Дипломна работа на тема: " Вътрешен банков контрол" студент: Пламен Георгиев Параскевов


Предмет, обект, цел, принципи, функции на вътрешния контрол в банкитестраница4/17
Дата31.03.2024
Размер236.5 Kb.
#120836
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
vytreshen-bankov-kontrol
Свързани:
razlika-mejdu-nss1-i-mss1
2. Предмет, обект, цел, принципи, функции на вътрешния контрол в банките


Основна цел на вътрешни банков контрол е да подпомага ръководството на банката и нейните колективни органи на управление- Съветът на директорите или Управителен съвет, и да защитава интересите на акционерите и кредиторите на банката- вложители, депозанти, клиенти.
Предмет на вътрешния банков контрол са отделните видове дейности на банката. Чрез проверка и независима оценъчна дейност се установява спазват ли се законните разпоредби, както о вътрешните нормативни актове при извършването на банкови сделки и операции (чл.2, ал.1 от Наредба №10 на БНБ)
За да бъде вътрешният контрол ефективен всяка търговска банка е длъжна да съблюдава при изграждане на неговата организация основни принципи и изисквания, осигуряващи неговата автономност, независимост и обективност (чл.2, ал.3 от Наредба №10 на БНБ):

 • Независимост- утрешният контрол да се осъществява от специализирано управление, което не е подчинено на други функционални структури в банката;

 • Адаптивност- своевременно се актуализират методиките и програмите за контрол своеобразно извършваните промени в дейността на банката;

 • Икономичност- всяко контролно действие на управлението, независимо от целта и значимостта му, следва да е съобразно с оптималния размер за влагане на средства и човешки ресурси;

 • Ефективност- резултатите от дейността на управлението да водят към усъвършенстване на контролната среда и управлението на банката. (2)

Функцията на вътрешния банков контрол е да проверява състоянието на контролната среда в структурните звена на банката и да подпомага органите за управление на банката при вземането на управленски решения от финансов и организационен характер както и да следи за тяхното правомерно изпълнение (Наредба №10 на БНБ, чл.3, ал.1)
Контролните действия на вътрешния контрол трябва да обхващат работните процеси във всички звена на банката, а резултатие от преверката на вътрешния контрол следва да дават достатъчно изчерпателна информация относно съобразността на извършваната дейност с изискванията на нормативните документи, както и наличието на рискове за банката.
Според Чл. 3, ал. 2 от Наредба № 10 на БНБ за вътрешния контрол на банките, при изпълнение на своите функции органите за вътрешен контрол на банките проверяват:
Реално съществуване на активите и наличието на ефикасна защита срещу загуби, използвана в :

 • Неефективни направления, измами, злоупотреби;

 • Ефективността на провежданата дейност по отношение на привличане на капиталови ресурси;

 • Законосъобразността, съответствието с приетите стандарти, точността и пълнотата на системата за счетоводно отчитане;

 • До колко възприетата банкова практика съответства на

(2) Иванов, К., “Вътрешен банков контрол – предмет, цел, принципи, функции и правомощия”, сп. “Български счетоводител” бр.15, 2001г.

стратегическата оперативна политика на банковото ръководство; • За наличие на критични явления и съотношение по адекватността на капитала, ликвидността и рентабилността на банката;

 • Позициите на банката по отношение лихвения и валутния риск и тяхното правилно отчитане и следствие от съответните длъжностни лица в банката;

 • Правомерността на разпределението и упражняването на функциите и правомощията на различните структурни единици, ръководители и служители на банката;

 • Спазването на изискванията за образователно, квалификационно и професионално равнище на банковите служителите, както и на законосъобразността на действията на компетентните длъжностни лица в банката по кадровото осигуряване и управление на личния състав;

 • Законосъобразността, съотведствието с приетите стандарти, точността и пълнотата на системата за счетоводно отчитане, нейната надежност и информационна достъпност;

 • Стабилността и информационните комуникации и полезността на вътрешните финансово-икономическите анализи;

 • За точното изпълнение на договорите и поетите от банката задължения;

В обекта на вътрешния банков контрол влизат:
Законосъобразността на извършваните банкови сделки и операции и по- конкретно се следят и се дават заключения за спазването на нормативните изисквания относно: ликвидността, адекватността на капитала, образуването и използването,на задължителните специални резерви, изчислението и плащането на данъчните и други задължения към държавата. От гледна точка на законосъобразността вътрешния контрол следи и за наличието на опити на клиенти и служители на банката за легализиране на облаги от престъпни действия и за опити за извършване на сделки, които противоречат на приети от страната международни задължения; наличие на опити за опосредстване на парични преводи и плащания по незаконни сделки, върху които са наложени забрани; за незаконосъобразни банкови операции, които нанасят вреди на националната икономика.
Обект на контрол са и счетоводните операции и записвания по тях. Те се контролират от упълномощен от банката служител (контрольор), който е различен от лицето извършило счетоводните операции. Ролята на контрольора е да забелязва грешки и несъотведствия, за които веднага да уведоми главния счетоводител или неговия заместник.
Обект на контрол от служителите на служба “Вътрешен контрол” са:

 1. Анализ на характера на установените от контрольорите грешки, т.е. установяват дали съзнателно или несъзнателно са допуснати.

 2. Проверяват се мерките, които са предприети от страна на ръководството за отстраняването на следващото им допускане.

Ако пропуските и нарушенията са довели до пропуснати ползи и щети за банката или клиентите, следва да се търси съответната дисциплинарна и материална отговорност от съответните длъжностни лица.
Особено внимание проверката следва да отдели на сторнировачните записвания, когато се открие погрешно записване. Всички грешки се отсраняват за проверявания период по реда на тяхното осъществяване. Сторнировачните операции следва да се извършват със знанието на главния счетоводител и копие от тях се съхранява в отделно досие при същия. Проверяваният следва да анализира причините за допуснатите сторнировачни операции, дали те съотведстват на икономическото им съдържание. Следва да се провери още сторнирани ли са неправилно начислените лихви, дали са възстановени или досъбрани към следващия вальор.
Друг обект на контрол е да се провери достоверността на риска по кредитите и законовите провии. Проверява се правилно ли са квалифицирани дълговете към банката съгласно Наредба № 9. за оценка на рисковите експозиции на банката и за формиране на провизии за покриване на риска от загуби. В тази насока се проверява:

 • Своевременно ли се отнасят в просрочие погасителните вноски и неплатените лихви, съобразно погасителния план при временна и постоянна неплатежоспособности на кредитоискателя;

 • Изпълняват ли се нарежданията на кредитния инспектор до счетоводната контрола;

 • Своевременно ли са издължени просрочените задължения при наличието на авоар по разчетна сметка на нередовния клиент;

 • Своевременно ли се начисляват и събират в полза на банката дължимите такси, комисионни и разноски;

 • Вземат ли се редовно операции по разплащане на кредита, по събиране на лихвите и главницата;

 • Правилно ли са отразени в лихвените листове лихвените проценти;

 • Изпълват ли си задълженията инспектора по кредита и счетоводителя на банката по воденето на счетоводните операции, счетоводителя приема ли срещу подпис и фиксирана дата нареждането на инспекторите по кредита открива ли своевременно заемна и разплащателна сметки за воденето на дълга;

 • Изпращат ли се своевременно на кредитополучателя извлечения от сметките отчитащи кредита на банковите бордера. По искане на юрист и кредитния инспектор се изготвят извлечения от сметките за издаването на изпълнителния лист. При нередовни погашения се информира съответния кредитен инспектор за нередовността в хода на разплащателния процес по усвояването и погасяването на кредита;

 • Задължително при всяко плащане проверяват ли се спесиментите на лицата имащи право да представляват фирмата;

 • Съхраняват ли се счетоводните досиета, които задължително съдържат инспекторски нареждания, свързани с кредита спесимени, парагони и други документи.

Служителите от служба “Вътрешен контрол” преглеждат организацията на счетоводството и на вътрешнобанковите документи, регламентиращи валутната дейност – наредби и инструкции. Следи се спазват ли се задълженията на служителите при извършване на касови операции и покупко-продажбата на чуждестранна валута, движението на валутата, извършва ли се ежедневна преоценка преоценка съгласно ЗС, счетоводното отчитане на валутните операции.
Служителите от служба “Вътрешен контрол” следят за:

 • Прилаганите методи за управление на персонала с оглед недопускане и отстраняване на случаите на превишаване на пълномощията и за допускане на неправомерни действия;

 • Законосъобразността и ефективността на провежданата политика за набиране на кадри, тяхното обучение и квалификация, както и системата за оценка и поущряване труда на служителите на банката;

Инспекторите по вътрешен контрол проверяват правилността на олихвяване и прилагането на Тарифата за условията и комисионните за извършване на банкови услуги. Особено внимание следва да се обърне при всяка промяна на основния лихвен процент, дали счетоводителят (операторът) е актуализирал в компютъра своевременно и вярно новия лихвен процент. Наложително е да се извършват изборни проверки по изборните листове за верността на изчислените лихви като се насочи вниманието към случаите на по значимо начислени лихви. Правилно ли е прилагана съответната тарифа, правилно ли се изчисляват лихвените дни в случаите, когато депозантът изтегли депозита си или част от него преди изтичане на договорения срок. Ползваната програма за електронна обработка на счетоводните операции позволява ли фиксиране на вальора, тъй като при забавяне на платежния процес банката дължи лихва на клиента.
Обекти на проверка са ефективното привличане на капиталиви ресурси, наличието няа критични отклонения от изисквания за капиталова адекватност, лихвеност, рентабилност.
Службите за вътрешен контрол осъществяват проверка на досиетата на банковите клиенти, които се откриват заедно с откриването на банковите им сметки. Основно се преглеждат:

 • Искане на откриване на сметка – то трябва да е попълнено изчерпателно, четливо, и да съдържа всички съществени елементи на договора. Проверката установява правилността на спесимените на лицата, които имат право да се разпореждат с наличностите по сметките. Лице е представителна власт, надлежно доказана с нормативен, съдебен акт или пълномощно може да се разпорежда с парите по сметката и само то предоставя спесимен;

 • Подписите на лицата, които имат право да се разпореждат със средствата по сметките, се полагат пред упълномощен банков служител. Към досието се прилага копие от акта, с който са оправомощени лицата, който се разпореждат с парите по сметката.

При тези проверки най-често допусканите пропуски и грешки се свеждат до:

 • В досието на клиента липсват документи по регистрацията на фирмата – решения на съда, учередителен протокол, устав, вътрешни правила и др., с които се указва начинът на управление и представителство;

 • Липса за откриване на сметката;

 • Неправилно или неизчерпателно искане за откриване на сметката;

 • Липса на спесимен по открити сметки на фирми;

 • Неправино изготвени спесимени, който не са съобразени с решенията на съда за регистрацията на фирмата в частта на упражняването на правителствена власт;

 • Незаверени фотокопия от съда за регистрация на фирма;

 • Включването на лица в спесимените, за които не са представени нотариално заверени пълномощни за предоставяне на права за разпореждане със сметка;

 • Пропуски в означаването на начина на разпореждане със сметката, както на гърба на спесимена, така и в графичното избразяване на лицевата страна на спесимена;

 • Неправилно положени подписи на лицата по документите за откриване на сметка (искане за откриване на сметка и смесимен) като не е обърнато внимание кой представлява фирмата, кой е титуляр на сметката, в полза на кого се открива сметката;

 • В досието на фирмата често не се попълват необходимите реквизити – наименование на банката, фирма, дата, подпис и печат;

 • За държавните фирми, които не са пререгистрирани по ТЗ, за лицата, които ги управляват не са изискани заповеди за назначаване и трудови договори;

 • Пропуски и нарушения по обработката на платежните документи по техния хронологичен ред на постъпване и поредността на плащане;

 • Приемат се и се дава ход на неправилно оформени платежни документи без попълнени задължителни реквизити, невярно попълнена сметка, както на платеца, така и на доставчика, точното наименование на платеца и обслужващата го банка, несъотведствие на сумата посочена в платежния документ, основанието за плащане и други пропуски;

Обект на вътрешен контрол са съставените от банките вътрешни правила, чрез които се цели идентифицирането на притейателите на банкови сметки, участниците в стопанския процес. Тези правила се представят на Агенция Бюро финансово разузнаване за одобрение в тридневен срок от приемането им или при промяната им. Банковите инспектори трябва да се убедят, че банките имат подходяща политика, практика и процедури включително и стриктни правила за проучване на клиентите, които спомагат за висока етика и професионализъм във финансовия сектор и пречат за съзнателно или несъзнателно изпозване на банката от криминални елементи. Те трябва да са сигурни, че при всяко преминаване на установените критични точки в Закона за мерките срещу изпирането на пари ще се задейства механизъм, с който ще се уведоми Агенцията Бюро финансово разузнаване.
Специфичните обекти на ВБК се класифицират:

 • За законосъобразност;

 • Спазване на договорната дисциплина;

 • Спазване на технологичната и организационната дисциплина;

 • Върху отчетността;

 • Управление на персонала и трудовата дисциплина.

Вътршният банков контрол не може да се осъществява по един и същ начин. Дейността на търговската банка е разнообразна по вид и по характер – касова, кредитна, валутна, влогонабиране, безналични преводи, прецифични банкови услуги и т.н. На всеки вид дейност са присъщи определени особености. Те следва да се взимат предвид при организирането и извършването на вътрешния банков контрол, т.е. при проверка на отделните видове дейности трябва да се подхожда конкретно и индивидуално, а не шаблонно. В противен случаи резултатите от контрола ще бъдат незадоволителни.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница