Дипломна работа На тема : „ Същностна характеристика на данъчната ревизия Постраница1/6
Дата28.09.2022
Размер27 Kb.
#115161
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6
дипломпа-работа-Адриана Маринкова
Свързани:
?????? ?????? ????? - ??????? ?????????


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Дипломна работа
На тема:
Същностна характеристика на данъчната ревизия”


По дисциплина:
Данъчен и осигурителен контрол

ДИПЛОМАНТ: НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:
Адриана Марианова Маринкова главен асистент д-р
Фак. № 2121037 Георги Ранчев
Специалност: Счетоводство, финанси и финансов контрол с преп. на англ. език
e-mail: adiimm@abv.bg
GSM: +359896790059

СОФИЯ
2022г.
СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Кратко въведение – стр. 3
 1. Същностна характеристика на данъчната ревизия – стр. 3
 1. Характерни черти на данъчната ревизия – стр. 5
 1. Форма на данъчната ревизия - стр. 6
 1. Данъчна ревизия – видове – стр. 7
 1. Цели на данъчната ревизия – стр. 8
 1. Задачи на данъчни ревизии – стр. 9
 1. Организация на данъчна ревизия – стр. 10
 1. Подбор на данъчните субекти – стр. 14
 1. Други начини за възлагане на данъчни ревизии– стр. 15
 1. Заключителни думи – стр. 16
 1. КРАТКО ВЪВЕДЕНИЕ

Данъчният контрол заема важно място в цялостната данъчна дейност. По същество това е съпоставка на обективно осъществено с нормативно предписано поведение. Данъчният контрол съпътства осъществяването на данъчната дейност непрекъснато и има за предназначение да установи данъчният фактически състав, който е основание за данъчно облагане. На следващо място контролът има превантивно значение – самият факт, че данъчните субекти подлежат на данъчен контрол, ги “стимулира” да правят по-малко нарушения. И на трето място, се осъществява с оглед констатиране на данъчни нарушения и налагане на административни наказания.


За разлика от другите видове контрол, данъчният е предимно последващ контрол на вече приключила данъчна дейност - на него не са възложени функции във връзка с предварителен или текущ контрол.
Формите, при които се извършва данъчен контрол, са данъчна ревизия и данъчна проверка. И двете форми се основават на счетоводната отчетност, тъй като стопанските субекти са задължени по Закона за счетоводството да отразяват стопанските операции в своето счетоводство. Данъчният контрол е преимуществено документален контрол, макар да няма пречка да бъде и фактически, макар последното да са редки хипотези. 1. СЪЩНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДАНЪЧНАТА РЕВИЗИЯ

Понятието “ревизия” има специално съдържание – форма за осъществяване на данъчен контрол от специализирани данъчни органи. Като такива компетентните органи трябва да упражняват контрол за спазване на нормативните актове в сферата на ДП. Това е дейност на съпоставяне на фактически извършено с нормативно предписано.


С други думи казано - данъчната ревизия е съвкупност от процесуални действия, осъществявани от данъчни органи, за установяване и доказване на факти и обстоятелства от значение за определяне на данъчни задължения. Легалното определение се съдържа в чл. 67 (1)ДПК, което гласи следното: “Данъчна ревизия е дейността на данъчните органи, насочена към установяване на данъчните задължения на данъчния субект и за установяване на законосъобразността на действията му на основата на специфичните или репрезентативните методи за контрол.”
Началото и края на данъчната ревизия са маркирани от съответно издаваните актове – заповед за извършване на данъчна ревизия и данъчни ревизионни актове /ДРА/ или протокол. На тези неща ще се спрем подробно малко по-късно.
Данъчната ревизия, както всяка ревизия като материално-правен термин, съответства на процесуалният термин “производство”. Тази ревизия, като производство, е система от процесуални действия. Тук няма две ясно очертани срещуположни страни. Налице е един основен орган, който има приоритет над останалите субекти в производството.
От тази гледна точка може да се каже, че данъчната ревизия е едно едностранно и затворено безспорно производство, при което липсва състезателност – двете страни не са равно-поставени. По време на данъчна ревизия се осъществяват различни дейности, основната част от които имат юридически характер, изразяващи се в проверка, контрол, установяване и доказване. Данъчната ревизия е способ за установяване на факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. /Т.е. тя е способ за установяване на данъчни задължения./
Данъчната ревизия се извършва във връзка с проверката на данъчните задължения в предприятията. Това е вид финансова ревизия, която по необходимост почти изцяло се покрива с класическата финансова ревизия. Най-често данъчната ревизия се осъществява, когато има съмнения за окрити доходи или за умишлено променена база за облагане. Обществена тайна е фактът, че много фирми гледат да си намалят данъчното бреме чрез фалшиви фактури или като представят “кухи” обороти. Някои се стремят да заобикалят закона, а други го нарушават поради незнание. Това прави данъчните проверки и ревизии много наложителни в днешно време. За неспазване и нарушаване на закона се налагат санкции, чрез които се събират приходи за бюджета. В тази дипломна работа ще стане ясно каква точно е целта, предмета и обхвата на данъчните ревизии, а също така и какви са техните разновидности… Те установяват спазени ли са законите, правилно ли е определено данъчното задължение, като сумите, събрани от проверки и ревизии и от наложените санкции се използват за издържане на данъчната администрация, но основната цел за извършване както на данъчни ревизии, така и на данъчни проверки /които също, макар и набързо, ще разгледаме/ не е само да се пълни бюджета, но и да се убедят хората да спазват законно-установените правила, да се страхуват и да знаят, че при извършено нарушение се налагат санкции, които никак не са малки…
Доколко това е ефективно – Вие кажете?! 1. Характерни черти на данъчната ревизия

Отличителна черта на данъчната ревизия е използването на способа на разследването. С негова помощ се изясняват фактически състояния, когато действията на данъчния орган се затрудняват от извънредни обстоятелства, съпътстващи поведението или състоянието на данъчния субект. Въз основа на събраната информация се стига до определяне на конкретен размер на дължими данъци за проверявания период. Най-често предмет на разследване стават факти и обстоятелства, предоставящи информация за търговския статут на лицето, лицензирането на дейности, регистриране на търговски сделки, трансфер на парични средства по повод на извършени сделки.


Съществена черта на данъчната ревизия е проявлението на ревизионната дейност като източник на информация, предназначена за други държавни органи.
В непосредствена връзка с установителния процес е констативния характер на данъчната ревизия. Тази черта придава на данъчната ревизия формата на последващ контрол. Ревизирането се осъществява след като във времето на данъчния период е изтекъл и законно-установеният състав на една данъчно-правна форма се е проявил чрез определен данъчен фактически състав, с който е налице възникнало данъчно задължение. Следователно факторът данъчен период предопределя последващия констативен характер на данъчната ревизия. Тя има за изходни позиции данъчното задължение, опредено от данъчния субект по реда на декларативния или друг способ.
Независимо от ограничаването на контрола до спазването на принципа за законосъобразност, данъчната ревизия съдържа и реализира елементи на превантивност. Те се изразяват основно в предложения от методическо естество, относно правомерното организиране на счетоводната отчетност и законосъобразно данъчно третиране на съответния тактически състав, свързан с облагането. 1. Форма на данъчната ревизия

Формата на данъчната ревизия се отличава с документален и материален контрол.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница