Дипломната работа се оформя в следния редДата22.07.2016
Размер143.93 Kb.
#233
ТипДиплом
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

I. ОБЩО ОФОРМЛЕНИЕ
Дипломната работа се оформя в следния ред:

1. Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1.ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА”


ТЕМА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА
Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационната степен „бакалавър” (магистър)

Дипломант:………………… Научен ръководител:

Специалност „Туризъм” (.................)


Фак. №…................


Варна


201....


Фигура 1. Общ вид на заглавна страница на дипломна работа
2. Съдържание. Оформя се на нова страница. Включва увода, всички части, параграфи и подпараграфи на изложението, заключение, списък с използваната литература и приложения със съответните страници, на които започват. Номерацията на страниците започва от увода. Ако дипломната работа съдържа приложения се номерира само страницата, от която започват. Всяко приложение се номерира отделно, без да се номерира страницата, на която се намира.
СЪДЪРЖАНИЕ (Примерно)
Стр.


У В О Д ……………………………………………………………………….

5
Глава първа
ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА НА ...................

7  1. .................................

7

   1. .............................
   1. ……………………........
  1. ............................
  1. .......................................................................................
   1. ..........................................................................
   1. ...........................


Глава втора
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА …………...........……..

  1. .................................
  1. …….......................

2.3.1. ……………..........
2.3.2. ............................  1. ...........................
  1. ...........................................................
Глава трета
ПЕРСПЕКТИВИ И НАСОКИ ЗА ..............................


  1. ...........................
  1. ............................................................................
  1. ............................
  1. .........................................................З А К Л Ю Ч Е Н И Е …………………………………….……………….....


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ……………………………………………


П Р И Л О Ж Е Н И Я …………………………….....……...........................

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ (примерен)


АБТТА

Асоциация на българските туроператори и туристически агенти


БАТА

Българска асоциация на туристическите агенции


ЕС

Европейски съюз


ЕТК

Европейска туристическа комисия


ИКТ

Информационно комуникационни технологии


НСИ

Национален статистически институт


ПА

Пътническа/и агенция/и


СОТ

Световна организация по туризъм


……..

………………………………………………3. Увод. Започва на нова страница, като на първия ред, центрирано с главни букви, удебелено (Bold) се изписва УВОД.
4. Следва изложението на дипломната работа по гла­ви и параграфи. Всяка глава започва на нова стра­ница като заглавието й се изписва с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт (Bold). Параграфите и подпараграфите се номерират по следния начин:
ГЛАВА ПЪРВА

ЗАГЛАВИЕ НА ГЛАВАТА

1.1. Заглавие на параграф

Текст от изложението ..........1.1.1 Заглавие на подпараграф

Текст от изложението ..........1.1.2. Заглавие на подпараграф

Текст от изложението ..........


5. Заключение. Започва на нова страница, като на първия ред, центрирано с главни букви, удебелено (Bold) се изписва ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
6. Списък на използваната литература. Започва на нова страница, като на първия ред, центрирано с главни букви, удебелено (Bold) се изписва ЛИТЕРАТУРА.
7. Приложения. Всяко приложение започва на нова страница, като на първия ред, дясно подравнено с главни букви, с удебелен шрифт (Bold) се изписва ПРИЛОЖЕНИЕ и неговия пореден номер. Основният текст на дипломната работа трябва да препраща към използваните приложения с израза (вж.: приложение 2), който се поставя в края на изречението в скоби.
II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ФОРМАТИРАНЕТО НА ТЕКСТА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

Страниците трябва да бъдат във формат А4 (21cm x 29,7cm). Текстът се разполага в 30 реда на страница, при минимум 66 машинописни удара на ред. Минимален обем – 50 страници за бакалавърска дипломна работа и 70 страници за магистърска теза

При форматирането на текста се спазват следните параметри:

- Шрифт (Font): Times New Roman (или друг подходящ), размер 13 пункта (13 pt.), стил нормален (Regular), курсив (Italic) само за ключови понятия;

- Междуредие (Line spacing): 1,5 lines;

- Всеки абзац започва с отстъп (First line) 1,25 cm;

- Горе (top) – 2,54 cm; долу (down) – 2,54 cm; ляво (left) – 3,5 cm; дясно (right) – 2,5 cm

- Бележки под линия: шрифт Times New Roman, размер 10 pt., междуредие Single;

- Основният текст и бележките под линия да бъдат двустранно подравнени (Alignment: Justified);

- Номерация на страниците: долу или горе, центрирано или вдясно, с арабски цифри.


III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УВОДА

Препоръчителният обем на увода е около 1,5 - 2 страници. В него последователно се включват следните елементи:- Обосновка на актуалността и значимостта на проблема

- Предмет на изследването

- Обект на изследването

- Цел на дипломната работа

- Задачи на дипломната работа

- Използвана методика.

- Ограничения и информационна обезпеченост на дипломната работа.
IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

Изложението трябва да съдържа примерно три ясно откроени части (глави) – теоретична, аналитична и проектна. Възможни са варианти и с 2 глави – констативна и аналитична; теоретична и проектна.

Класическата схема на структурата на дипломната работа е следната:

Теоретична част (Глава Първа). В нея се разкриват теоретичните основи и концепции по темата. Извършва се задълбочен и целенасочен преглед и обобщение на основните теоретични възгледи, подходи, модели в изследванията на водещи автори в областта.

Аналитична част (Глава Втора). Това е основната част на дипломната работа. Тя задължително има изследователски характер. Дипломантът анализира състоянието и развитието на изследвания обект чрез практическо приложение на различни методи и модели.

Проектна част (Глава Трета). Съдържа препоръки и предложения за решаване на установените проблеми в аналитичната част.

По-подробни указания относно изложението на дипломната работа се дават на спецсеминарите.


V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАКЛЮЧЕНИЕТО

В заключението накратко (до 2 страници) се синтезират основните резултати, препоръки и изводи в дипломната работа.


VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЦИТИРАНЕ

Независимо дали се цитира дословно или по смисъл, съответствието на цитата и оригинала трябва да бъде пълно. Самият цитат трябва да е обоснован и непременно необходим. В случай на цитиране по вторичен източник (авторът е цитиран в друг източник) препратката към библиографското описание на източника на цитата започва с “Цит.по: .....” и се описва източникът и точната страница от мястото, където е взет цитатът. Разрешава се цитиране само на публикувани трудове. Цитиранията в основния текст се извършват под линия. Номерът на цитата се поставя в началото или в края на мисълта (при цитиране с преразказване) или след името на автора, а при буквално цитиране – след кавичките на цитата. Номерирането на ци­татите става с арабски числа (1, 2, 3 ...) последователно за цялото изложение (при опция “continuous”), за да се установи общия им брой. Използва се система за цитиране БДС 17377 – 96 / Т 62 (Комитет по стандартизация и метрология. София, 1996 г.).ВАРИАНТИ НА ЦИТИРАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИ ПОД ЛИНИЯ:1

6 Poon, A., Travel Distribution: The future of travel agents. Travel & Tourism Intelligence, № 3, 2001, p. 66.

7 Как потребителите променят търсенето онлайн? (статистика на Google)

http://www.horemag.bg/show.php?storyid=932615, 20.11.2010.


8 Цитираните подходи са адаптирани за целите на изследването по Нешков, М. Цит. изт., с. 29 – 30.

9 Buhalis, D., Costa, C., Цит. изт., p. 180.

10 Пак там, с. 419.

11 Buhalis, D. Relationships in the distribution channels of tourism: conflicts between hoteliers and tour operators in the Mediterrenean region. http://epubs.surrey.ac.uk/1082/1/fulltext.pdf, 13.10.2010.

12 Mondial Assistance Survey Finds Most Americans Would Consider Using Travel Agents. http://www.travelindustrywire.com/article47608.html.html, 20.12. 2010.


13 http://lex.bg/laws/ldoc/2135454211, 12.08.2010.

14 Успешен туристически онлайн маркетинг по ирландски. http://newsletter.icygen.com/include.php?page=buletins&buletin_id=37. 27.05.2011.

15 http://www.google.com/intl/bg/analytics/ 21.05.2011.

VII. ОФОРМЯНЕ НА ТАБЛИЦИ, ФИГУРИ И ФОРМУЛИ

1. Таблици. Таблиците в изложението трябва да бъдат номери­рани и озаглавени. Номерирането на таблиците става с арабски числа, последователно за цялото изложение, за да се установи общия им брой (Таблица 1, Таблица 2, ....). Номерът на таблицата се поставя над таблицата непосредствено преди заглавието с дясно подравняване и удебелен шрифт (Bold). Заглавието на таблицата трябва да бъде формулирано кратко, като се изписва центрирано с удебелен шрифт (Bold).

2. Фигури. Всяка фигура (схема, диаграма) трябва да има пореден номер и ясно, кратко и точно заглавие. Номерирането става по система, аналогична на таблиците с тази разлика, че тук номерът и заглавието се поставя центрирано под фигурата.

3. Формули. Формулите се изписват на отделен ред, центрирано, като вдясно се посочва техния номер в скоби. Номерирането става с арабски цифри последователно в цялото изложение. Когато се ползват формули от други изследвания задължително се цитира източника под линия. За общоизвестни формули не се цитира източник.
ПРИМЕРИ:
Таблица 1

Брой пътнически агенции (2000 – 2009)

Пътнически агенции

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Турагенти

Туроператори

Общо:

944

52

9961051

54

11051214

57


1271

1441

59

15001738

62

18001934

66

20001958

69

20272123

71

21942023

45

20682002

41

2043
Източници: ДАТ, Българска туристическа камара (БТК), Евромонитор интернешънъл.
Таблица 2

Tуристически пътувания през 2009 г. по тримесечия

Туристически

пътувания по вид

Тримесечия, 2009 г.

I

II

III

IV

Общо

Лични пътувания

Професионални пътувания


3 630 835

3 310 076

320 759


3 467 400

3 289 750

177 650


5 712 888

5 309 890

402 998


2 824 650

2 650 111

174 539


В страната

Лични пътувания

Професионални пътувания


3 436 503

3 141 553

294 950


3 135 985

3 019 410

116 575


5 375 885

4 992 858

383 027


2 649 829

2 502 522

147 307


В чужбина

Лични пътувания

Професионални пътувания


194 332

168 523


25 809

331 415

270 340


61 075

337 003

317 032


19 971

174 821

147 589


27 232Източник: НСИ, Сателитни сметки за туризма, Дирекция „Бизнес статистика”, Отдел

„Статистика на строителството, инвестициите и туризма”. Последно обновяване на

данните: 17.12.2010. с. 20.
Таблица 3

Сравнителни характеристики на …………………………….

…………………………

………………………

………………………….

…………………….

………………………

……………………….

………………………….

………………………
………………………………

……………………….

……………………………..


Източник: Таблицата е съставена от автора (данните в таблицата са събрани и анализирани от автора)
Таблица 4

Сравнение между ……………………

Признаци за сравнение

………………………………

…………………………………..


Дефиниране

………………………………..

……………………………….


Същностни характерис-

тики

……………………………………

……………………………………..


Източник: Адаптирано по Михайлов, Г. Етапи и развитие на електронната търговия. Център за

икономическо развитие, РАН Дизайн, София, 2001., с. 6 – 7.Дистрибуционна верига 1


Първични производители на основни тур. услуги,

(превозвачи, хотелиери)Потребители, туристи


Д
Потребители,

туристи
истрибуционна верига 2Първични производители на основни тур. услуги


Първични производители на основни тур. услуги


Потребители,

туристи

Дистрибуционна верига 3


Посредници

Д
Първични производители

на основни тур. услуги
Потребители,

туристи

истрибуционна верига 4
Източник: Beech, J., Chadwick, S. The business of tourism management. Pearson Education, London, 2006,

p. 416.


Фиг. 1. Видове дистрибуционни канали в туризма

Източник: Адаптирано по Мугаяр, У., Цит. изт., с. 27.
Фиг. 2. Процес на ………………………….


Източник: Статистически данни на ДАТ (в ликвидация). http://www.tourism.government.bg/
Фиг. 3. Пътувания на българи в чужбина

Източник: НСИ, Международен туризъм – България (януари – декември, 2009 г.), с. 15.
Фиг. 4. Пътували лица на 15 и повече години с лична целИзточник: НСИ, Международен туризъм – България (януари – декември, 2009 г.), с. 13.
Фиг. 12. Структура на пътуванията на българите в чужбина

по цел на посещение, 2009 г.


VIII. ОФОРМЯНЕ НА СПИСЪКА С ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Източниците се подреждат по азбучен ред, според имената на авторите, като първо се посочват тези на кирилица, а след това на латиница. Нормативните актове, статистическите годишници, годишните отчети и интернет адресите се изброяват в края на списъка. Източниците се номерират последователно с арабски цифри. Като цяло, библиографското оформление трябва да също да отговаря на стандарт БДС 17377 – 96 / Т.62

Основни правила за библиографското оформление, касаещи последователността на елементите на описанието: Автор (името се изписва инверсирано – фамилия, собствено име; ако авторите са повече от един – се отделят със запетая; при повече 3-ма се изписва първият и др.). Заглавие. Подзаглавни данни. Сведение за изданието. Поредни единици при многотомни издания. Място на издаване, издателство, година на издаването. Физическа характеристика. (серия, номер, брой страници).

Пунктуация при библиографско описание:

- точка се поставя след името на автора пред заглавието, след заглавието, след подзаглавните данни, преди мястото на издаване и след годината на издаване;

- запетая се използва за отделяне на повече от един автор, след мястото на издаване, след издателството и пред годината на издаване;

- точка и запетая се използват при едновеременно цитиране на няколко публикации

- многоточието замества изпусната част при дълги заглавия.

Съкращения:

- имената на авторите, издатели , редактори и др. могат да се посочат с фамилия и инициали на собствено име

- колективите, организации, институти и други подобни могат да се представят чрез абревиатура съгласно установената в страната практика

- допуска се съкращение на заглавията на периодичните издания1 Ракаджийска, Св., Маринов, Ст. Маркетинг в туризма. Варна, Наука и икономика, 2004. с. 70-80.

2 Ефремова, М., Основы технологии туристского бизнес. Москва, 2000. с. 78.

3 Нешков, М. Цит. изт. с. 75 – 80.

4 Краева, В. и к-в, Цит. изт., с. 7.

5 Геловска, Е. Интернет продажбите създават рискове пред потребителите. Сп. Hotels & Restaurants Magazine, бр.3, 2008, с. 30.


Каталог: Uploads -> tourism@ue-varna.bg -> tourism
tourism -> Информация за Дюни Роял Ризорт
tourism -> Катедра "икономика и организация на туризма"
tourism -> Катедра "икономика и организация на туризма"
tourism -> Държавни изпити, септемврийска сесия 2014 г. Специалност "туризъм", образователно-квалификационни степени "бакалавър" и “магистър”
tourism -> Държавни изпити, юнска сесия 2014 г. Одобрени теми за разработване
tourism -> Дипломант Оценка бакалаври 2922
tourism -> Дипломант Оценка бакалаври 2922
tourism -> Ф № Дипломант Тема Научен ръководител Рецензент оценка магистри


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница