Дипломната работа "счетоводно отчитане на разчетите в предприятието "


Особености при счетоводно отчитане на разчетните отношения с подотчетни лица и разчетните отношения по повод рекламации, липси, начети и съдебни споровестраница3/8
Дата25.07.2016
Размер1.89 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8
Глава трета

Особености при счетоводно отчитане на разчетните отношения с подотчетни лица и разчетните отношения по повод рекламации, липси, начети и съдебни спорове

I. Счетоводно отчитане на разчетните отношения с подотчетни лица. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания

Разчетни взаимоотношения се пораждат и при предоставянето на работниците и служителите, т.нар. подотчетни лица въз основа на заповед на ръководителя на предприятието, авансово суми за изпълнение на определени "задачи, свързани с дейността извън територията на местоработата".23 Тези отношения са с характер на вземане. Подотчетните лица са лица от персонала на предприятието, на които в определени случаи се възлага изпълнението на задачи извън територията на местоработата, което налага специфичното им счетоводно отчитане. "Във връзка с това, съгласно Наредбата за командировките в страната се полагат парични суми, за да могат да се посрещнат определени разходи на тези лица. Сумите могат да се получават авансово, които се отчитат след изпълнението на поставената задача. Следователно за времето, в което подотчетните лица се получили, но не са отчели получената сума за аванс, възниква вземане на предприятието от подотчетни лица".24 Възможно е и да бъде отчетена командировка от подотчетно лице без предварително получен аванс, при което действителната сума на разхода следва да му бъде възстановена от касата на основание на заповед за командировка, авансов отчет и разходен касов ордер. Разчетните взаимоотношения на предприятието с подотчетните лица се уреждат съгласно Наредбата за командировките в страната,1. Характеристика на разчетните отношения с подотчетни лица

Разчетите с подотчетни лица в предприятието се характеризират с голямо разнообразие по отношение на отделните лица, на отпуснатите аванси и на извършените разходи. Тези разчети се отчитат със синтетична сметка 422 Подотчетни лица. Те се появяват, когато работниците или служителите на предприятието получат суми за извършване на различни плащания - разходи за командировки, покупка на активи, изплащане на разходи за телефон, пощенски услуги и други. Освен документи за оформяне на предварително отпуснатите суми на подотчетните лица и отнасянето им като разход за дейността с авансовият отчет, към който се прикриват и съответните първични документи според характера на извършения разход.

Използваната сметка за счетоводно отчитане 422 Подотчетни лица е активна, основна разчетна сметка. Тя се дебитира при представяне на подотчетните лица на служебния аванс, доплащане на дължими суми и други случаи на възникнало вземане на предприятието от подотчетни лица. Кредитира се, когато подотчетните лица отчетат изразходваните суми, признати от работодателя. Сметката може да има дебитно салдо в края на отчетния период.

Служебен аванс се отпуска за извършване на разходи за закупуването на активи, участие в изложби, панаири, договаряния и др.

Проф. д-р Иван Душанов предлага следните аналитични сметки за отчитане на разчетите с подотчетни лица:

с/ка 422 Подотчетни лица

с/ка 4221 Подотчетни лица в левове

с/ка 4222 Подотчетни лица във валута

Аналитичното отчитане може да се организира и по отделните аванси при прилагането на линейния способ - всеки аванс се записва на отделен ред в специален регистър.2. Определяне на пътни, дневни и квартирни пари

Командировъчните пари се състоят от пътни, дневни и квартирни пари, които се заплащат от работодателя, командировал работника или служителя и се отчитат като разход за съответната дейност. Отпускането, разходването и отчитането на служебен аванс по повод на командировката се регламентира с Наредба за командировките в страната.25 За направените разходи за пътни, дневни и квартирни пари лицето трябва да представи заверено с подпис и печат командировъчно.Пътни пари - те се изплащат на командированото лице за отиване до мястото на изпълнение на поставената му задача и обратно. В тях са включени и превозните разноски за обществен транспорт в рамките на населеното място. Няма ограничения при изплащане на пътни пари за командировка. В заповета за командировка следва да се запише какви транспортни средства се използват по преценка на командироващия Пътните пари се заплащат в пълен размер на командированото лице срещу предоставяне на билет за пътуване или друг документ за ползван транспорт. Билет се представя във всички случаи, когато пътуването е извършено със самолет.

"При пътуване със лично транспортно средство във заповедта се посочва точно вида на транспортното средство, изразходването на горива за най - икономичен режим на движение определени от производителя, вида и цената на горивото, маршрута и разстоянието в километри, Когато командированите имат право на пътуване по намалени тарифи, и независимо дали то е използвано, пътните пари им се заплащат по тези тарифи"26Дневните пари - съгласно изискванията на посочената наредба, когато лицето е командировано за повече от един ден му се полага сумата от 12 лв. дневни пари, за всеки ден определен в заповедта за командировката. При еднодневна командировка без нощувка се заплащат дневни пари в размер 50% от посоченият по-горе, т.е. 6 лв. Ръководителят може да определи и изплати дневни пари в по-голям размер от установения, но така се увеличава облагаемата печалба с разликата. При превишаване на дневните пари се прибавя превишеното при данъчно преобразуване на финансовия резултат съгласно изискванията на чл. 23, ал.2, т.1 от ЗКПО. Изплащането на дневните пари в по-голям размер стои като проблем преди всичко при командировките в чужбина. Дневни пари - 200 на сто се изплащат при: придружаване на чуждестранни гости, провеждане на международни прояви и други.

Квартирни пари се изплащат на командированото лице за ползуване на мястото на командировката в действително платеният размер при предоставяне на документ на негово име. Не бива да се превишава утвърдената сума за едно нощуване от командироващия като не се допуска компенсация отделните нощувки.

При непредоставяне на документ не се изплащат квартирни пари, а също и при използване на безплатна държавна или обществена квартира. Командированият е длъжен в тридневен срок след завършване на командировката да се отчете с авансов отчет, с който се установява общата сума на разхода за пътни, дневни и квартирни пари, който се отчита като разход за съответната дейност.3. Документиране и отчитане на командировъчните пари и взаимоотношенията с подотчетни лица

Тези разчетни операции се документират: авансов отчет, разходен касов ордер, разходен касов ордер във валута, заповед за командировка, авансов отчет във валута, приходен касов ордер, приходен касов ордер във валута и други. В зависимост от това с каква цел са изразходвани от подотчетните лица авансово представените средства те представят разходно - оправдателни документи като фактури, касови бележки, протоколи и други. Авансовият отчет се съставя от подотчетното лице в един екземпляр и се предоставя в счетоводството. Отчетът се одобрява от главният счетоводител или от упълномощено от него лице. Въз основа на така разгледаните документи се правят следните счетоводни записвания по повод разчетните отношения с подотчетни лица:

- за отпуснат аванс за командировка съгласно заповед за командировка и разходен касов ордер :

Дт с/ка 422 Подотчетни лица

Кт с/ка 501 Каса в лева

Кт с/ка 502 Каса във валута

- за закупуване на дълготрайни активи с отпуснатия аванс:

Дт с/ка гр 20, гр 21, гр 27

Кт с/ка 422 Подотчетни лица

- за закупуване на стоково - материални запаси:Дт с/ка гр 30, гр 31

Кт с/ка 422 Подотчетни лица

- за закупуване на движими ценности:

Дт с/ка гр 51 Краткосрочни финансови активи Кт с/ка 422 Подотчетни лица

- за отчитане на разходи за външни услуги, панаири и изложба, закупени материали, които са изразходени веднага или пък разходи за придобиване на дълготрайни материални активи се съставя следната счетоводна статия с посочената последователност на записванията в дебита:

Дт с/ка 602 Разходи за външни услуги

Дт с/ка 609 Други разходи

Дт с/ка 601 Разходи за материали

Дт с/ка 613 Разходи за придобиване на ДА

Кт с/ка 422 Подотчетни лица

- неизразходвания аванс, както и средствата, за които подотчетното лице не може да предостави оправдателен документ, следва да се върнат и за възстановяването им се съставя статията:

Дт с/ка 501 Каса в левове

Кт с/ка 422 Подотчетни лица

- ако служебният аванс бъде превишен и лицето е използвало лични средства, те следва да му бъдат изплатени срещу предоставяне на съответния оправдателен документ:

Дт с/ка 422 Подотчетни лица

Кт с/ка 501 Каса в левове

  • възможно е удържането на неизползвания аванс от трудовото възнаграждение на подотчетното лице:

Дт с/ка 421 Персонал

Кт с/ка 422 Подотчетни лица

При покупка на дълготрайни активи и стоково - материални запаси е възможно да се начисли ДДС, ако сделката е облагаема по ЗДДС, тогава:Дт с/ка 4531 Начислен данък при покупките

Кт с/ка 422 Подотчетни лица

- при отчитане на командировъчните пари (пътни, дневни и квартирни) статията е:Дт с/ка 609 Други разходи

Кт с/ка 422 Подотчетни лица

- в случай на отчетена командировка без предварително получен аванс:Дт с/ка 609 Други разходи (пътни , дневни и квартирни пари)

Кт с/ка 501 Каса в левове

т.е. сумата се възстановява на командированото лице без използване на разчетната сметка 422 Подотчетни лица.

- при начислен и несъбираем аванс се съставя счетоводната статия:

Дт с/ка 609 Други разходи

Кт с/ка 422 Подотчетни лица

Когато се предоставя аванс във валута, сметката 422 Подотчетни лица се кредитира при отчитане на изразходената валута по същия курс на валутата по сметката, с който тя е дебитирана. Разходът за командировка, който се записва по дебита на с/ка 609 Други разходи, е в размер на левовата равностойност на изразходената валута па курса на БНБ в деня на извършването на разхода, респективно датата на документа за извършеният разход. Същото правило се прилага и при заприходяване на активи, закупени в аванс във валута, предоставен на подотчетното лице, т.е. по курса на БНБ в деня на фактурата. В края на отчетния период сметка 422 може да има дебитно салдо. Понякога салдото може да бъде и кредитно, когато има изразходвани с разрешение на предприятието повече средства от дадените като аванс. В зависимост от салдото може да бъде в актива или в пасива на баланса, което е много по –рядко”.27Пример 11: В ТЕЦ “Марица изток 2” съгласно заповед за командировка № 12472/11.07.2006 е отпуснат служебен аванс за командировка в размер на 100 лв. на Костадин Динков за участие в семинар, гр. София ( РКО № 1904 от 13.07.2006 г.). Изразходвани са пътни, дневни пари и ф/ра № 0100002157/13.07.06 г. общо за 150.60 лв, съгласно авансов отчет № 8/24 от 25.07.2006 г. Изразходваната сума над аванса в размер на 50.60 лв. е възстановена на Костадин Динков с РКО № 2036 от 28.07.2006г. /Вж. Приложение № 12/

Дт с/ка 422 Подотчетни лица -100.00

Ан. с/ка Костадин Динков

Кт с/ка 501 Каса в левове -100.00

Дт с/ка 609 /8 Разходи за обучение -100.00

Дт с/ка 4531 Начислен данък при покупките - 20.00

Кт с/ка 401/20 Доставчици на услуги -120.00

ан. с/ка Българска стопанска камара

Дт с/ка 609/1 Разходи за командировки -30.60

Кт с/ка 422 Подотчетни лица - - 30.60

Дт с/ка 422 Каса в левове - 50.60

Кт с/ка 501 Подотчетни лица - 50.60

II. Счетоводно отчитане на разчетните отношения по повод на рекламации, липси, начети и по съдебни спорове. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания

При осъществяване на своята дейност всяко предприятие осъществява динамични взаимоотношения с контрагенти от външната среда, освен с лица от персонала. При някои от тях възниква предпоставки за рекламации. Те не се слабост в икономическия живот, а са резултат от сложните стопански взаимоотношения. От друга страна разчетните взаимоотношения на предприятието с отделни лица от неговия персонал могат да възникнат и по повод на липси и начети. Не са редки случаите, когато тези проблеми не могат да се решат по пътя на взаимното споразумяване. В такъв случай се прибягва до услугите на съдебната власт. По тази причина възникват вземания по съдебни спорове и присъдени вземания.

Стопанските операции за разглежданите разчети се документират в счетоводни документи като: инвентаризационен опис на дълготрайни активи, акт за установяване на различията при приемане на материални запаси, инвентаризационен опис на материални запаси, сравнителна ведомост за резултатите от инвентаризацията на МЗ, протокол да компенсиране на липси с излишъци, протокол за резултатите от инвентаризация на разчети, решения на съда и други.

Като обект на счетоводството разчетите на предприятието, свързани с установените липси, уредени начети, съдебни вземания, приети от контрагентите искове за заплащания на глоби, денгуби, неустойки и други и предявени рекламации се отчитат чрез синтетични счетоводни сметки от група 44 Вземания по липси, начети и съдебни спорове в националния примерен сметкоплан, както следва:с/ка 441 Вземания по рекламации;

с/ка 442 Вземания по липси и начети;

с/ка 443 Ценови разлики по липси и начети;

с/ка 444 Вземания по съдебни спорове;

с/ка 445 Присъдени вземания.

Всички сметки от групата (без 443 с/ка) са активни, балансови, разчетни. Дебитират се при начисляване на вземанията и се кредитират при уреждането им, както и при евентуалното им отхвърляне или трансформиране в друг вид. Салдото по сметките може да бъде дебитно, изразяващо неуредените или неинкасираните вземания на предприятието в даден момент. Аналитичното отчитане може да се осъществява в следния вид:

а) за вземането по рекламации:


  • по контрагенти, срещу които се предявяват рекламации;

  • по причини, предизвикали предявяването на рекламации;

б) за вземанията по липси и начети:

  • по начетени лица;

  • по причини, предизвикали начета;

  • левови и валутни вземания;

в) за съдебните вземания:

  • по контрагенти;

  • по искове, отнесени в съда;

г) за присъдените вземания:
- по съдебни решения;

- по отделни присъдени вземания;

д) за ценовите разлики - по видове липси и начети, от които произлизат.

1. Характеристика на вземанията по рекламации, липси и начети

Вземанията по рекламации, липси и начети имат разнообразен характер, както по отношение на тяхното възникване, така и по начина на проявление. "Разчетните отношения на предприятието по повод вземания по липси и по вреди материални запаси и на дълготрайни активи, констатирани при тяхното получаване и предявяване към доставчиците или транспортните организации, по повод несъответствие в цените, качеството и асортимента на закупените активи спрямо договорните, по допуснати грешки в документите, издадени от доставчици и други подобни се отчитат като вземания по рекламации. За тази цел е предназначена сметка 441 Вземания по рекламации".28 Счетоводните записвания, които обичайно възникват по повод рекламации са:

- за отчитане на отправените рекламации за липсващи или повредени активи:

Дт с/ка 441 Вземания по рекламации Кт с/ка гр 40 Доставчици

- когато рекламацията е предявена към транспортна или спедиторска организация статията е:

Дт с/ка 441 Вземания по рекламации

Кт с/ка 4992 Други кредитори

- за отчитане на постъпили рекламации от клиенти счетоводното записване е:Дт с/ка 441 Вземания по рекламации Кт с/ка гр 41 Клиенти

- в случаите на признаване от контрагента на предявени от предприятието искове за глоби, неустойки и други статията е:Дт с/ка 441 Вземания по рекламации

Кт с/ка 709 Други приходи от дейността

- при одобряване на предявените рекламации за преведената парична равностойност на рекламираните качества и асортименти счетоводното записване е:Дт с/ка гр 50 Парични средства

Кт с/ка 441 Вземания по рекламации

- при признаване на рекламация е възможно вместо паричната стойност да се изпратят допълнителни липсващи количества и асортименти:Дт с/ка гр 20,гр. 30

Кт с/ка 441 Вземания по рекламации

- доставчикът трябва да изпрати данъчно кредитно известие и да се състави сторнировъчна статия за данъка:Дт с/ка 4531 Начислен данък за покупките Кт с/ка гр 40 Доставчици

- за отписване на предявените рекламации, когато те не бъдат одобрени;

Дт с/ка 609 Други разходи

Кт с/ка 441 Вземания по рекламации
или Кт с/ка 444 Вземания по съдебни спорове

- в случай, че направената рекламация не бъде одобрена, тя се отнася за решаване от съда. За образуваното гражданско дело по предявена рекламация, непризнатата от доставчика (контрагента) статията е:Дт с/ка 444 Вземания по съдебни спорове

Кт с/ка 441 Вземания по рекламации

Разчетите по липси и начети възникват по повод вземанията на стопанските предприятия от материално отговорни и други лица за липси и начети. Обикновено те възникват при инвентаризация на материални запаси и други активи, както и при приключване на финансови ревизии. Тяхното правилно установяване и отчитане има както икономически, така и търговски, правни и социални последици. Според разпоредбите на Закона за държавния вътрешен финансов контрол се търси имуществената отговорност на лицата, допуснали липси, недоимъци и други. В актовете за начет вземанията се записват по по-висока от пазарната и отчетната стойност на липсващи активи. За счетоводното отчитане на тези вземания се използва сметка 442 Вземания по липси и начети. Тя е активна, основна и разчетна сметка. По нея предприятията отчитат вземанията се по повод причинени липси и повреди на активи, за нанесени щети и загуби от брак, за липси на парични средства или на краткосрочни финансови активи. Сметка 443 се използва в пряка връзка със сметка 442. Сметка 443 Ценови разлики от липси и начети се използва в отчетния процес за начитане на МОЛ по справедлива цена, по-висока от отчетната. Играе роля на допълнителен приход. Сметката е пасивна, контраактивна, корективна. Счетоводните записвания, които възникнали по повод липси и начети са следните:

- при липса на дълготрайни активи са възможни два варианта на отчитане:

I В. Дт с/ка 442 Вземания по липси и начети

Дт с/ка 241 Амортизация на МДА

Дт с/ка 242 Амортизация на НмДА

Кт с/ка гр 20 Дълготрайни материални активи

Кт с/ка гр 21 Дълготрайни нематериални активи

Дт с/ка 241 Амортизация на МДА

Дт с/ка 242 Амортизация на ДНА

Кт с/ка 443 Ценови разлики по липси и начети

Дт с/ка 442 Вземания по липси и начети

Кт с/ка 4532 Начислен данък за продажбите

II В. Дт с/ка 241 Амортизация на МДА

Кт с/ка гр 20 Дълготрайни материални активи

Дт с/ка 442 Вземания по липси и начети

Кт с/ка гр 20 Дълготрайни материални активи

Кт с/ка 443 Ценови разлики по липси и начети

Кт с/ка 4532 Начислен данък за продажбите

- при липса краткотрайни активи:

Дт с/ка 442 Вземания по липси и начети

Кт с/ка гр 30, гр. 31

Кт с/ка 443 Ценови разлики по липси и начети

Кт с/ка 4532 Начислен данък за продажбите

- при липса на парични средства и краткотрайни финансови активи статията е:

Дт с/ка 442 Вземания по липси и начети

Кт с/ка гр 50 гр. 51

В деня на установяване на липси на активи или бракуването им по вина на МОЛ съгласно чл.82 от ЗДДС регистрираното лице дължи данък в размер приспаднатия като данъчен кредит начислен данък за закупени, произведени или придобити по друг начин активи.

- при внасяне сумата на начета:

Дт с/ка гр 50 Парични средства

Кт с/ка 442 Вземания по липси и начети

- начета може да бъде удържан от работна заплата:Дт с/ка 421 Персонал

Кт с/ка 442 Вземания по липси и начети

- отнасяне на вземанията за събиране по съдебен път:

Дт с/ка 444 Вземания по съдебни спорове

Кт с/ка 442 Вземания по липси и начети

- при признаване на вземането от съда ценовите разлики по липси и начети се отчитат като приход, а при непризнаване - се отписват. Статиите за това отчитане са съответно:

Дт с/ка 443 Ценови разлики по липси и начети

Кт с/ка 709 Други приходи от дейността и

Дт с/ка 443 Ценови разлики по липси и начети

Кт с/ка 444 Вземания по съдебни спорове

Евентуален кредитен остатък по сметката се посочва в баланса като приходи за бъдещи периоди.2. Отчитане събирането на вземанията по съдебен път

Вземанията по липси и начети могат да бъдат разгледани в следните направления:  • вземания по липси и начети, непредадени на съда;

  • вземания по липси и начети по съдебни спорове, предадени на съда;

- вземания по липси и начети, присъдени от съда.

"Вземанията на предприятието се събират по съдебен път след изчерпване на възможностите за инкасиране в реални срокове от време или при нарушаване на нормалните делови отношения".29 До момента на предприемане на действия за събиране на вземанията по съдебен път те са отразени по дебита на различни сметки: 411 клиенти, 441 Вземания по рекламации, 442 Вземания по липси и начети. Това са вземания със "съмнителен характер". В последствие се прехвърлят по дебита на сметка 444 Вземания по съдебни спорове със статията:Дт с/ка 444 Вземания по съдебни спорове

Кт с/ка 442 Вземания по липси и начети

Кт с/ка 441 Вземания по рекламации

За направените съдебни разходи статията е:Дт с/ка 444 Вземания по съдебни спорове

Кт с/ка 501 Каса в лева

Кт с/ка 503 Разплащателна сметка в лева

Решението на съда може да бъде в полза на предприятието или в негова вреда. При присъждане на вземането в полза на предприятието се извършва трансформиране на вземанията по следния начин:Дт с/ка 445 Присъдени вземания

Кт с/ка 444 Вземания по съдебни спорове

Сметката 445 отчита присъдените вземанията в полза на предприятието искове, лихви и съдебни разноски по тях. Статията за лихвите има вида:Дт с/ка 445Присъденивземания

Кт с/ка 721 Приходи от лихви

- при получаване сумата на присъденото вземане се съставя статията:

Дт с/ка гр 50 Парични средства

Дт с/ка 421 Персонал

Кт с/ка 445 Присъдени вземания

- при отхвърляне иска на предприятието се съставя статията:Дт с/ка 609 Други разходи

Дт с/ка 443 Ценови разлики по липси и начети

Кт с/ка 444 Вземания по съдебни спорове

и не възникват записвания по сметка 445. Решението на съда може да бъде частично в полза и частично във вреда на предприятието и тогава:Дт с/ка 609 Други разходи

Дт с/ка 443 Ценови разлики по липси и начети

Дт с/ка 445 Присъдени вземания

Кт с/ка 444 Вземания по съдебни спорове

Записвания по кредита на сметка 445 присъдени вземания могат да възникнат и при отписването на тези вземания с изтичане на законоустановения давностен срок. Иначе присъдените суми следва да се внасят своевременно в касата на предприятието, при което го на сметката се намалява или приключва.

В счетоводството на ТЕЦ "Марица изток 2” не са отчетени вземания по рекламации, липси и начети до момента.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница