Дипломант: научен ръководител: Никола Абрашев Доц д-р Зорница Ганева Ф. н. №страница9/14
Дата02.07.2024
Размер0.94 Mb.
#121528
ТипДиплом
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
ДИПЛОМНА РАБОТА -ПНУП - БУРГАС - 2020 Г.
2.5.Организация на изследването
Организацията на работа за изпълнение на поставените задачи осъществихме в три основни етапа, в периода 2019 – 2020 година.
Предвалителен етап
Обхваща месец октомври 2019 година. Този етап има предимно организиращ характер: проучване на научно – методическата литература, избор на методи за изследване, подбор на инструментариум за провеждане на изследването.
Заключителен етап
Обхваща месец февруари 2020 година.След провеждане на експерименталните изследвания анализирахме резултатите и установихме ефективността на приложената от нас програма за изследване факторите на успеваемостта на децата в условията на НУВ. Направихме изводи и препоръки за теорията и практиката.
ГЛАВА ТРЕТА
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ДИАГНОСТИКА
3.1. Анализ и оценка на получените резултати от количествени и качествени характеристики
Във връзка с поставената цел на нашето изследване и първата задача, в рамките на теоретичния анализ на достъпните литературни източници изяснихме социалните функции на физическата култура и социално- психологическите аспекти на валеологията и валеологическото възпитание на учениците.В отговор на хипотезата дали са достатъчно ефективни подсистемите на физическата култура към които се отнася и училищното физическо възпитание, обаче е необходимо да се проведат като доказателство количествени и качествени характеристики.
Известно е, че те се съдържат в индивидуалните и групови данни за физическото развитие, физическата годност и координационно- двигателнивъзможности на учениците.Тази информация сме изложили във вариационните таблици за статистическите параметри на променливите величини.Във вариационна таблица №1 са посочени статистическите параметри за момичета Iклас, а в таблица №2 за момчета I клас.


Таблица 1. Вариационна таблица- момичетата- I клас


Статистически параметрипризнаци

Брой изследвани деца

Средна аритметична стойност

Сигмално отклонение

Коефициент на вариация

1.

ръст

17

126,4

5

3,9

2.

тегло

17

26,4

2,4

9

3.

индекс за телесна маса BMi

17

16,6

1,6

9,7

4.

50м. гладко бягане

17

10

0,4

4,2

5.

50м.-точки

17

21,4

2,7

12,8

6.

200м. “совалка”

17

51,5

3,1

6

7.

200м.- точки

17

22,5

2,7

12,1

8.

дълъг скок от място с два крака

17

134,2

13,42

10

9.

дълъг скок- точки

17

18,4

4,2

23

10.

хвърляне на пл. топка- 1кг.

17

388,5

60,1

15,5

11.

топка- точки

17

17,7

5,8

32,7

12.

гъвкавост

17

104,1

4,5

4,3

13.

общо точки

17

81

11

13,3
Таблица 2. Вариационна таблица- момичетата- I клас


Статистически параметрипризнаци

Брой изследвани деца

Средна ариетметична стойност

Сигмално отклонение

Коефициент на вариация

1.

ръст

8

125

6,3

5,1

2.

тегло

8

28,2

6,3

21,3

3.

индекс за телесна маса BMi

8

17,3

2,1

11,8

4.

50м. гладко бягане

8

10,7

1,1

10,5

5.

50м.-точки

8

16,4

6,4

38,5

6.

200м. “совалка”

8

53,6

4,5

8,5

7.

200м.- точки

8

16,7

4,1

25

8.

дълъг скок от място с два крака

8

125,4

22,2

17,7

9.

дълъг скок- точки

8

14

5,5

40

10.

хвърляне на пл. топка- 1кг.

8

466,1

136,8

30

11.

топка- точки

8

21,5

10

46,1

12.

гъвкавост

8

103,7

4,3

4,1

13.

общо точки

8

68,6

22

31,5

Първите три показатели са най-разпространени в световната практика и чрез тях основно се измерва и описва морфологичното развитие на човека. Средните стойности за ръста на момичетата са 126,4 см, а за момчетата 125см.
Момичетата са по-високи от момчетата, като двете полови групи надвишават средните стойности на ръста на седем годишните деца.
Теглото на първокласници- 26,4кг. момичета и 28,2кг. момчета също превишава средните стойности на теглото на децата от периода на 70-те години /25,1кг. момичета и 25,2кг. момчета/. Първата причина за това се съдържа в по-високият ръст на нашата извадка.
Втората причина е в контекста на аксцелерационните процеси и трето в обема на репрезентативната /представителна/ извадка. При момчетата вариативността на теглото е по-силно изразена - 21,3%.
Считаме, че анализа на индекса за телесна маса /BMi/ по-добре ще разкрие морфологичното развитие на учениците в биосоциален план. Освен това то ни дава възможност за сравнителен анализ със стандартите на Световната здравна организация за оценка на охранеността.BMi за момичета е 16,6.
Вариативността е ниска- 9,7%, което позволява да приемем, че изследваната група е хомогенна по този показател. Съгласно таблицата на СЗО момичетата от I клас попадат в зоната на поднормено тегло./вж.т.2.4.2./ При момчетата от I клас картината е почти същата- BMi има средна стойност 17,3.
Приравнено към таблицата на СЗО 14,2% от децата се характеризират с мършавост, около 80% са с поднормено тегло и само една ученичка /7,1%/ е с нормално тегло /охраненост/.При момчетата BMi се увеличава по-стръмно отколкото при момичетата.Разликата е най-ярко изразена в IV клас, което се дължи на възрастовите особености на физическото развитие и пред пубертета. Анализът на физическото развитие на момичета и момчета I клас на СУ “Иван Вазов” дава основание да направим следните обобщения:

  • Физическото развитие се подчинява на аксцелерационните процеси и сензетивността

  • Установяване на отклонение от нормите за охраненост на първокласници с тенденция мършавост и поднормено тегло.

Причината за това твърде вероятно е да се крие в нерационалното хранене на подрастващото поколение, което по неофициални данни може да бъде класифицирано като недохранване.
Отклоненията от нормите за телесно тегло /охраненост/ влияят върху системата за функционална подготовка на учениците и решаването на образователните и оздравителни задачи в целенасочения педагогически процес по физическо възпитание.
3.2.Анализ и оценка на получените резултати за успеваемостта по Гилбух
Таблица .3. Изследване по параметри на Гилбух- момичета


СТАТИСТИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИФАКТОРИ НА УСПЕВАЕМОСТ

БРОЙ ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА

НИСКО
НИВО НА ПРОЯВЛЕНИЕ

СРЕДНО
НИВО НА ПРОЯВЛЕНИЕ

ВИСОКО
НИВО НА ПРОЯВЛЕНИЕ

1.

Мотиви за учене

17

2

х

15

2.

Волеви черти на характера

17

2

х

15

3.

Познавателни способности17

2

х

15

4.

Нравствени
черти на характера

17

2

х

15
Анализът на резултатите показва, че 88% от момичетата занимаващи се със спортни танци, са с високо ниво на проявление по изброените параметри по теста на Гилбух.
12% от тях, които не се занимават със спортни танци и игри, нивото на проявление е ниско.
Когато детето е наясно, че иска да посвети част от времето си на танцуването, то трябва да бъде амбициозно.
Танцуването се състои от безброй цели, които могат или не могат да бъдат осъществени бързо. Това помага на децата да се научат да преодоляват трудностите и загубите и в същото време да изпитат удоволствието от постигане на целите, което изгражда характера им.

Таблица .4. Изследване по параметри на Гилбух- момчета
СТАТИСТИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИФАКТОРИ НА УСПЕВАЕМОСТ

БРОЙ ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА

НИСКО
НИВО НА ПРОЯВЛЕНИЕ

СРЕДНО
НИВО НА ПРОЯВЛЕНИЕ

ВИСОКО
НИВО НА ПРОЯВЛЕНИЕ

1.

Мотиви за учене

8

4

х

4

2.

Волеви черти на характера

8

4

х

4

3.

Познавателни способности

8

4

х

4

4.

Нравствени
черти на характера

8

4

х

4
Анализът на резултатите показва, че 50% от момчетата занимаващи се със спортни танци, са с високо ниво на проявление по изброените параметри по теста на Гилбух.
50% от тях, които не се занимават със спортни танци и игри инивото на проявление е ниско.
Поради тези причини мотивите за учене, волевите и нравствените черти на характера са по- ярко изразени при децата занимаващи се със спортни танци и игри.
Танцуването е изключително полезно занимание за децата. То задоволява техните нужди от себеизразяване и креативност, чрез познанието за собственото им тяло. Позволява им да открият необятния капацитет на движението на тялото, който притежават, в зависимост от нивото им на изпълнение, като по този начин насочват своя творчески потенциал.
Самоувереност
Едно дете с високо самочувствие и позитивна концепция за същността си ще може да преодолее страха от чуждото мнение и ще има силата да се бори/постигне мечтата си.
Докато учат нови стъпки и хореографии ще се чувстват по- сигурни и ще имат възможност да демонстрират, че могат да се справят с всякакви ситуации. Ето защо е важно да им помогнем да растат, като укрепват своите качества и им позволяваме да вземат малки решения.
Креативност и изразяване
Танцът е форма на артистична комуникация и изразяване на емоции, мисли, чувства, картини и различни настроения. Също така е средство за забавление и източник на удоволствие от движението на тялото в определен ритъм.
Поради тези причини танцуването е изключително полезно занимание за децата. То задоволява техните нужди от себеизразяване и креативност, чрез познанието за собственото им тяло. Позволява им да открият необятния капацитет на движението на тялото, който притежават, в зависимост от нивото им на изпълнение, като по този начин насочват своя творчески потенциал.
Работна етика и дисциплина
Танцът предлага множество ползи, но важен аспект, на който трябва да обърнем специално внимание, са ценностите и компетенциите, които се придобиват. Ние живеем в свят, пълен с правила, които трябва да спазваме, и тези правила трябва да се научат от ранна възраст. Виждал съм тийнейджъри, които пожертваха излизанията с приятели в полза часовете, прекарани в залата по танци. Говорим за хора, които са особено отговорни към техните задачи.
Социални способности
Танцуването е страхотно занимание, което насърчава социалното развитие на децата. Те общуват с други деца на тяхната възраст, създават връзки помежду си, които са изключително необходими в живота и на възрастните. Също така се учат да работят в екип и да създават връзка с останалите. От моя личен опит, мога да споделя, че срещнах най-близките си приятели в залата за танци. Преживявате едни и същи неща, вървите по една пътека и споделяте сходен опит.
Спортните танци помагат на децата със специални потребности.
Децата се успокояват в голяма степен след клас по спортни танци и са по-малко агресивни. Чрез груповото танцуване децата успяват да видят как хората се адаптират един към друг. Това е ценен способ за спомагане на изграждането на социални връзки.
Физически ползи
Обикновено децата нямат чувство за ритъм, баланс и не са особено наясно с техните тела, но е много важно да се разпознаят тези деца, които реагират като „гъба”, попивайки бързо всякаква информация. Поради тази причина спортните танци могат да им помогнат да развият физически възможности, които ще допринесат и за тяхното здраве.


Сподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница