерия, изследвахме различни страни на физическото развитие и физическата дееспособност, съобразени с методически изисквания.


Сподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница