Дипломна работа на тема: " Вътрешен банков контрол" студент: Пламен Георгиев Параскевов


Годишна програма и график на вътрешния контрол в банкитестраница8/17
Дата31.03.2024
Размер236.5 Kb.
#120836
ТипДиплом
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
vytreshen-bankov-kontrol
Свързани:
razlika-mejdu-nss1-i-mss1
Годишна програма и график на вътрешния контрол в банките

Съгласно чл. 8, ал.1,2 от Наредбата органите за общ контрол утвърждават годишна програма и график. Банковите инспектори назначени в отдел “Вътрешен контрол” извършват своята дейност по утвърдена годишна програма и график на проверките, които се изготвят от ръководителя на службата. Годишните планове се изготвят за период, който съвпада с финансовата година. Те съдържат информация за броя на проверките; обхвата на контролните проверки; обекта на контролните проверки, продължителността им. Бюджетът на вътрешния контрол следва да осигури достатъчно ресурсни възможности както за плановите, така и за инцидентни инспекции, проверки и обучение на служителите.


Утвърдената програма е задължителна за изпълнение. При необходимост се включват допълнителни обекти на проверки.
Глава Втора


Специфични моменти в организацията и извършването на вътрешно банков контрол по отделните видове дейности

Вътрешният банков контрол не може да се осъществява по един и същ начин. Дейността на търговските банки е разнообразна по вид и по характер-касова, кредитна, валутна, влогонабиране, безналични преводи, специфични банкови услуги и т.н. На всеки вид дейност са присъщи определени особености. Те следва да се взимат предвид при организирането и извършването на вътрешния банков контрол, т.е. при проверка на отделните видове дейност трябва да се подхожда конкретно и индивидуално, а не шаблонно. В противен случай резултатите от контрола ще бъдат незадоволителни.
1. Проверка на счетоводната дейност


1.1 Организация на счетоводната дейност: проверяват се изчерпателно всички заповеди, регламентиращи счетоводната дейност. От съществено значение е да се останови: актуалност и съответствие на заповедта с действащата нормативна уредба, персонално разпраделение на отговорностите и стриктно спазване на заповедите.
1.2 Откриване на сметки на клиенти в левове разплащателни, набирателни, със специално предназначение и др.
За всички сметки се проверява спазването на Наредба №3 за плащанията при откриването, документално оформяне на клиентското досие и потдържането на неговата актуалност.
Като най-рискови се оценяват показателите: не е оточнен на гърба на спесимена начинът на разпореждане със средствата по сметката (заедно или поотделно); спесименът от подписите и пълномощното за получаване на пари вброй не съдържат винаги данни за: дата и място на подаване, подписа на лицата, представляващи титуляра на сметката; не са изискани копия от актовете за упълномощаване на лицата да се разпореждат със сметката.
Обект на проверката е също спазена ли е характеристиката на сметките от Националния сметкоплан и структурата на аналитичната отчетност на банката. Предлагат ли се действащите изисквания при откриване на сметка на клиента: такса за откриване и обслужване на сметката и изисквания за минимален авоар по сметката.
1.3 Осъществяване на контрол върху счетоводните операции, дневната ведомост, лихвената ведомост.
Проверката на лихвените ведомости се извършва въз основа на извадката от дирекция “Контрол на софтуеъра и програмните продукти” по отношение на: база за изчисляване на лихвата; начина и периодичността на олихвявана; различни нива на лихвени проценти; съотведствие между лихвените проценти от лихвената ведомост и тези от договорите за кредитна сделка.
От съществено значение е да се даде оценка за: формата на органия на счетоводството, критериите и подходите за номериране и групиране на първичните документи, осигуряват ли се възможности за осъществяване на текущ и последващ контрол върху счетоводните записвания, дневната и лихвената ведомости.
1.4 Счетоводно отразяване на разходите по икономически елементи.
Обект на проверка са всички счетоводни операции по аналитичните партиди на аналитичните сметки от група 60 “Разходи по икономически елементи”.
Проверява се за спазването на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан, ЗКПО, ЗЗД, НСС 30, Наредба за командировки. Също така се проверява воденето на сметките с чисти обороти, документалната особеност на счетоводната операция, упражнен ли е контрол от директора и главния счетоводител за целесъобразността на разходите, правилно насочване на разходите по аналитични подсметки с произход от минали отчетни периоди, изчисляваното и счетоводното отчитане на разходите за данъка, удъжан при източника.
Служителите от служба “Вътрешен контрол” отделят значително внимание на счетоводните записвания направени при осчетоводяване на придобити ДМА. Обект на контрол са:

  • Правилното начисляване на амортизационните отчисления, като се има предвид, че амортизацията започва да тече от месеца следващ масеца на придобиване на ДМА или излизането на Протокол №16, когато придобиването на ДМА е свързано със строително монтажни работи;

  • Отчитат ли се задбалансово дадените под наем ДМА;

Съгласно ЗС инвестиции се извършват при спазването на следните периоди:

  • Един път на две години на МДА и НемДА;

  • Не по-малко от един път в годината за останалите активи и пасиви във връзка със спазването на ГСО;

Служителите със служба “Вътрешен контрол” проверяват дали са извършвани инвентаризации в нормативно установените срокове, чрез сравнителни ведомости установени ли са липси и излишъци, конкретно ли са направените вседствие на това счетоводните записвания, начетени ли са материално отговорните лица и какви мерки са предприети срещу тях.
Анализира се също балансовата сметка “Подотчетни лица”.
Проверяват се:

  • Своевременно ли се отчитат получените парични средсва от касата със служебната им работа и извършването на определени договори;

  • Направените касови разходи съответстват ли на получените от банката услуги – закупуване на горива и резервни части от шофьорите на служебни коли, покупка на канцеларски материали, разходи по издръжка на прадставителства, агентства и др.

Задължително се анализират от служителите от служба “Вътрешен контрол” вземанията по липси и начети, съдебни спорове. Прави се пълен анализ на присъдени и признати съдебни искове, лихви и съдебни разноски по тях, както и на вземания, признати от контрагентите в полза на банката. Анализират се описаните вземания при невъзможност за събирането им и тяхното правилно счетоводно отразяване. При частично или пълно издължаване на вземанията се следи правилно ли са отчетени курсовите разлики. Особено внимание следва да се обърне на вземанията на банката от персонала за причинени от тях липси и повреди на активи, за нанесени щети и загуби, за липси на парични ценности и други движими имоти. Проверяващият счетоводната дейност в хода на проверката приоритетно следва да анализира причините, довели до допуснати пропуски нарушения (умишлени или несъзнателни).


Сподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница