Дипломна работа за придобиване на образователно квалификационна степен " Магистър" на тема: „ здравно възпитание чрез игри и занимания на открито в четвърта подготвителна група" дипломантстраница8/12
Дата03.07.2024
Размер157.17 Kb.
#121529
ТипДиплом
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
ДИПЛОМНА РАБОТА ПО ПНУП - ЖАКЛИН ПЕНЕВА - БУРГАС - 2024Г. - ЗАВЪРШЕНА
Целта на дипломната работа е да се проучи и анализира успеваемостта на деца от ПУВ, здравното възпитание чрез игри и занимания на открито и със спортни танци.
Трябва да отбележим, че формирането на физическа култура е непосредствено свързана с физическите характеристики на всяка личност. Основната цел, която си поставихме е в пълно съответствие с повишаването и подобряването на физическата дееспособност, развиване на творческото мислене и творческите способности в двигателната дейност на децата от ПУВ.
За постигане на целта, набелязахме следните задачи:

 • Да се извърши литературен анализ, да се очертае границите на проблема, и да се конкретизира инструментариума на изследването;

 • Да се установи началното и крайно състояние на физическата дееспособност в съответствие с някои интелектуални, нравствени, волеви и естетически качества на децата от ПУВ;

 • Да се установи ефективността от прилагането на игри и занимания на открито и внедряването на спортни танци в програмата им;

 • спортни танци в програмата и внедряването им в практиката;

 • Да се анализират данните от направеното проучване;

 • Да се направят адекватни изводи, заключения и препоръки.

2.3.Предмет и обект на изследването
Предмет на изследването е успеваемостта на деца от НУВ - Четвърта подготвителна група , от прилагането на игри и занимания на открито.
Обект на изследването са деца от Четвърта подготвителна група на ДГ „Веселушко“ - град Поморие.
Обект на изследването бяха количествените показатели за антропометрична характеристика на децата и двигателно- координационните им възможности.
Изследвани бяха общо 25 деца от Четвърта подготвителна група на ДГ „Веселушко“ - град Поморие., съответно:
25 деца, от тях 17 момичета и 8 момчета;
2.4.Методика на изследването
За методологична основа на изследването приемаме системно – структурния подход. При подбора на изследването се спазват общоприетите педагогически и здравно – хигиенни изисквания:

 • Проветрени медицински кабинети;

 • Физкултурни салони и занимални;

 • Подходяща температура;

 • Леко и удобно облекло;

 • Нужна и точна апаратура.

Изследването се осъществява в познати за децата условия, а получените данни се отразяват обективно. За решаване на задачите на изследването, постигането на целта и доказване на хипотезата се използва комплексна методика, включваща:

 • Метод на теоретичен анализ и синтез;

 • Изследване факторите на успеваемостта на ученика по Гилбух.

Метод на теоретичен анализ и синтез
За разработване на теоретичните основи на проблема, проучихме литературни източници, с цел събиране на необходимата информация; проучихме документи /Наредба №8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризация на деца от 0 до 18 години;
Посредством литературните източници и проучената документация експерименталната проблематика получава теоретична обосновка.
Педагогически експеримент
Педагогическият експеримент е обективен метод за изследване процесите на обучение и възпитание и за формиране на детската личност. Констатиращ педагогически експеримент.
Основна цел на констатиращия педагогически експеримент е да се установи физическото развитие, физическата дееспособност, психическо и здравословното състояние на децата и техните възможности за по – голямо функционално натоварване.
От специфичните методи, използвахме метода на двигателните тестове /метод на тестирането/. С помощта на седем теста, групирани в тестова батерия, изследвахме различни страни на физическото развитие и физическата дееспособност, съобразени с методически изисквания.


Сподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница