Дипломен проект държавен изпит за придобиване на трета степен настраница1/17
Дата28.02.2022
Размер149.06 Kb.
#113692
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
дипломен проект
Свързани:
Presentation (3), Александра-Дипломен проект

СТАРОПРЕСТОЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА


5000, гр. Велико Търново, ул. “Панарет Рашев” №24
тел.: 062/ 62-05-87; 65-3164, e-mail: itvt@hotmail.com
ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА


по професия код 343010 „Финансист“


специалност код 3430101 „Банково дело“
На Александра Николаева Дупалова ученичка от 12,,а’’клас


Тема: Платежно посредничество на търговските банки

Велико Търново


2022
Съдържание
Увод
Глава първа:Теоретични основи на безналичните (безкасови) плащания
1.Същност на плащането
1.1.Същност на касовите и безкасовите (безналичните) плащания
1.2.Начини на плащане
1.3.Средства за плащане
2.Банковите сметки като основа за безкасови плащания
2.1.Същност на банковите сметки
2.2.Условия и документи за откриване,водене и закриване на банкова сметка
3.Платежно посредничество на Търговските банки
3.1.Обща характеристика на платежното посредничество
3.2Изисквания към дейността на платежните институции
3.3Разрешаване и изпълнение на платежни операции
3.4.Общи условия за предоставяне и осъществяване на платежни услуги
4.Форми на безналични плащания
4.1.Кредитен превод и директен дебит
4.2.Плащане с акредитив
4.3.Плащане с чек
4.4. Плащане с електорнни платежни инструменти
Глава втора:Разработване и реализиране на банкови услуги чрез електронни платежни инструменти
1.Планиране на маркетингово проучване
2.Извършване на маркетингово проучване и представяне на резултатите от него
3.Анализ и оценка на резултатите от маркетинговото проучване
4.Сегментиране ,определяне на целевия пазар и позициониране на банковата услуга
5.Изготвяне на предложения за разработване на елементи от маркетингова стратегия
6.Разработване на материали ,свързани с реализиране на описаните предложения за маркетинговата стратегия
7.Разработване на организационно-управленски план
8.Правно осигуряване
9.Разработване на финансов план и финансови прогнози
10.Обобщение
Заключение
Списък с използвана литература
Приложения
Увод

Безкасовите плащания се извършват чрез посредничеството на банките. То се прави в размер на авоара по сметката и на допустимото превишение на плащанията над остатъка по сметката, т.е. в рамките на договорения кредит "Овърдрафт". Частични плащания на платежни документи не се извършват;.В случая е необходимо платецът и получателят да имат разкрити банкови сметки. Паричните средства се прехвърлят от една банкова сметка в друга, въз основа на платежни документи. Особеностите на този вид плащане се състоят в това, че при него се движат само вписани по сметки пари.


Поради големия брой безналични преводи в икономиката е създадена нормативна уредба за безкасовите плащания, в която са определени единни правила за платежно движение и посредничество. Банките заемат особено важно място при безкасовите плащания. Техните средства се използват за предоставяне на овърдрафт по банкова сметка, за потвърждаване на акредитиви, за предоставяне на акцепти, авали и банкови гаранции. Чрез своята ликвидност и висок имидж те стават гарант за качествено изпълнение на поетите ангажименти на своите клиенти.Във връзка с уреждане на многобройните сметни взаимоотношения , възникващи между отделните икономически субекти в националното ни стопанство, се извършват разнообразни и значителни на брой плащания. Много малка част от тях се реализират посредством разплащанията в брой, а останалата част се урежда безналично. Безкасовите плащания се осъществяват при строго спазване на нормативните актове,регламентиращи реда и начина на извършването им.
Нашата банкова система непрекъснато се развива. Откриват се нови банкови клонове, конкуренцията расте. Фирмите и физическите лица имат право да избират банка, която да ги обслужва. Системите за безналични плащания непрекъснато се развиват. Безспорно ползването на компютри; платежни и клирингови системи ,БОРИКА,БИСЕРА,RINGS ,платежни киоски,, предплатени карти; електронни портмонета; трансакции на валутните пазари, пазарите на фючърси, деривати и опции;ПОС терминални устройства ,АТМ, банкови карти; възможностите за разплащане по Интернет - е-pay и др. са възможни изцяло благодарение на напредъка на науката и технологията.
Настоящата дипломна работа ще бъде разработена в две основни части.В глава първа, ще бъдат разгледани основните теоретични особености на безкасовите плащания. Ще бъдат изяснени основните форми на безкасовите разплащания и технологията при тяхното осъществяване на практика,ще бъде обърнато внимание и на последните изменения в нормативната база, отнасяща се до безналичните плащания.Новите начини и форми на разплащания също ще бъдат обект на представяне в настоящия проект.
В глава втора на настоящия дипломен проект ще бъде представен бизнес план за проучване и реализацията на банков продукт.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница