Дипломна работа на тема: " Вътрешен банков контрол" студент: Пламен Георгиев Параскевов


Актове на органите за специализиран вътрешен контрол и мерки за въздействиестраница15/17
Дата31.03.2024
Размер236.5 Kb.
#120836
ТипДиплом
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
vytreshen-bankov-kontrol
Свързани:
razlika-mejdu-nss1-i-mss1
9. Актове на органите за специализиран вътрешен контрол и мерки за въздействие

Наредба №10 за вътрешния контрол в банките регламентира актове, удостоверяващи резултатите от извършените контролни проверки. Според чл. 15 всяка проверка или инспекция завършва, след като резултатите от него се документират в акт, подписан от лицата, осъществили контролното действие.


Служителите от служба “Вътрешен контрол” откриват проверка въз основа на заповед, която е издадена от ръководителя на отдела. При откриването на проверката контрольорите са длъжни да се легитимират пред ръководителя на проверявания обект и да представят заповедта. Проверката се осъществява въз основа на програма, съставена от назначения със заповед ръководещ и одобрена от ръководителя на служба “Вътрешен контрол”. Банковите инспектори на база на предоставените им правомощия извършват проверката. Те задължително анализират проверяваната дейност и преценяват съществуващите технически средства за защита срещу законови нарушения и формулират препоръки за тяхното подобрение. Извършените контролни процедури и изводи се документират в акт (констативна записка, констативен акт), подписан от извършилите ги лица. Ако не се открият нарушения се съставя констативна записка, а в противен случай констативен акт. Всички документи на базата, на които е съставен констативния акт се прилагат към него. Съставените актове се представят на засегнатите лица, за да се запознаят с направените констатации. Актовете могат да се обжалват в седем дневен срок. Те задължително съдържат мнения, становища и препоръки за подобряване на дейността, както и мерките, които следва да се предприемат. Констативните актове се предоставят на ръководителя на служба “Вътрешен контрол”, който сезира компетентните органи, в зависимост от виновните лица, предмета на проверката и тежестта на констатираното нарушение. Ръководителят на служба “Вътрешен контрол” има право да се обърне към Общото събрание на акционерите и всеки друг орган на банката, в случай, че не бъдат предприети достатъчно ефективни действия за отстраняване на констатираното от контролните органи нарушение. Той е длъжен да информира незабавно БНБ за установените нарушения по управлението на банката, в резултат на които са причинени или могат да се причинят значителни вреди на банката.
Органите за специализиран вътрешен контрол съставят констативен акт, когато констатират нарушения на нормативните актове, включително и на вътрешните актове на банката и когато констатират щети , нанесени на банката.
Когато горепосочените обстоятелства не са установени следва органите за вътрешен контрол да съставят констативна записка.
Актовете, удостоверяващи резултатите от извършения контрол, задължително съдържат мнения, становища и препоръки за подобряване на дейността в банката, разкритите нарушения задължително се доказват със съответните справки, копия от финансово- счетоводните и административни отчети и документи и аналитични калкулации, които се прилагат към констативния акт. Към констативния акт задължително трябва да се приложат и становища относно мерките, които трябва да се предприемат за отстраняване на нарушенията.
Констативните актове по вътрешния контрол се предоставят на засегнатите лица за запознаване с направените констатации. В 7- дневен срок представените писмени обяснения органите за специализиран вътрешен контрол дават заключение.
Мерките за въздействие са регламентирани в чл. 16 от Наредбата. Според този член констативните актове се поставят на компетентните органи на банката за запознаване с констатациите, съдържащи се в тях и за предприемане на мерки за въздействие. Ако съответният компетентен орган обаче е лично засегнат от констатациите на контролните органи, констативният акт се предоставя на висшестоящия орган.
Ако при контролното действие, проверка или инспекция се установят данни за извършени престъпления, органите за специализиран вътрешен контрол уведомяват незабавно органите за банков надзор при Българската Народна Банка и прокуратурата.
Органът, извършил контролното действие, проверката или инспекцията, задължително се запознава с решенията на компетентния ръководител в резултат от представения му констативен акт по вътрешния контрол и дава мнение по достатъчността и предприетите от компетентния ръководител действия пред органите за общ контрол на банката.
Специализираните органи за вътрешен контрол имат право да се обърнат към общото събрание и всеки друг орган на банката в случай, че не бъдат предприети достатъчно действия за отстраняване на констатирани от тях нередности.
Сподели с приятели:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница