Дипломна работа за придобиване на образователно квалификационна степен " Магистър" на тема: „ здравно възпитание чрез игри и занимания на открито в четвърта подготвителна група" дипломантстраница9/12
Дата03.07.2024
Размер157.17 Kb.
#121529
ТипДиплом
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
ДИПЛОМНА РАБОТА ПО ПНУП - ЖАКЛИН ПЕНЕВА - БУРГАС - 2024Г. - ЗАВЪРШЕНА
2.5.Организация на изследването
Организацията на работа за изпълнение на поставените задачи осъществихме в три основни етапа, в периода 2023 – 2024 година.
Предвалителен етап
Обхваща месец октомври 2023 година. Този етап има предимно организиращ характер: проучване на научно – методическата литература, избор на методи за изследване, подбор на инструментариум за провеждане на изследването.
Заключителен етап
Обхваща месец февруари 2024 година. След провеждане на експерименталните изследвания анализирахме резултатите и установихме ефективността на приложената от нас програма за изследване факторите на успеваемостта на децата в условията на ПУВ. Направихме изводи и препоръки за теорията и практиката.

ГЛАВА ТРЕТА
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ДИАГНОСТИКА
3.1. Анализ и оценка на получените резултати от количествени и качествени характеристики
Във връзка с поставената цел на нашето изследване и първата задача, в рамките на теоретичния анализ на достъпните литературни източници изяснихме социалните функции на физическата култура и социално- психологическите аспекти на валеологията и валеологическото възпитание на децата.
В отговор на хипотезата дали са достатъчно ефективни подсистемите на физическата култура към които се отнася и предучилищното физическо възпитание, обаче е необходимо да се проведат като доказателство количествени и качествени характеристики.
Известно е, че те се съдържат в индивидуалните и групови данни за физическото развитие, физическата годност и координационно- двигателни възможности на децата.
Тази информация сме изложили във вариационните таблици за статистическите параметри на променливите величини.Във вариационна таблица №1 са посочени статистическите параметри за момичета от Четвърта подготвителна група, а в таблица №2 за момчета от Четвърта подготвителна група.
Таблица 1. Вариационна таблица- момичетата- Четвърта подготвителна група.


Статистически параметрипризнаци

Брой изследвани деца

Средна аритметична стойност

Сигмално отклонение

Коефициент на вариация

1.

ръст

17

126,4

5

3,9

2.

тегло

17

26,4

2,4

9

3.

индекс за телесна маса BMi

17

16,6

1,6

9,7

4.

50м. гладко бягане

17

10

0,4

4,2

5.

50м.-точки

17

21,4

2,7

12,8

6.

200м. “совалка”

17

51,5

3,1

6

7.

200м.- точки

17

22,5

2,7

12,1

8.

дълъг скок от място с два крака

17

134,2

13,42

10

9.

дълъг скок- точки

17

18,4

4,2

23

10.

хвърляне на пл. топка- 1кг.

17

388,5

60,1

15,5

11.

топка- точки

17

17,7

5,8

32,7

12.

гъвкавост

17

104,1

4,5

4,3

13.

общо точки

17

81

11

13,3

Таблица 2. Вариационна таблица- момичетата- Четвърта подготвителна група.
Статистически параметрипризнаци

Брой изследвани деца

Средна ариетметична стойност

Сигмално отклонение

Коефициент на вариация

1.

ръст

8

125

6,3

5,1

2.

тегло

8

28,2

6,3

21,3

3.

индекс за телесна маса BMi

8

17,3

2,1

11,8

4.

50м. гладко бягане

8

10,7

1,1

10,5

5.

50м.-точки

8

16,4

6,4

38,5

6.

200м. “совалка”

8

53,6

4,5

8,5

7.

200м.- точки

8

16,7

4,1

25

8.

дълъг скок от място с два крака

8

125,4

22,2

17,7

9.

дълъг скок- точки

8

14

5,5

40

10.

хвърляне на пл. топка- 1кг.

8

466,1

136,8

30

11.

топка- точки

8

21,5

10

46,1

12.

гъвкавост

8

103,7

4,3

4,1

13.

общо точки

8

68,6

22

31,5

Първите три показатели са най-разпространени в световната практика и чрез тях основно се измерва и описва морфологичното развитие на човека. Средните стойности за ръста на момичетата са 126,4 см, а за момчетата 125см.
Момичетата са по-високи от момчетата, като двете полови групи надвишават средните стойности на ръста на седем годишните деца.
Теглото на първокласници- 26,4кг. момичета и 28,2кг. момчета също превишава средните стойности на теглото на децата от периода на 70-те години /25,1кг. момичета и 25,2кг. момчета/. Първата причина за това се съдържа в по-високият ръст на нашата извадка.
Втората причина е в контекста на аксцелерационните процеси и трето в обема на репрезентативната /представителна/ извадка. При момчетата вариативността на теглото е по-силно изразена - 21,3%.
Считаме, че анализа на индекса за телесна маса /BMi/ по-добре ще разкрие морфологичното развитие на учениците в биосоциален план. Освен това то ни дава възможност за сравнителен анализ със стандартите на Световната здравна организация за оценка на охранеността.BMi за момичета е 16,6.
Вариативността е ниска- 9,7%, което позволява да приемем, че изследваната група е хомогенна по този показател. Съгласно таблицата на СЗО момичетата от I клас попадат в зоната на поднормено тегло./вж.т.2.4.2./ При момчетата от I клас картината е почти същата- BMi има средна стойност 17,3.
Приравнено към таблицата на СЗО 14,2% от децата се характеризират с мършавост, около 80% са с поднормено тегло и само една ученичка /7,1%/ е с нормално тегло /охраненост/.При момчетата BMi се увеличава по-стръмно отколкото при момичетата.
Анализът на физическото развитие на момичета и момчета от Четвърта подготвителна група на детска градина „Веселушко“ – град Поморие дава основание да направим следните обобщения:

  • Физическото развитие се подчинява на аксцелерационните процеси и сензетивността

  • Установяване на отклонение от нормите за охраненост на децата с тенденция мършавост и поднормено тегло.

Причината за това е твърде вероятно да се крие в нерационалното хранене на подрастващото поколение, което по неофициални данни може да бъде класифицирано като недохранване.
Отклоненията от нормите за телесно тегло /охраненост/ влияят върху системата за функционална подготовка на учениците и решаването на образователните и оздравителни задачи в целенасочения педагогически процес по физическо възпитание.
3.2.Анализ и оценка на получените резултати за успеваемостта по Гилбух
Таблица .3. Изследване по параметри на Гилбух- момичета


СТАТИСТИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИФАКТОРИ НА УСПЕВАЕМОСТ

БРОЙ ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА

НИСКО
НИВО НА ПРОЯВЛЕНИЕ

СРЕДНО
НИВО НА ПРОЯВЛЕНИЕ

ВИСОКО
НИВО НА ПРОЯВЛЕНИЕ

1.

Мотиви за учене

17

2

х

15

2.

Волеви черти на характера

17

2

х

15

3.

Познавателни способности17

2

х

15

4.

Нравствени
черти на характера

17

2

х

15

Анализът на резултатите показва, че 88% от момичетата занимаващи се със спортни танци, са с високо ниво на проявление по изброените параметри по теста на Гилбух.
12% от тях, които не се занимават със спортни танци и игри, нивото на проявление е ниско.
Когато детето е наясно, че иска да посвети част от времето си на танцуването, то трябва да бъде амбициозно.
Танцуването се състои от безброй цели, които могат или не могат да бъдат осъществени бързо. Това помага на децата да се научат да преодоляват трудностите и загубите и в същото време да изпитат удоволствието от постигане на целите, което изгражда характера им.
Сподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница