Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"Дата22.07.2016
Размер27.45 Kb.
#273
ТипДиплом
АКАДЕМИЯ НА МВР

ФАКУЛТЕТ „ПОЛИЦИЯ”
Р Е Ц Е Н З И Я
на дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред”


Тема на дипломната работа: „Настаняване в специални домове за временно настаняване на чужденци от органите на МВР”

Автор на дипломната работа: фак. № МСР 5064
Научен ръководител: Асистент Милорад Йорданов
Рецензент: Асистент Петър Тодоров

Представената дипломна работа на тема „Настаняване в специални домове за временно настаняване на чужденци от органите на МВР” е структурирана в увод, три глави и заключение, с общ обем от 90 страници. Към дипломната работа е приложен списък на използваната литература. Възприетият структурен план и методология позволяват постигането на поставената в дипломната работа цел.

Уводът е съобразен с изискванията за структура на дипломната работа. В него се обосновава актуалността на темата, посочва се използваната методология за провеждането на изследването. Обектът и предметът на изследването съответстват на изискванията за изготвяне на дипломна работа.

Глава Първа „Теоретични и правни основи на законодателството на европейския съюз в областта на имиграцията“ е разработена в обем от 24 страници и съдържа три параграфа. В първия са разгледани достъпа до територията и процедурите. Във втория са разгледани статуса на лицата мигранти, както и съответните документи за видовете имигранти, а в третия е се разглежда принудителното извеждане от страните на ЕС.

Глава Втора на дипломната работа, озаглавена „Нормативно регулиране на процеса по настаняване на лица в специалните домове за временно настаняване на чужденци в Република България”, съдържа три параграфа и е разработена в обем от 23 страници. В нея са разгледани принудителните административни мерки за настаняване на лица в специалните домове за временно настаняване на чужденци, организацията и управлението на дейностите по настаняване, престой и освобождаване на чужденци в СДВНЧ, както и е направен анализ на правната рамка за реда и условията за настаняване в СДВНЧ

В Трета глава „Имиграционната криза и настаняването на чужденци в специалните домове за временно настаняване на чужденци в България-проблеми и предизвикателства“ в обем от 26 страници, са разгледани дейностите по управление на имиграционната криза в ЕС, имиграционната криза в Република България през периода 2011-2013, управлението на имиграционната криза в Република България след 2013 г, както и специфичните проблеми и решения през 2014 г.

От съдържанието на трите глави са изведени обосновани изводи и са дадени препоръки за подобряване на организацията на дейността на СДВНЧ.

Заключението на дипломната работа обединява идеите в разработката и дава точни изводи, като е направено в обем от 2 страници.

Очевидно автора на дипломната работа има изграден стил и значителна информираност по проблема. Показва способност да открива необходимите материали, да прави изводи и заключения на тяхна основа.
Към дипломанта може да се постави следния въпрос:

1. Какви са неговите идеи за подобряване формите на организация в специалните домове за временно настаняване на чужденци и необходимо ли е откриването на нови такива?


Като се вземе предвид нивото на показаните изследователски способности от дипломанта и качеството на разработената дипломна работа, смятам, че същата може да бъде представена пред държавна изпитна комисия за защита.

Предлагам на комисията да оцени положително представената дипломна работа на тема „Настаняване в специални домове за временно настаняване на чужденци от органите на МВР”.11.09.2015 г. Рецензент:

гр. София (П. Тодоров)
Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
rdonlyres -> Инструкция № Із-417 от 10 март 2010 Г. За организацията и технологията на работа в структурите на мвр при издаване на българските лични документи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница