Дипломна работа хидроклиматична характеристика на водосборния басейн на река камчия дипломант: Научен ръководителстраница16/16
Дата06.08.2023
Размер0.8 Mb.
#118403
ТипДиплом
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Дипломна-работа
годишни в.к.(m3/s)

Отточен модул(l/s/km2)

V (m3).10^6

H (mm)

1935

1,21

1,21

38,3

38

1936

5,09

5,09

160,5

161

1937

5,14

5,14

162,1

162

1938

4,51

4,51

142,2

142

1939

13,6

13,6

430,1

430

1940

6,27

6,27

197,7

198

1941

7,26

7,26

229

229

1942

5,32

5,32

167,8

168

1943

4,72

4,72

148,8

149

1944

2,55

2,55

70

70

1945

2,87

2,87

80,4

80

1946

2,26

2,26

90,8

91

1947

6,06

6,06

27,4

27

1948

5,87

5,87

71,3

71

1949

6,95

6,95

191,6

192

1950

12,3

12,3

185,1

185

1952

9,37

9,37

219,2

219

1953

6,89

6,89

387,9

388

1954

8,6

8,6

296,3

296

1955

13, 6

1,91

217,3

217

1956

5,79

5,79

271,2

271

1957

4,3

4,3

60,2

60

1958

3,48

3,48

183,1

183

1959

8,08

8,08

135,6

136

1960

4,61

4,61

109,7

110

1961

10,9

10,9

254,8

255

1962

10

10

145,8

146

1963

7,31

7,31

343,7

344

1964

3,57

3,57

315,4

315

1965

10,7

10,7

230,5

231

1966

7,21

7,21

112,9

113

1967

9,89

9,89

337,4

337III. Неблагоприятни хидроклиматични явления във водосборния басейн на река Камчия
Неблагоприятните хидроклиматични явления във водосборния басейн на река Камчия са свързани с редица фактори, включително температура на въздуха, влажност на въздуха, облачност, валежи, снежна покривка, атмосферно налягане, вятър и т.н.. Тези явления имат способността да окажат отрицателно въздействие върху околната среда и обществото в речната система на река Камчия.
Температурата на въздуха играе важна роля във водния цикъл и климатичните условия във водосборния басейн на река Камчия. Високите и ниските температури могат да се разглеждат като неблагоприятни хидроклиматични явления, поради техните потенциални неблагоприятни последици върху водните ресурси и екосистемите в региона.

Високите температури на въздуха във водосборния басейн на река Камчия могат да имат няколко неблагоприятни последици. Първо, високите температури могат да доведат до бързо разтапяне на снежния покрив, което причинява бързо покачване на водните нива в реката. Това може да доведе до наводнения, които могат да унищожат селскостопански земи, жилища и инфраструктура, както и да предизвикат загуби на животни и човешки живот. Второ, високите температури могат да доведат до изсушаване на почвата и водните източници. Топлата атмосфера ускорява евапотранспирацията, която води до намаляване на наличната вода във водния басейн. Това може да създаде проблеми със захранването на вода за растенията, животните и човешкото население в региона. Освен това, изсушаването на почвата може да доведе до ерозия и деградация на почвата, което от своя страна може да намали плодородието и устойчивостта на почвата.


Също така, ниските температури на въздуха могат също да бъдат неблагоприятни за водосборния басейн на река Камчия. Ниските температури могат да доведат до замръзване на водните тела и ограничаване на достъпа до водни ресурси. Това може да създаде проблеми за водния транспорт, риболовната промишленост и други дейности, които зависят от достъпа до водата. Освен това, ниските температури могат да ограничат растежа и развитието на растения и животни, което може да има негативен ефект върху екосистемите в региона.


Неблагоприятните температурни условия във водосборния басейн на река Камчия могат да се дължат на различни фактори. Например, климатичните промени могат да доведат до повишение на средните температури и екстремни метеорологични явления, които засилват неблагоприятните последици. Освен това, географското местоположение и теренните характеристики на региона могат да играят роля във формирането на климатичните условия.


За да се справят с неблагоприятните хидроклиматични явления във водосборния басейн на река Камчия, е необходимо да се вземат подходящи мерки за адаптация и управление на рисковете. Това може да включва строителство на планински и природни бариери, които да ограничат разпространението на наводнения и ерозия. Също така, необходимо е да се изградят ефективни системи за водно управление, които да регулират водните потоци и да осигуряват устойчиво използване на водните ресурси. Постоянното наблюдение и прогнозиране на климатичните условия може също да помогне за предупреждаване и намаляване на неблагоприятните последици от температурните промени.


Влажността на въздуха е важен фактор в хидроклиматичните условия във водосборния басейн на река Камчия. Висока или ниска влажност може да се разглежда като неблагоприятно хидроклиматично явление поради въздействието, което оказва върху водните ресурси и околната среда в региона.


Високата влажност на въздуха може да предизвика няколко неблагоприятни хидроклиматични условия във водосборния басейн на река Камчия. Първо, високата влажност спомага за формирането на облаци и изваждането на големи количества валежи. Това може да доведе до превишаване на способността на почвата и водните ресурси в региона да задържат и отведат водата. Резултатът може да бъде наводнения, които да предизвикат значителни щети на селскостопанските култури, жилищните райони и инфраструктурата.


Второ, високата влажност на въздуха може да спомогне за развитието на гъбични и паразитни заболявания по растенията. Това може да засегне селскостопанските култури и горските насаждения в региона, което може да намали производителността им и да доведе до загуби за земеделските и горските стопани.


От друга страна, ниската влажност на въздуха също може да се смята за неблагоприятно хидроклиматично явление. Ниската влажност спомага за бързо изпаряване на водата от почвата, водните ресурси и растенията. Това може да доведе до изсушаване на земята, намаляване на водните потоци и екосистеми, както и ограничаване на наличните водни ресурси за различни дейности и нужди на общността.


Ниската влажност на въздуха може също да доведе до увеличение на риска от пожари. Сухата растителност и почва стават по-лесно запалими, когато влажността на въздуха е ниска. Това може да доведе до горски и стърмелни пожари, които да представляват опасност за живота на хората, животните и околната среда.


Причините за появата на неблагоприятните хидроклиматични явления, свързани с влажността на въздуха във водосборния басейн на река Камчия, могат да бъдат разнообразни. Климатичните промени се смятат за една от ключовите причини за влошаването на хидроклиматичните условия в региона. Промените в глобалната климатична система могат да доведат до промени в разпределението на влажността и валежите, което води до по-често появяване на екстремни условия. Освен това, местни фактори като географското местоположение, теренните характеристики и наличието на природни бариери могат да повлияят на влажността на въздуха в региона.


За да се справят с неблагоприятните хидроклиматични условия, свързани с влажността на въздуха, във водосборния басейн на река Камчия, са необходими адаптационни мерки и управление на рисковете. Това може да включва изграждането на системи за съхранение на вода, като язовири и резервоари, за увеличаване на наличните водни запаси. Осигуряването на ефективни системи за водно управление и развитие на методи за оптимално използване на водните ресурси също е от съществено значение. В съчетание с това, информационните системи за прогнозиране и наблюдение на климатичните условия могат да помогнат за предварително предупреждение и бързо реагиране при неблагоприятни събития.


Валежите играят изключително важна роля в хидроклиматичните условия във водосборния басейн на река Камчия. Те представляват основен източник на вода, който подхранва реката и осигурява необходимите ресурси за екосистемата и човешките дейности в региона. Въпреки това, валежите могат да се смятат за неблагоприятно хидроклиматично явление, когато превишават нормалните или очакваните нива и довеждат до различни проблеми и рискове.

Интензивните и прекомерни валежи във водосборния басейн на река Камчия могат да причинят наводнения. Когато големи количества вода се събират бързо и не могат да бъдат адекватно отводнени, те се разливат в околната местност, навлизат в населени места, земеделски земи и природни резервати. Наводненията могат да причинят сериозни материални щети, разрушаване на сгради и инфраструктура, загуба на животи и наранявания. Освен това, вода, замърсена със замърсители и отпадъци, може да бъде изхвърлена в околната среда, което води до замърсяване на водните ресурси и намаляване на качеството на водата.


Неблагоприятните хидроклиматични явления, свързани с валежите, могат да бъдат предизвикани от различни фактори. Промените в климата, като глобалното затопляне, могат да доведат до по-чести и по-интензивни валежи. Измененията във водния цикъл и разпределението на влагата в атмосферата могат да допринесат за увеличаването на валежите в региона. Допълнително, местните фактори, като теренната релефна форма, плътността на растителността и наличието на водни пътища, могат да влияят на събирането и оттичането на водата.


За да се справят с неблагоприятните последици от прекомерните валежи, водни и природоохранителни организации и институции в региона трябва да прилагат различни мерки и стратегии. Това включва изграждането на подходяща водоотводна инфраструктура, като язовири, канали и диги. Разработването на системи за ранно предупреждение и прогнозиране на наводненията е от съществено значение, за да се предостави предупреждение и време за евакуация и защита на населени места. Важно е също така да се насърчават практики за управление на водите, които да минимизират рисковете от наводнения и да се подобри устойчивостта на речните екосистеми.


Снежната покривка върху водосборния басейн на река Камчия може да бъде разглеждана като неблагоприятно хидроклиматично явление, особено когато снегът достига изключително големи нива или когато преминава през периоди на промяна и разтопяване. В следващото дълго есе ще разгледаме как снежната покривка може да се превърне в неблагоприятно явление и какви са въздействията й върху река Камчия и околната среда

Снежната покривка играе важна роля в регулирането на водния баланс във водосборния басейн на река Камчия. Снегът задържа водата в себе си, като я поглъща и я запазва като резервоар за по-късна употреба. През пролетта, когато снегът започва да се топи, той постепенно се превръща във вода и допринася за подхранването на реката и водните резервоари. След това вода се отделя от снежната покривка и засича по реката, поддържайки екологичното равновесие и подкрепяйки биологичното разнообразие в региона.


Въпреки положителните аспекти, снежната покривка може да създаде и някои неблагоприятни последици, особено ако нивата на снежния покрив са над нормалните или ако има големи колебания в температурата. Едно от най-сериозните проблеми е снежният топене. Когато температурите започнат да се повишават, снежната покривка бързо се топи и снежните води се вливат в реките и потоците. Това може да доведе до рязко увеличение на водните потоци и наводнения в река Камчия и околните райони. Наводненията могат да предизвикат значителни щети на инфраструктурата, селското стопанство, животните и хората, които живеят в близост до реката.


Освен наводненията, снежната покривка може да допринесе и за ерозията на почвата. Когато снегът се топи, снежните води могат да създадат силни потоци, които измиват почвата и довеждат до загуба на почвена плодородност и намаляване на качеството на почвата. Това може да има отрицателни последици за земеделските дейности и екологичното равновесие в региона.


Критичният момент на снежния покрив на река Камчия се среща по време на пролетта, когато топенето на снега се ускорява и водните потоци се увеличават значително. За да се справят с неблагоприятните последици от снежната покривка, водни и природоохранителни организации и институции в региона трябва да изградят подходяща водоотводна инфраструктура и да разработят системи за ранно предупреждение и прогнозиране на наводненията. Това ще позволи на хората да получат предупреждение и време за подготовка и евентуална евакуация.


Силният вятър е едно от най-разпространените неблагоприятни хидроклиматични явления във водосборния басейн на река Камчия. Вятърът може да бъде резултат от различни фактори, като разликата в атмосферното налягане между различни области, релефните характеристики на територията и сезонните вятърни системи. Силните ветрове, които духат през водосборния басейн на река Камчия, могат да предизвикат няколко неблагоприятни последствия.

Първо, силният вятър може да предизвика вълни и вълнения в река Камчия. Това може да усложни навигацията по реката и да затрудни плаването на лодки. Силните вълни могат да представляват опасност за плаващите обекти и да увеличат риска от потъване или наранявания на хората.


Второ, силният вятър може да промени направлението и интензитета на водния поток в река Камчия. Това може да доведе до прекомерна ерозия на речния бряг и увеличение на нивото на водата. Промяната в направлението на водния поток може също така да промени хидрологичния режим на реката и да повлияе на биологичното разнообразие и екосистемата във водосборния басейн на река Камчия.


Трето, силният вятър може да увеличи евапотранспирацията на водата от почвата и растенията в района на река Камчия. Това може да доведе до по-бързо изсушаване на почвата и намаляване на наличните водни ресурси. В резултат на това, водните екосистеми и растителността в басейна на река Камчия могат да бъдат застрашени, а дефицитът на вода може да се отрази и на селското стопанство и водоснабдяването в района.


Неблагоприятните хидроклиматични явления във водосборния басейн на река Камчия, свързани с атмосферното налягане и вятъра, могат да бъдат обусловени от различни фактори. Географското положение на река Камчия, климатичните условия в региона и глобалните климатични промени могат да влияят върху атмосферното налягане и вятъра в района.


Глобалните климатични промени, включително глобалното затопляне, могат да имат въздействие върху хидроклиматичните условия във водосборния басейн на река Камчия. Промените в температурата и атмосферното налягане могат да променят сезонността и интензитета на вятъра, както и водните цикли в района. Тези промени могат да доведат до по-чести и по-силни бурни ветрове, които имат неблагоприятно въздействие върху река Камчия и околната среда.


Наводненията на река Камчия са едно от най-сериозните и неблагоприятни хидроклиматични явления във водосборния басейн на река Камчия. Те се характеризират с прекомерно влошаване на метеорологичните условия, което довежда до значително увеличение на водния поток и наводнение на областите в близост до реката.

Наводненията могат да се предизвикат от няколко фактора. Първо, обилните валежи, които се появяват по време на силни бури или продължителен дъжд, могат да доведат до наднормено нарастване на водното ниво в реката. Когато почвата е наситена с вода и водният поток надмине капацитета на реката, това води до преливане на водата и наводнения в околността.


Второ, формата на терена води до усилване на ефекта на наводненията. Река Камчия протича през планински региони, където има стръмни склонове и узки участъци. Това значително ускорява движението на водата и може да усили наводненията. Планинският терен води до концентриране на водния поток и влошаване на ерозията, което може да увеличи риска от наводнения.


Трето, наводненията във водосборния басейн на река Камчия могат да бъдат предизвикани и от аномални атмосферни условия. Това може да включва голямо количество валежи за кратък период от време или дълъг период на интензивен дъжд. Такива атмосферни условия могат да се дължат на глобалните климатични промени или на местни метеорологични системи.


Наводненията имат сериозни последици за хората и околната среда. Те могат да причинят значителни материални щети, като разрушаване на сгради, пътища и инфраструктура, както и загуба на селски посеви и добитък. Освен това, наводненията могат да доведат и до човешки жертви и наранявания.


За да се намали риска от наводнения в басейна на река Камчия, необходимо е да се предприемат различни мерки. Това може да включва строителство на водохранилища и диги, които да задържат излишната вода и да я контролират. Редуцирането на ерозията по речните брегове и водоразделите също е важно, за да се намали потока на водата и риска от наводнения. Освен това, системите за предупреждение и градежни планове могат да помогнат за подготовка и отговор при наводнения.


Наводненията във водосборния басейн на река Камчия са сериозно хидроклиматично явление, което изисква внимателно наблюдение, изследване и управление. Те имат значителни последици за хората, икономиката и екологичната устойчивост на района. Изграждането на устойчива инфраструктура и прилагането на подходящи мерки за превенция и готовност са от съществено значение за справяне с това неблагоприятно хидроклиматично явление и за опазване на хората и околната среда в басейна на река Камчия.Изводи
Литература
Ерозионно акумулативни процеси и форми на релефа в северозападната част от водосбора на язовир „Тича“ - Димитър Владев
Източна Стара -Планина долината на река Камчия – Жеко Радев, 1926
https://bg.wikipedia.org/wiki/
План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите (2016-2021 г.) , Басейнова дирекция „Черноморски район”
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА РЕКА КАМЧИЯ ВЪРХУ СТАТУСА НА ВАРНЕНСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ , А. Симеонова, Ж. Бекярова, Р. Чутуркова
Water Quality of Kamchia River and Impact on the Black Sea Coastal Zone, https://www.researchgate.net/
Data on the Ecological Status of the Kamchia River as Assessed by Invertebrate Communities Parameters, https://www.researchgate.net/
MODELING OF THE RIVER SYSTEM OF GOLIAMA KAMCHIA Andrey Andreev, Gergana Andreeva
Приложения............................................................................................................................................

Сподели с приятели:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница